Pretentii

Sentinţă civilă 7881 din 24.10.2013


Dosar nr. 7058/288/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA, JUDEŢUL VÂLCEA

Operator de date cu caracter personal nr.4246

SENTINŢA CIVILĂ NR.7881

Şedinţa publică din data de 24 octombrie 2013

Instanţa constituită din:

Preşedinte :

Grefier :

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii formulate de reclamanta COMUNA F, prin primar, în contradictoriu cu pârâtele BZMC şi BCL, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică cu ocazia pronunţării lipsesc părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Se expune referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează că reclamanta a depus la dosar concluzii scrise, după care:

Se constată că dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 17.10.2013, fiind consemnate pe larg în încheierea de şedinţă din aceeaşi dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.7058/288/2013, reclamanta COMUNA F, prin primar, a chemat în judecată pe pârâtele BZMC şi BCL, solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce va pronunţa, să dispună obligarea acestora la plata sumei de 186.000 lei, reprezentând bugetul aprobat şi alocat SC ICF SRL, la care se adaugă dobânda de referinţă BNR valabilă pentru luna iunie 2013, începând cu data de 11.12.2008 până la data pronunţării sentinţei; a sumei de 133.450 lei, reprezentând debitul S.C. ICF S.R.L. către bugetul consolidat al Statului; dobânda de referinţă BNR valabilă pentru luna iunie 2013, calculată la suma de 133.450 lei, începând cu data de 03 aprilie 2013 şi până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti; daune moratorii, reprezentând dobânda de referinţă BNR valabilă pentru luna iunie 2013 + 8 puncte procentuale, calculată la suma 319.450 lei pe fiecare zi întârziere, de la pronunţarea hotărârii şi până la plata efectivă a debitului; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii se susţine că prin Hotărârea nr. 19 din 29 august 2008, Consiliul Local al Comunei F a aprobat înfiinţarea unei societăţi comerciale cu profil prestări servicii pentru populaţie, denumită S.C. ICF S.R.L.

Prin acelaşi act administrativ a fost numită în calitate de administrator al S.C. ICF S.R.L. pârâta BZMC.

Ulterior, prin Hotărârea nr.27 din 21 noiembrie 2008, Consiliul Local al Comunei F a aprobat, din bugetul unităţii administrativ teritoriale, respectiv al Comunei F, aportul la capitalul social al societăţii comerciale în sumă de 186.000 lei, aport care s-a virat în contul acesteia deschis la BRD, potrivit ordinului de plată nr.599 din 11 decembrie 2008.

S.C. ICF S.R.L. a fost constituită potrivit actelor administrative arătate şi înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, având CUI 24875720 şi număr de înregistrare J38/1234/16 decembrie 2008, fiind autorizată cu activitatea principală de "producţie de băuturi răcoritoare nealcoolice, producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate - 1107".

Prin Hotărârea nr.35 din 17 august 2011, Consiliul Local al Comunei F a aprobat numirea unei comisii de cenzori în vederea verificării activităţii S.C. ICF S.R.L. din punct de vedere financiar şi pentru efectuarea controlului privind concordanţa acesteia cu registrele.

Astfel, comisia de cenzori avea ca sarcină să verifice dacă documentele financiare sunt întocmite conform prevederilor legale, dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut potrivit regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, dacă s-a majorat sau s-a diminuat capitalul social la societăţii comerciale, precum şi dacă au fost respectate art. 17, art. 18 şi art. 19 din Actul Constitutiv al S.C. ICF S.R.L.

În urma controlului efectuat s-au constatat numeroase nereguli în activitatea financiară a S.C. ICF S.R.L. aspecte care au fost dovedite cu extrasul de cont al societăţii comerciale, Raportul de activitate prezentat de administratorul acesteia şi din Nota de constatare încheiat de ANFP.

În toată această perioadă, activitatea societăţii comerciale s-a desfăşurat sub directa îndrumare a administratorului numit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei F nr.19 din 29 august 2008, pârâta BZMC şi a contabilului angajat de către aceasta, Bădiţă Carmen Luminiţa.

Prin procesul verbal încheiat la data de 05 noiembrie 2011 cu ocazia organizării Adunării Generale a S.C. ICF S.R.L. la care a participat şi administratorul, pârâta BZMC, aceasta din urmă s-a "...obligat ca până în luna mai 2012 să aducă societatea comercială din punct de vedere financiar în aceeaşi stare ca la înfiinţare (în contul firmei să existe suma de 186.00016)".

