Înscriere menţiuni în Registrul Special pentru Asociaţii şi Fundaţii

Decizie 10 din 22.04.2015


1. Tip document:  ÎNCHEIERE

2. Număr document: 10/A/2015

3. Data elaborării documentului 22.04.2015

4. Titlu ÎNCHEIERE NR. 10/A/22.04.2015

5. Domeniu asociat: înscriere menţiuni în Registrul Special pentru Asociaţii şi Fundaţii .

6. Autor: Judecătoria Marghita

7. TEXT

Constată că, prin cererea înregistrată la instanţă la petentul V. M. , a solicitat instanţei să se dispună prin încheiere înscrierea de menţiuni în registrul Special pentru Asociaţii şi Fundaţii cu privire  la  modificările din statut şi schimbările din componenţa organelor de conducere ale asociaţiei.

Cererea este legal timbrată cu suma de 100 lei achitată cu chitanţa nr.  din data de

 S-a depus anexat la cerere: sentinţa civilă nr. udecătoriei Act Adiţional  de modificare  a statutului  Casei de Ajutor Reciproc Sucursala, Statutul Casei de Ajutor Reciproc a Salariaţilorcazierele judiciare şi fiscale a membrilor.

Examinând dosarul cauzei privind pe petent, instanţa reţine următoarele:

Prin S.C.  nr. pronunţată de Judecătoria Marghita în dosar nr., s-a autorizat înfiinţarea asociaţiei ca organizaţie cu personalitate juridică şi scop nepatrimonial.

 Prin aceeaşi hotărâre s-a dispus înscrierea asociaţiei în registrul Special  pentru persoane juridice ţinut la Judecătoria Marghita.

În baza Hotărârii  luată cu ocazia Conferinţei de dare de seamă şi alegeri a Casei de Ajutor Reciproc Sucursala …. data de …. şi consemnată în procesul verbal, întocmit  cu această ocazie, se aduc următoarele modificări ale statutului CAR …., respectiv:

La art. 4 alin. 2 în loc de : întrajutorarea între membri ăi, prin acordarea de  împrumuturi, cu dobândă de 15% care să se reîntoarcă la fondul social al membrilor după suportarea cheltuielilor statuare”

- se va citi : „întrajutorarea între membrii săi, prin acordarea de împrumuturi, cu dobândă de 12% pe an, deci de câte 1% pe lună, care să se reîntoarcă la fondul social al membrilor  după suportarea cheltuielilor statuare”.

La art. 11 privind consiliul de administraţie care a fost compusă din C.V. - preşedinte, G. E.– secretar, G.D. – contabilă,  Ş. M. – casier şi B. P.  -  membru , se modifică cu noul Consiliu de administraţie care va fi compusă din următorii: V.M. – preşedinte, cetăţean român, născut la data de ., în satul . ( com. ., jud. ., domiciliat în satul .( comuna .), str. . nr. , bl. , sc. ., et. ., ap., jud. ., identificat prin carte de Identitate seria .nr. ., eliberat de SPCLEP . la  data de ., având CNP .1; G.D..– contabil – cetăţean român, născută la data de . în com. …, jud. …, domiciliată în satul … ( com. …………), str. …, nr. … et. .., ap. . jud. ., identificată prin  Carte de Identitate seria …nr. . eliberat de SPCLEP . la data de …, având CNP .; Ş.M.. – casier , cetăţean român, născută la data de .., în com. .. , jud. ., domiciliată în satul . ( com. .), , nr. ., jud. ., identificată prin Carte de Identitate  seria ., eliberat de SPCLEP . la data de ., având CNP . B. S. . – analist ,  cetăţean român , născută la  data de ., în Mun. ., jud. . domiciliată în Mun. . str. …, nr. ., et. .., ap. .., jud. .. identificată prin Carte de identitate seria ..nr. , eliberat de SPCLEP …. la data de …, având CNP . V. I. – membru, cetăţean român, născută la data de ., în com. .., jud. ., domiciliată în satul . ( com. …, str. …, nr. . bl. . sc. ., et. . ap. . jud. ., identificată prin carte de identitate seria ., eliberat de SPCLEP .la data de ., având CNP ..

Art. 13 alin. 2 va avea următorul conţinut: „ Unicul cenzor , trebuie să aibă pregătire economico-financiar – contabilă şi este d-na H. M., cetăţean român, născută  la data de ., în comuna ., jud. ., domiciliată în Mun. . , Ale. ., nr. ., sc. ., et., ap…, jud. .. identificată prin carte de identitate seria  …, eliberată de SPCLEP …….la data . . având CNP  ….”.

Celelalte prevederi ale Statutului asociaţiei  rămân nemodificate.

Potrivit dispoziţiilor  art. 33 din OG.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificarea statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.

În cazul de faţă dispoziţiile legale sus-citate îşi au aplicarea prin înscrierea de menţiuni în registrul pentru Asociaţii şi Fundaţii ţinut la grefa Judecătoriei Marghita .

Aşa fiind, în baza art. 33 raportat la art. 8 – 11 din .O.G. 26/2000, instanţa va admite cererea petentului şi va dispune înscrierea de menţiuni în registrul Special cu privire la modificările din statut  şi schimbările din componenţa organelor de conducere  ale asociaţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

DISPUNE:

Admite cererea formulată de petentul V.M., dom în loc. ., Str. … Nr. … Bloc …, Scara … Ap … jud. …, împuternicit special al Asociaţiei Casa de ajutor Reciproc Sucursala ,,…” pentru înscriere menţiuni în Registrul Special pentru Asociaţii şi Fundaţii .

Dispune înscrierea de menţiuni în Registrul Special pentru Asociaţii şi Fundaţii ţinut la Judecătoria Marghita cu privire la modificările din statut şi schimbările din componenţa organelor de conducere ale asociaţiei.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel în 5 zile de la comunicare.

Dată în camera de consiliu din … 2015.

Pronunţată în şedinţa publică din … 2015.

 

Preşedinte, Grefier,

.

Red. Jud. .

Tehnoredactat .

6 ex/24.04.2015

Se com. 2 ex. ptr. conf.:

Petent: CASA DE AJUTOR RECIPROC SUCURSALA .