Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 764 din 15.10.2012


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi la data de 15.03.2012 sub nr. 361/230/2012 , contestatoarea , B. M.  a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite pornite în dosarul nr. 134/ E/2011 al BEJ C. C., solicitând  nulitatea cesiunii de creanţă încheiate între creditorul BCR SA şi intimata , SC S. C. SRL şi anularea  tuturor formelor de executare efectuate în dosarul respectiv precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei. În motivarea în fapt a cererii, legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 194 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei, contestatoarea a arătat că la data de 12.03.2012 a fost somată de către executorul judecătoresc să achite pentru creditoarea S. C. SRL.  , în calitate de cesionară a BCR SA , suma de 91.454,79 lei A precizat reclamanta că la data  de 25.10.2007 a încheiat un contract de credit bancar cu B. C. R. , prin care a împrumutat suma de 22.000 euro,  reprezentând credit imobiliar rambursabil pe o perioadă de 28 de ani.Că, în luna mai 2009 nu a reuşit să achite rata aferentă lunii respective , dar cu începere din luna următoare a început să achite din rata restantă până pe data de 04.12.2009 . Cu toate acestea , la data de 10.12.2009, B. C. R. a cesionat contractul de credit nr 972/25.10.2007 către intimata, SC S. C. SRL, stare de fapt care i-a fost adusă la cunoştinţă la data de 10.08.2001 printr-o notificare emisă de către cesionar.Prin acelaşi înscris , cesionarul i-a învederat că în decurs de un an , contractul de credit va deveni scadent , fiind obligată să achite integral creditul contractat.A precizat reclamanta că în cauză operează nulitatea cesiunii de creanţă întrucât nu a fost înştiinţată în prealabil cu privire la schimbarea  creditorului , aspect ce contravine deciziei nr 2852/10.10.2006 a ÎCCJ care a statuat că atâta timp cât debitorul nu a fost notificat în scris în legătură cu realizarea  acestei cesiuni prin înscrierea contractului la Arhiva de Garanţii Reale Imobiliare ,cesiunea nu-i este opozabilă debitorului.În drept , cererea nu a fost motivată , însă s-a solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei , fiind invocat ca temei juridic al acestui capăt de cerere , dispoziţiile art 399 şi următoarele din CPC. În susţinerea acţiunii, contestatorul a depus la dosar, în fotocopie, următoarele înscrisuri: somaţie emisă în dosar nr. 134/E/2012 datată 29.02.2012 , proces verbal de cheltuieli, proces verbal de situaţie datat 23.02.2012  contract de credit bancar pentru persoane fizice nr 972/25.10.2007 şi contract de ipotecă  , notificare nr 14630/02.09.2011  , extrase de pe portalul instanţelor de judecată .La data de 02.05.2012 , prin serviciul registratură , intimata SC S. C. SRL a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare precum şi a cererii privind suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei învederând următoarele : Dată fiind neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de către contestatoare prin Contractul de credit ,creditorul, BCR a emis notificarea nr 13398048/13.11.2009, prin care împrumutatului  i-a fost comunicată iminenţa declarării scadenţei anticipate a creditului în caz de neplată a debitului restant.Prin contractul de cesiune nr J 1179/10.12.2009 , BCR a cesionat  creanţa certă,lichidă şi exigibilă aferentă contractului de credit împreună cu orice alte drepturi prezente şi viitoare către SC S. C. SRL.Că ,prin notificările  nr 13552072/23.12.2009 ,H C 26969/11.11.2010 ,transmise debitoarei prin poştă cu confirmare de primire şi H C 44158/10.08.2010 , comunicată prin intermediul executorului judecătoresc  , împrumutatul a fost înştiinţat atât de către cedent cât şi de către cesionar cu privire la cesiunea de creanţă ,precum şi cu privire la cuantumul debitului datorat şi termenul acordat în vederea achitării. Referitor la cererea de suspendare a executării silite , intimatul a calificat-o ca fiind formulată cu rea credinţă dat fiind că executarea silită priveşte recuperarea unei creanţe certe lichide şi exigibile , astfel că debitoarea nu poate invoca în favoarea sa aparenţa de drept .În continuarea apărării , intimata a înţeles să invoce atât excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată ( excepţie asupra căreia a revenit la termenul de azi ) cât şi excepţia inadmisibilităţii cererii, fiind indicate ca temei juridic dispoziţiile art 399 al 3 Cpc , iar ca motivaţie în fapt , existenţa unei acţiuni specifice în constatarea nulităţii contractului de cesiune.În sprijinul aceleiaşi excepţii a inadmisibilităţii cererii , intimata a arătat că atâta timp cât contractul de cesiune nu este titlu executoriu , nu este îndeplinită cerinţa legii , respectiv prevederea al. 3 art. 399 Cpc. Au fost expuse în continuare mai multe argumente de fapt şi de drept care ar conduce la constatarea legalităţii şi valabilităţii cesiunii de creanţe intervenite între BCR şi intimata SC S. C. SRL. Prin încheierea de şedinţă din data de 30.04.2012, instanţa a dispus în baza art 242 suspendarea soluţionării cauzei ,judecata fiind  redeschisă la solicitarea părţii ,la  terenul de azi.Pe parcursul judecăţii, instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar, sus arătate .Asupra capătului de cerere privind suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţieiPotrivit art 403 al. 1 Cpc , Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită , instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de către instanţă , în afară de cazurile în care legea dispune altfel Cu privire la cuantumul cauţiunii , instanţa a dispus ca plata să fie făcută în procent de 5% din valoarea contestată , respectiv , suma de 4989 lei iar dovada plăţii acestei sume , a fost făcută prin chitanţa nr 6498769/1/31.08.2012 ( aflată la fila 79 din dosarul 1179/230/2012.  În ceea ce priveşte acţiunea în timp a unei asemenea suspendări , legiuitorul a limitat-o până la soluţionarea contestaţiei la executare , raţiunea fiind neexpunerea debitorului unor consecinţe juridice , până la  soluţionarea contestaţiei la executare .Dat fiind că termenul de azi coincide atât cu pronunţarea asupra cererii  de suspendare a executării silite  cât şi cu soluţionarea contestaţiei la executare, instanţa va aprecia acest capăt de cerere accesoriu ( suspendarea executării silite  ) ca lipsit de obiect .

