Contestatie la executare

Hotărâre 11 din 17.12.2015


DOSAR NR. 758/283/2015

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA PUCIOASA – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din  data de 17.12.2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: M.G.

GREFIER: R.M.

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect ”contestaţie la executare” formulată de contestatorul S.V., domiciliat în ………, în contradictoriu cu intimata P.V.P.cu sediul în …………..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns contestatorul S.V., lipsă fiind intimata P.V.P.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Acțiunea a fost timbrată cu suma de 20 lei taxă timbru achitată cu chitanța nr.12564 din 27.04.2015 (fila 3 dosar).

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat instanţei modul de îndeplinire a procedurii de citare, stadiul dosarului, măsurile dispuse de instanță, după care;

La interpelarea instanței contestatorul arată că, la fila 90 dosar există cele două titluri executorii; contesta instiintarea de 330 lei si pentru titlul 2682.

Instanta pune in discutie exceptia autoritatii de lucru judecat.

contestatorul lasa la aprecierea instantei.

Instanța  uneşte excepţia cu fondul şi în temeiul art.244 cod proc. civ., constată terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul în dezbateri.

Contestatorul arata ca,  suma de 268 lei nu corespunde titlului executoriu; solicita anularea  titlului executoriu ca fiind abuziv; procesele verbale nu puteau sa intre in acest titlu executoriu; cu cheltuieli de judecata si daune morale.

Instanța reține cauza spre deliberare.

 I N S T A N Ț A

In temeiul art.396 alin.1 Cod proc. civ., urmează a amâna pronunțarea, motiv pentru care; 

D I S P U N E

Amână pronunțarea la data de 22.12.2015.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.12.2015.

PRESEDINTE GREFIER

M.G. R.M.

Ex.5/21.12.2015

DOSAR NR. 758/283/2015

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA PUCIOASA – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

SENTINTA CIVILA NR.1836

Şedinţa publică din  data de 22.12.2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: M.G.

GREFIER: R.M.

Pe rol se află pronunțarea cauzei civile având ca obiect ”contestaţie la executare” formulată de contestatorul S.V., domiciliat în…. în contradictoriu cu intimata P.V.P.cu sediul în…………….

Dezbaterile lucrărilor și prezența părților au fost consemnate în încheierea de ședință din 17.12.2015, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţa civila când instanța în temeiul art.396 alin.1 cod proc. civ., a amânat pronunțarea pentru azi 22.12.2015, când a rămas în deliberare.

I N S T A N Ț A

Prin acţiunea înregistrată pe rolul instanţei la data de  28.04.2015 sub nr.758/283/2015 contestatorul S.V. a formulat contestaţie împotriva titlului executoriu nr.3257/17.04.2015 emis de  Primăria comunei V.P..

În motivarea cererii arată că Primăria comunei V.P. a mai încercat să-l execute abuziv pentru amenzi de circulaţie, deşi o parte din ele erau plătite, iar pentru altele avea dosare pe rol. În urma judecăţii i-a fost admisă contestaţia cu cheltuieli de judecată, deşi hotărârea este definitivă, primăria refuză să-i restituie  suma, care i-a trimis  încă un titlu executoriu incomplet, deoarece nu se menţionează, nici în somaţie şi nici în titlul executoriu ce amenzi are de plată şi nici anul.

Consideră că titlul executoriu este  abuziv şi nelegal.

În dovedirea cererii a depus la dosar : înştiinţare de plată nr….. titlu executoriu nr…….,  somaţie nr………., toate emise de  Primăria comunei V.P., copie s.c.56/20.01.2015, pronunţată în dosarul nr.1758/283/2014.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 758/283/2015  S.V. a arătat că contestă titlului executoriu cu nr….. emis de Primăria comunei V.P. ca fiind abuziv şi nelegal.

În motivare aceasta a arătat că unitatea administrativ teritorială a încercat să-l execute abuziv deoarece o mare parte din amenzile de circulaţie erau plătite, iar împotriva altora a formulat plângeri care încă se aflau pe rol. În urma judecăţii instanţa i-a admis contestaţia cu cheltuielile de judecată şi cu toate că deţine o hotărâre definitivă, Primăria comunei V.P., prin administratorul S.B. refuză să-i restituie suma, trimiţând în schimb încă un titlu executoriu incomplet.

Acest titlu nu cuprinde la ce amenzi se referă, nici suma şi nici anul.

Încercând să afle mai multe detalii în legătură cu acest titlu, a fost agresat de administratorul S.B. care l-a luat la bătaie şi i-a rupt o parte din actele care aparţineau titlului executoriu.

Din cauza acestor titluri şi a administratorului S.B. starea  sa se sănătate s-a agravat, motiv pentru care solicită obligarea unităţii administrativ teritoriale la plata sumei de 18.000 lei, cu titlu  de daune morale.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

La primul termen de judecată instanţa a solicitat precizări reclamantului care a arătat că prezenta cerere este o contestaţie la executare.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti instanţa a solicitat în mai multe ocazii precizări clare reclamantului în sensul de a arăta care anume titluri executorii le contestă.

Acesta a arătat că înţelege să conteste titlul executoriu nr. 3257/17.04.2015 emis de UAT V.P. şi un alt titlu executoriu pe care nu-l mai deţine deoarece a fost rupt de administratorul S.B., în cuantum de 330 lei (fila 56).

Aceleaşi precizări au fost reiterate şi prin notele ataşate dosarului cauzei de către contestator la data de 27.10.2015 (fila 141).

În vederea stabilirii situaţiei de fapt şi implicit a actelor de executare contestate în prezenta cauză, având în vedere că de fiecare dată când au fost solicitate contestatorului precizări privitoare la actele pe care acesta le contestă, contestatorul a arătat că unul dintre titlurile executorii în cuantum de 330 lei i-a fost rupt, instanţa a solicitat precizări intimatei în legătură cu sumele care compun titlul executoriu nr……  în valoare de 2682 lei şi în ceea ce priveşte suma de 330 lei pentru care contestatorul susţine că a primit titlu executoriu.

Prin relaţiile transmise dosarului cauzei de către intimată, aceasta a comunicat faptul că suma de 2682 lei cuprinsă în titlul executoriu nr…….  este compusă din următoarele sume aferente următoarelor procese verbale :  p.v. nr.3930134/22.01.2013, în valoare de 140 lei ; p.v. nr.1802750/22.08.2012, în valoare de 280 lei; p.v. nr.3680635/05.02.2013, în valoare de 150 lei;  p.v. nr.1042/20.03.2013, în valoare de 150 lei; p.v.2221188/26.04.2012, în valoare de 140 lei; p.v. nr.007054/07.04.2014 în valoare de 600 lei; p.v. nr.003974/14.04.2014, în valoare de 1200 lei şi o rămăşiţă amenzi în cuantum de 22 lei, care provine din p.v. nr.48356028/26.11.2009.

În ceea ce priveşte înştiinţarea de plată nr.2504/25.03.2015 contestată în prezenta cauză şi căreia contestatorul a afirmat că-i corespunde şi un titlu executoriu, intimata a arătat că această înştiinţare se referă după cum rezultă de altfel din conţinutul său la procesele verbale seri DB PRIM PUC nr.1042/20.03.2013, în valoare de 150 lei şi la p.v. seria DB nr.1304/22.12.2014, în cuantum de 180 lei.

Din relaţiile transmise de intimată a rezultat că p.v. nr.1042/20.03.2013 este cuprins în titlul executoriu nr.3257/17.04.2015, iar pentru p.v. nr.1304/22.12.2014 nu s-a întocmit titlu executoriu, deoarece împotriva procesului verbal s-a formulat plângere.

Cum din relaţiile transmise de intimată  a rezultat că în aceeaşi zi au fost emise două titluri executorii pe numele contestatorului (fila 89), instanţa a solicitat precizări intimatei în legătură şi cu cel de-al doilea titlu executoriu, respectiv, a solicitat acesteia să comunice de asemenea din ce se compune suma totală menţionată în cuprinsul acestui titlu.

După comunicarea relaţiilor solicitate, instanţa a solicitat din nou precizări contestatorului în legătură cu titlurile executorii contestate în prezenta cauză.

Solicitările instanţei au avut în vedere faptul  că  de fiecare dată contestatorul a arătat că înţelege să conteste şi un al doilea titlu executoriu care se referă la suma de 330 lei, dar pe care însă nu-l poate prezenta instanţei întrucât i-a fost rupt.

Având în vedere susţinerile contestatorului, instanţa i-a solicitat acestuia să precizeze dacă înţelege să conteste şi titlul executoriu nr.3255/17.04.2014 în valoare de 3010 lei.

Contestatorul a arătat că nu înţelege să conteste şi acest titlu, titlul care i-a fost rupt nefiind titlul  3255/17.04.2014.

