Acte ale autoritatilor publice.

Decizie 3481 din 20.12.2011


Acte ale autoritatilor publice.

Hotarâre a consiliului local. Constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei a unei suprafete de teren din extravilanul acesteia. Actiune în anularea hotarârii.

- art. 31 din Legea fondului funciar nr.1871991,

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA  DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 3481/20.12.2011)

Asupra recursului de fata,

Prin sentinta civila nr.166 pronuntata la data de 01.03.2011 de Tribunalul Teleorman - Sectia Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, CAF a respins cererea formulata de reclamantul Prefectul Judetului Teleorman în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al comunei F., judetul Teleorman privind anularea hotarârii nr.25/18.06.2010, ca nefondata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, Tribunalul Bucuresti a retinut urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei sub nr.78/87/2011 din 05.01.2011, reclamantul Prefectul Judetului Teleorman a solicitat anularea hotarârii nr.25/18 iunie 2010 adoptata de pârâtul Consiliul Local al comunei F.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca la data de 18.06.2010 Consiliul local al comunei Fântânele a adoptat hotarârea cu nr.25 privind "constatarea dreptului de proprietate privata a comunei Fântânele asupra unui teren extravilan în suprafata de 308 mp, ocupat de Statie de baza GSM C.".

Ca temei juridic au fost invocate prevederile art.26, art.31 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.36 alin.1, alin.2 lit.c, art.45 alin.1, alin.2, art. 121 alin.1, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, la adoptarea hotarârii criticate s-a avut în vedere expunerea  de motive a primarului comunei Fântânele nr.3139 din 11.06.2010, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.3200 din 11.06.2010, raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Fântânele.

Prin art.1 al actului administrativ criticat s-a hotarât "se constata ca suprafata de 308 mp teren extravilan situata în T 38, P 354 pe care este situata statia de baza GSM C., identificat conform planului de situatie anexat, care face parte integranta  din prezenta hotarâre, având urmatoarele vecinatati la N - teren primarie, la S - teren primarie, la V - teren primarie, E - DE face parte din domeniul privat al comunei Fântânele si este în administrarea directa a Consiliului local Fântânele".

Hotarârea nr.25/2010 încalca prevederile legale privind normele de tehnica legislativa stabilite prin Legea nr.24/2000 republicata.

Interpretând prevederile din Legea nr.24/2000, republicata², cu modificarile si completarile ulterioare, rezulta ca, actul administrativ analizat nu este motivat în drept, adica nu cuprinde temeiurile juridice din actul normativ de nivel superior pe baza si în executarea carora hotarârea a fost adoptata.

Potrivit art.11 alin.3 din Legea nr.18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare "Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, înscrisa în sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu înstrainarile legal efectuate de catre cooperativa pâna la data intrarii în vigoare a legii". La art.18 alin.1 din actul normativ mentionat se prevede ca "Terenurile din extravilan aduse sau preluate în orice alt mod în patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori, precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire ramân la dispozitia comisiei".

Pârâta, pentru a justifica si motiva în drept hotarârea criticata, a mentionat în preambulul acesteia ca, relatiei sociale reglementate prin intermediul actului administrativ îi sunt aplicabile dispozitiile art.26 si 31 din Legea nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Interpretând prevederile legale, rezulta ca, suprafetele de teren intravilan ramase la dispozitia autoritatilor publice locale de la persoanele decedate si care nu au mostenitori trec în proprietatea publica a unitatii administrative teritoriale, iar schimbarea regimului juridic al acestor terenuri din domeniul public în domeniul privat este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Textul de lege cuprinde norme referitoare la terenurile situate în intravilanul localitatilor ci nu în extravilan, astfel ca acest text de lege nu poate constitui temei legal pentru actul administrativ a carui anulare o solicitam.

De asemenea, s-a învederat ca prevederile art.31 din Legea nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare nu pot constitui temei legal al actului administrativ a carui anulare o solicita pentru ca acest text de lege reglementeaza regimul juridic al terenurilor proprietate de stat aflate în exploatarea cooperativelor agricole de productie, ori din documentele care au stat la baza adoptarii acestui act nu rezulta ca suprafata de 308 mp a fost proprietatea statului si în exploatarea cooperativei agricole de productie care a functionat la nivelul comunei Fântânele, precum si ca ar fi ramas la dispozitia comisiei locale de fond funciar.

Nu se face în nici un fel dovada ca suprafata de teren în cauza a ramas la dispozitia comisiei locale de fond funciar Fântânele dupa finalizarea procesului de aplicare a legilor fondului funciar. De altfel, va învederam ca la nivelul comunei Fântânele, pâna în prezent, nu a fost finalizat procesul de aplicare a legilor fondului funciar, iar la dispozitia comisiei locale de fond funciar nu exista rezerva de teren.

Dupa încheierea integrala a reconstituirii drepturilor de proprietate, terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, trec în domeniul privat al comunei - art.18 alin.3 din Legea nr.18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

La nivelul comisiei locale de fond funciar Fântânele, conform situatiei comunicata comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor cu privire la rezerva de teren, rezulta ca la nivelul unitatii administrativ-teritoriale nu mai exista teren extravilan în rezerva comisiei locale Fântânele, astfel ca autoritatea locala deliberativa nu avea teren extravilan din punct de vedere material pus la dispozitie de catre comisia locala de fond funciar si care sa fie trecut în domeniul privat, având în vedere ca procesul de reconstituire a dreptului de proprietate la nivelul comunei Fântânele nu s-a finalizat, pentru a fi îndrituiti sa constate dreptul de proprietate pentru suprafata de 308 mp, teren extravilan.

La comuna Fântânele procesul de reconstituire a dreptului de proprietate privata nu a fost finalizat pâna în prezent, mijlocul procedural prin intermediul caruia se constata finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate fiind numai ordinul prefectului, conform prevederilor art.116 alin.5 din Legea nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ori va învederam, onorata instanta, ca un asemenea ordin nu exista, iar pâna în prezent la institutia noastra nu s-a primit de la comisia locala nicio adresa prin care sa fim informati ca procesul de aplicare a legilor fondului funciar la nivelul comunei Fântânele a fost finalizat.

Potrivi prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora "Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri aflate în proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privata".

În drept, reclamantul si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile Legii nr.340/2004, Legii nr.554/2004, Legii nr.215/2001, Legii nr.24/2000, Legii 18/1991 si Legii 213/1998.

La data de 27.01.2011, pârâtul Consiliul Local al comunei F. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondata din urmatoarele considerente:

Consiliul Local Fîntînele a emis HCL nr.25/2010 cu respectarea  Legii nr.215/2001, art.82 din Legea nr.24/2000.

Actul aditional aratat nu mentioneaza în partea introductiva  temeiurile juridice si anume art.36 din Legea nr.215/2001, art.121 din Legea nr.215/2001, art.26 si 31 din Legea nr.18/1991.

Art.26 din Legea 18/1991 invocat de catre reclamant  a fost modificat la 22.07.2010 prin Legea nr.158/2010 pârâtul Consiliul Local al comunei F. a emis hotarârea nr.25 la 18.06.2010 .

Pâna la data de 22.07.2010 art.26 din Legea nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare prevedea "Terenurile situate în intravilanul localitatii, care au apartinut cooperatorilor sau altor persoane care au decedat, în ambele cazuri fara mostenitori, trec în proprietatea comunei, orasului sau a municipiului, dupa caz si în administrarea primariilor, pentru a fi vândute, concesionate ori date în folosinta celor care solicita sa-si construiasca locuinte si nu au teren, ori pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv, potrivit legii...".

Iar art.31 alin.2 din Legea nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare prevede "Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului".

S-a mentionat ca nu este descrisa o procedura speciala privind trecerea acestor terenuri, emiterea unei hotarâri de consiliul în baza Legii nr.215/2001 prin prisma atributiei consiliului local de administrare a domeniului public si privat fiind singura cale.

S-a mai mentionat ca acest teren nu a fost revendicat de nicio persoana fizica si juridica în termen legal, procedura de restituire fiind încheiata, la aceasta data comisia locala se ocupa cu modificari de titluri de proprietate cu înscrisuri eronate si ca pe acest teren se afla amplasata o statie de telefonie C., înca din anul 2007, an în care Consiliul local Fântânele a încheiat un contract de concesiune pentru aceasta suprafata, deci s-a comportat ca un adevarat proprietar bucurându-se dreptul de administrare, care este un drept real si opozabil.

Consiliul local Fântânele are un interes legitim, respectiv apararea dreptului de proprietate si a dreptului de administrare a suprafetei de 308 mp.

Examinând actele si lucrarile dosarului si anume: HCL nr.25/2010 a Consiliului Local al comunei Fîntînele, HCL nr.12/20007 a Consiliului Local al comunei Fîntînele, contractul de concesiune nr.4892/21.03.2007, situatia privind rezerva de teren existenta la 21.12.2009 la comisiile locale de fond funciar, tribunalul a constatat, ca nefondata cererea din urmatoarele considerente:

A apreciat prima instanta ca, primul motiv pentru care reclamantul a solicitat anularea HCL nr.25/2010 a Consiliului Local al comunei Fîntînele, îl reprezinta nerespectarea art.42 alin.4 din Legea nr.24/2000 privind formula introductiva a actului.

