Instituirea curatelei. Nerespectarea condițiilor privind instituirea curatelei

Rezoluţie - din 17.12.2015


Instituirea curatelei. Nerespectarea condițiilor privind instituirea curatelei. Fond.

Cuprins pe materii: Drept civil. Ocrotirea persoanei fizice. Instituirea curatelei. Lipsă discernământ.

Prin instituirea curatelei se urmărește ocrotirea persoanei fizice care are discernământ și își dă consimțământul asupra măsurii, iar în lipsa consimțământului măsura de ocrotire nu poate fi luată. Respingere.

Judecătoria Liești, Încheiere, dosar nr. 497/838/2014

Prin acţiunea formulată petenta S. E., în contradictoriu cu intimatul S. N., a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce urmează a se pronunţa să se instituie curatela asupra celui din urmă.

Reclamanta a arătat faptul că doreşte instituirea curatelei pentru intimatul S. N., întrucât acesta este bolnav.

Acțiunea este neîntemeiată.

În fapt, intimatul S. N., născut la data de XXXXX este soțul petentei S. E., conform înscrisurilor depuse la dosar (carte de identitate pârât, carte de identitate reclamantă şi certificat de naştere reclamantă).

Totodată, din probatoriul administrat se constată că intimatul S. N. este diagnosticat cu demență vasculară, iar datorită deficienței cognitive grave, discernământul acestuia este abolit, neavând capacitatea de a aprecia consecințele actelor sale, conform concluziilor Certificatului Medico-Legal psihiatric nr. XXXXXX.

Instanța a verificat dacă intimatul poate să-şi exprime consimţământul cu privire la instituirea curatelei, fiind consemnată declarația verbală a acestuia, ocazie cu care s-a constatat că acesta nu a putut purta un dialog coerent cu instanţa, răspunsurile lui fiind eronate raportat la situaţia sa de fapt.

În drept, având în vedere situaţia de fapt reţinută, instanţa arată că potrivit art. 106 alin. 2 C.civ.: Ocrotirea majorului are loc prin punerea sub interdicţie judecătorească sau prin instituirea curatelei, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 178 C.civ.: În afară de cazurile prevăzute de lege, instanţa de tutelă poate institui curatela:

a) dacă, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o persoană, deşi capabilă, nu poate, personal, să îşi administreze bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi, din motive temeinice, nu îşi poate numi un reprezentant sau un administrator;

b) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deşi capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare;

c) dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar sau un administrator general;

d) dacă o persoană a dispărut fără a exista informaţii despre ea şi nu a lăsat un mandatar sau un administrator general.

Totodată, conform dispozițiilor art. 182 C.civ.:

(1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi reprezentat, a soţului său, a rudelor sau a celor prevăzuţi la art. 111.

(2) Curatela nu se poate institui decât cu consimţământul celui reprezentat, în afară de cazurile în care consimţământul nu poate fi dat.

Având în vedere în vedere cele constatate în mod nemijlocit de către instanță (pârâtul nu a fost în stare să-şi exprime consimţământul cu privire la instituirea curatelei şi nici nu a răspuns la unele întrebări simple privind vârsta sa, câți copii are, în ce anotimp suntem, ce vârstă au părinții săi, dacă trăiesc), instanţa constată că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 182 alin. 2 C.civ.

Față de cele menționate, acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.