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii invocate de către intimata, SC S. C. SRL ,instanţa o va admite pentru următoarele considerente.În fapt prin cererea introductivă , reclamanta solicită anularea tuturor formelor de executare efectuate în dosarul nr 134/E/2012 al BEJ C. C. , respectiv  a se constata nulitatea absolută a cesiunii de creanţă intervenite între creditorul B. C. R. şi intimata SC S. C. SRL, pe considerentul că respectiva convenţie a fost încheiată fără notificarea prealabilă a debitorului fiind o încălcare a caracterului intuitu personae a contractului de credit  bancar pentru persoane fizice nr 972/25.10.2007 , dar şi în dezacord cu Decizia nr 2852/10.10.2006 a ÎCCJ. Potrivit art 399 Cpc (1) Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. (3) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.Iată deci că prin acest ultim alineat legiuitor a limitat apărările ce se pot face în cazul contestaţiei la executare pornite în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de către o instanţă, astfel că atâta timp cât partea interesată are la îndemână  o altă cale de atac ,este obligată să o urmeze.O astfel de situaţie  se regăseşte şi în speţă ,  întrucât este adevărat că poate primi calificarea de titlu executoriu ,contractul de credit încheiat între contestatoare şi cedenta  B. C. R.,fiind vorba aici de contactul de credit bancar pentru persoane fizice nr .972/25.10.2007 ,însă în situaţia schimbării creditorului , prin intermediul cesiunii de creanţă, caracterul de titlu executoriu rămâne în favoarea contractului încheiat cu cedentul şi nu se transmite automat cesiunii de creanţă care nu este titlu executoriu împotriva debitorului.Pe de altă parte aşa cum s-a reţinut în considerentele Deciziei  nr 2852/10.10.2006 a ÎCCJ  invocate de către contestatoare "Cesiunea de creanţă odată investită cu formulă executorie reprezintă un titlu executoriu supus executării silite, a cărei nulitate se poate constata pe alte căi procedurale.Se are în vedere aici faptul că la îndemâna contestatoarei există posibilitatea intentării unei acţiuni în anulare a cesiunii de creanţe ,pe calea dreptului comun .Faţă de aceste considerente, instanţa urmează să respingă acţiunea având ca obiect „contestaţie la executare” formulată de contestatorul Brutaru Mariana , ca  inadmisibilă .PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:Respinge ca fiind lipsită de obiect cererea privind suspendarea executării.Admite excepţia inadmisibilităţii contestaţiei invocată de către intimata SC S. C. SRL, cu  sediul în  …Respinge acţiunea având ca obiect „contestaţie la executare” formulată de contestatoarea  B. M. , domiciliată în .. în contradictoriu cu intimatele ,SC S. C. SRL şi B. C. R.  S.A., cu  sediul în ..,  ca inadmisibilă .Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.Cu recurs în 15 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa  de la 15 octombrie 2012 .

.

- 1 -