Reclamanta a solicitat obligarea pârâţilor, în solidar, la plata unei sume de bani reprezentând daune interese şi daune morale rezultând din repararea necorespunzătoare a unui autoturism.

Hotărâre 5007/2017 din 19.04.2017


 RO M Â N I A Operator date 2881

JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

SECȚIA I CIVILĂ

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX *

 

SENTINȚA CIVILĂ NR.5007

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN  DATA DE 19.04.2017

P_________: M____ C____

GREFIER: B______ S_____

 

Pe rol se află judecarea acțiunii civile  formulate de reclamanta ____________________, în contradictoriu cu pârâtul Z_____ A____, având ca obiect pretenții.

La apelul nominal efectuat  în ședință publică se constată lipsa părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care se constată depuse prin registratură, la data de 14.04.2017, de către reclamantă, concluzii _________________________> Mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din 05.04.2017, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea pentru azi, 19.04.2017.

INSTANȚA

 

Deliberând asupra cauzei civile de față constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 28.06.2016, sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclamanta ____________________, în contradictoriu cu pârâții Z_____ A____, Z_____ S____ și ___________________, a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâților, în solidar,  la plata sumei de 4200 euro (xxxxx lei) reprezentând daune interese și daune morale. Cu cheltuieli de judecată.

Susținerile reclam antei:

În motivare reclamanta a arătat că, în fapt, la da t a de 17.10.2012, a tractat autoturismul marea Honda Accord , propriela t ea ____________________ l a punctul de lucru al societății pârâte ___________________ în vederea reparării acestuia.

La respectivul punct de lucru, reprezentantul reclamantei a făcut cunoștință cu pârâtul Z_____ A____ care i-a fost prezenta t ca fiind cel ce se va ocupa de repararea autoturismului. Nereușind să-i remedieze de fecțiunea în aceiași zi acesta i-a spus să las e autoturismul acolo urmând să fie contactat telefonic.

Reclamanta a arătat că nu i-a fost cerut niciun act al autoturismului și nu s-a întocmit vreun act de preluare al acestuia în s______. După câteva zile reclamanta l-a sunat de nenumărate ori  pe pârâtul Z_____ A____, reprezentantul acesteia s-a deplasat la s______ , însă nu a putut să dea de pârât iar în rarele conversații telefonice pe care le avea cu Z_____ A____ acesta din urmă invoca tot felul de mo t ive pentru a justifica nerepararea autoturismului.

La data de 10.12.2012 pârâtul A____ Z_____ a chemat reclamanta l a punc t ul de lucru al ___________________ spunându- i că a demonta t motorul autoturismului și că ar avea nevoie de un ki t care conține supape și alte piese, prețul ki t ului fiind între 4000 și 6000 lei în funcție de firma producătoare precum și faptul că a doua zi va primi p e mail încă o ofertă urmând ca reclamanta să hotărască ce cumpără, lucru care însă nu s-a mai întâmplat întrucât în noaptea respectivă s______-ul a lua t foc împreună cu motorul autotu rismului.

De asemenea autoturismul fiin d parcat în f ața s______-ului a sufer it și acesta o ________ avarii fiindu-i distruse oglinzile, masca față , semnalizatoarele, farurile, capo t a, parbrizu l , bară față, un grăt ar de plastic a flat î ntre c apo ta și parbri z .

Ulterior acestei da t e ( 1 0.12.2012) pârâții au reme diat în parte aceste defecțiuni , astfel că la data de 28.06.2013 reclamanta a  hotărât să ia autoturismul chiar dacă acesta nu era complet reparat. A stabilit v erbal cu pârâtul Z_____ A____ ca în următoarele săptămâni acesta să monteze pe autoturism restul de piese respectiv masca , ornamentul nichelat de pe capotă și niște plas t ic e care mascau golurile de la farurile de ceață .

Așadar la da t a de 28.06.2013 reclamanta a luat autoturismul din parcarea a fl ată în fața s______-ul pârâtei din Timișoara, s t r. S_____ Sagovici nr.2 fără ca cineva să-i întocmească vreun p roces verbal de predare-primire . P e drumul spre casă a constatat că geamul din dreap ta spate nu se mai poate ridica iar ușa din fa ță dreapt a nu se putea deschide din interior . În plus după ce a ajuns acasă a deschis capota și a observat că lipsește vasul de expansiune, de asemenea a constatat zgârieturi exterioare . Văzând toate aceste lucruri reprezentantul reclamantei l-a sunat pe pârâtul A____ Z_____ spunându-i despre nemulțumirea cu privire la reparațiile făcute, iar acesta i-a spus să aduc ă autoturismul a doua zi în același loc de unde îl ridicase , adică în Timișoara,s t r. S_____ Sagovici nr.2, pen t ru a ridica geamul din dreapta spate (fiind electr ic reprezentantul reclamantei nu a reușit să-l ridic e și pentru că urma noaptea a dus autoturismul în garajul unui prieten).

A doua zi (29.06.2013) reprezentantul reclamantei a dus autoturismul la s______-ul de pe _______________________. 2 unde i-a înmâna t pârâtului Z_____ A____ o listă cu toate reparațiile care trebuiau efectuate solicitându-i totodată o dovad ă privind proveniența motorului , respectiv un act, o factură .

După parcurgerea a 251 de k m reprezentantul reclamantei a constatat că în bord se aprinde un butoiaș galben fapt care a condus-o la ideea că motorul ar putea fi defect. Toate solicitările acesteia au rămas fără răspuns, pârâtul Z_____ A____ nemaireparând  autoturismul, nu i-a mai dat niciun ac t cu privire la mo tor , mai mul t nu mai răspund ea nici la telefon.

Deși reclamanta a încercat de mai multe ori rezolvarea problemelor cu privire la acest autoturism aceste încercări s-a u lovit tot timpul de indiferenț ă și ignoran ță d in partea pârâtului Z_____ A____ .

Reclamanta a învederat faptul că data de 07.07.2014 a introdus o acțiune ci vilă la Judecătoria Timișoara (dosar nr.xxxxx/325/2014) în care nu a avut câștig de cauză, în care solicita printre alt ele și o expertiza judiciară, iar în timpul e fectuării expertizei a constata t cu s tupoare că mo torul montat pe autoturism are _____________ (polizată) .

Reclamanta a menționat că demontarea motorului de pe autoturismul în cauză s-a efectua t la punctul de lucru al ___________________ din Timișoara s tr .B_____ Pe tr iceicu H_____ , societate care îl avea ca și administrator pe pârâtul Z_____ S____ iar în cadrul acestei societăți lucra forme legale fratele acestuia, Z_____ A____.

Societatea ___________________ nu deținea autorizație tehnică de funcționare e misă de R.A.R., conform expertizei tehnice juridice din do sarul nr.xxxxx/325/2014 (pag 6) , deși în interogatoriul formulat de reprezentantul legal al __________________ SRL societății ___________________ c u privire la aceasta autorizație au răspuns că o dețin dar a ars odată cu incendiul, toate aceste lucrur i reclamanta aflându-le în timpul derulării procesului în dosarul nr.xxxxx/325/2014.

D atorită acestor fapte, deși a intenționat să vând ă autoturismul în cauză, reclamanta nu-l poate vinde d eoarece nimeni nu achiziționează un autoturism care are un motor fără ______________ fiind polizată.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 1349 , art. 1357, art.1359, art. 1381, art.1382, art.1385 Cod civil.

La data de 21.07.2016 reclamanta a formulat completări a cererii de chemare în judecată arătând că-și întemeiază acțiunea pe dispozițiile art. 1349, art.1357, art.1381 și art.1382 Cod civil.

A mai arătat că reclamanta că pârâții au cauzat soci etății reclamante un prejudiciu calculat de 4200 euro ( 18.964 lei) prin distrugerea autoturismului proprietatea acesteia , constând în montarea pe autoturismul în cauza un motor având _____________ ( polizată) , nemon t area vasului de e xpansiune , nemon t area grilei față, provocarea unor stricăciuni privind închiderea -deschiderea ușilor , închiderea - deschiderea geamurilor , zgâr ieturi la caroserie, nemon t area măștilor de plastic în bară față, motorul montat având și el defecțiuni în bord , ne mon t area unei benzi nichelate în partea din față capotei, iar grilele din plastic precum și alergătoarele prezintă arsuri .

Reclamanta a învederat faptul că suma solicitată de 4200 euro (xxxxx lei) constă în daune interese și daune morale. Daunele interese rezultă din expertiza tehnică (pag 19) prin diferența dintre valoarea autoturismului (6944 euro) și valoa rea aproximativă redusă cu 30% datorită motorului montat f ără ______________ cu ro) rezultând suma de 2084 euro . La aceasta se adaugă , conform Cap IV al expertizei Concluzii, pc t .3, pag .20 suma de 6.140,08 lei ( costuri de reparație pentru înlocuirea pieselor avariate cât și a celor care lipsesc). Totalul celor două sume este de 3443,87 euro sau 15.549,76 lei.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în sumă de 1053,2 lei.

Susținerile pârâților:

Pârâta ___________________ a formulat întâmpinare invocând, pe cale de excepție , autorit atea de lucr u judecat și lipsa calității sale procesuale pasive, iar pe fondul cauzei solicitând respingerea acțiunii. Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea excepției autorității de lucru judecat, pârâta a arătat că reclamanta a promovat o acțiune cu tripla identitate privind părțile, obiectul și cauza împotriva ___________________, acțiune ce a făcut obiectul dosarului nr. xxxxx/325/2014. În acest dosar Judecătoria Timișoara, prin sentința civilă nr. 7097/2015 , rămasa definitivă în urma apelării prin hotărârea judecătoreasca nr. 209/2016 a Tribunalului T____, a admis excepția lipsei calității procesual e pasivă a pârâtei , respingând astfel acțiunea societății P____________ SRL.

Pârâta a arătat că între ________________ SRL și _____________________ nu s-au derulat niciun fel de raporturi juridice, aceasta neapelând niciodată la pârâtă pentru diverse reparații auto.

Potrivit art. 36 din Cod procedură civilă, calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părțile din proces și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta a fost dedus judecații. Calitatea procesuală pasivă presu pune existența unei identități î ntre persoana chemată în judecată și cel care este subiect pasiv în raport ul juridic dedus judecă ții.

Acest fapt a fost constatat și cu ocazia administrării probei cu expertiza de specialitate, expertul numit în cauza confirmând faptul că reprezentantul reclamantei nu a avut nicio legătura s a u contact cu S____ Z_____, administratorul pârâtei (pagina 5 din raportul de expertiză).

În li psa un ui raport juridic obligațional î ntre reclamanta și pârâtă, aceasta din urmă consideră că o acțiune cu obiectul pretenții nu poate subzista, p ârâta neputând fi obligată la executarea unei obligații la care nu s-a angajat niciodată și astfel nu poate avea o asemenea calitate într-un demers juridic ce urmărește atragerea responsabilității și acoperirea unor daune de care ___________________ evident nu este responsabilă.

În situația în care instanța va respinge excepția de autoritate de lucru judecat, pâr âta a invocat excepția lipsei calității sale procesual e pasive, excepția ridicată și ad misă în dosarul nr. xxxxx/325/20 14, cu motivarea mai sus arătată .

Referitor la întemeierea noii acțiuni pe prevederile art. 1357 Cod Civ i l și următoarele privind fapta ilicită și acoperirea prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită, reclamanta trebuie ținut ă să dovedească producerea faptei ilicite, întinderea prejudiciului și legătura de cauzalitate dintre acestea și pârâtă .

Pârâtul Z_____ S____ a formulat întâmpinare invocând, pe cale de excepție, autoritate de lucru judecat și lipsa calității sale procesuale pasive iar pe fond solicitând respingerea acțiunii.

Pârâtul a menționat că este a dministratorul ___________________ de 24 de ani, încă de la înființare societății din anul 1992. Acesta, n ici personal nici în calitate de administrator al societății, nu l-a cunoscut pe reprezent a ntul reclamante i, nu a derulat vreodată relații come rciale cu s ocietatea acestuia și nici nu a participat vreodată la o manoperă mecanică as u pra autoturismului despre care se face vorbire.

În acțiune se menționează faptul că pârâtul , în calitate de administrator al ___________________, a r fi preluat mașina reclamantei în s______ fără a -i întocmi documentația necesară de reparație și, mai mult decât atât, a r fi solicitat preț pentru aceasta manoperă fără a elibera factura fiscală, reclamanta susținând că în acest fel pârâtul s-ar situa într-o situație cu iz penal. În acest context pârâtul a invocat hotărârile judecătorești date în dosarul nr. xxxxx/325/2014 al Judecătoriei Timișoara, dosar în care, în urma cercetării judecătorești , a rezultat fără dubiu faptul că societatea ce o reprezin tă pârâtul nu are calitate procesuală în litigiul cu reclamanta, reclamanta care a și recunoscut prin reprezent antul său faptul că în niciun moment nu a relaționat cu pârâtul , în nume personal sau ca administrator, în vederea reparării autoturismului Honda Accord.

