Fond funciar

Hotărâre 1484 din 17.10.2013


Prin cererea inregistrată pe rolul inSnţei la data de 27.09.2010 reclamanţii  O A şi M A au solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii P G, M S, T I, I F, B O, T A, I H, I M, Z E, I G, VM, Comisia Locală pentru Sbilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Voineasa şi Comisia Judeţeană pentru Sbilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Vâlcea să se dispună:

1.conStarea nulităţii absolute parţiale a hotărârii nr. 28/04.02.2010 emisă de Comisia Judeţeană Vâlcea în ce priveşte art. 1 alin.3, pentru suprafaţa de 5 ha teren forestier situat în UP III Mănăileasa, UA 38A, 39A,B,C;

2.conStarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr.15834/16.06.2010 emis de Comisia Judeţeană Vâlcea pentru suprafaţa de 5 ha teren forestier situat în UP III Mănăileasa, UA 38A, 39A,B,C;

3.conStarea nulităţii absolute parţiale a procesului verbal de punere în posesie nr.63/14.04.2010 pentru suprafaţa de 5 ha teren forestier situat în UP III Mănăileasa, UA 38A, 39A,B,C;

4.conStarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. 96/30.03.2005, a procesului verbal de punere în posesie nr. 96/04.03.2005 şi a hotărârii nr. 4144/2002 a Comisiei Judeţene Vâlcea în ce priveşte suprafaţa de 1ha teren forestier situat în UP III Mănăileasa, UA 38C, 39C;

5.reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 6 ha teren forestier situat în UP III Mănăileasa, UA 38A,C,  39A,B,C;

6.obligarea Comisiei Locale Voineasa la punerea în posesie pe vechiul amplasament şi la inaintarea documentaţiei necesare emiterii titlului de proprietate, sub sancţiunea unei daune cominatorii de 100 lei pentru fiecare zi de intârziere;

7.obligarea Comisiei Judeţene Vâlcea la emiterea titlului de proprietate sub sancţiunea unor daune cominatorii de 100 lei pentru fiecare zi de intârziere.

8.acordarea cheltuielilor de judecată.

În motivare, s-a arătat că pârâţilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unui teren forestier proprietatea autorului reclamanţilor, teren ce a făcut obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în termenul legal şi care era liber la momentul formulării cererilor.

Astfel arată reclamanţii că au formulat cererile cu nr. …./02.04.1998 şi respectiv …./16.03.1998, reiterând aceste cereri atât în baza Legii 1/2000 cât şi a Legii 247/2005.

Susţin reclamanţii că terenul revendicat a aparţinut părinţilor lor, F. Anton M şi A. M fiind ateSt în proprietatea acestora prin procesul verbal de impăcare autentificat sub nr. 35/8 iunie 1951 de Judecătoria Populară Brezoiu.

Pârâţilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra vechiului amplasament al reclamanţilor, cu depăşirea limitelor terenului pentru care erau indreptăţiţi la reconstituire, fiind emise actele de reconstituire a căror nulitate se solicită.

Pârâţii au formulat intâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii.

În susţinerea intâmpinării s-a arătat că în anul 1951 terenul din pct. Gruiul Frasinului a făcut obiectul unei judecăţi între A. S. (autorul pârâtei VM) şi A. M (autorul reclamanţilor), aceS din urmă pierzând terenul identificat în procesul verbal de executare, A. S. fiind pus în posesie.

Prin tranzacţia din 8 iunie 1951 A. S. cedează inapoi lui A. M două bucăţi de teren printre care şi cea din pct. Gruiul Frasinului, aceS fiind inscrisul invocat de reclamanţi.

Ulterior insă s-au mai desfăşurat o serie de litigii între autorii părţilor, iar prin procesul verbal din 24 august 1954 autorii pârâţilor, I P, A. S. şi M D. I au fost pusi în posesie cu privire la terenul ce face obiectul prezentei acţiuni.

Reconstituirea dreptului de proprietate ce este conteStă de reclamanţi a fost făcută în raport de hotarele terenului astfel cum rezultă din procesul verbal de punere în posesie din 24 august 1954, ulterior acestui act nemaiexistând alte inscrisuri cu privire la terenul în cauză, astfel acţiunea reclamanţilor este neintemeiată.

