Contestație la executare

Sentinţă civilă 468 din 02.07.2014


Cuprins pe materii: Drept civil. Drept procesual civil. Contestație la executare. Suspendarea executării silite. Excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei la executare. Excepția inadmisibilității acțiunii. Titlu executoriu. Bilet la ordin.

În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în  contestaţia la executare şi motive de fapt şi de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui, conform disp. art. 712 alin.2 C.pr.civ

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa civilă nr. 468/02.07.2014

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe  sub nr. ,…/2014, contestatoarea SC S  SRL în contradictoriu cu intimata SC Q  C  SRL, a formulat contestaţia la executare împotriva executării silite ce formează dosarul execuţional nr. …/…/2013 al Biroul Executorului Judecătoresc „C. M.C." în baza dispoziţiilor art. 701 şi urm. C.pr.civ.

Contestatoarea  solicită suspendarea executării silite până la soluţionarea prezentei contestaţii la executare; anularea executării silite şi a formelor de executare silită efectuate în cadrul dosarului nr. 941/CMC/2013 al Biroul Executorului Judecătoresc „C. M.C."; anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite; anularea somaţiei emise la data de 09.01.2013 precum şi a actelor de executare silită subsecvente.

În motivarea  contestaţiei, s-a arătat că titlul executoriu cuprinde semnături necunoscute întrucât nicio persoană în numele său nu a remis şi nici semnat în mod oficial vreun instrument de plată către reprezentanţii legali ai intimatei, și cu toate că Banca T. a refuzat la plată biletul la ordin, în mod nelegal şi pentru a prejudicia activitatea societăţii, reprezentantul legal al intimatei s-a adresat executorului judecătoresc „C. M.C." cu o cerere de executare silită. În aceste condiţii, având în vedere faptul că instrumentul de plată invocat de pretinsa creditoare este în realitate un înscris falsificat, între acesta şi SC S SRL nu există o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în baza căreia să se poată dispune în mod legal executarea silită împotriva contestatoarei.

La data de 03.09.2011, între contestatoare şi intimată a fost încheiat contractul de lucrări nr. 31P, având ca obiect executarea, finalizarea şi remedierea oricăror defecte ale lucrării – construcţie spaţiu depozitare în cadrul proiectului „Construcţie spaţiu depozitare cu instalaţie frigorifică şi spaţii muncitori”. Această Convenţie nu a fost executată în totalitate de unitatea executantă SC Q  C , deoarece nu au fost executate o serie de lucrări ce trebuiau finalizate până la data de 31.01.2014, drept consecinţă, au solicitat intimatei să remedieze/să înlăture viciile ascunse şi defecţiunile sesizate, urmând ca în situaţia în care nu se va conforma să fie incidentă dispoziţia contractuală conform căreia „în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin. 2, achizitoriul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia”. Nu în ultimul rând, prin intermediul notificării, au invocat excepţia de neexecutare a contractului.

Contestatoarea a solicitat instanței să constate că a intervenit compensaţia, în situaţia în care va considera că biletul la ordin invocat de creditoare este legal întocmit.

Intimata a depus întâmpinare  prin care a invocat excepţia netimbrării contestaţiei la executare, precum şi nedepunerea cauţiunii aferentă capătului de cerere privind suspendarea executării silite, în conformitate cu dispoziţiile art. 718 alin. 1 – 2 C.pr.civ., excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei la executare, excepţia inadmisibilităţi contestaţiei  la executare  referitoare la contestarea titlului executoriu, respectiv biletul la Ordin BTRL3BT …...

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată .

La termenul de judecată din data de 26.06.2014, intimata a precizat că renunţă la excepţia netimbrării invocată prin întâmpinare întrucât contestatoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare  de timbru  aferentă contestaţiei la executare şi a renunţat la  capătul de cerere privind suspendarea executării.

Analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, instanţa a constatat că este întemeiată pentru următoarele considerente:

Dispoziţiile art. 712 alin. 2 C.pr.civ. prevăd că „în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în  contestaţia la executare şi motive de fapt şi de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui”.

În cauză, contestatoarea a contestat titlul executoriu constând în Biletul la ordin BTRL3BT ….., bilet la ordin pentru a cărui desfiinţare este prevăzută o altă cale procesuală specifică prevăzută de art. 62 din legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi a biletului la ordin, care stipulează că singura cale de desfiinţare a unui bilet la ordin este opoziţia la executare, cale procesuală ce trebuie exercitată în termen de 5 zile de la primirea actului de executare silită.

Cum împotriva Biletului la ordin BTRL3BT … nu s-a formulat opoziţie la executare, contestarea acestuia pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 701 şi următoarele Cod procedură civilă este inadmisibilă.

Pentru aceste considerente, instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare şi pe cale de consecinţă, a respins acțiunea ca inadmisibilă.

Urmare admiterii excepţiei inadmisibilităţii, instanța a apreciat ca fiind de prisos analizarea excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei la executare.