Contestatie la executare

Sentinţă civilă 3071 din 30.04.2015


Dosar nr. 1168/288/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILA

Operator de date cu caracter personal: 4246

SENTINŢA CIVILĂ NR.3071

Şedinţa publică din data de  30 aprilie 2015

Completul constituit din:

PREŞEDINTE :

Grefier :

     

Pe rol fiind soluţionarea cauzei Civile privind contestatorul B I.I domiciliat în , în contradictoriu cu intimata C DE AJUTOR RECIPROC O. IFN cu sediul în ………având ca obiect contestaţie la executare .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică , în ordinea listei de şedinţă,au răspuns : contestatorul personal, pentru intimată  -avocat Manolea  Pîrvulescu Lucica în substituirea avocat Manolea  Pîrvulescu Ion.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că pentru acest termen de judecată s-au depus relaţiile solicitate  SC Mentchim SA Rm.Vâlcea prin lichidator judiciar  BNP Consult SPRL.

     Avocat Manolea  Pîrvulescu Lucica,pentru intimată, depune la dosar  delegaţie de reprezentare în substituire.

Contestatorul şi avocat Manolea Pîrvulescu Lucica ,pentru intimată , având cuvântul fiecare, arată că nu mai au alte cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte probe de administrat şi cereri de formulat, instanţa, în temeiul art. 244 alin. (1) C. pr.civ., declară închisă cercetarea procesului, şi, în temeiul art. 392 C.pr.civ., deschide dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă cuvântul părţilor în ordinea prev.de art.216 Cod pr.civ.

Contestatorul solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată , să se dispună anularea executării silite demarate în dosarul nr.577/2014 al BEJ Buzatu C-tin şi a tuturor actelor de executare, inclusiv a încheierii de investire cu formulă executorie a contractului de împrumut nr.1451 din data de 15.04.2011,întrucât a achitat  împrumutul datorat.Mai arată că  fiind salariat la SC Metchim S.A., această societate i-a oprit din salariu ratele aferente împrumutului .

Avocat Manolea  Pîrvulescu Lucica,pentru intimată,solicită respingerea contestaţiei la executare, deoarece potrivit contractului de împrumut nr. 1451/15.04.2011 iar  debitorul B. I., este înregistrat în evidenţele contabile ale CAR-ului cu un debit în sumă de 1.335 lei.CAR O. S.A. este creditoarea contestatorului care a contractat împrumutul pe care nu 1-a restituit în totalitate şi  CAR O.S.A.,  că nu are niciun raport juridic cu S.C. Metchim S.A..

Instanţa ,în temeiul art. 394 C.pr.civ., închide dezbaterile asupra fondului cauzei şi reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

La data de 09.02.2015, s-a înregistrat pe rolul instanţei, sub nr…., contestaţia la executare, formulată de contestatorul B. I.ION domiciliat în…, în contradictoriu cu intimata CASA DE AJUTOR RECIPROC O S.A. IFN , cu sediul în …., prin care s-a solicitat anularea executării silite demarate în dosarul nr.577/2014 al BEJ Buzatu C-tin, a tuturor actelor de executare, inclusiv a încheierii de investire cu formulă executorie a contractului de împrumut nr.1451 din data de 15.04.2011.

În motivarea cererii, contestatorul arată că prin încheierea de încuviinţare a executării silite şi ulterior prin încheierea de îndreptare eroare materială din oficiu, executorul judecătoresc a încuviinţat executarea silită a contractului de împrumut încheiat cu CAR O., sub toate formele de executare, până la concurenţa sumei de 978,14 lei reprezentând debit.

Mai arată contestatorul că formele de executare sunt nelegale, întrucât deşi a contractat un împrumut în baza contractului nr.1451 din data de 15.04.2011, în sumă totală de 8.000 lei, fiind salariat la Metchim S.A., această societate i-a oprit din salariu ratele aferente, astfel cum rezultă din statele de plată depuse.

De asemenea, mai arată contestatorul că până la data când a fost înştiinţat de către executorul judecătoresc că trebuie să plătească suma respectivă, nu a ştiut că banii opriţi din salariu pentru restituirea împrumutului, nu au fost viraţi către angajatorul CAR O., astfel că el şi-a executat de bună voie obligaţia de plată, motiv pentru care executarea silită este nelegală.

