Sentinta civila

Sentinţă civilă 293 din 18.03.2010


Dosar nr. 57/239/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI 

JUDECĂTORIE

Şedinţa publică din 18 Martie 2010

Preşedinte - C. M. P.

Grefier M. S.

Sentinţa civilă nr. 293

La ordine fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamant Unitatea Administrativ Teritorială-reprez. prin  primar C. V. şi pe pârât V. I., intervenient în nume propriu C.  L.  C. , având ca obiect constatare nulitate act juridic.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă C.J. M. pentru reclamantă,avocat H. A.  care reprezentă intervenienta C. L. C. şi pârâtul asistat de avocat B.

S-a expus oral referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că procedura este completă.

Nemaifiind cereri de formulat instanţa acordă părţilor cuvântul la dezbateri pe fondul cauzei.

Reclamanta prin P. C. V., solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată,constatarea nulităţii absolute a actului juridic numit contract de arendă nr.4057/31.07.2007, încheiat între C. L. C. prin Primar C. V. în calitate de arendator şi V. I. reprezentant al A. Crescătorilor de Animale în calitate de arendaş.

La data  semnării din eroare  a contractului de arendă nr.4057 din 31.07.2007 între C. L. C. prin Primar C. V. în calitate de arendator şi V. I. reprezentant al A. C. de Animale în calitate de arendaş, asociaţia nu era constituită, s-a arendat suprafeţele de păşune din domeniul public al comunei C.,care deja erau închiriate începând cu luna februarie 2007 prin contracte de închiriere a păşunii comunale unui număr de 23 de crescători de animale din comuna C. prin H.C.L. Cotnari nr.53 în conformitate cu legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi legea 215/2001 cu modificările ulterioare. Lipseşte un element constitutiv al contractului de arendare,respectiv acesta nu a fost întocmit în scris în mai multe exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un  exemplar să fi fost depus la C. L. în a cărui rază teritorială se află bunurile arendate, care trebuia să fie înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul C. L. ceea ce nu s-a întâmplat.

În registrul special nr.3491/2007 deschis în baza art.6 din Legea 16/1994 nu figurează înregistrat contractul de arendare mai sus amintit, şi nu a fost depus nici un contract de arendă în acest sens, fapt menţionat şi în adresa emisă de către P. C. către A. de Plăţi şi Intervenţie H. ca urmare a situaţiei create privind suvenţia pentru păşune aferentă anului 2008 în comuna Cotnari.

A fost nesocotită o dispoziţie imperativă a legii şi anume că acest contract de arendare nu a avut Hotărârea Consiliului Local al comunei C. în conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din legea 215/2001,privind arendarea suprafeţelor de păşune pe raza comunei Cotnari în favoarea d-lui V. I. în calitate de reprez. al Asociaţiei crescătorilor de animale din comuna C. şi nici Primarul nu a fost mandatat de către C. L. în vederea semnării acelui contract. Faţă de cele arătate mai sus, reclamanta prin primar C. V. solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Avocat B. pentru pârât solicită respingerea acţiunii,respingerea cererii de intervenţie, acel contract de arendare a fost  întocmit legal şi semnat de către Consiliul Local C. prin primar C. V. ,iar faptul că nu a fost înregistrat în registrul special de care a făcut vorbire d-nul Primar C. V. este vina dumnealui nu este vina pârâtului, acel contract produce personalitate juridică şi solicită respingerea acţiunii cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Avocat H. pentru intervenient Consiliul Local C.,solicită admiterea acţiunii constatarea nulităţii absolute a contractului de arendă nr.4057/2007, cu cheltuieli de judecată.

La data de 31.07.2008, dată când s-a semnat acest contract nu exista constituită Asociaţia C. de Animale C., contractul de arendă fiind practic semnat cu o persoană juridică inexistentă. Abia prin încheierea Judecătoriei Hârlău din 11.11.2008 pronunţată în dosarul 1461/239/2998 , care este depusă la dosar s-a înfiinţat această asociaţie, având ca membri fondatori pe V. I., V. G. şi V. M., prin urmare nu exista arendaşul -persoană juridică ca parte contractuală.

Contractul de arendă este un contract solemn, contractul de arendare se întocmeşte în scris în mai multe exemplare câte un exemplar pentru fiecare parte  şi un exemplar care se depune la C. L. în a cărui rază teritorială se află bunurile arendate în termen de 15 zile de la data încheierii sale. Acesta se înregistrează într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local,ceea ce nu s-a întâmplat în cauza de faţă, iar contractele de arendare încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi nr.16/1994 actualizată , sunt nule sau anulabile.

Mai precizează avocat H. pentru intervenient , că nu există o hotărâre a C. L. al comunei  C. prin care a adoptat o hotărâre de consiliu în privinţa arendării suprafeţe de teren ce face obiectul contractului nr.4057/2007,astfel cum cere art.36 alin.1 şi 5 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,mai mult nici nu a existat constituită asociaţia crescătorilor de animale la data încheierii contractului de arendă, şi solicită admiterea acţiunii formulată de reclamantă şi constatarea nulităţii absolute a contractului de arendă mai sus menţionat.

Avocat B. pentru pârât având cuvântul în contrareplică precizează că legea arendei prevede anumiţi paşi în vederea încheierii contractului de arendă iar aceste faze nu trebuiau cunoscute de către pârât  ci de organele competente. Contractele de închiriere a celor 23 de persoane nu prevede tarlaua pe care au arendat-o dar contractul de arendă al pârâtului prevede clar  tarlaua pentru c are s-a încheiat contractul de arendă  deci acesta este legal constituit. Mai precizează  că există identitate între asociaţia agricolă care era înfiinţată la momentul încheierii contractului de arendă şi între asociaţia de creştere a animalelor înfiinţată după an.

Avocat H. pentru intervenient învederează instanţei că  acestui contract îi lipseşte un element constitutiv, respectiv forma prevăzută de art. 6 din Legea nr. 16/1994, nefiind înregistrat în registrul special ţinut de secretarul consiliului local, forma fiind cerută ad validitatem, a fost nesocotită o dispoziţie imperativă a legii şi anume că acest contract nu a avut o hotărâre a Consiliului Local în acest sens. Pentru acele  suprafeţe de teren au fost formulate cereri de acordarea a  suvenţiei de mai multe persoane care aveau contracte de arendă pe acele suprafeţe,dar nu au primit nimic.

În concluzie avocat H. pentru intervenient  solicită admiterea acţiunii , constatarea nulităţii absolute a contractului de arendă nr.4057/2007, cu cheltuieli de judecată.

Avocat B. pentru pârât precizează că cererea cu privire la subvenţie nu face obiectul acestei cauze. Solicită respingerea acţiunii, respingerea cererii de intervenţie cu cheltuieli de judecată.

În baza art. 150 Cod procedură civilă instanţa declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile  de faţă, constată următoarele:

Prin cererea principală înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. de mai sus, reclamanta U. A. T. Cotnari - reprez. prin  Primar C. V.,cu sediul în comuna C.,judeţul Iaşi a chemat în judecată pe pârâtul V. I., domiciliat în comuna C., sat H., judeţul Iaşi, pentru ca, pe baza probelor administrate, să se constate nulitatea absolută a contractului de arendă nr. 4507/31.07.2007 încheiat între C. Local C. şi pârât, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că acest contract a fost încheiat din eroare, pentru aceste suprafeţe de teren fiind încheiate anterior contracte de arendă cu un număr de 23 de crescători de animale din comuna Cotnari judeţul Iaşi.

A învederat reclamanta că acestui contract îi lipseşte un element constitutiv, respectiv forma prevăzută de art. 6 din Legea nr. 16/1994, nefiind înregistrat în registrul special ţinut de secretarul consiliului local, forma fiind cerută ad validitatem.

A arătat reclamanta că a fost nesocotită o dispoziţie imperativă a legii şi anume că acest contract nu a avut o hotărâre a C. L. în acest sens.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 948, 949 şi 966 C.civ.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri.

Prin cererea de intervenţie în interes propriu înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 19.11.2009, intervenientul principal a solicitat instanţei ca, pe baza probelor administrate, să se constate nulitatea absolută a contractului de arendă nr. 4507/31.07.2007 încheiat între C. L. C. şi pârât, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, intervenientul a arătat că acest contract este lovit de nulitate absolută, la momentul încheierii lui nefiind respectate condiţiile de fond şi de formă cerute de Legea nr. 16/1994.

A învederat intervenientul faptul că la data de 31.07.2008, data semnării contractului, nu exista legal constituită A. C. de A. C., contractul fiind semnat de o persoană juridică inexistentă.

A arătat că acestui contract îi lipseşte un element constitutiv, respectiv forma prevăzută de art. 6 alin. 1 din Legea nr. 16/1994, nefiind înregistrat în registrul special ţinut de secretarul consiliului local, forma fiind cerută ad validitatem şi că nu cuprinde preţul arendei.

A arătat intervenientul că a fost nesocotită o dispoziţie imperativă a legii şi anume că acest contract nu a avut o hotărâre a C. L. în acest sens.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 49-56 C.proc.civ. şi Legea nr. 16/1994.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri.

Deşi legal citat, pârâtul nu a depus întâmpinare, dar a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, învederând că atât cererea principală cât şi cererea de intervenţie în interes propriu sunt neîntemeiate.

În cursul cercetării judecătoreşti, a fost administrată proba cu înscrisuri, depunându-se la dosarul cauzei, în copie, contractul de arendă a cărui nulitate absolută se cere a fi constatată, o serie de contracte de arendă, încheierea din 11.11.2008 şi adeverinţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, instanţa urmează să o respingă raportat la următoarele considerente:

Instanţa reţine că obiectul cererii de chemare în judecată îl reprezintă constatarea nulităţii absolute a contractului de arendă. Instanţa reţine că, într-adevăr, reclamanta nu este parte contractantă semnatară a acestui contract. Însă, instanţa stabileşte că, potrivit regimului juridic al nulităţilor absolute, cererea privind constatarea nulităţii absolute a unui contract poate fi introdusă de către orice persoană şi nu numai de părţile contractante ale contractului. Prin urmare, reclamanta are calitate procesuală activă pentru introducerea unei asemenea acţiuni pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Astfel, având în vedere toate considerentele de mai sus, instanţa urmează să respingă, cu această motivare, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, invocate de pârât în faţa instanţei.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa urmează să admită atât cererea principală, cât şi cererea de intervenţie în interes propriu, având în vedere următoarele considerente:

Raportat la motivele de nulitate absolută invocate de către reclamantă şi intervenientul principal, instanţa constată că acest contract de arendă nr. 4057, încheiat între C. L. C. judeţul Iaşi şi pârât la data de 31.07.2007, este lovit de nulitate absolută, la momentul încheierii lui nefiind respectate condiţiile de fond şi de formă cerute de Legea nr. 16/1994 şi de dispoziţiile Codului Civil.

Astfel, instanţa reţine că la data de 31.07.2007, data semnării contractului, nu exista legal constituită A. C. de A. C., contractul fiind semnat de o persoană juridică inexistentă. În acest sens, instanţa reţine că A. C. de A. C. a dobândit personalitate juridică la data de 11.11.2008 prin încheierea Judecătoriei Hârlău pronunţată în dosarul nr. 1461/239/2008 aflat pe rolul Judecătoriei Hârlău.

Mai mult, instanţa stabileşte că acestui contract îi lipseşte un element constitutiv, respectiv forma prevăzută de art. 6 alin. 1 din Legea nr. 16/1994, nefiind înregistrat în registrul special ţinut de secretarul consiliului local, forma fiind cerută ad validitatem; acest contract nu cuprinde preţul arendei şi a fost încheiat fără a exista o  hotărâre a C. L. C. în acest sens.

În concluzie, instanţa stabileşte că acest contract a fost încheiat de către o persoană fără capacitate procesuală de folosinţă, pârâtul nefăcând dovada că A. C. de A. C., reprezentată de pârât, avea dobândită personalitatea juridică la momentul încheierii contractului de arendă care face obiectul prezentului dosar.

În acest sens, instanţa reţine că lipsa capacităţii se sancţionează, conform dispoziţiilor art. 948, 949 şi art. 966 C.civ. şi a dispoziţiilor privind Legea nr. 16/1994, cu nulitatea absolută a contractului respectiv.

Astfel, având în vedere toate consideraţiile de mai sus, instanţa urmează să admită cererea principală a reclamantei, să admită cererea de intervenţie în interes propriu, aşa cum au fost ele formulate, şi să constate nulitatea absolută a contractului de arendă nr. 4507/31.07.2007 încheiat între C. L. C. şi pârât, în calitate de reprezentant al A. C. de A. C..

În temeiul art. 274 C.proc.civ., instanţa va obliga pe pârât la plata către reclamantă şi a intervenientului a sumei de 24,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 24 lei reprezintă taxele de timbru achitate şi 30 de bani timbrul judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

Admite cererea principală formulată de către reclamanta U. A. T. C. - reprez. prin  Primar C. V.,cu sediul în comuna C., judeţul Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul V. I., domiciliat în comuna C., sat H., judeţul Iaşi,

Admite cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenient C. L. C., cu sediul în comuna C.,judeţul Iaşi.

Constată nulitatea absolută a contractului de arendă nr. 4507/31.07.2007 încheiat între C. L. C. şi pârât, în calitate de reprezentant al A. C. de A. C..

În temeiul art. 274 C.proc.civ., obligă pe pârât la plata către reclamantă şi a intervenientului în interes propriu a sumei de 24,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.03.2010.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

P. C. M. S. M.

1

Dosar nr. 57/239/2009