Trecând peste aspectul ca în cauza nu este vorba de un act  cu caracter normativ care sa fie supus normelor de tehnica legislativa prevazute de Legea nr.24/2000, tribunalul a constatat ca pârâtul  a prezentat în preambulul HCL nr.25/2010 temeiul juridic în baza si executarea caruia actul a fost emis.

Astfel au fost mentionate dispozitiile art.36 din Legea nr.215/2001, art.26 si 31 din Legea nr.18/1991 si art.121 din  Legea nr.215/2001.

Prin al doilea motiv, reclamantul a solicitat anularea HCL nr.25/2010 deoarece nu au fost respectate dispozitiile Legii nr.18/1991, respectiv art.18 alin.1, 26 ali.1 si 31 alin.2.

Dispozitiile art.26 din legea 18/1991 nu sunt aplicabile deoarece se refera la terenurile intravilane, iar HCL nr.25/2010 priveste un teren extravilan.

În continuare tribunalul a examinat respectarea de catre pârât a dispozitiilor art.18 si 31 din  Legea 18/1991 la emiterea HCL nr.25/2010.

A apreciat prima instanta ca, din actele dosarului rezulta în mod evident ca pentru suprafata de 308 mp teren extravilan  situata în T 38 P 354 pe care este situata "Statia de baza GSM" C. nu s-a formulat cerere de restituire si nici nu a fost atribuita în  conditiile art.14 - 17 din Legea nr.18/1991.

Având în vedere ca aceasta suprafata de teren este înconjurata numai de terenuri apartinând Primariei comunei Fîntînele si ca de la adoptarea Legii nr.18/1991 si pâna în prezent nicio persoana fizica sau juridica nu a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, tribunalul a apreciat ca suntem în situatia unei prezumtii simple,  în sensul ca acest teren a facut parte din proprietatea statului  si a fost aflat în exploatarea  cooperativei agricole de productie din localitate.

Ca atare, sunt aplicabile dispozitiile art.31 alin.2 din Legea nr.18/1991 conform carora "Terenurile neatribuite ramase la dispozitia comunei, vor trece în domeniul  privat al comunei, orasului sau al municipiului".

Reclamantul a sustinut ca trecerea acestui teren în domeniul privat nu este posibila deoarece nu era în evidenta Comisiei Locale de Fond Funciar , conform situatiei de la 31.12.2009 si ca procesul de reconstituire a dreptului de proprietate în gaza Legii nr.18/1991 nu s-a finalizat la nivelul comunei Fîntînele.

Desi, sustinerile reclamantei sunt corecte, este interesul comunitatii ca sa fie lamurit regimul juridic al acestei suprafete de teren, care este utilizata în beneficiul comune Fîntînele prin concesionare catre Sistemul de telefonie GSM.

Aspectul ca nu s-a emis ordinul de închidere a procedurii Legii nr.18/1991, desi au trecut 20 de ani de aplicare a acestui act normativ  iar comisiile de fond funciar îsi continua activitatea doar pentru motive de ordin administrativ, nu poate împiedica Consiliul local sa gestioneze fondul funciar din domeniul privat al comunei.

In ipoteza in care o alta persoana fizica sau juridica dovedeste ca este adevaratul proprietar al terenului, poate fi formulata o actiune in revendicare, titlul sau de proprietate având prioritate.

Pentru aceste considerente, tribunalul a respins cererea formulata de reclamantul Prefectul Judetului Teleorman privind anularea hotarârii nr.25/18.06.2010 emisa de pârâtul Consiliul Local al comunei Fîntînele, ca nefondata.

Împotriva acestei sentin?e, în termen legal, a formulat recurs Prefectul Jude?ului Teleorman, care a criticat hotarârea pronun?ata pentru motive de nelegalitate ?i netemeinicie, invocând ca motiv de recurs dispozi?iile art.304 pct.9 din Codul de procedura civila ?i solicitând admiterea recursului, modificarea sentin?ei atacate, iar pe fond, respingerea ac?iunii ca neîntemeiata.

În argumentarea recursului s-a sus?inut în esen?a ca, judecatorul fondului a facut o gre?ita interpretare ?i  aplicare a prevederilor legale aplicabile, întrucât Hotarârea a carei anulare s-a cerut prin ac?iunea de fa?a, este nelegala.

Astfel s-a aratat ca, aceasta hotarâre a fost întemeiata pe dispozi?iile art.26 din Legea nr.18/1991 cu modificarile ?i completarile ulterioare, dispozi?ii care nu sunt incidente în cauza întrucât se refera la situa?ia terenurilor din intravilanul localita?ilor, iar terenul din hotarârea în discu?ie este situat în extravilanul acesteia.

