Perfectarea vânzării-cumpărării

Sentinţă civilă 382 din 26.02.2015


Prin cererea de chemare în judecată din data de 13.05.2014 înregistrată pe rolul Judecătoriei M. sub nr. 1641/260/2014, reclamanţii I. C. şi I.V. au solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul I.I., să se dispună perfectarea vânzării-cumpărării încheiată în data de 05.01.2010 pentru un imobil casă în suprafaţă de 72 mp şi două suprafeţe de teren de 0,07 ha teren curţi şi 0,36 ha teren arabil.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că, în data de 05.01.2010, a încheiat cu L. M., decedată la data de 14.09.2010, sora pârâtului I.I., un înscris sub semnătură privată prin care aceasta le-a vândut un imobil casă în suprafaţă de 72 mp şi două suprafeţe de teren de 0,07 ha teren curţi şi 0,36 ha teren arabil pentru care au plătit suma de 5000 lei.

Reclamanţii au arătat că au intrat în posesia imobilelor imediat după încheierea înscrisului sub semnătură privată, urmând ca ulterior părţile să se prezinte la notar pentru perfectarea vânzării-cumpărării.

În luna septembrie 2010 L. M. a decedat, singurul moştenitor fiind fratele acesteia I. I..

Reclamanţii au mai arătat că, în prealabil, pentru rezolvarea acestui litigiu, l-au invitat pe pârât la notar însă acesta nu a dat curs invitaţiei reclamanţilor.

În dovedirea acţiunii reclamanţii au depus la dosar înscrisuri.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1669 din codul civil.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare.

La termenul din 19.02.2015 instanţa a invocat din oficiu excepţia prematurităţii raportat la dispoziţiile Titlul X art. 5 alin. 2 din Legea nr. 247/2005, în vigoare la data încheierii actului de vânzare-cumpărare, respectiv 05.01.2010.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit Titlului X art. 5 alin. 2 din Legea nr. 247/2005, în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una din părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

Din înscrisurile depuse de reclamanţi la dosarul cauzei nu rezultă că aceştia au solicitat pârâtului, înainte de a se adresa instanţei de judecată cu o acţiune de perfectare vânzare-cumpărare, să se prezinte la notariat în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar pârâtul să fi refuzat acest lucru.

Susţinerea reclamanţilor referitoare la faptul că, anterior introducerii acţiunii, l-au invitat pe pârât la notar pentru perfectarea vânzării-cumpărării încheiată conform înscrisului din 05.01.2010 nu poate fi primită deoarece, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei în data de 20.02.2015, I. C. şi I. V. l-au convocat la mediator pe I.C. C., persoană care nu este parte în prezenta cauză, motivul convocării fiind acela de întocmire a planului de situaţie pentru construcţiile şi terenul din satul C. comuna P. precum şi pentru întocmirea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de urbanism pe numele reclamanţilor I. C. şi I. V.

De asemenea, instanţa reţine că în prezenta cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 1279 şi art. 1669 din noul cod civil, având în vedere că, potrivit art. 6 din noul cod civil, legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare şi nu are putere retroactivă, vânzarea-cumpărarea pentru care se solicită perfectarea în speţa de faţă fiind încheiată înainte de intrarea în vigoare a noului cod civil.

Faţă de considerentele expuse, instanţa constatând că reclamanţii nu au făcut dovada că, anterior introducerii acţiunii pe rolul Judecătoriei M., pârâtul a refuzat să se prezinte la notar în vederea perfectării vânzării-cumpărării, în temeiul Titlului X art. 5 alin. 2 din Legea nr. 247/2005, astfel cum era în vigoare la data încheierii actului de vânzare-cumpărare din 05.01.2010, va admite excepţia prematurităţii, urmând să respingă acţiunea ca fiind prematur introdusă.