În dovedirea cererii, contestatorul a depus următoarele înscrisuri: copie C.I., încheierea nr.577 din 09.01.2014, grafic de rambursare, contract de împrumut nr.1451 din data 15.04.2011, încheierea din data de 15.12.2014, adrese, încheierea nr.3762 din 03.11.2014 (filele 8-17 dosar).

Intimata Casa de Ajutor Reciproc O., a depus întâmpinare (filele 21-23 dosar), prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare, arătând că potrivit contractului de împrumut nr. 1451/15.04.2011, restituirea ratelor lunare scadente la termenele prevăzute trebuia să se facă prin reţinere pe statul de plată şi virarea ratei de către S.C. MENTCHIM S.A. al cărui salariat era contestatorul.

Potrivit fişei individuale, debitorul B I. este înregistrat în evidenţele contabile ale CAR-ului cu un debit în sumă de 1.335 lei.CAR O. S.A. IFN trebuia să primească prin virament de la S.C. Mentchim S.A. sumele reţinute lunar, ceea ce nu s-a întâmplat. Aceste sume (reprezentând rate, dobânzi şi contribuţii la fondul social) nu au fost virate de către S.C. Mentchim S.A Râmnicu Vâlcea, motiv pentru care contestatorul este debitorul CAR O. cu sumele menţionate în titlul executoriu.

Mai arată intimata că, prin Sentinţa civilă nr. 746 din data de 06.02.2014, pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 5706/90/2011, s-a constatat deschis falimentul S.C. Mentchim S.A. şi s-a dispus dizolvarea societăţii. Chiar dacă CAR O. s-a înscris la masa credală, creanţa a fost considerată una chirografară, iar CAR O. nu şi-a recuperat toate sumele care trebuiau virate de SC Mentchim SA., acesta fiind şi motivul pentru care s-a procedat la executarea silită a sumelor rezultate din contractele de împrumut.

CAR O. este creditoarea contestatorului care a contractat împrumutul pe care nu 1-a restituit în totalitate, iar înţelegerea despre care se face vorbire în ceea ce priveşte reţinerea ratelor pe statul de plată nu are valoare juridică, deoarece contestatorul putea oricând să-şi schimbe locul de muncă, dar aceasta nu înseamnă că nu mai avea obligaţia să restituie împrumutul contractat la CAR O.

Potrivit dispoziţiilor din contractul de împrumut, contractul precum şi garanţiile constituite au valoare de înscrisuri autentice şi constituie titluri executorii fără îndeplinirea altor formalităţi, conform Legii nr. 122/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare.

De asemenea mai arată intimata că respectiva creanţa este una certă, lichidă şi exigibilă, iar contestatorul nu a făcut dovada că ar fi restituit CAR-ului sumele împrumutate.

Mai mult, între CAR O. şi S.C. Mentchim S.A. Râmnicu Vâlcea nu a existat şi nu există niciun raport juridic. Raporturi juridice au existat, pe de o parte, între Casa de Ajutor Reciproc O. şi contestatorul B. I, în baza contractului de împrumut, iar, pe de altă parte, între contestatorul Buteaţă Ion şi S.C MENTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea, în baza contractului individual de muncă.

Deci, neexistând niciun raport juridic între CAR O. şi S.C. Mentchim S.A,  intimata nu avea niciun temei să solicite societăţii respective virarea sumelor reţinute pe statul de plată, acest lucru putând fi solicitat doar de către contestatorul, B. I. care a fost salariatul societăţii.

Cu toate acestea, C.A.R.O. a făcut demersurile necesare către conducerea S.C. Mentchim S.A., care, prin adresa nr. 18 din data de 05.01.2012 şi adresa nr. 871 din data de 16.01.2014, a confirmat existenţa sumelor reţinute pe statul de plată ale salariaţilor, dar care nu au fost virate către CAR, datorită dificultăţilor financiare, dar şi prin adresa nr. 963 din data de 19.02.2010, prin care conducerea societăţii motivează întârzierile la plata drepturilor salariale şi, implicit, întârzierile la virarea sumelor reprezentând ratele şi cotizaţiile CAR, dar că va depune eforturi pentru virarea sumelor restante.