Prin notele de şedinţă depuse la data de 03.09.2015, intimata a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, arătând că prin s.c. nr.56/20.01.2015 Judecătoria Pucioasa a admis în parte  contestaţia la executare formulată  de petentul S.V., constatând nulitatea parţială a titlului executoriu nr.1541/15.09.2014, emis de Primăria V.P., în ceea ce priveşte debitarea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr.0078604/25.07.2011, nr.1199010/14.11.2011, nr.2459630/01.02.2013, nr.0152113/02.12.2013, nr.0007054/07.04.2014 şi nr.00039974/14.04.2014.

Arată astfel intimata că toate procesele verbale de contravenţie menţionate în cuprinsul titlurilor executorii contestate în prezenta cauză sunt anterioare momentului septembrie 2014  şi se regăseau indicate în titlul executoriu nr.1541/15.09.2014.

Cum instanţa care a soluţionat dosarul nr.1758/283/2014 s-a pronunţat deja asupra legalităţii asupra acestor procese verbale, a apreciat intimata că în prezent nu mai poate fi reluată analiza acestor debite fiscale pentru simplul motiv că la întocmirea titlurilor executorii atacate au fost reluate procesele verbale preexistente anului 2015.

Pentru aceste motive a solicitat intimata admiterea autorităţii de lucru judecat, apreciind că toate debitele fiscale menţionate menţionate în titlurile executorii atacate au fost deja examinate în cadrul dosarului nr.1758/283/2014.

Analizând cu prioritate excepţia autorităţii de lucru judecat, instanţa reţine că  prin s.c. nr.56/20.01.2015  a fost admisă în parte contestaţia la executare, constatându-se nulitatea parţială a titlului executoriu nr.1541/15.09.2014 emis pe numele contestatorului S.V. de către Primăria comunei V.P..

A reţinut instanţa că unele dintre debitele  care sunt incluse în titlul executoriu atacat au fost achitate, iar pentru altele nu mai subzistă obligaţia de plată deoarece procesele verbale prin care contestatorul a fost obligat la plata sumelor au fost anulate de instanţele judecătoreşti.

În prezenta cauză s-a formulat contestaţie de către acelaşi contestator împotriva titlului executoriu emis de aceeaşi intimată Primăria V.P., însă cu privire la titlul executoriu  nr.3257/17.04.2015 şi împotriva înştiinţării de plată nr.2504/25.03.2015 şi nu împotriva titlului executoriu nr.1541/15.09.2014.

Prin urmare, actul contestat este diferit fiind irelevant în ceea ce priveşte soluţionarea acestei excepţii faptul că unele procese verbale au fost incluse şi în titlul executoriu nr.1541/15.09.2014 şi în titlul executoriu nr.3257/17.04.2015.

Prin contestarea titlului executoriu se supun controlului instanţei  aspecte privitoare la legalitatea şi temeinicia emiterii titlului.

În concret se are în vedere dacă au fost respectate dispoziţiile legale privitoare  la emiterea titlului, dacă actul care a generat obligaţia de plată a fost sau nu desfiinţat în calea de atac de către instanţele judecătoreşti.

Faţă de cele de mai sus, instanţa urmează a respinge excepţia autorităţii de lucru judecat reţinând că nu sunt întrunite condiţiile privitoare la tripla identitate - părţi, obiect şi cauză – deoarece în prezenta cauză este supus controlului de legalitate titlul executoriu nr. …. şi nu titlul executoriu nr. …...

În cadrul contestaţiei la executare instanţa nu procedează la o analiză în fond a temeiniciei şi legalităţii proceselor verbale de contravenţie, care au stabilit obligaţia de plată în sarcina contestatorului, această analiză efectuându-se în cadrul plângerii împotriva procesului verbal de contravenţie şi a eventualei căi de atac formulate împotriva sentinţei pronunţate în cauză, motiv pentru care  nu se poate susţine că cele două cauze au acelaşi obiect.

Pe fond, instanţa reţine că, din înscrisurile depuse de petent a rezultat în ceea ce priveşte p. v. nr.007054/07.04.2014 în cuantum de 600 lei că, a făcut obiectul dosarului civil nr.4114/315/2014 al Judecătoriei Târgovişte, care prin sentinţa nr.1207/19.03.2015 a respins plângerea formulată de petent, hotărârea fiind redactată la data de 27.04.2015.

Se reţine prin urmare, că la momentul emiterii titlului executoriu nr. 3257/17.04.2015, sentinţa civilă nr.1207 nu era definitivă şi prin urmare nu putea fi pusă în executare prin emiterea titlului executoriu, potrivit dispoziţiilor art. 37 din OG 2/2001.

În ceea ce priveşte p. v. nr.003974/14.04.2014 în cuantum de 1200 lei, instanţa constată prin s.c. nr.671/12.02.2015 pronunţată în dosarul nr.6981/315/2014 (fila 146), instanţa a respins ca tardiv formulată plângerea împotriva procesului verbal.

Includerea în  titlul executoriu atacat a acestei sume a avut la bază adresa Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa nr.8711/28.05.2014, prin care a fost transmis procesul verbal în vederea preluării debitului în cuprinsul căreia s-a menţionat că petentul nu a achitat debitul şi nici nu a exercitat în termen legal calea de atac.

Pentru aceste considerente instanţa va aprecia că în mod corect s-a procedat la executarea acestei sume, introducerea unui apel tardiv de către contestator neputând ţine pe loc organele fiscale obligate să demareze procedurile de recuperare a debitului.

În ceea ce priveşte celelalte procese verbale incluse în titlul executoriu atacat, instanţa constată că petentul nu a făcut dovada fie a achitării acestor sume, fie a faptului că a formulat plângere împotriva acestor procese verbale nesoluţionate la momentul emiterii titlului.

În ceea ce priveşte înştiinţarea de plată nr.2504/25.03.2015, instanţa reţine că intimata nu a procedat la emiterea unui titlu executoriu pentru p. v. nr.1304/22.12.2014, deoarece organul fiscal avea cunoştinţă de faptul că împotriva acestui proces verbal contravenientul a formulat plângere.

Din certificatul de grefă ataşat dosarului (fila 143), a rezultat că prin decizia nr.848/14.10.2015 a fost admis apelul petentului S.V., iar în fond a fost admisă plângerea şi anulat  procesul verbal de contravenţie seria DB PRIM nr.1304/22.12.2014.

În ceea ce priveşte procesul verbal nr.1042/20.03.2013 menţionat în cuprinsul aceleaşi înştiinţări de plată, instanţa reţine că suma aferentă acestui proces verbal a fost inclusă în titlul executoriu nr.3257/17.04.2015, în baza deciziei civile nr.51/21.01.2015, pronunţată în  dosarul nr.699/283/2013 a Tribunalului Dâmboviţa (fila 179).

Reţinând prin urmare că înştiinţarea de plată este un act de executare silită care nu a avut la bază în ceea ce priveşte p. v. 1304/22.12.2014 o creanţă exigibilă, deoarece împotriva procesului verbal la momentul emiterii înştiinţării de plată se formulase plângere, admisă în final de instanţă, instanţa va proceda la anularea în parte a înştiinţării de plată, în ceea ce priveşte acest proces verbal.

Va proceda în mod similar şi în ceea ce priveşte titlul executoriu nr.3257/17.04.2015, în ceea ce priveşte p. v. nr.007054/07.04.2014, sentinţa civilă pronunţată în cauză având ca obiect plângere la contravenţie, nefiind definitivă.

În ceea ce priveşte daunele morale, instanţa urmează a respinge acest capăt de cerere, apreciind că contestatorul nu a făcut dovada prejudiciului moral cauzat prin executarea silită în ceea ce priveşte admiterea în parte a contestaţiei cu privire la cele două procese verbale mai sus menţionate.

Va obliga intimata la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 59 lei, reprezentând contravaloarea taxei de timbru aferentă p.v. nr. 007054/07.04.2014 în cuantum de 600 lei.

Pentru aceste considerente,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat.

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorul S.V., domiciliat în ………, în contradictoriu cu intimata P.V.P.cu sediul în ……..

Anulează în parte titlul executoriu nr.3257/17.04.2015 în ceea ce priveşte debitarea procesului verbal nr.007054/07.04.2014, în cuantum de 600 lei.

Anulează în parte înştiinţarea de plată nr. 2504/25.03.2015 în ceea ce priveşte procesul verbal nr.1304/22.12.2014, în cuantum 180 lei.

Respinge capătul de cerere privind acordarea de daune morale.

Obligă intimata la plata în favoarea contestatorului  a sumei de  59 lei, reprezentând contravaloarea taxei de timbru.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Pucioasa.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 22.12.2015.

PREŞEDINTE GREFIER

M.G.  R.M.

Red. M.G.

Tehn.C.C.

4 ex/18.01.2016