Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 1750 din 03.03.2015


Dosar nr. 3645/90/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr.4246

SENTINŢA CIVILA Nr. 1750

Şedinţa publică de la 03 Martie 2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE Mitu Dragan

Grefier Zenovia Popescu

Pe rol fiind judecarea cauzei civil privind pe petentul CA în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE VÂLCEA, având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul se află la primul termen de judecată.

Se constată că este prima zi de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe, astfel că,  potrivit art. 94 alin. 4 C.pr.civ. combinat cu art. 32 din OG nr. 2/2001, se apreciază că Judecătoria Rm. Vâlcea este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial cu soluţionarea prezentei cauze.

În temeiul art. 255 şi art. 258 C.pr.civ.,  admite proba cu înscrisuri propusă de părţi, apreciind că aceasta este admisibilă şi are aptitudinea de a duce la soluţionarea procesului.

Constatând că alte cereri nu au mai  fost formulate de către părţi, instanţa reţine cauza pentru soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 15.10.2014 pe rolul Tribunalului Vâlcea sub nr. 3645/90/2014,  reclamantul CA a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul IPJ VALCEA, suspendarea efectelor deciziei nr.200326/26.09.2014  prin care s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, până la rămânerea  definitivă a hotărârii care se va pronunţa în dosarul 323/294/2014 aflat pe rolul  Judecătoriei Rm. Vâlcea, care are ca obiect plângere contravenţională împotriva  procesul verbal de contravenţie seria CP nr.6932738/12.06.2014 şi până la rămânerea definitive a hotărârii care se va pronunţa de către prezenta instanţă, cauza care va avea ca obiect anularea actului administrativ.

În fapt arată că pe rolul Judecătoriei Sălişte a fost înregistrată plângerea contravenţională formulată împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria CP. nr.6932738/12.06.2014 încheiat de către intimat, cauză care a fost declinată în favoarea Judecătoriei Vâlcea pe cale de excepţie, datorită nerespectării competentei teritoriale.

Fără a verifica faptul că procesul-verbal de constare a contravenţiei este atacat, intimatul emite o decizie de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe durata a 90 de zile începând cu data de 16.07.2014, condiţionând efectele acestei suspendări, aşa cum se poate observa la aliniatul 3 din actul atacat, de confirmarea plângerii formulate de către el împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

Convingerea instanţei legat de această suspendare este întărită şi de faptul că, legiuitorul permite la art. 718 C.p.c,. că orice persoana vătămata în drepturile sale poate să se adreseze instanţei de judecata, iar "...instanţa competentă poate suspenda executarea".

Susţine petentul că,  pentru a preîntâmpina  producerea unei vătămări  sau prejudiciu, se impune suspendarea acestei măsuri.

În drept: art. 718 şi urm. Cod proc.civ.

Pârâtul, prin întâmpinare, a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii întrucât, deşi reclamantul a invocat dispoziţiile art. 718 Cod proc. civ., motivele de fapt expuse sunt străine de aceste dispoziţii legale, iar în măsura în care  acţiunea va fi calificată ca întemeiată pe dispoziţiile art. 14 şi 15 din Legea 554/2004 se impune constatarea inadmisibilităţii pentru lipsa oricărei dovezi a existenţei unei acţiuni de anulare a actului administrativ a cărui suspendare se solicită.

Pe fond, pârâtul a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată. 

Arată că emiterea deciziei cu nr. 200326/26.09.2014, a cărei suspendare se cere, nu are nicio legătură cu procesul verbal de contravenţie seria CP nr. 6932738/12.06.2014, contestat de reclamant în cadrul plângerii contravenţionale la care acesta face referire.

Prin respectivul proces verbal de contravenţie, reclamantul a fost sancţionat contravenţional pentru că a circulat cu viteză peste limita legală, fiind surprins conducând cu viteza de deplasare de 94 km/h şi pentru că nu a avut asupra sa permisul de conducere. Săvârşirea acestor fapte nu a atras însă şi suspendarea dreptului de a conduce.

Hotărârea de suspendare a dreptului de a conduce, materializată în actul cu nr. 200326/26.09.2014, a fost emisă ca urmare a altui fapt, respectiv urmare a ordonanţei procurorului din data de 08.09.2014. În fapt, cu ocazia depistării în trafic a petentului la data de 12.06.2014, când s-a încheiat procesul verbal de contravenţie pe care acesta 1-a contestat, respectiv procesul verbal de contravenţie seria CP nr. 6932738/12.06.2014, în urma verificărilor, organele poliţiei rutiere au constatat că numitul CA avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, suspendare operată de Serviciul Rutier din Caraş-Severin, care a început să curgă la data de 18.03.2014, pentru o perioadă de 120 zile. Aceste aspecte rezultă din cuprinsul ordonanţei la care a făcut referire şi pe care o anexează.

Se poate observa că suspendarea implementată de Serviciul Rutier Caraş Severin avea la bază respingerea unei plângeri contravenţionale a numitului CA împotriva unui proces verbal de contravenţie încheiat de lucrătorii din cadrul acestui serviciu. Urmare a soluţionării respectivei plângerii şi a neprezentării contravenientului în vederea predării permisului, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, perioada iniţială de 90 de zile s-a majorat cu încă 30 de zile, în temeiul art. 118 al. 5 din O.U.G. nr. 195/2002.

Urmare a acestui fapt, faţă de împrejurarea că petentul nu avea dreptul de a conduce, acestuia i s-a întocmit dosar penal, dosarul nr. 3400/P/2014, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 335 al. 2 din Codul penal. în temeiul art. 318 al. 1 şi 2 din C. Proc. Pen. Procurorul a dispus renunţarea la urmărirea penală în cauza având ca obiect infracţiunea de „conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. "

Urmare a rezoluţiei procurorului, Serviciul Rutier a emis referatul de suspendare în baza ordonanţei procurorului, în temeiul art. 103 al. 1 lit. c din O.U.G. nr. 195/2002, text de lege potrivit căruia: (1) *) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere se dispune: (...) c) ***) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus  clasarea,  renunţarea la  urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă pentru regula de circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Având în vedere cele expuse, rezultă în mod clar că emiterea actului cu 200326/26.09.2014 nu are nicio legătură cu soluţionarea plângerii contravenţionale

De altfel, dacă suspendarea dreptului a conduce s-ar fi dispus ca urmare a încheierii procesului verbal de contravenţie seria CP nr. 6932738/12.06.2014, prin formularea  plângerii contravenţionale în sine ar fi operat suspendarea de drept a tuturor măsurilor  dispuse prin procesul verbal de contravenţie sau ca urmare a săvârşirii contravenţiilor menţionate în cuprinsul acestuia, nefiind necesară o acţiune separată pentru suspendarea executării actului. O.G. nr. 2/2001 stipulează foarte clar că plângerea suspendă executarea.

Au susţinut şi că, în ceea ce priveşte întemeierea cererii pe dispoziţiile Legii nr. 554/2004, nu este făcută dovada existenţei unei pagube iminente  sau a unui caz justificat, pentru a se dispune suspendarea actului administrativ.

Au fost depuse de către părţi la dosar înscrisuri.

Tribunalul Vâlcea a pus în discuţie competenţa soluţionării acuzei, şi prin sentinţa nr. 145 din 21 Ianuarie 2015, a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Rm. Vâlcea. În motivarea sentinţei instanţa a reţinut că prin cererea dedusă judecăţii reclamantul a solicitat suspendarea actului administrativ nr. 200326/26.09.2014  prin care s-a luat măsura suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile.

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe timp limitat este, conform dispoziţiilor art. 96 alin. 2 lit. b din OUG 195/2002 rep., o sancţiune contravenţională complementară.

 În speţă, această sancţiune complementară a fost aplicată conform dispoziţiilor art. 103 alin. 1 lit. c din OUG nr. 195/2002 rep., ca urmare a faptului că procurorul a renunţat la urmărirea penală, situaţie în care a revenit  şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta să aplice această sancţiune.

Potrivit dispoziţiilor art. 32 alin. 2 din OG nr. 2/2001, ”Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare este de competenţa exclusivă a instanţei prevăzute la alin. (1)”, instanţa respectivă fiind judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Se poate reţine din hotărâre că Tribunalul Vâlcea, deşi petentul a invocat în susţinerea cererii de suspendare dispoziţiile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ şi dispoziţiile art. 718 Cod procedură civilă, aplicabil în cadrul contestaţiei la executare, acesta a calificat cererea ca fiind o plângere formulată în temeiul OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

În ceea ce priveşte inadmisibilitatea formulării unei cereri de suspendare a unei măsuri complementare luată în temeiul  OG nr. 2/2001, instanţa apreciază că excepţia invocată de intimat este neîntemeiată motiv pentru care ea va fi respinsă.

Potrivit dispoziţiilor art. 32 alin. 2 din OG nr. 2/2001, ”Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare este de competenţa exclusivă a instanţei”, iar cererea petentului vizează tocmai o măsură complementară. 

În ceea ce priveşte temeinicia cererii, se apreciază că ea este neîntemeiată.

Petentul CA a solicitat suspendarea efectelor deciziei nr. 200326/26.09.2014  prin care s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, până la rămânerea  definitivă a hotărârii care se va pronunţa în dosarul 323/294/2014 aflat pe rolul  Judecătoriei Rm. Vâlcea, care are ca obiect plângere contravenţională împotriva procesul verbal de contravenţie seria CP nr.6932738/12.06.2014.

După cum se poate observa din copia procesului verbal de contravenţie  seria CP nr.6932738/12.06.2014 (fila 31), nu s-a luat ca măsură complementară şi suspendarea dreptului petentului de a conduce, această măsură fiind luată ca urmare a ordonanţei procurorului din data de 08.09.2014 dată în dosarul penal nr. 3400/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea.

În Ordonanţă se arată că urmare a depistării în trafic a petentului la data de 12.06.2014, când s-a încheiat procesul verbal de contravenţie pe care acesta 1-a contestat, respectiv procesul verbal de contravenţie seria CP nr. 6932738/12.06.2014, în urma verificărilor, organele poliţiei rutiere au constatat că numitul CA avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, suspendare operată de Serviciul Rutier din Caraş-Severin, care a început să curgă la data de 18.03.2014, pentru o perioadă de 120 zile. Aceste aspecte rezultă din cuprinsul ordonanţei la care a făcut referire şi pe care o anexează.

Suspendarea implementată de Serviciul Rutier Caraş Severin avea la bază respingerea unei plângeri contravenţionale a numitului CA împotriva unui proces verbal de contravenţie încheiat de lucrătorii din cadrul acestui serviciu. Urmare a soluţionării respectivei plângerii şi a neprezentării contravenientului în vederea predării permisului, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, perioada iniţială de 90 de zile s-a majorat cu încă 30 de zile, în temeiul art. 118 al. 5 din O.U.G. nr. 195/2002.

Urmare a acestui fapt, faţă de împrejurarea că petentul nu avea dreptul de a conduce, i s-a întocmit dosarul penal nr. 3400/P/2014, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 335 al. 2 din Codul penal. în temeiul art. 318 al. 1 şi 2 din C. Proc. Pen.

Urmare a rezoluţiei procurorului, Serviciul Rutier a emis referatul de suspendare în baza ordonanţei procurorului, în temeiul art. 103 al. 1 lit. c din O.U.G. nr. 195/2002, rezoluţie aprobată de către Şeful Serviciului Rutier. (fila 32). 

Potrivit art. 103  din O.U.G. nr. 195/2002,  ”(1) *) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere se dispune: (...) c) ***) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus  clasarea,  renunţarea la  urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă pentru regula de circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Având în vedere cele arătate mai sus, se constată că suspendarea dreptului de a conduce nu are nicio legătură cu dosarul 323/294/2014 aflat pe rolul  Judecătoriei Rm. Vâlcea în care petentul a formulat plângere împotriva procesului verbal seria CP nr.6932738/12.06.2014, motiv pentru care se va respinge cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia inadmisibilităţii formulării cererii invocată de intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE VÂLCEA.

Respinge cererea formulată de către petentul CA în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE VÂLCEA, ca fiind neîntemeiată.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Rm. Vâlcea. 

Pronunţată în şedinţă publică azi  03 martie  2015.

Preşedinte,

Mitu Dragan

Grefier,

Zenovia Popescu

?

Red.M.D.tehnored.P.Z./11.03.2015/4ex

Com.părţilor azi 12.03.2015

1