Atât prin adresa nr. 3509 din data de 03.03.2014, cât şi prin înştiinţarea din data de 06.06.2014, acesta a fost informat cu privire la situaţia creată prin nevirarea sumelor de către S.C. Mentchim S.A., al cărui salariat a fost, cu privire la debitul în sumă de 1.335 lei pe care îl are faţă de CAR O., fiind invitat la sediul nostru pentru clarificarea situaţiei.

Cu toate acestea, contestatorul nu a dat curs solicitării, rezumându-se să arate că nu are nicio datorie faţa de CAR. De altfel, contestatorul nu a făcut nicio dovadă că s-ar fi adresat societăţii Mentchim S.A. pentru a solicita relaţii privind nevirarea de către aceasta a sumelor reţinute pe statul de plată către CAR O..

În apărare, intimata a depus următoarele înscrisuri: fişa contabilă debitor B. I.; adresa nr. 3509 din data de 03.03.2014 şi confirmarea de primire; adresa nr. 871 din data de 16.01.2014; adresa nr. 18 din data de 05.01.2012;adresa nr. 963 din data de 19.02.2010;adresa nr. 2214 din data de 11.10.2012 şi adresa nr. 2044 din data de 23.04.2012 (filele 24-36 dosar).

Analizând întreg probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de împrumut nr.1451/15.04.2011, contestatorul B. I., care era angajat la SC.Metchim S.A., a împrumutat de la intimatul CAR O. S.A., suma de 800 lei, pe termen de 4 luni, iar potrivit graficului de rambursare a ratelor scadente şi a dobânzii aferente, împrumutul trebuia restituit începând cu data de 25.05.2011, până în data de 25.08.2011.

Prin încheierea nr.3762 din 03.11.2014, a fost admisă cererea intimatului CAR O. şi învestit cu formulă executorie contractul de împrumut nr.1451/15.04.2011, încheiat de contestatorul B. I. cu intimatul.

Ulterior, intimatul s-a adresat executorului judecătoresc Buzatu Constantin cu o cerere de executare silită, iar prin încheierea din data de 09.12.2014, a fost admisă cererea şi încuviinţată executarea silită a contractului de împrumut nr.1451/15.04.2011.

De asemenea, prin încheierea din data de 15.12.2014, executorul judecătoresc a stabilit suma de 143,14 lei, reprezentând cheltuieli de executare silită, constând în taxă timbru, onorariu executor judecătoresc şi timbre poştale.

În continuare, executorul judecătoresc a emis adrese de înfiinţare a popririi către ING Bank S.A. şi Credit Europe Bank S.A., fiind înştiinţat şi contestatorul despre înfiinţarea popririi până la recuperarea sumei de 835 lei, reprezentând debit şi 143,14 lei cheltuieli de executare.

Analizând contestaţia la executare prin prisma motivelor invocate, a probatoriului administrat şi a dispoziţiilor legale în materie instanţa reţine următoarele:

Luând în considerare dispoziţiile art. 24 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „Dispoziţiile legii noi de procedură  se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare”, şi în raport de data declanşării procedurii executării silite -09.12.2014- instanţa constată că, în speţă, sunt incidente dispoziţiile Codului de procedură civilă aprobat prin legea nr. 134/2010. 

Potrivit dispoziţiilor art. 711 C.pr.civ.: „Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”, debitorul suspus executării silite având posibilitatea de a sesiza instanţa de executare urmărind anularea actelor de executare silită contrare legii, ori de câte ori sunt încălcate dispoziţii legale referitoare la procedura executării silite.

Contractul de împrumut nr.1451/15.04.2011, prevede la art.4.3 o clauza penala prin care, se stipulează ca "Restituirea ratelor lunare scadente la termenele prevăzute se face prin - reţinere pe ştatul de plata şi virarea ratei de către MENTCHIM/ATM" unitate la care contestatorul avea calitatea de salariat. Ratele către C.A.R O. erau reţinute pe statele de plata a salariilor şi virate din oficiu către C.A.R.

De asemenea, instanţa reţine că S.C.Metchim S.A., emitea o adeverinţă în care era arătat salariu net al contestatorului, dar în care era înscrisă o menţiune, prin care se obliga să reţină ratele lunare pe statul de plată şi să le vireze către CAR O.

Instanţa reţine din statele de plată depuse de contestator (filele 34-110 dosar), că S.C Metchim S.A., a reţinut cele 4 rate în sumă de câte 200 lei fiecare din veniturile lunare câştigate de contestator ca salariu.