Pârâta Comisia Locală Voineasa a formulat de asemenea intâmpinare prin care a arătat în esenţă că nici reclamanţii şi nici pârâţii nu au formulat conteSţii împotriva propunerilor efectuate de comisie iar din susţinerile părţilor cu ocazia Alizării cererilor de reconstituire a  rezultat că terenurile solicitate de acestea nu se suprapun.

Pârâta comisie lasă la aprecierea inSnţei soluţia, în raport de probele ce se vor administra.

Prin incheierea din 16 ianuarie 2012 –fila 231 - a fost admisă excepţia lipsei capacităţii de folosinţă în raport de pârâtul I H reţinându-se că aceS era decedat la data introducerii acţiunii.

Faţă de decesul în cursul procesului a reclamantului M A au fost introdusi în cauză moştenitorii acestuia, M G.l, M M., M A şi P. M N..

De asemenea faţă de decesul pârâtului I F au fost introdusi în cauză moştenitorii acestuia, I M, I P. şi I G.

A fost administrată proba cu inscrisuri şi proba cu expertiză tehnică specialitate topometrie, geodezie şi cadastru.

Alizând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele:

Prin cererile formulate în baza legislaţiei fondului funciar atât reclamanţii cât şi pârâţii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri printre care şi cele în litigiu, situate în com. Voineasa, pct. Gruiul Frasinului.

Prin titlul de proprietate nr. 15834/2010 a fost reconstituit dreptul de proprietate în favoarea pârâţilor asupra a 11,3 ha teren cu vegetaţie forestieră aceştia fiind puşi în posesie prin procesul verbal nr. 63/14.04.2010 (f.16, 17). Acest teren a fost identificat de expert în schiţa anex la raportul de expertiză cu contur culoare roz, în suprafaţă de 112993 m.p. (f.343).

Prin titlul de proprietate nr. 96/30.03.2005 şi procesul verbal de punere în posesie nr. 112/04.03.2005 (f.23,24) a fost reconstituit de asemenea dreptul de proprietate în favoarea paratului P. G pentru suprafaţa de 9 ha teren vegetatie forestiera, expertiza identificând şi această suprafaţă compusă din mai multe parcele, identificate cu contur verde şi haşură neagră în aceeaşi schiţă la raportul de expertiză.

În fine, prin acelasi mijloc de probă s-a identificat şi terenul ce a făcut obiectul cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate formulate de reclamanţi, respectiv terenul identificat de expert cu hasura plina albastra în suprafaţă totală de 44.190 m.p.

Astfel cum rezultă din concluziile expertului judiciar în completarea la raportul de expertiză tehnică terenul solicitat spre reconstituire de reclamanţi se suprapune parţial atât cu titlul de proprietate nr. 96/30.03.2005 emis pârâtului P. G cât şi cu titlul de proprietate nr. 15834/2010 emis celorlalţi pârâţi.

Examinând indreptăţirea la reconstituire a părţilor în raport de actele primare de proprietate invocate şi depuse la dosar, reţine următoarele:

Prin procesul verbal  emis de Judecătoria Brezoi în data de 21 mai 1951 (f.13) s-a procedat la punerea în executare a cărţii de judecată civilă nr. 77/1950 pronunţată de Judecătoria Brezoi, la solicitarea lui A. S. împotriva pârâtei F. A. M – autorul reclamanţilor, fiind pus în posesie autorul A. Smate asupra terenului din punctul numit „Gruiul Frasinului”, identificat de expert ca având suprafaţa totală de 75.209 m.p. şi fiind compus din parcelele evidenţiate cu culoare plină albastru deschis şi albastru inchis în schiţa anexă nr.2 la raportul de expertiză, respectiv suprafeţele S3, S4, S5, S7, S8, S9 şi S11.

Ulterior, la data de 8 iunie 1951 a fost încheiat de Judecătoria Brezoi procesul verbal de impăcare nr. 35 (f.12) prin care Alexandru Smate renunţă în favoarea autorului reclamanţilor – F. A. M la terenul din punctul Gruiul Frasinului prin care a fost pus în posesie prin procesul verbal din 21 mai 1951, deci acelasi teren identificat în paragraful anterior.

Cu toate acestea litigiile dintre autorii părţilor au continuat, astfel că prin procesul verbal din 24 august 1954 Tribunalul Popular al RaIului Loviştea (f.57) a procedat la o nouă punere în posesie a autorilor pârâţilor asupra terenului din pct. Gruiul Frasinului.

De această dată terenul a fost identificat de expert ca fiind cel în suprafaţă de 31.019 m.p., evidenţiat cu culoare plină albastru inchis şi compus din suprafeţele S9 şi S10 (schiţa anexă 2 la raportul de expertiză).

Deşi pârâţii susţin că expertiza a identificat în mod greşit acest teren, inSnţa reţine că descrierea hotarului din procesul verbal al Tribunalului Popular al RaIului Loviştea corespunde intocmai cu modalitatea concretă în care expertul a identificat respectivul teren.

Astfel, procesul verbal respectiv descrie limitele de hotar, textual, „incepând din partea de către răsărit din mesteacănul de sus linie dreaptă în jos până în capul dolii frasinului unde s-a făcut o movilă, de aici din movila deacoaS prin tulpina de frasin şi fagul care există şi azi, de aici merge drept în fântână şi de la fântână  merge drept deacoaS până în bălţi în hotar cu Dumitru Negrea”.

Pârâţii susţin în esenţă că expertul a greşit trasând limita de hotar din punctul fântână spre vest, in opinia acestora din punctul fântână hotarul urcând spre nord şi apoi coborând spre sud paralel cu pârâul Napului, în acest fel cuprinzând şi terenul solicitat spre reconstituire de reclamanţi. ( a se vedea schiţa anexă nr.1 la raportul de expertiză).

InSnţa apreciază că susţinerile pârâţilor nu pot fi primite, descrierea hotarului terenului din procesul verbal din 1954 fiind fără echivoc în sensul celor arătate de expert. Astfel, făcând trimitere din nou la cele menţIate în procesul verbal, din punctul fântână hotarul merge drept deacoaS până în bălţi în hotar cu D. N., punctul Bălţi fiind intr-adevăr la limita cu proprietatea numitului D. N. în direcţie dreaptă spre vest incepând din punctul fântână.

Prin urmare, prin procesul verbal din 1954 autorii pârâţilor au fost puşi în posesie cu terenul în suprafaţă de 31.019 m.p.  compus din suprafeţele S9 şi S10, iar ca efect al procesului verbal de impăcare din 21 mai 1951 terenul în suprafaţă de 44.190 m.p. solicitat spre reconstituire de reclamanţi a rămas autorului lor F. A. M.

Din conţinutul raportului de expertiză intocmit în cauză rezultă aşadar că prin titlurile de proprietate conteSte în cauză a fost reconstituit dreptul de proprietate în favoarea pârâţilor asupra unei porţiuni din vechiul amplasament al terenului ce a aparţinut autorului reclamanţilor care la rândul lor au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestui teren, liber la data formulării cererilor de reconstituire.

În plus, la momentul reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea pârâţilor vechiul amplasament al terenului deţinut de autorii lor era de asemenea liber putând a fi restituit acestora astfel că apare ca nejustificată reconstituirea dreptului de proprietate pe un alt amplasament.

Potrivit art. III alin.1 lit.a pct.ii) din Legea 169/1997 sunt lovite de nulitate absolută actele de reconstituire şi constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia, în termen legal, libere la data solicitării în baza Legii 1/2000 şi a Legii 169/1997.

Motivul de nulitate absolută indicat este aşadar incident în baza considerentelor arătate anterior în ce priveşte suprafeţele ce fac obiectul titlurilor de proprietate şi proceselor verbale de punere în posesie eliberate pârâţilor în măsura în care se suprapun cu vechiul amplasament al autorilor reclamanţilor, respectiv în ce priveşte suprafeţele S3, S4, S8, urmând astfel a fi conStată nulitatea absolută parţială a acestora.

Cum din probele administrate nu rezultă că reclamanţilor li s-au soluţIat cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, conStând indreptăţirea acestora la reconstituire urmează a dispune reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autorilor F. A. M şi A. M pentru suprafaţa totală de 38.977 m.p. compusă din suprafeţele S3, S4, S5 şi S8 astfel cum sunt identificate de expert în schiţa anexă nr. 2.

În ce priveşte hotărârile de validare nr.28/2010 şi 4144/2002 emise în favoarea pârâţilor se conStă că în privinţa acestora nu exiS motive de nulitate absolută.

Astfel cum s-a reţinut anterior, pârâţii sunt indreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri situate în pct. Gruiul Frasinului insă pe terenuri invecinate cu cel ce face obiectul cauzei. Cum prin hotărârile de validare este recunoscut acest drept pârâţilor iar motivul de nulitate absolută Alizat anterior nu are incidenţă asupra hotărârilor de validare urmează a fi respinse capetele de cerere vizând anularea acestor hotărâri.

În ce priveşte capetele de cerere cu nr. 6 şi 7, desi formulate distinct se conStă acestea se subsumează capătului de cerere nr. 5 constituind simple operaţiuni administrative pe care pârâtele au obligaţia a le efectua ca urmare a Sbilirii obligaţiei de a proceda la reconstituirea dreptului de proprietate în modalitatea arătată anterior. InSnţa apreciază astfel că soluţIarea capătului de cerere cu nr.5 cuprinde si răspunde în totalitate şi pretenţiilor formulate de reclamanţi la nr. 6 şi 7.

Cât priveşte solicitarea reclamanţilor de a Sbili în sarcina comisiilor pârâte obligaţia de plată a unor daune cominatorii se reţine că acestea pot fi acordate doar în situaţia reglementată de disp.art. 64 alin.2 din Legea 18/1991 republicată, situaţie ce nu se regăseşte în speţă.

Acţiunea reclamanţilor asa cum a fost precizată prin cererea de la fila 355 dosar urmează aşadar a fi admisă în parte, după distincţiile arătate anterior.

In baza art. 274 cod proc.civ. vor fi obligate comisiile pârâte la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 5095 lei reprezentând onorariu de expert.

Cu privire la cheltuielile de judecată solicitate inSnţa apreciază că pârâţii persoane fizice nu pot fi obligati la suportarea acestora. Deşi căzuti în pretenţii în parte faţă de reclamanţi, pârâţii persoane fizice nu poarta culpa procesuală în crearea situaţiei litigioase cerute a fi rezolvate prin litigiul de faţă, această culpa revenind exclusiv comisiilor pârâte.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte acţiunea formulată şi astfel cum a fost precizata de reclamanţii O A, M G., M M., M A şi P. M N. în contradictoriu cu pârâtii P. G, T. S, T I, B. O, T A, I M, I. E, I G, VM, I I, I D. G, I G., V., I P., Comisia Locală pentru Sbilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Voineasa şi Comisia Judeţeană pentru Sbilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Vâlcea.

ConSta nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 15834/2010 emis de Comisia Judeţeană pentru Sbilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Vâlcea şi a procesului verbal de punere în posesie nr. 63/2010 emis de Comisia Locală pentru Sbilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Voineasa în ce priveşte suprafaţa de 32.971 m.p. compusă din suprafeţele S3=676 m.p. şi S4=32.295 m.p. astfel cum au fost identificate în schiţa anexa nr.2 la raportul de expertiza tehnică întocmit de exp. Felicia IlI şi care face parte integranta din prezenta hotărâre.

ConSta nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 96/30.03.2005 emis de Comisia Judeţeană pentru Sbilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Vâlcea şi a procesului verbal de punere în posesie nr. 112/04.03.2005 emis de Comisia Locală pentru Sbilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Voineasa în ce priveşte suprafaţa de 2.698 m.p. compusă din suprafeţele S3=676 m.p. şi S8=2.022 m.p. astfel cum au fost identificate în schiţa anexa nr.2 la raportul de expertiza tehnică întocmit de exp. F. I. şi care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Respinge capatul de cerere în conStarea nulităţii absolute a hotararilor nr. 28/04.02.2010 şi 4144/2002 emise de Comisia Judeţeană pentru Sbilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Vâlcea.

Dispune reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamanţilor şi de pe urma autorilor F. A. M şi A. M asupra terenului în suprafaţa totală de 38.977 m.p. compusă din suprafeţele S3 = 676 m.p., S4=32.295 m.p., S5 = 3.984 m.p. şi S8 = 2022 m.p., astfel cum au fost identificate în schiţa anexa nr.2 la raportul de expertiza tehnică întocmit de exp. Felicia IlI şi care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Respinge capetele de cerere vizand obligarea comisiilor de fond funciar parate la plata daunelor cominatorii.

În baza art. 274 cod proc.civ. obliga paratele Comisia Locală pentru Sbilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Voineasa şi Comisia Judeţeană pentru Sbilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Vâlcea la plata către reclamanti a cheltuielilor de judecata în suma de 5095 lei reprezentand onorariu de expert achitat cu chitantele nr. 3964367/1/13.01.2013 şi 3177484/1/26.07.2011 şi onorariu de avocat achitat cu chitanta nr. 2/23.09.2013.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publica azi, 17.10.2013.

Presedinte,Grefier,

Red/Th – FA/VD

23Ex – 19.11.2013