Sentinta penala

Sentinţă penală 292 din 21.12.2009


Dosar nr. 734/239/2009 plangere impotriva rezolutiei procurorului.

 

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

PREŞEDINTE- TAM

GREFIER- CL 

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE  21 decembrie  2009

SENTINŢA PENALĂ NR. .292

Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău

 reprezentat de procuror AMI

La ordine fiind judecarea cauzei Penal privind pe petent BC prin mandatar MN şi pe intimat GA s.a, având ca obiect plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.).

La apelul nominal în sedimntă publică -lipsesc părţile

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în:

Procedura completă fără citare.

Dezbaterile is cuvintul pe fond au avut loc in sedinta publica din data de 23.11..2009,  fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integrantă din prezenta sentintă,  când, instanta, avind nevoie de timp pentru a delibera a amînat pronuntarea pentru astazi

I N S T A N Ţ A :

Asupra cauzei penale de faţă :

Prin plângerea înregistrata sub nr. 734/239/19.05.2009  la Judecătoria Hârlău spre competentă , prin intermediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău,  MN. Mandatar al numitului x  împotriva rezoluţiei procurorului  data in dosar 625/P/2008 şi  impotriva rezoluţiei  din  dosar 467/II/2/2009 din 27.04.2009, reiterând problemele pe care Le-a avut mandantul său cu pământul.

In motivarea plângerii petentul  face un istoric al demersurilor sale cu privire la obtinerea terenului şi a depus şi actele de proprietate şi toate corespondentele avute in acest sens..

S-au atasat dosarul 625/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău şi lucrarea 467/II/2/2009 a Parchetului de pe lăngă Tribunalul Iaşi.

În urma coroborării ansamblului probator de la dosar cât şi cel administrat în faza de urmărire penală instanţa reţine următoarele:

Prin sentinta civilă 433/24.04.2008 emisă de Judecătoria Hârlău s-a trimis dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Harlău pentru a se efecua cercetări fata de GGA BT sub aspectul săvârşirii infractiunii prevăzute de art 193 alin1,art 205, art 213 alin 1, art 215 alin 1 art 259 alin 1 şi art 260 alin 1 cod penal.

In urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că petentul in calitate de mandatar al al numitului BC a formulat cerere de contatare a nulitătii absolute a a actelor ce atestă proprietatea numitilor GA BC.

Cercetatii au săvârşit infracţiunile prin memoriile depuse la dosar in timpul cercetarii judecătoreşti  şi nu s-a intâlnit personal cu cei doi .

Dosarul 315/239/2008 a fost restituit instantei in vederea continuării judecătii , şi nu a putut if atasat cauzeo deoarece este plecat in recust la tribunalul Iaşi, fiind atasată doar sentinta din dosar.

Prin rezolutia data  in dosar 625/P/13.03.2009 a fost confirmată propunerea organelor de urmărire penală de a nu se incepe urmărirea penală fata de GA BC cercetaţi pentru săvârşirea infractiunilor de amanintare, calomnie, abuz de încredere, mărturie mincinoasă şi inselăciune, deoarece aceste fapte nu există.

Impotriva acestei solutii a formulat plângere numitul MN în calitate de  mandatar al lui BC Cu  şi prin rezolutia din data de 27.04.2009a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi a fost respinsă plângerea ca neintemeiată.

Pe parcursul procesului mandantul a decedat şi in cauză au fost introduşi moştenitorii acestuia.

Sotia mantantului BC a depus un memoriu la dosar prin care invederează instantei că nu îşi insuşeste plângerea şi că manadatul dat de sotul său către MN a fost revocat anterior decesului  prin declaratia autentificată sub nr. X Procura nr. X9 (158 dosar)data numitului MN vizează alt dosar iar in prezenta cauză nu a fost depusă nicio procură specială.

Mandatrul MN interpelat de către instanta a relatat că plângerea a formulata-o în numele lui B C C şi nu in numele său propriu(f 131 dosar).

Retine astfel instanta că procura, ca negotium este un act juridic unilateral , iar ca instrumentum , este inscrisul în care se enumeră actele juridice care urmează să fie indeplinite de mandatar în numele mandantului. Părtile redactează un inscris tocmai pentru a se putea verifica puterile conferite mandatarului , precum şi limitele în care acesta poate efectua acte in numele mandatarului.

In cauză mandatul este un mandat general  cu privire la un alt proces civil pe care l-au avut părtile pe rolul Judecătoriei Hârlău, astfel că nu îndeplineste conditiile de imputernicire şi reprezentare a petentului in cauză.

La dosar au fost depuse memorii din partea  tuturor părtilor relatând istoricul evenimentelor in reconstiturea dreptului de prorpietate precum şi faptul că rezolutiile date in dosar sunt false şi titlurile de proprietate, in acceptiunea numitului MN.

Analizând intregul  materilalul probator administrat in faza de urmarire penală  şi instantă retine instanta că nu se conturează existenta niciuneia din infractiunile sesizate, fiind doaro insiruire a unor pretinse fapte penale , nerelatându-se modul de săvârşire şi fata de cin au fost săvârşite , tinâd cont că plângerea a fost făcută în calitate de manadatar şi nu in nume prorpiu, echivalând chiat şi cu o lipsă plângere pentru infractiunile sesizate la plângere prealabilă, insă ordinea prevăzuta de art 10 cod procedură penală nu este intâmplătaore, drept pentru care neinceperea urmării penala a fost data pentru lit .a din art 10 respectil inexistenta faptelor , insă tinând cont că plângerea impotriva soluţiilor procurorului  nu a fost însuşită de catre moştenitorii mandantului , precum şi faptul că mandatul a fost retras fată de numitul MN asa cum rezultă din declaratia autentică existentă la fila 120 dosar, incă din data de 07.05.2009.

In conformitate cu dispoziţiile art 1552 pct 3 cod civil prin care se prevede că in cazul mortii mandantului , acesta incetează  , insă manadatul incetase anterior prin revocare iar la data sesizării instantei respectiv 14.05.2009 mandatul numitului MN incetase prin revocare.

Cum în cauză acesta a formulat plângerea in calitate de manadat şi nu în nume propriu , asa cum rezultă din toate actele de la dosar , precum şi din memoriile depuşi şi din interpelarea directă a instantei , deşi  in dispozitiile art 278 indice 1  şi următoarele cu privire la soluţionarea plângerilor impotriva soluţiei procurorului nu este prevăzută o situatie similară, pentru solutionarea plângerii putând fi dispuse doar solutiile prevăzute in acle tex de lege, instanta retine că potrivit art 721 cod procedură civilă, poate să aplice dispozitiile civile in măsura in care legea penală nu prevede mod de solutionare şi nici dispozitii potrivnice.

Ca urmare a neînsuşirii plângerii de către moştenitorii numitului BCC , precum şi a retragerii mandatului fata de MN instanta, şi raportat la sustinerile numitului MN că a formulat plângerea in numele lui BCC şi nu in nume prorpiu pentru a putea fi considerată o parte interesată in condiţiile dispozitiilor art 278 alin 3 cod procedură penală , va constata că  rezolutiile  13.03.2009, in dosarul 625/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău şi rezolutia  467/II/2/2009 a Parchetului de pe lăngă  Tribunalul Iaşi şi  rezolutia din data de 27.04.2009  data in dosar 446/P/2009 sunt  temeinice şi legale, plangerea petentului urmand a o respinge ca fiind făcută de o persoană fără calitate  in baza dispozitiilor art 278 indice 1 alin 8 lit a  Cod procedură penală.

Vazand dispozitiile 193 alin 2  procedura penala, tinând cont că nu este culpa procesuală a partii care a retras mandatul vă lasă cheltuielile judiciare in sarcina staului.

Pentru aceste motive

In numele  legii

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art 278 indice 1 alin 8 lit a cod procedură penala respinge  plângerea formulată de petentul BCCdecedat) prin mandatar MN  impotriva rezoluţiei Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău din  data de 13.03.2009, in dosarul 625/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău şi rezolutia  467/II/2/2009 a Parchetului de pe lăngă  Tribunalul Iaşi şi  rezolutia din data de 27.04.2009  data in dosar 446/P/2009 , rezoluţii pe care le  menţine. 

In baza art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronuntare pentru reprezentantul parchetului,  MN  de la comunicare pentru celelalte  părţile lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi  21 decembrie 2009.

Presedinte Grefier