Pârâtul a arătat că de repararea acestui autoturism s-a ocupat fratele acestuia , A____ Z_____, care lu cra pe cont propriu ca mecanic auto în incinta Metcons 7 S A . Acesta nu era angajat al societății pârâtului însă acesta știe faptul că întreaga reparație a fost făcuta de către fratele său în mod total dezinteresat, astfel încât înlocuirea motorului, vopsir ea unor elemente de caroserie, înlocuirea altor piese, au fo st făcute pe cheltuiala lui Z_____ A____ .

Pârâtul a învederat faptul că reprezentantului reclamantei nu i s-a solicitat în niciun moment vreo sumă de bani cu titlu de preț pentru contravaloarea p ieselor înlocuite sau a manoperei efectuate.

De altfel, nici în prima acțiune și nici într-a doua nu se face vorbire despre vreo sumă achitată către fratele pârâtului sau în mod absurd către societatea pârâtă cu titlu de valoare reparație.

Din punctul său de vedere, din perspectiva civilă și procedural civilă, pârâtul Z_____ S____ nu a re calitate procesuală pasivă. Î nalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în ceea ce privește calitatea procesuală, aceasta reprezintă o condiție de exercitare a acțiunii civile și este dată de identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. În prezen ta speță , raportul litigios este purtat între reclamantă și Z_____ A____, așa cum clar reiese din expunerea de motive a reclamantei. Sarcina indicării calității procesuale revine reclamantului, care, prin cererea de chemare în judecată, trebuie să expună împrejurările din care să rezulte că el este îndreptă țit să-1 cheme în judecată pe pârâ t.

În directă consecință , reclamanta trebuie să dovedească și să convingă instanța de judecată de faptul că pârâtul , fie în nume personal fie în calitate de administrator al ___________________, prin fapta p roprie sau prin fapta altuia, a cauzat un prejudiciu cert printr-o faptă ilicită.

Însă, așa cum rezultă chiar din acțiunea reclamantei, personal i se i mpută pârâtului doar faptul că nu a r fi deținut autorizație RAR și l-a r fi angajat pe A____ Z_____ fără forme legale în cadrul societății sale .

Pârâtul Z_____ A____ a formulat întâmpinare și cerere reconvențională.

Prin întâmpinarea formulată pârâtul a solicitat instanței să r espin gă acțiunea ca fiind netemeinică și nefondată, cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că, î n fapt, la începutul lunii octombrie 2012 a fost contactat de un prieten, domnul Tilca V_____, polițist al secției 4 Timișoara, acesta rugându-l să ajut e o cunoștință de a sa cu reparația unei mașini. Deși pârâtul nu lucra în mod obișnuit ca mecan ic auto la vremea respectivă, a acceptat să fac ă o constatare tehnică a mașinii aparținând reclamantei.

La jumătatea lunii octombrie a fost contactat telefonic de domnul C____ A_____ care s-a prezentat a fi prieten al domnului Tilca V_____ în vederea efectuării constatării mecanice. Având în vedere că pe platforma industrială Metcons 7 S A pârâtul avea mai multe cunoștințe  - mecanici auto și unde știa că se pot închiria spații destinate reparațiilor auto, a comunicat domnului C____ A_____ să aducă autoturismul în locația respectivă.

În urma verificării autoturismulu i marca Honda Acco r d pârâtul a constatat că motorul mașinii era complet blocat, probabil în urma funcționarii fără ulei de motor, comunicându-i reprezentantului reclamantei faptul că reparația va consta în schimbarea blocului motor iar pârâtul va face efor turi în a -i procura acestuia de pe internet un motor de schimb la un preț avantajos. De menționat faptul că aceasta manoperă mecanică a fost cu totul gratuită, dezinteresată, pârâtul nepretinzâ nd în niciun moment vreo sumă de bani de la reprezentantul recl amantei.

Având în vedere faptul că autoturismul în cauză nu se putea deplasa, dl. C____ A_____ a decis să lase mașina în incinta Metcons 7 S A până în momentul în care se va  găsi un motor pentru î nlocuire.

La data de 12.12.2012 în incinta Metcons 7 SA s-a produs un incendiu în urma căruia a fost distrusă în totalitate o hală industrială în care își desfășurau activi t atea comercială mai mulți agenți economici. Mașina reclamantei fiind parcată în apropierea halei respective a suferit de asemenea avarii ușoare la partea din față, în sensul că au fost topite unele elemente din plastic ale acesteia, printre care și farurile.

Pârâtul a menționat că, în prealabil, a demontat motorul ma șinii, cutia de viteze, ambreiaj ul și tot trenul de rulare f ață , depozitând acest e subansamble în incinta halei distruse de incendiu. Pârâtul a înlocuit pe cheltuială proprie toate aceste piese distruse de incendiul în cauză, deși sursa focului s-a datorat unei terțe pers o ane, conform procesului verbal de intervenție al ISU Banat. Pârâtul a arătat că a d at dovadă de bună credința și a decis să cheltui a ____________________ de bani deși nu avea responsabilitatea de a acoperi aceste daune, responsabilitatea revenindu-le celor aflați în culpă pentru izbucnirea acestui incendiu.

Pârâtul a învederat faptul că a făcut eforturi financiare deosebite pentru a achiziționa un alt motor pentru mașina reclamantei. Nu i-a solicitat reprezentantului acesteia nic iodată vreo sumă de bani pentru manopera sa sau pentru contr avaloarea pieselor înlocuite. A achiziționat o capota nouă, a vopsit mașina respectivă, a pus motorul în funcțiune, a comandat toate piesele plastice topite în incendiu, toate acestea fiind făcute pe cheltuială proprie și pe seama pârâtului , neavând nicio pretenție de la beneficiarul lucrării. De altfel, acesta nici nu a afirmat vreodată că ar plătit ceva pentru aceasta reparație.

Pârâtul a menționat că i-a fost predat acest autoturism ca fiind cu motorul defect și cu grave probleme mecanice. Pârâtul a p redat autoturismul domnului C____ A_____ în per fectă stare de funcționare, i-a schimbat moto rul, capota, masca, farurile, a revopsit partea din față a mașinii, totul pe cheltuială proprie și fără nicio pretenție, toate acestea fiind făcute în scopul de a-și onora promisiunea luată față de dl polițist Tilca V_____ și de a nu-i periclita relația cu acesta. Efortul financiar a fost unul considerabil, acesta fiind motivul pentru care au fost necesare 6 luni pentru repararea completă a mașinii.

La scurt timp după ce a predat autoturismul, dl. C____ A_____ a început să -l contacteze aproape zilnic pe pârât în legătură cu neajunsuri constatate la mașina, print re care: tapițeria era murdărită , mașina era plină de praf, un geam electric nu mai funcționa. Din amabilitate pârâtul a reacționat pozitiv la cele mai multe dintre aceste pretenții, încercând să îi explic e dlui C____ A_____ ca piesele plastice al mașinilor japo neze, așa cum este și a dâ nsului, sunt foarte scumpe și sunt livrate cu mare întârziere în țara noastră. Acesta nu a dat dovadă de înțelegere și, deși primise un autoturism reparat în totalitate complet gratuit, l -a acționat în judecată pe pârât , pe fratele său, S____ Z_____ și firma acestuia pentru distrugeri aduse autoturismului reclamantei.

Pârâtul a învederat faptul că o bligația față de dl. polițist Tilca V_____ de a -i ajut a prietenul, dl. C____ A_____, și-a asumat-o în nume personal, fratele său neavând nicio legătura cu numitul C____ A_____, cei doi nevorbind și neîntâlnindu-se vreodată. Acest autoturism pârâtul l-a reparat în incinta Metcons 7 într-un atelier subînchiriat de el personal special pentru a repara acest autoturism.

Reclamanta afirmă că suma cerută cu titlu de daune interese și daune morale (deși nu sun t defalcate cele două categorii ) rezultă din diminuarea valorii autoturismului cu circa 30% deoarece motorul nu are _______________, aceasta fiind polizata. Pârâtul a arătat că Registrul Auto Româ n poate oricând să atribuie motorului o altă ___________ o procedură des întâlnită la motoare ce sunt achiziționate drept piese de schimb, fiind necesară o simplă programare la sediul RAR. Reclamanta nu face vorbire însă despre faptul că acest autoturism avea motorul stricat din momentul în care pârâtul a fost rugat să efectuez e reparația, așadar valoarea acestuia era oricum diminuata cu mai mult de 30%.

Așadar, referitor la primul petit, pârâtul a solicitat instanței să constate faptul că nu a distrus aces t autoturism ci dimpotrivă, l-a preluat î n stare de nefuncționare și l-a predat în stare de funcționare mult superioară celei în care î i fusese predat, iar în consecința să respingă cererea reclamantei ca fiind profund incorectă și neîntemeiată.

Prin cererea reconvențională , pârâtul Z_____ A____ a solicitat obligarea  reclamantei să-i achite suma 10.000 lei reprezentând manopera și costuri piese schimb înlocuite la autoturismul Honda Accord.

Cererea reconvențională a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în sumă de 605 lei.

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinarea formulată de ___________________ solicitând admiterea acțiunii față de această pârâtă întrucât în dosarul nr. xxxxx/325/2014 nu s-a soluționat cauza pe fond fiind admisă excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei.

De asemenea reclamanta a formulat răspuns la întâmpinarea pârâtului Z_____ S____ solicitând admiterea acțiunii față de acesta întrucât acesta, în calitate de administrator al ___________________, a permis ca în incinta societății pe care o administra să se demonteze de pe autoturismul din cauză motorul acesteia și să-l depoziteze în respectiva locație, fiind distrus ulterior în incendiu.

Reclamanta a formulat întâmpinare la cererea reconvențională formulată de pârâtul Z_____ A____ solicitând respingerea acesteia.

În motivare a arătat că, în fapt la data de 17.10.2012, pârâtul Z_____ A____ i-a solicitat să las e autoturismul în custodia s a datorită faptului că deși încerc ase să-1 pornească nu a reușit spunându-i că nu știe ce are autoturismul dar până a doua zi îl va repara . De altfel la aceiași dată 17.10.2012, văzând că motorul nu pornește i-a solicitat reclamantei să-i aduc ă cheia de rezervă . În concluzi e, la data de 17.10.2012 pârâtul nu a constatat absolut nim ic , nu i-a spus reprezentantului reclamantei că motorul ar fi fost blocat, așa cum afirmă în întâmpinare Timp de 8 săptămâni a stat autoturismul în fata punctului de lucru al _____________________ SRL, a flat în incinta S.C.Metcons 7 SA fără ca pârâtul Z_____ A____ să o contacteze vreodată pe reclamantă iar despre incendiu reprezentantul reclamantei a  aflat de la televizor nicidecum de la A____ Z_____ , așa cum era normal să se întâmple.

Cert este ca la data de 17.10.2012 autoturismul în cauza avea un motor cu ______________ sau neblocat) și toate componentele autoturismului erau la locul lor , erau originale din fabricație.

În schimb la data de 28.06.2013, după 8 luni și jumătate , autoturismul aflat în grija lui Z_____ A____ avea un motor fără __________ proveniența necunoscută,  lipsa elemente de caroserie și motor, elemente de caroserie care deși vizibil afectate de incendiu nu au fost înlocuite.

Din adun area datelor de la capitolul IV , punctele 3 și 4 din expertiza tehnică rezultă extrem de clar prejudiciul creat de pârâtul Z_____ A____ s ocietății reclamante , fiind evident că nu poate fi vorba de o în cercare de mărire de patrimoniu , nu poate fi vorba de lăcomie sau rea credința a cuiva, așa cum dl Z_____ A____ evidențiază în întâmpinare.

Toate lucrările efectuate de pârâtul Z_____ A____ trebuiau să fie însoțite de acte, de asemenea beneficiarului trebuia să i se înmâneze un certificat de garanție privind lucrările efectuate conform legii 222/2003.

Dacă pârâtul Z_____ A____ nu efectua lucrări mecanice trebuia să refuze preluarea autoturismului pentru efectuarea de lucrări mecanice.

La termenul din 25.01.2017 instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei ___________________ și a pârâtului Z_____ S____.

La termenul din 05.04.2017 instanța a anulat ca netimbrată cererea reconvențională formulată de Z_____ A____.

Instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri, proba cu planșe foto, proba cu raportul de expertiză judiciară din dosarul nr. xxxxx/325/2014, proba cu declarațiile martorilor A____ T___ și B____ A__, audiați în dosarul nr. xxxxx/325/2014 și proba cu interogatoriul pârâtului Z_____ A____.

Considerentele instanței:

Analizând probele administrate în cauză instanța reține următoarea situație de fapt:

Conform susținerilor reclamantei, necontestate de pârât, l a da t a de 17.10.2012, administratorul reclamantei, numitul C____ A_____, a tractat autoturismul marc a Honda Accord , proprie t a t ea ____________________ l a punctul de lucru al societății ___________________ în vederea reparării acestuia.

La respectivul punct de lucru reprezentantul reclamantei a făcut cunoștință cu pârâtul Z_____ A____ care urma să se ocupe de reparații.

Conform susținerilor pârâtului Z_____ A____ administratorul reclamantei era prieten cu o cunoștință comună, numitul Tilca V_____ , acesta din urmă rugându-l să-l ajute pe C____ A_____ cu reparația.

Reprezentantul reclamantei nu a contestat în nici un moment relația de prietenie cu Tilca V_____.

Deoarece reclamanta nu a susținut în nici un moment că pârâtul i-ar fi pretins sume de bani pentru efectuarea constatării și eventuale reparații ulterioare la autoturismul marc a Honda Accord, la dosarul cauzei nefiind depuse contracte sau facturi semnate sau emise de părți,  instanța reține că sunt întemeiate susținerile pârâtului din cuprinsul întâmpinării potrivit căruia ,, manoperă mecanică a fost cu totul gratuită, dezinteresată, pârâtul nepretinzâ nd în niciun moment vreo sumă de bani d e la reprezentantul reclamantei,,.

În urma verificării autoturismului pârâtul a constatat că motorul mașinii era complet blocat, comunicându-i reprezentantului reclamantei faptul că reparația va consta în schimbarea blocului motor urmând ca pârâtul să procure pentru reclamantă un motor de schimb /un kit la un preț între 4000-6000 lei.

Constatarea de mai sus a implicat demontarea motorului de pe autoturism și depozitarea acestuia în incinta ______________ A.

La data de 12.12.2012 în incinta _______________ s-a produs un incendiu în urma căruia a fost distrusă în totalitate o hală industrială în care își desfășurau activi t atea comercială mai mulți agenți economici.

Mașina reclamantei fiind parcată în apropierea halei respective a suferit de asemenea avarii la partea din față fiindu-i afectate oglinzile, masca față , semnalizatoarele, farurile, capo t a, parbrizu l , bară față și un grăt ar de plastic a flat î ntre c apo ta și parbriz .

Conform procesului verbal de intervenție din 12.12.2012, întocmit de angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență T____, incendiul a fost produs cel mai probabil ca urmare a unui conductor electric neizolat corespunzător ( f. 78 ).

Ulterior producerii incendiului pârâtul a reme diat în parte aceste defecțiuni și a montat un nou motor pe autoturism, astfel că la data de 28.06.2013 reclamanta a  hotărât să ia autoturismul chiar dacă acesta nu era complet reparat.

Conform susținerilor reprezentantului reclamantei pe drumul spre casă a constatat că geamul din dreap ta spate nu se mai poate ridica iar ușa din fa ță dreapt a nu se putea deschide din interior .

În plus după ce a ajuns acasă a deschis capota și a observat că lipsește vasul de expansiune, de asemenea a constatat zgârieturi exterioare .

La data de 07.07.2014 reclamant a introdus o acțiune ci vilă la Judecătoria Timișoara ( dosar nr.xxxxx/325/2014 ) împotriva ___________________ respinsă ca urmare a admiterii excepției lipsei calității procesuale pasive a acestei pârâte.

Prin prezenta acțiune reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 18.964 lei reprezentând prejudiciu cauzat prin distrugerea autoturismului proprietatea acesteia , mai exact prin montarea pe autoturismul în cauza un motor având _____________ ( polizată) , nemon t area vasului de e xpansiune , nemon t area grilei față, provocarea unor stricăciuni privind închiderea -deschiderea ușilor , închiderea - deschiderea geamurilor , zgârieturi la caroserie, nemon t area măștilor de plastic în bară față, ne mon t area unei benzi nichelate în partea din față capotei și neînlocuirea grilelor din plastic precum și a șt ergătoare lor care prezentau arsuri.

Instanța, în temeiul dispozițiilor art. 1349, 1351 și 1354 C . civ. va respinge ca neîntemeiată acțiunea reclamantei pentru următoarele motive:

Din probele administrate în cauză rezultă că pârâtul nu a pretins în nici un moment sume de bani reclamantei reparațiile efectuate de acesta fiind total dezinteresate.

În al doilea rând este de subliniat faptul că autoturismul marca Honda Acco r d aparținând reclamantei avea defecțiuni majore anterior predării acestuia către pârât fiind tractat până la sediul _______________ .

Cel mai important aspect care trebuie subliniat este faptul că toate prejudiciile cauzate reclamantei au fost rezultatul incendiului care a izbucnit în hala deținută de _______________ în interiorul căreia se afla depozitat motorul demontat și lângă care era parcat autoturismul marc a Honda Accord.

Potrivit art. 1357 C . civ: ,, (1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare.

(2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpă ,,.

Acest articol reglementează în mod expres condițiile tragerii al răspundere civilă delictuală.

Astfel, una dintre condițiile esențiale pentru angrenarea răspunderii civile delictuale este vinovăția persoanei chemate să repare prejudiciul.

Art. 1351 C . civ. reglementează o cauză exoneratoare de răspundere civil delictuală prin înlăturarea vinovăției atunci când prejudiciul este cauzat de un caz fortuit.

Conform acestor prevederi: ,, (1) Dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.

(3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs…,,.

Doctrina a nuanțat definiț ia cazului fortuit arătând că este ,, o imprejurare interna care isi are originea in campul de activitate a celui chemat sa raspunda sau intr-o imprejurare externa care nu are caracter extraordinar si poate fi prevazuta si evitata cu diligenta si prudenta de care este in stare omul cel mai capabil ” .

Prin urmare, in acest concept sunt incluse imprejurari interne, intrinseci lucrurilor si animalelor de care se foloseste omul, neimputabile acestuia, cum ar fi viciile ascunse ale lucrurilor care au determinat producerea prejudiciului, defectele de fabricatie (TS sect. Civ. dec. nr. 424/1977 in CD 1977 p. 78), precum si i m prejur a ri externe, care, spre deosebire de forta majora, nu au caracter extraordinar, nefiind imprevizibile in mod absolut si nici inevitabile, cum este cazul ploile torentiale, incendiile, alunecari de terenuri, etc.

Instanța reține că incendiul care a avut loc l a data de 12.12.2012 în incinta _______________, în urma căruia a fost distrusă în totalitate o hală industrială în care se afla depozitat motorul care fusese demontat de pe autoturismul reclamantei și lângă care autoturismul reclamantei era parcat, ceea ce determinat deteriorarea sa suplimentară, îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a __________________________ fortuit.

Prin urmare, orice vinovăție a pârâtului în producerea prejudiciilor în patrimoniul reclamantei este înlăturat.

Mai mult, în cauză sunt incidente și dispozițiile art. 1354 C . civ. care reglementează un caz special de exonerare de la răspunderea civilă delictuală și care are următorul conținut: ,, 

Victima nu poate obține repararea prejudiciului cauzat de persoana care i-a acordat ajutor în mod dezinteresat …. decât dacă dovedește intenția sau culpa gravă a celui care, potrivit legii, ar fi fost chemat să răspundă ,,.

Instanța reține că pârâtul a acordat ajutor reclamantei în mod dezinteresat iar aceasta din urmă nu a făcut dovada existenței intenției sau culpei grave a celui din urmă în producerea prejudiciului.

Pentru argumentele de mai sus instanța va respinge ca neîntemeiată acțiunea reclamantei reținând că nu sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale cu privire la pârât.

În baza art. 453 C . pr. civ. raportat la soluția de respingere a acțiunii instanța va respinge și capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Instanța ia act că deși pârâții Z_____ S____ și ___________________ au solicitat cheltuieli de judecată aceștia nu au făcut dovada efectuării lor motiv pentru care, în temeiul art. 453 C . pr. civ. va respinge aceste solicitări.

Reține de asemenea că pârâtul Z_____ A____, prin reprezentant, a învederat că va solicita cheltuieli pe cale separată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

 

Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâților ___________________ ȘI Z_____ S____ și respinge acțiunea formulată de reclamata  ____________________ împotriva acestor pârâți ca fiind introdusă împotriva unor persoane care nu au calitate procesuală pasivă.

Respinge ca neîntemeiată cererea principală formulată de reclamanta ____________________, CUI xxxxxxx, JXXXXXXXXXXXX, cu sediul procedural ales în Timișoara, bv. Take I______ nr.71, ___________________, în contradictoriu cu pârâtul Z_____ A____, domiciliat în Timișoara, _______________________.2, județul T____.

Cu cheltuieli pe cale separată pentru pârâtul Z_____ A____.

Admite excepția netimbrării cererii reconvenționale.

Anulează ca netimbrată cererea reconvențională formulată de pârâtul reclamant reconvențional Z_____ A____ în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvențional ____________________.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apelul se va depune la Judecătoria Timișoara.

Pronunțată azi, 19. 0 4.2017, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.