Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 16 din 16.01.2009


Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi  la data de 18.07.2008 sub nr. 940/230/2008, reclamanta T. D. a solicitat in contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Filiaşi şi Comisia Judeţeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Dolj, ca pe baza probelor ce se vor administra, instanţa să pronunţe o hotărâre prin care să se constate dreptul de proprietate al acesteia asupra terenului intravilan aferent casei în care locuieşte, situat in Filiaşi, judeţul Dolj, în suprafaţa de 800 m.p., iar această hotărâre să ţină loc de act autentic de proprietate.In motivarea în fapt a acţiunii timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 20 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei, reclamanta a arătat că  prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 7211/19.09.1975 a cumpărat de la defuncţii V. V. şi O. D., o casă cu 3 camere şi anexă aflate pe un teren în suprafaţă de 800 m.p. cu următoarele vecinătăţi: N- V. M.- S- V. I. E- teren CAP şi V- str. … Mai arată reclamanta  că terenul este îngrădit şi nu s-au modificat liniile de hotar, iar din anul 1975 a posedat terenul continuu, având o posesie neîntreruptă. Reclamanta  deşi este proprietara casei, nu are act de proprietate şi pentru terenul aferent acesteia.In drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 111 C.pr.civ. rap. la art. 23 din Lg.18/1991.In susţinerea acţiunii, reclamanta a depus la dosarul cauzei, in copie:  contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.  7211/19.09.1975, certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale, certificat de nomenclatură stradală.La primul termen de judecată, în dosarul nr. 940/230/2008, instanţa a pus în discuţie obiectul acţiunii, reclamanta precizând că işi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile legilor fondului funciar.Constatând că reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe disp. Lg.18/1991 cauza fiind calificată ca litigiu fond funciar, instanţa a dispus scoaterea cauzei de pe rolul completului nr. 2C, complet care nu este specializat in litigii funciare şi înaintarea dosarului către Arhiva instanţei, pentru o nouă repartizare aleatorie, la un complet specializat fond funciar, cauza fiind reînregistrată sub nr.  1201/230/2008.Instanţa a admis şi administrat proba cu înscrisuri, proba testimonială şi proba cu expertiză tehnică extrajudiciară efectuată de expert G. M.De asemenea, din oficiu, a solicitat Comisiei Locale de fond funciar Filiaşi să precizeze regimul juridic al terenului intravilan, care face obiectul cauzei, să precizeze dacă au fost formulate cereri de constituire sau reconstituire a terenului de către reclamantă sau de alte persoane, Comisia Locală Filiaşi răspunzând prin adresa nr.  22986/13.11.2008 .Au fost audiati in cauză martorii S. I. şi V. V.Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa constată şi reţine următoarele:Din raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză de expert G. M. rezultă că reclamanta  are în posesie un teren intravilan in suprafaţă de 921 mp, teren situat pe str. .. la nr. …, pe care  are amplasate două construcţii reprezentând locuinţe, terenul fiind individualizat in expertiza, cu amplasament, vecinătăti, intocmindu-se şi schiţa topo. Din declaraţiile martorilor audiati, martori ce sunt proprietarii terenurilor vecine cu terenul reclamantei, instanţa reţine că acest teren a fost cumpărat de reclamantă de la o bătrână pe nume V. M., în urmă cu circa 25 de ani şi că reclamanta se află de atunci în posesia terenului, fără ca aceasta să aibă litigii cu vecinii sau alte persoane cu privire la acest teren, că  reclamanta locuieşte în casa construită de ea pe acest teren şi că terenul este îngrădit.Aceste declaraţii ale martorilor se coroborează cu contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 7211/19.09.1975 prin care reclamanta a cumpărat de la numiţii V. V. şi O. D., o casă de locuit situată pe str. .., nr. .., în acest contract precizându-se că terenul pe care este situat imobilul trece în proprietatea statului conform prevederilor art. 30 din Lg. 58/1974.Din adresa Primăriei Filiaşi, instanţa retine că  terenul solicitat de reclamantă nu face parte din domeniul public sau privat al localităţii şi că  reclamanta  figurează  in evidentele cadastrale cu suprafaţa totală de 836 m.p. teren situat in intravilanul localităţii Filiaşi, judeţul Dolj, iar pentru terenul în cauză nu s-au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate nici de către reclamantă, nici de către alte persoane.Potrivit dispoziţiilor art. 23 alin.1 din Legea nr. 18/1991 modificată şi republicată " Sunt şi rămân in proprietatea privată a cooperatorilor sau după caz a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi gradina din jurul acestora determinate potrivit art. 8 din Decretul Lege 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii”Potrivit dispoziţiilor art. 23 alin.21 din Legea nr. 18/1991 modificată şi republicată " În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin.2 sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloc de probă".In consecinţă, din aceste dispozitii legale rezultă că  dreptul de proprietate asupra terenurilor s-a dobândit de către persoanele aflate în situatia vizată de legiuitor în temeiul legii (ope legis), titlu de proprietate ce s-ar fi putut emite dacă aceştia formulau cerere ca urmare a Legii 18/91,având doar caracter recognitiv, constatator.Reclamanta  a făcut dovada că a cumpărat locuinţa ce este situată pe un teren în suprafaţă de 921 m.p., teren pe care l-a avut în posesie de aproximativ 25 de ani şi care a fost individualizat prin raportul de expertiză tehnică dispus în cauză, constatându-se din măsurători că suprafata totală este de 921 mp  cu următoarele vecinătăţi: N- V. V., E- P. G.,şi B. N., S- V. I., V- str. .. Ca urmare a motivelor expuse anterior, făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 23 din Lg. 18/1991 republicată sus menţionate, instanţa  va admite acţiunea formulată de reclamantă, va constata  dreptul de proprietate al acesteia asupra terenului intravilan aferent casei de locuit, în suprafaţă de  921 mp  situat in localitatea Filiaşi, str…., nr…, judeţul Dolj, identificat în raportul de expertiză depus în cauză şi întocmit de expert G.M.Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.Admite acţiunea precizată de reclamanta T. D.  în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Aplicare  a Legilor Fondului Funciar Filiaşi şi Comisia Judeţeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Dolj.Constată dreptul de proprietate al reclamantei pentru suprafaţa de 921mp situată în Filiaşi, str…, nr… judeţul Dolj identificată conform raportului de expertiză şi schiţei topo anexă la acest raport ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- 2 -