Totodată, prin acelaşi proces verbal încheiat la data de 05 noiembrie 2011 S.C. V S.R.L. cu care S.C. ICF S.R.L. a avut relaţii comerciale, a renunţat la pretenţiile sale asupra clădirii anexă executată în incinta organizaţiei nonguvernamentale NEW VISION.

Pârâta BZMC nu a reuşit să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin procesul verbal încheiat la data de 05 noiembrie 2011, motiv pentru care, în august 2012, şi-a dat demisia din funcţia de administrator al S.C. ICF S.R.L, predând astfel, ştampila societăţii comerciale, actele constitutive ale acesteia şi registrul unic de control.

Neregulile cauzate în activitatea S.C. ICF S.R.L. au fost verificate şi de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea care au constatat că S.C. ICF S.R.L. are de plătit către bugetul consolidat al Statului suma de 133.450 lei, reprezentând TVA, dobânzi şi penalităţi, impozit pe profit şi accesorii aferente impozitului pe profit.

Acest aspect rezultă din Raportul de inspecţie fiscală încheiat la data de 29 martie 2013, Decizia de impunere emisă la data de 01 aprilie 2013, Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii din data de 27 martie 2013 şi Procesul – verbal din 26 martie 2013.

În urma verificărilor şi controalelor efectuate reprezentanţii societăţii comerciale au hotărât formularea unei plângeri penale împotriva pârâtei BZMC; suspendarea temporară a activităţii societăţii comerciale, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 28 decembrie 2012, până la data de 27 decembrie 2015, plata datoriei către bugetul consolidat al Statului în suma de 133.450 lei, reprezentând TVA, dobânzi şi penalităţi, impozit pe profit şi accesorii aferente impozitului pe profit, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei F nr.26 din 19 decembrie 2012.

Din toate actele enumerate rezultă clar prejudiciul produs bugetului Comunei F datorită proastei administrări a societăţii comerciale S.C. ICF S.R.L. de către cele două pârâte BZMC şi BCL.

Având în vedere cele arătate, rezultă că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prevederile art. 1349, art. 1357, art. 1359, art. 1381, art. 1382, art. 1384 art. 1385 şi art. 1531 - art. 1537 din Noul Cod Civil

În dovedirea acţiunii s-au depus la dosar înscrisuri.

Cele două pârâte nu au depus întâmpinare, în temeiul art.205-208 NCPC.

Din cererea de chemare în judecată se reţine că temeiul acţiuni de faţă îl reprezintă răspunderea delictuală a pârâtelor faţă de reclamantă.

Astfel, potrivit art. 1349 (1) c.civ., orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. În acest sens, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, iar autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă (art. 1357). În acelaşi sens sunt toate dispoziţiile legale invocate de reclamantă.

Una din condiţiile esenţiale ale angajării unei răspunderi delictuale este necesitatea existenţei prejudiciului, adică a unui efect negativ suferit de o anumită persoană(reclamantă), ca urmare a faptei ilicite săvârşite de altă persoană(pârâte).

În acest context trebuie analizat în patrimoniul cărei persoane s-a produs prejudiciul prin faptele celor două pârâte, şi care sunt remediile procedurale de recuperare a acestuia.

Din actele depuse la dosar, se reţine că prin Hotărârea nr. 19 din 29 august 2008, Consiliul Local al Comunei F a aprobat înfiinţarea unei societăţi comerciale cu profil prestări servicii pentru populaţie, denumită S.C. ICF S.R.L., fiind numită în calitate de administrator al acestei societăţi, pârâta BZMC. Prin Hotărârea nr.27 din 21 noiembrie 2008, Consiliul Local al Comunei F a aprobat, din bugetul unităţii administrativ teritoriale, şi a vărsat aportul la capitalul social al societăţii comerciale nou înfiinţate, în sumă de 186.000 lei, potrivit OP nr.599 din 11 decembrie 2008.

S.C. ICF S.R.L. a fost constituită şi înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, având CUI 24875720 şi număr de înregistrare J38/1234/16 decembrie 2008, fiind autorizată cu activitatea principală de "producţie de băuturi răcoritoare nealcoolice, producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate - 1107".

Ca urmare a modului de administrare al acestei societăţi de către pârâta BZMC în calitate de administrator şi de către pârâta BCL, în calitate de contabil, s-a constatat, cu ocazia unui control al comisiei de cenzori, că suma de 186.000 lei constituind capitalul social al societăţii comerciale nu se mai află în cont. Prin procesul verbal încheiat la data de 05 noiembrie 2011 cu ocazia organizării Adunării Generale a S.C. ICF S.R.L. la care a participat şi administratorul, BZMC, aceasta s-a obligat ca până în luna mai 2012 să aducă societatea comercială din punct de vedere financiar în aceeaşi stare ca la înfiinţare, fapt ce nu a avut loc, după cum susţine reclamanta.

Mai mult, activitatea S.C. ICF S.R.L. a fost verificată şi de reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, care au constatat nereguli cauzate de S.C. ICF S.R.L., care are de plătit către bugetul consolidat al Statului suma de 133.450 lei, reprezentând TVA, dobânzi şi penalităţi, impozit pe profit şi accesorii aferente impozitului pe profit, astfel cum rezultă din  Raportul de inspecţie fiscală încheiat la data de 29 martie 2013, Decizia de impunere emisă la data de 01 aprilie 2013, Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii din data de 27 martie 2013 şi Procesul – verbal din 26 martie 2013.

În prezent activitatea S.C. ICF S.R.L. este suspendată conform deciziei asociatului unic la societăţii, respectiv instituţia reclamantă, pentru o perioadă de 3 ani, până în 27.12.2015, nefiind radiată din Registrul Comerţului.

Potrivit art. 41 (1) din Legea 31/1990(legea aplicabilă ca urmare a datei înfiinţării societăţii), societatea este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului.

Per a contrario, societatea nu mai este persoană juridică de la data radierii din registrul comerţului.

Prin urmare S.C. ICF S.R.L. este o societate în funcţiune(neradiată), deci în măsură să aibă drepturi şi să-şi asume obligaţii, cu patrimoniu propriu.

Calitatea reclamantei de asociat unic al S.C. ICF S.R.L. creează raporturi specifice cu această societate, reglementate de Legea 31/1990. În acest sens vărsarea aportului în societate este guvernată de dispoziţiile art. 16 (1) din lege care arată că, aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.

Tot în calitatea sa de unic asociat a fost luată hotărârea, de instituţia reclamantă, de a numi pe pârâta BZMC în calitate de administrator. Numirea pârâtei BCL, în calitate de contabil, a fost făcută de administrator, conform atribuţiilor specifice, această pârâtă având raporturi de muncă cu S.C. ICF S.R.L., răspunderea sa fiind supusă regulilor stabilite de codul muncii.

După cum se poate observa, din modul de derulare al raporturilor juridice dintre părţi, faptele imputate celor două pârâte nu au creat un prejudiciu în patrimoniul reclamantei, ci al S.C. ICF S.R.L., între patrimoniile celor două entităţi neexistând confuzie din momentul în care reprezentanţii reclamantei au hotărât constituirea acestei societăţi şi înregistrarea sa în registrul comerţului.

Prin vărsarea obligatorie a capitalului social de 186.000 lei, suma a ieşit din patrimoniul reclamantei şi a intrat în cel al societăţii nou înfiinţate.

Astfel, instituţia reclamantă îşi păstrează numai drepturile şi obligaţiile derivate din calitatea sa de unic asociat, şi are, potrivit art. 194 (1) lit. c) din legea 31/1990, posibilitatea să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite, întrucât, în cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părţile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunării generale a asociaţilor (art. 13 (1).

Pe de altă parte, din actele de control întocmite de DGFP Vâlcea, S.C. ICF S.R.L. are de plătit către bugetul consolidat al Statului suma de 133.450 lei, reprezentând TVA, dobânzi şi penalităţi, impozit pe profit şi accesorii aferente impozitului pe profit. Cu alte cuvinte prejudiciul de 133.450 lei, reprezentând TVA, dobânzi şi penalităţi, impozit pe profit şi accesorii aferente impozitului pe profit, nu este creat în patrimoniul instituţiei reclamante, ci al bugetului de stat, care are instrumente juridice specifice de recuperare a sa.

Faptul că instituţia reclamantă s-a angajat să plătească această datorie înregistrată de S.C. ICF S.R.L. la bugetul de stat, nu creează raporturile specifice răspunderii delictuale ale acestei societăţi, şi cu atât mai puţin a celor două pârâte, faţă de care, tot societatea comercială are posibilitatea să ceară recuperarea prejudiciului dovedit.

De asemenea, în ceea ce priveşte dobânzile şi celelalte accesorii pretinse de reclamantă, se constată că, urmând calea principalului, nu se dovedesc a fi  prejudiciu în patrimoniul reclamantei.

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge acţiunea ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta COMUNA F, prin primar, cu sediul în……., în contradictoriu cu pârâtele BZMC, cu domiciliul în ……….., şi BCL , cu domiciliul în …………..

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la sediul Judecătoriei Rm. Vâlcea.

Pronunţată în şedinţa publică din 24 octombrie 2013.

Preşedinte,

Grefier,

1