Încadrare minor în grad de handicap accentuat. Evoluţie staţionară a bolii probată cu expertiză medico-legală. Legalitatea încadrării ulterioare în grad de handicap mediu.

Sentinţă civilă 1058 din 30.04.2014


Cuprins:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia I civilă sub nr. 5374/118/2013, reclamanta ... a solicitat instanţei să i se aprobe cererea de reîncadrare în gradul de handicap accentuat pentru fiul său ..., cu motivarea că acesta a fost încadrat la gradul de handicap mediu şi astfel au fost pierdute o serie de drepturi care i se cuveneau acestuia conform încadrării iniţiale.

Au fost anexate acţiunii Hotărârea nr. D654/11.04.2013 emisă de ..., certificat de încadrare a copilului în grad de handicap, carte de identitate.

În apărare, pârâta ... a depus la dosar întâmpinare, prin care a învederat că în perioada 2005-2012 numitul ... a fost încadrat în gradul de handicap accentuat, ţinându-se cont de vârsta acestuia, de particularităţile deficitului motor şi de faptul că nu şi-a consolidat deprinderile de autoservire şi autoîngrijire.

În data de 28.03.2013, la cererea d-nei ..., mama minorului, formulată prin cererea nr. D605, s-a procedat la evaluarea copilului, iar în urma evaluării medico-psiho-socio-educaţionale a minorului s-a formulat propunerea de încadrare în grad de handicap mediu.

Această propunere a fost înaintată …, care în şedinţa din data de 11.04.2013 a aprobat încadrarea în gradul mediu de handicap, conform Hotărârii nr. D 654.

În drept,  s-au invocat art. 205 al. 2 C. pr. civilă, Legea nr. 272/2004, Ordinul 725/2002.

În probaţiune, s-au solicitat proba cu înscrisuri şi expertiză medico-legală.

La termenul de judecată din data de 06.12.2013 instanţa a stabilit obiectivele expertizei medico-legale, respectiv a se stabili dacă starea de sănătate a copilului ... s-a ameliorat în perioada cuprinsă între momentul emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap nr. D 610 din 22.03.2012 şi momentul emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap nr. D 654 din 11.04.2013 şi dacă boala de care suferă acesta determină încadrarea acestuia în gradul de handicap stabilit conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr. D 654 din 11.04.2013.

La dosar a fost anexat raportul de expertiză medico-legală întocmit de S.J.M.L. Constanţa (filele nr. 70 şi urm.).

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine:

Numitul ... este beneficiarul Hotărârii nr. D 610/22.03.2012 emise de …, prin care a fost încadrat în grad de handicap accentuat.

La data de 28.03.2013, a fost înregistrată sub nr. D 605/28.03.2013 cererea prin care d-na ... a solicitat reevaluarea numitului ..., în vederea încadrării în grad de handicap.

În baza acestei cereri s-a procedat la evaluarea copilului de către …, prin care s-a propus încadrarea în grad de handicap mediu.

În consecinţă, prin Hotărârea nr. D 654/11.04.2013 emisă …, numitul ... a fost încadrat în grad de handicap mediu, fiind emis certificatul de încadrare în grad de handicap nr. D 654/11.04.2013.

Potrivit art. 85 alin.2 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protecţia copilului. La alin.5 se prevede: „criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea …, până la 30 noiembrie 2007”.

La art. 18 din HG nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei, se prevede că: „(1) hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor ei. Acestea se redactează de către secretarul Comisiei, potrivit procesului-verbal al şedinţei în care au fost adoptate, în termen de 3 zile de la data ţinerii şedinţei. Hotărârea Comisiei va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele şi codul numeric personal ale persoanelor care au luat în plasament copilul, seria şi numărul livretului de familie al acestora, precum şi numele, prenumele şi codul numeric personal ale copilului.

(2) Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, certificatul de expertiză şi orientare şcolară/profesională şi, după caz, planul de reabilitare a copilului cu dizabilităţi constituie anexe ale hotărârii Comisiei şi fac parte integrantă din aceasta.

(3) În cazul în care, în urma reevaluărilor efectuate de Comisie, aceasta hotărăşte menţinerea măsurii stabilite, redactarea unei noi hotărâri nu este necesară. Hotărârea Comisiei de menţinere a măsurii stabilite se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, precum şi în dosarul copilului.

(4) Hotărârile redactate potrivit alin. (1) se semnează de preşedintele Comisiei sau de vicepreşedinte, se contrasemnează de secretarul Comisiei şi se înregistrează într-un registru special de evidenţă a hotărârilor; hotărârile privind încadrarea într-un grad de handicap şi orientarea şcolară/profesională se înregistrează într-un registru separat de evidenţă.

(5) Hotărârile Comisiei se comunică persoanelor interesate în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire”.

Raportul de expertiză medico-legală întocmit în cauză concluzionează că numitul ... prezintă diagnosticul „Sechele maladie amniotică. Ectrodactilie ambele mâini şi sindactilie mâna stângă, operate (la vârsta de 9 ani). Deficit funcţional accentuat ambele mâini”.

S-a mai stabilit că evoluţia bolii a fost staţionară, inclusiv în perioada martie 2012-aprilie 2013, când cel în cauză era încadrat în gradul de handicap accentuat. Examenul ortopedic din luna octombrie 2013 şi cel de chirurgie plastică reparatorie din luna ianuarie 2014 reiterează persistenţa deficitului morfo-funcţional de la nivelul mâinilor şi faptul că cel în cauză nu se poate autoîngriji, nu poate desfăşura activităţi curente sau să muncească.

În această situaţie, instanţa nu poate reţine că limitările în realizarea activităţilor zilnice ar putea fi apreciate ca fiind medii, iar autonomia personală în viaţa cotidiană este exclusă.

De altfel, din raportul de expertiză medico-legală rezultă că în favoarea numitului ... a fost emis certficatul de încadrare în grad de handicap nr. 7104/31.10.2013, din care rezultă că acesta a fost încadrat în gradul de handicap accentuat, cu valabilitate a certificatului permanentă, începând cu data de 31.01.2013.

Pentru motivele arătate mai sus, ţinând seama de concluziile raportului de expertiză medico-legală, instanţa va admite contestaţia şi va anula Hotărârea nr. D654/11.04.2013 şi certificatul de încadrare în grad de handicap MEDIU, emise de ....

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia privind pe reclamanta ..., domiciliată…, în contradictoriu cu pârâtul…, cu sediul în ….

Anulează Hotărârea nr. D654/11.04.2013 şi certificatul nr. D654/11.04.2013 de încadrare a copilului ... în grad de handicap MEDIU, emise de ....

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Constanţa.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30.04.2014.

PREŞEDINTE, GREFIER,

… …