Totodata s-a mai sus?inut ca, prevederile art.18 ?i 31 din aceea?i lege au fost eronat interpretate, întrucât prima instan?a, s-a pornit de la o prezum?ie simpla, fara vreo dovada, cum ca suprafa?a de teren în discu?ie este înconjurata numai de terenuri apar?inând Primariei comunei Fântânele, ?i ca daca, pâna în prezent nici o persoana juridica sau fizica nu a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, sunt aplicabile disp. art.31 alin.2 din legea mai sus men?ionata, chiar daca procesul de reconstituire al dreptului de proprietate nu s-a finalizat prin emiterea ordinului de încheierea procedurii, ?i în plus, emiterea hotarârii contestate fiind de fapt în beneficiul Comunei Fântânele.

Intimatul Consiliul Local al comunei Fântânele a formulat întâmpinare, prin care a solicitat, în esen?a, respingerea recursului formulat ca nefondat ?i men?inerea sentin?ei te ca fiind legala ?i temeinica, întrucât hotarârea a carei anulare se solicita a fost emisa cu respectarea prevederilor Legii nr.215/2001, întrunind întrutotul condi?iile de legalitate impuse de prevederile legale incidente.

Recursul este fondat

Examinând actele ?i lucrarile cauzei în raport de prevederile legale aplicabile ?i sus?inerile par?ilor, Curtea re?ine ca fiind întemeiate criticile formulate de recurent pentru motivul de recurs prevazut de dispozitiile art.304 pct.9 din Codul de procedura civila, în sensul ca, hotarârea pronun?ata a fost data cu gre?ita interpretare ?i aplicare a legii, având în vedere urmatoarele considerente;

În cauza este necontestat ca, prin ac?iunea de fa?a, recurentul reclamant a solicitat instan?ei anularea Hotarârii nr.25 din 18.06.2010, emisa de Consiliul Local al comunei Fântânele prin care, s-a constatat ca suprafa?a de teren de 308 mp situata în extravilanul comunei face parte din domeniul privat al acesteia ?i este în administrarea Consiliului Local.

De asemenea, este necontestat ca, aceasta hotarâre a fost întemeiata pe dispozi?iile art.26 ?i 31 din Legea nr. 18/1991 republicata.

Astfel fiind, în analizarea legalita?ii acestui act administrativ, Curtea va avea în vedere prevederile legale în vigoare, la momentul emiterii actului contestat.

Potrivit art.26 din Legea nr.18/1991" (1) Terenurile situate în intravilanul localitatii, care au apartinut cooperatorilor sau altor persoane care au decedat, în ambele cazuri fara mostenitori, trec în proprietatea comunei, orasului sau a municipiului, dupa caz, si în administrarea primariilor, pentru a fi vândute, concesionate ori date în folosinta celor care solicita sa-si construiasca locuinte si nu au teren, ori pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv, potrivit legii, ori pentru compensarile prevazute la art.24.".

Totodata, potrivit art.18 alin.1 "(1) Terenurile din extravilan aduse sau preluate în orice alt mod în patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori, precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire ramân la dispozitia comisiei" si art.31 alin.1 si  2 "(1) Terenurile proprietatea statului aflate în exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor prevazute la art.12, în vederea atribuirii lor în proprietatea celor îndreptatiti, conform legii.

(2) Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului."..

Prin urmare, dupa cum cu u?urin?a se poate observa, prevederile art.26 nu sunt incidente în cauza, întrucât acestea reglementeaza situa?ia terenurilor din intravilanul localita?ilor, iar nu pe cea a terenurilor situate în extravilanul acestora, a?a cum este cazul terenului din cauza de fa?a.

În ceea ce prive?te aplicabilitatea art.31 din legea mai sus citata, într-adevar, Consiliul Local, în exercitarea atribu?iilor conferite de lege poate sa dispuna trecerea în domeniul privat al comunei, terenurile neatribuite, ramase la dispozi?ia Comisiei de fond funciar.

Pentru a se putea proceda astfel, este însa, imperios necesar ca aceste terenuri sa fi ramas la dispozi?ia acestei comisii, adica sa nu fi fost revendicate, iar acest fapt nu poate fi cunoscut decât dupa finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate, proces ce se considera a fi finalizat prin emiterea ordinului de catre prefect, ceea ce nu s-a întâmplat în cauza de fa?a.

Prin urmare, chiar daca, aceasta hotarâre ar fi justificata de interesul colectivita?i, aceasta trebuie sa îndeplineasca toate condi?iile de legalitate, ceea ce nu se poate spune în cauza de fa?a.

Astfel fiind, pentru considerentele aratate, Curtea în temeiul disp. art.312 alin.1 ?i 3 din Conul de procedura civila, va admite recursul formulat, va modifica sentin?a atacata ?i pe fond va admite ac?iunea astfel cum a fost formulata.

1

1