Astfel, din statele de plată avans pe luna mai, iunie şi august 2011 (filele 54-56 dosar), instanţa reţine că ratele au fost reţinute din veniturile contestatorului.

De asemenea, acelaşi lucru rezultă şi din adresele emise de către S.C. Metchim S.A., care recunoaşte că a reţinut ratele lunare pentru acoperirea împrumutului, dar nu le-a virat către intimatul CAR O.

Mai reţine instanţa că CAR O. a făcut demersurile necesare către conducerea S.C. Mentchim S.A., care, prin adresa nr. 18 din data de 05.01.2012 şi adresa nr. 871 din data de 16.01.2014, a confirmat existenţa sumelor reţinute pe statul de plată ale salariaţilor, dar care nu au fost virate către CAR, datorită dificultăţilor financiare, dar şi prin adresa nr. 963 din data de 19.02.2010, prin care conducerea societăţii motivează întârzierile la plata drepturilor salariale şi, implicit, întârzierile la virarea sumelor reprezentând ratele şi cotizaţiile CAR, dar că va depune eforturi pentru virarea sumelor restante.

Mai mult, aceeaşi societate, a eliberat contestatorului, la încetarea raportului de muncă, fişa de lichidare (fila 36 dosar) în care se specifica faptul că salariatul nu are sume datorate către angajator.

De asemenea, mai reţine instanţa din adresa nr.1549 din 10.04.2015 emisă de către BNP Consult SPRL, în calitate de lichidator al S.C. Metchim S.A., aflată în procedura insolvenţei, că ratele împrumutului, au fost reţinute pe statele de plată pe perioada de până la intrarea societăţii în procedura insolvenţei (decembrie 2011),dar nu au fost virate către intimatul CAR O.

Tot din adresa respectivă, instanţa reţine că intimatul CAR O., a fost înscris în tabelul creanţelor cu suma totală de 383.515,46 lei la categoria „creanţe chirografare”.

În această situaţie, instanţa reţine că suma de 800 lei plus dobânda aferentă, a fost achitată de către contestator prin reţinerea acestei sume pe statul de plată, sumă care nu a fost însă virată către intimat, motiv pentru care nu se poate reţine reaua – credinţă a contestatorului în îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

Deşi, intimatul CAR O., arată că nu are niciun raport juridic cu S.C. Metchim S.A., instanţa reţine că, faptul că nu a fost încheiat un protocol între cele două societăţi, nu poate conduce automat la concluzia inexistenţei acestui raport juridic.

Astfel, intimatul ştiind că numitul B.I. este salariat la S.C. Metchim S.A. şi acceptând faptul că ratele lunare din împrumut vor fi reţinute şi virate de societatea angajatoare, a încuviinţat tacit un raport juridic între toate părţile, astfel că şi-a asumat şi riscul nerecuperării sumei împrumutate.

Cu toate acestea, instanţa reţine din toate probele administrate în dosar că debitorul B. I. şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, a achitat suma împrumutată, astfel încât acesta nu poate fi executat silit, în baza unui contract de împrumut ce a fost executat prin plată.

În această situaţie, având în vedere cele arătate mai sus, instanţa urmează a admite cererea contestatorului şi a dispune anularea actelor şi formelor de executare emise de B.E.J. Buzatu Constantin în dosarul de executare silită nr. 577/2014, precum şi a încheierii de investire cu formulă executorie nr.3762/03.11.2014.

În baza art.453 al.2 Cod pr. civ. instanţa va dispune obligarea intimatului la plata sumei de 24 lei, cheltuieli de judecată de către contestator.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia la executare, formulată de contestatorul B.I( CNP ) domiciliat în …., în contradictoriu cu intimata CASA DE AJUTOR RECIPROC O.( Cod fiscal RO.), cu sediul în…..

Dispune anularea actelor şi formelor de executare emise de B.E.J. Buzatu Constantin în dosarul de executare silită nr. 577/2014, precum şi a încheierii de investire cu formulă executorie nr.3762/03.11.2014.

Obligă intimata la plata sumei de 24 lei, cheltuieli de judecată de către contestator.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

În caz de exercitare a căii de atac, cererea de apel se va depune la Judecătoria Rm. Vâlcea.

Pronunţată în şedinţă publică azi …., la sediul Judecătoriei Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea.