Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 1451 din 20.02.2015


Dosar nr. 7262/288/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILA

Sentinţa Civilă Nr. ….

Şedinţa publică de la ……..

Completul compus din:

PREŞEDINTE M D

Grefier AHRU

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petenţii G. S. domiciliat în …… şi SC PP D - ROMANIA SRL, cu sediul ales în ……….şi pe intimatul I VÂLCEA, cu sediul în …….., având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la ultima strigare a cauzei, în ordinea listei de şedinţă, au lipsit părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că, pentru acest termen de judecată, lipsesc relaţiile solicitate petentului GH S, cu adresa de la fila 107.

Instanţa, în temeiul disp. art. 258 şi art. 292 c.pr.civ. admite pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Din oficiu, în baza art. 82 C.pr.civ., instanţa invocă excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant al SCA"D V" pentru petentul Gh S.

Instanţa ia act de susţinerile petentei SC PP DISTRIBUTORS - ROMANIA SRL, din cuprinsul cererii de la fila 86, cu privire la domiciliul ales ale acesteia.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată terminată cercetarea procesului, în temeiul art. 394 c.pr.civ. declară dezbaterile  închise şi reţine cauza spre soluţionarea excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant al SCA D V pentru petentul  Gh S, excepţiei lipsei calităţii procesual active a petentei SC PP D România SRL invocată de intimat prin întâmpinarea de la 26 şi asupra plângerii.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Prin plângerea  formulată de Gh  S şi  de SC PP D România SRL  au solicitat, în contradictoriu cu intimatul I Vâlcea,  anularea  procesului verbal  de  constatare a  contravenţiei seria…  nr. …  din 11.07.2014,  restituirea amenzii în  cuantum de 250 lei achitată conform chitanţei nr. … din … şi anularea sancţiunii complementare a confiscării.

Expunând în fapt motivele plângerii au arătat următoarele: la data de … reprezentanţii S R Rm.Vâlcea au încheiat procesul verbal de contravenţie seria… nr. … prin care s-a constatat nerespectarea  Legii 12/1990 privind transportul de mărfuri fără documente de provenienţă;  fapta a  fost încadrată  la disp. art. 1 lit. e  din Legea  12/1990 şi  sancţionată  conform art. 2 al 1 şi art. 3 din Legea 12/1990 cu amendă în cuantum de 1000 lei  şi confiscarea bunurilor; la data întocmirii procesului verbal agentului constatator i-a fost prezentat avizul de  însoţire a mărfii nr. …. din …, ce îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege, aşa încât în mod nelegal agentul a dispus sancţionarea cu amendă; lipsa descrierii faptei  conform realităţii poate fi asimilată  cu lipsa totală  a descrierii  faptei, constituind  motiv de  nulitate absolută a  procesului verbal; din  analiza  avizului de  însoţire a mărfii nr. 2510047236 din 30.06.2014 şi a facturii nr. 3510042420  din 30.06.2014  rezultă că între SC PP D România SRL şi  T D G Vâlcea SRL s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora SC PP D  România SRL a livrat  celei de-a doua societăţi bunuri constând în:  Aqua tonică – 72 bucăţi, Aranciata -72  bucăţi, Aranciata Rosa – 72  bucăţi, Limonada – 72  bucăţi  şi  Pompelmo – 72 bucăţi;  SC PP D România SRL a  achiziţionat aceste mărfuri de la  firma Sanpelligrino SPA, conform  facturilor ataşate plângerii; împrejurarea că, la data controlului, Gh S nu avea asupra sa aceste documente şi nu  le-a prezentat nu echivalează  cu lipsa lor,  sens în care a făcut referire la decizia nr. 1 din 18.02.2002 pronunţată de Curtea  Supremă de Justiţie într-un  recurs în interesul legii; neluarea  în seamă a  dovezilor  menţionate  contravine  principiului aflării adevărului, încălcându-se astfel dreptul la un proces echitabil  garantat de art. 6 paragraful 1 din Convenţia  pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor  fundamentale.

Cu privire la cererea de anulare a măsurii complementare a confiscării au  invocat prevederile art. 31 al 2 din OG 2/2001.

În drept au invocat disp. art. 16 al 6, art. 17 şi urm. din OG 2/2001 şi Legea 12/1990.

În probaţiune au solicitat înscrisuri  şi orice alte  probe a căror  necesitate  reiese în urma dezbaterilor.

Taxa de timbru aferentă plângerii a fost achitată.

În procedura regularizării s-a depus, în data de  5 septembrie  2014, cerere ( f. 21) prin care s-a precizat că dintr-o eroare plângerea a fost formulată şi în numele petentului Gh S, SCA D Vasile  fiind reprezentant convenţional doar al petentei SC PP D Români SRL. În raport de această precizare petenta a arătat că solicită admiterea plângerii în sensul  anulării  parţiale a procesului verbal de constatare a contravenţiei  seria … nr….. din….. cu privire la sancţiunea complementară a confiscării  bunurilor.

În temeiul disp. art. 411  al 1  pct. 2 c.pr.civ. a solicitat judecarea  cauzei în lipsă.

Intimatul, legal citat, a formulat întâmpinare – f.  26, prin  care a invocat excepţia netimbrării, excepţia tardivităţii şi excepţia lipsei calităţii procesual active a  SC PP D România SRL.

În motivarea  excepţiei tardivităţii a arătat că, în temeiul disp. art. 19 din OUG 80/2013, se impune a se  pune în vedere petentei să achite taxă de  timbru, în caz contrar,  solicitând a fi anulată plângerea.

Cât priveşte  tardivitatea a învederat că,  în acord cu disp. art. 34 din OG 2/2001, instanţa verifică dacă plângerea a  fost  introdusă în termen şi în cazul în care este tardivă a solicitat a  fi respinsă ca atare.

Excepţia  lipsei calităţii  procesual  active a petentei a  fost justificată prin aceea că prin procesul verbal sancţiunea a fost aplicată numitului  Gh S, aşa încât doar acesta justifică  legitimare  procesuală în cauză.

Pe fond, a expus următoarele apărări: procesul verbal a fost întocmit cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond prevăzute de OG 2/2001 şi nu există nici un motiv de nulitate a acestuia; petentul Gh S a  fost sancţionat întrucât în data de 11.07.2014 a condus autoutilitara marca Fiat Ducato cu nr. de înmatriculare …… pe DN 64, Rm. Vâlcea,  efectuând  transport de bunuri a căror provenienţă nu a fost dovedită în condiţiile legii; procesul verbal a fost semnat cu menţiunea „Nu am obiecţii”; fapta este  dovedită cu materialul pe care-l înaintează, din care rezultă în mod evident vinovăţia  petentului ; documentele  prezentate  nu au făcut dovada  provenienţei bunurilor, avizul prezentat nu conţinea date complete  cu privire la expediţie, aşa încât nu a putut fi reţinut ca făcând dovada provenienţei, fiind emis la  …., cu mult  înainte de data efectuării  transportului – …. pentru marfa încărcată în data de …., acesta putând face obiectul unui transport anterior.

Cu privire la sancţiunea principală a susţinut că a fost  individualizată în conformitate cu prevederile art. 21 al 3  din OG 2/2001, iar cererea de restituire a sumei achitate cu titlu de amendă, în contradictoriu cu IPJ este inadmisibilă pentru că  amenda nu s-a făcut venit la  bugetul acestei instituţii.

În probaţiune a solicitat înscrisuri.

În temeiul disp. art. 411  c.pr.civ. a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

La primul termen de judecată, din 21 noiembrie 2014, au fost respinse excepţiile netimbrării şi  tardivităţii invocate de intimat prin întâmpinare şi s-a prorogat discuţia cu privire la excepţia lipsei calităţii procesual  active  a SC PP D România SRL.

Faţă de precizarea de la f. 21, din oficiu, s-a dispus citarea petentului Gheorghe Sorin cu menţiunea de a comunica dacă a înţeles să formuleze plângere împotriva procesului verbal de contravenţie şi dacă a  împuternicit în acest sens pe SCA D Vasile pentru redactarea  plângerii. Până la termenul acordat, din  16 ianuarie 2015, petentul nu a comunicat răspuns, motiv pentru care în şedinţa din 16 ianuarie  2015 s-a  dispus  citarea cu aceeaşi menţiune.

Faţă de lipsa răspunsului la relaţiile solicitate, în şedinţa din 20 februarie 2015, instanţa a invocat excepţia dovezii lipsei calităţii de reprezentant al SCA D Vasile – avocaţi pentru petentul Gh  S.

Deliberând, instanţa constată în fapt şi în drept cele ce  urmează:

Analizând, în temeiul disp. art. 248 al 1 c.pr.civ.  excepţia  lipsei dovezii calităţii de reprezentant al SCA D Vasile – avocaţi pentru petentul Gh  Sorin, instanţa reţine:  plângerea contravenţională a  fost formulată de  Gh  Sorin şi de SC PP D România SRL,  fiind  semnată  pentru cei doi petenţi de  SCA V D – avocaţi; în procedura regularizării s-a depus, cu adresa de înaintare a taxei de timbru,  împuternicire pentru petenta  SC PP D România SRL (f.20), iar în privinţa petentului Gh S s-a afirmat că din eroare a fost menţionat în cuprinsul plângerii întrucât  acesta nu a mandatat pe SCA D V pentru redactarea plângerii; petentul Gh S a fost citat, la două termene, cu menţiunea de a comunica dacă  a mandatat pe SCA D V să formuleze plângerea în numele său şi dacă-şi însuşeşte  plângerea, însă acesta nu a înaintat răspuns; plângerea nu este semnată de Gh S şi nu se probează că acesta a mandatat pe SCA D Vasile – avocaţi, în condiţiile art. 85 al 3 c.pr.civ. pentru formularea  plângerii;  prin urmare, nu există dovada calităţii de reprezentant convenţional al celui care a acţionat în numele petentului  Gh S, aşa încât, în temeiul disp. art. 82 c.pr.civ. va fi admisă excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant şi, pe cale de consecinţă, va fi anulată plângerea formulată de Gheorghe  Sorin.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesual active a SC PP D.  România SRL, invocată de intimat prin întâmpinare instanţa constată că este neîntemeiată. Într-adevăr, astfel cum a subliniat intimatul, prin procesul verbal a fost sancţionat contravenţional cu amendă Gh. S,  nu petenta, însă acest aspect nu prezintă relevanţă întrucât petenta a formulat plângere doar cu privire la sancţiunea complementară şi a motivat calitatea  pe disp. art.  31 al 2 din OG 2/2001 în conformitate cu care „Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării.„ Aceasta a afirmat că îi aparţin bunurile confiscate, aşa încât, în temeiul normei menţionate, justifică legitimare  pentru  contestarea  sancţiunii complementare.

Analizând pe fond plângerea formulată de petenta SC PP D România  SRL, în limita învestirii, în acord cu disp. art. 22 al 6 c.pr.civ.,  instanţa  reţine:

În data de 11.07.2014 s-a emis procesul verbal seria CP nr. 7068821( f. 10) prin care a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 1000 lei, numitul Gh S, în temeiul disp. art. 1 lit. e şi art. 2  al 1 din Legea  12/1990, reţinându-se în fapt că „în data de 11.07.2014  pe DN 64 Rm.Vâlcea, a  condus autoutilitara marca  Fiat Ducato cu nr. B868SSS, efectuând transport  de bunuri  a căror  provenienţă nu este dovedită în condiţiile legii.”

Totodată, s-a aplicat sancţiunea complementară reprezentată de  confiscarea  bunurilor transportate  constând în:  Aqua  tonica 0,33 l – 72 buc;  Aranciata 0,33 l – 72 buc; Aranciata Rossa 0,33 l – 72 buc; Limonada 0,33 l – 72 buc;  Pomelmo  0,33 l -72 buc.

Sub aspectul legalităţii, instanţa constată, în temeiul disp. art. 34  din OG 2/2001, că procesul verbal cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din OG 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Petenta a contestat sancţiunea complementară invocând motive  circumscrise netemeiniciei procesului verbal, susţinând că pentru bunurile transportate  existau documente de  provenienţă.

Potrivit art. 1 lit. e din Legea 12/1990 „Următoarele fapte reprezintă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, cu bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;”

În probaţiunea provenienţei mărfurilor transportate petenta s-a prevalat de  factura nr. 3510042420 din 30.06.2014 (f.11) şi de avizul de însoţire nr. 2510047236 din 30.06.2014 (f.15). Din raportul întocmit de agentul constatator ( f. 28,29)  rezultă că a fost prezentat acestuia, cu ocazia controlului, avizul de  însoţire a mărfii, însă s-a apreciat de agent că  „avea ca dată de emitere  30.06.2014, în condiţiile în care marfa a fost încărcată în data de 10.04.2014 şi transportată în data de 11.07.2014. Acest aviz de însoţire a mărfii putea face obiectul unui transport  anterior”.

Necontestat, avizul invocat în probaţiunea provenienţei  mărfurilor cât şi factura nr. nr. 3510042420 au ca dată de emitere - 30.06.2014, în timp ce transportul  acestora  s-a efectuat  ulterior, respectiv  la data constatării faptei  - 11.07.2014. Însă, nu se prevede un termen limită în care se pot emite documentele de provenienţă pentru mărfurile transportate, raportat la data  transportului acestora, iar diferenţa dintre cele două date prezumă doar relativ  posibilitatea folosirii avizului pentru alt transport.

 Pentru sancţiunea complementară aplicată prin procesul verbal a fost indicat temeiul de drept de către agentul constatator, ca fiind art. 3 din Legea 12/1990, în  conformitate  cu care „Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.„

Norma  menţionată impune, pentru aplicarea sancţiunii complementare, ca  bunurile să fie ale contravenientului – condiţie ce nu este îndeplinită în speţă. Conducătorul auto Gh S, identificat în trafic, cu ocazia controlului efectuat în data de  11.07.2014,  a declarat (f. 35) că a transportat bunurile la solicitarea numitului Sion Bogdan şi la primirea acestora i s-a înmânat avizul prezentat agentului constatator, fără a face verificări asupra conţinutului acestuia.

Corespunde  realităţii  susţinerea intimatei, in sensul că avizul nu cuprinde date privind expediţia, însă lipsa acestor menţiuni nu lipseşte de eficienţă documentul de provenienţă şi existenţa acestuia coroborată cu situaţia  mărfurilor transportate, în sensul că nu aparţin contravenientului, impune anularea procesului verbal cu privire la sancţiunea complementară a confiscării.

Pentru aceste  motive, va fi admisă  plângerea formulată de petenta SC PP D România SRL şi va fi anulat în parte procesul verbal  seria… nr. …. din 11.07.2014 cu privire la sancţiunea  complementară reprezentată de confiscarea  bunurilor  constând în: Aqua  tonica 0,33 l – 72 buc;  Aranciata 0,33 l – 72 buc; Aranciata Rossa 0,33 l – 72 buc; Limonada 0,33 l – 72 buc;  Pomelmo  0,33 l -72 buc.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

Admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant al SCA D V -  avocaţi, pentru petentul Gh S.

Anulează plângerea formulată de petentul Gh S, domiciliat în ………….

Respinge excepţia lipsei calităţii procesual active a SC PP D România SRL, invocată de intimat.

Admite plângerea formulată de petenta SC PP D România SRL, cu sediul ales în ………...

Anulează în parte procesul verbal seria…. nr. ….din …… cu privire la sancţiunea complementară reprezentată de confiscarea bunurilor  identificate  în  cuprinsul acestuia.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Rm.Vâlcea.

Pronunţată în şedinţa publică din ……..

MVD URA

Preşedinte,  Grefier,

Red./Tehnored./M.D./URA/…./5ex.

1