Pretentii contract de arenda

Sentinţă civilă 2038 din 10.05.2021


Data publicare portal: 25.05.2022

Prin Sentinta civila nr. …. din data de … pronuntata de Judecatoria …. s-a respins cererea formulată de reclamanta ..., CNP..., domiciliată în ... în contradictoriu cu pârâta ..., cu sediul în ..., ca neîntemeiată, a luat act că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel Judecătoria a reţinut următoarele:

Prin cererea depusa pe rolul Judecătoriei ... sub nr. ... la data de ..., petenta ... a solicitat, în contradictoriu cu pârâta ..., obligarea pârâtei la plata sumei de ... lei reprezentând contravaloarea producţiei de grâu pentru anul ..., cu titlu de arendă şi la plata sumei încasată cu titlu de subvenţie pentru terenul ce a făcut obiectul contractului de arendă dintre părţi.

A mai solicitat rezilierea contractului de arendă nr. ... şi cheltuieli de judecată.

În drept, cererea a fost motivată pe dispoz. art. 1522 şi următ. Cod civ.

A depus în xerocopie un set de înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată.

La data de ..., pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, motivat de faptul că din anul ... nu mai are nici o obligaţie contractuală faţă de reclamantă, care i-a comunicat în anul ... că doreşte rezilierea contractului, ulterior, reclamanta solicitându-i eliberarea terenului. A mai arâtat că din anul ... nu a mai solicitat subvenţiile de la APIA deoarece reclamanta a încheiat un alt contract de arendă cu o altă societate.

În scop probator, a solicitat proba cu înscrisuri.

Analizând întregul material probator aflat la dosarul cauzei, instanţa va reţine următoarele:

La data de ..., între reclamantă, în calitate de arendator, şi pârâtă, în calitate de arendaş, a fost încheiat contractul de arendă înregistrat la UAT ... sub nr. ..., prin care pârâta, în schimbul exploatării terenului în suprafaţă de 0,8943 ha, trebuia să-i achite reclamantei arenda de 500 kg grâu/ha.

Contractul de arendă este un contract prin care una dintre părţi, numită arendator, transmite bunuri agricole celeilalte părţi, numită arendaş, pentru a fi exploatate o perioadă de timp, în schimbul unui preţ, numit arendă.

Instanţa reţine că prezentul contract a fost încheiat la data de ... sub imperiul noului Cod civil fiindu-i aplicabile dispoziţiile exprese ale acestuia, prin Legea nr. 71/2011 fiind abrogată Legea nr. 16/1994 (legea arendării).

Arendarea este o varietate a contractului de locaţiune (şi nu un contract civil distinct, independent), fapt pentru care se supune dispoziţiilor speciale ale legii în materie şi, în completare, regulilor locaţiunii.

În atare situaţie, instanţa reţine că pentru contractul de arendă legiuitorul nu a prevăzut expres în art. 1836 – art. 1850 Cod civil (secţiune unde este reglementat contractul de arendă) care sunt condiţiile în care se poate solicita rezilierea contractului, însă părţile nu au convenit expres asupra acestor condiţii în art. 7 alin. 1 din contract, reţinând că, în caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una din părţi, contractul se consideră reziliat de drept fără intervenţia instanţei. 

Aşadar, instanţa reţine că părţile au inserat un pact comisoriu de gradul IV, rezilierea contractului intervenind de drept fără vreo intervenţie din partea instanţei, mai ales în situaţia în care reclamanta a încheiat un nou contract de arendare în anul ..., fără ca pârâta să ridice vreo pretenţie, ulterior încheierii noului contract.

Potrivit art. 1270 alin. 1 Cod civil, convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante. Aşadar, orice raport juridic obligaţional dă dreptul creditorului de a pretinde debitorului sau îndeplinirea exacta a obligaţiei, în caz contrar creditorul putând cere despăgubiri în conformitate cu dispoz. art. 1535 Cod civil.

Instanţa retine ca pretenţiile solicitate de reclamantă nu sunt o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, în conformitate cu prevederile art. 662  Cod proc. civ.

Astfel, deşi exista un contract încheiat cu pârâta, la data de ..., reclamanta a încheiat un contract de arendare pentru aceeaşi suprafaţă de teren cu ... înregistrat la UAT ... sub nr. ... (fila ... din dosar), solicitarea de obligare a pârâtei la plata sumei de ... lei reprezentând contravaloarea producţiei de grâu pentru anul ..., cu titlu de arendă apărând ca neîntemeiată, de vreme ce terenul nu se mai afla în arenda pârâtei. În ceea ce priveşte subvenţia de la APIA, pârâta a făcut dovada cu contractul de arendă nr. ... din ... că nu mai avea posibilitatea de a solicita această subvenţie, reclamanta nefăcând dovada contrară, potrivit principiului actor incumbit probatio, în sensul că pârâta a încasat subvenţia pe .... 

Nu pot fi reţinute afirmaţiile reclamantei în sensul că au existat discuţii cu ... pentru încheierea unui contract de arendare, însă nu a semnat contractul depus la dosar de pârâtă şi nu are cunoştinţă de el; procedând la verificare de scripte prin confruntarea contractului de arendă contestat cu semnătura reclamantei în faţa instanţei la termenul din ..., instanţa reţine că reclamanta este cea care a semnat contractul nr. ... din ... (filele ... verso şi ... din dosar).

Prin urmare, reţinând că între părţi nu mai există raporturi juridice încă din ... din cupla reclamantei care a încheiat un nou contract de arendare cu o altă societate, instanţa va respinge cererea ca neîntemeiată.

Va lua act că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată.