Nulitate act concesiune

Sentinţă civilă 190 din 11.03.2015


Prin sentinţa civilă nr. 2303/12.09.2014 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. 1112/207/2014 a fost Admisă excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Caracal şi declinată competenţa de soluţionare a cauzei civile privind pe reclamantii A,B,C,D, in contradictoriu cu paratii Primaria Caracal, Olt, SC IGO SA Caracal si X,  având ca obiect anulare act, în favoarea Tribunalului Olt - secţia contencios administrativ fiscal. 

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut că reclamanţii au chemat în judecată pe paratii solicitând instanţei să constate nulitatea absoluta a actului de concesiune nr. 32/25.04.2012 emis de SC IGO SA Caracal, prin care se concesionează numitei X, pe o perioada de 25 de ani, locurile de veci nr. 86-87, situate in parcela B, rândul 5, din cimitirul nr. 1 Caracal si implicit punerea in situaţia iniţiala a moştenitorilor legali, cu cheltuielile de judecata.

 În  motivarea acţiunii reclamantii arată că la data de 25.04.2012, SC IGO SA Caracal a concesionat pârâtei X, in mod abuziv ( pe baza unei cereri mincinoase si fara a avea la baza actele prevăzute de lege), prin contractul de concesiune nr. 32/2012 locurile de veci nr. 86-87, situate in parcela B, rândul 5, din cimitirul nr. 1 din Caracal, care aparţineau moştenitorilor legali ai defunctului Y, conform Anexei 24, nr. 4450/28.02.2014, eliberata de Primăria mun. Caracal.

Prin intocmirea contractului de concesiune nr. 32/2012 SC IGO SA Caracal a încălcat prevederile HCL Caracal, nr. 22/27.03.2009 (in vigoare la acea data), cap. IX, art. 35 care prevede:

„La baza efectuării fiecărei transcrieri, va sta un act notarial, certificat de moştenitor sau legatar, act de donaţie, contract de vanzare-cumparare a construcţiilor funerare, autentificat sau o sentinţa civila definitiva, in cuprinsul cărora va fi specificat expres locul de veci ce face obiectui transcrierii, precum si calitate dobanditorului."

In urma solicitărilor scrise (nr. 9530/18.12.2013 si nr. 1036/17.02.2014) si verbale ale moştenitorilor legali, adresate SC IGO SA Caracal, privind deposedarea acestora de bunurile dobândite prin concesionarea fara acte legale a locurilor de veci ce le aparţineau, s-a primit din partea SC IGO SA Caracal răspunsul nr. 1405/04.03.2014 prin care se recunoaşte abuzul săvârşit, motivând totodată ca nu poate da insa o soluţie favorabila printr-un act administrativ intern, ci numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive (invocând HG 955/2004, art. 22, alin. 9 si HCL Caracal, nr 124/30.09.2013, cap. II, art. 13).

Se menţionează ca locurile de veci din litigiu aparţin bunicului reclamantilor de peste 80 de ani, aici fiind înmormântaţi bunicii, unchii si matusile, ultimul decedat fiind îngropat in acest loc in anul 2012.

Reclamantii considera ca pârâta X nu putea obţine concesionarea locurilor de veci fara complicitatea unor funcţionari ai SC IGO SA Caracal, care prin abuz au incalcat legile in vigoare.

In  drept îşi întemeiază cererea in baza art. 194 si următoarele, CP. civ.

La dosar au fost depuse  înscrisuri.

În perioada de regularizare şi verificare a cererii de chemare în judecată, potrivit rezolutiei din data de 27.03.2014 reclamantii au indicat valoarea obiectului cererii ca fiind 833, 60 lei aşa cum rezulta din actul de concesionare, solicitand proba cu înscrisuri şi cu martor.

Ulterior, reclamantii au depus taxa judiciara de timbru şi un memoriu explicativ, întemeindu-şi în drept cererea pe disp. art. 194 şi urmt. Cpc şi în concluzie  arătând ca sunt moştenitorii legali ai defunctului si implicit a locurilor de veci in cauza, la data intocmirii actului de concesiune nr.32/2012 nu au existat actele legale prevăzute de H.C.L. Caracal nr.22/2009 in consecinţa concesiunea nr.32/2012 este lovita de nulitate. Beneficiarul concesiunii nr.32/2012, pârâta X nu este moştenitor legal al defunctului si nu are nici calitatea necesara acordării concesiunii iar prin întocmirea actului de concesiune nr,32/2012,SC IGO Caracal a decis peste lege, încălcând prevederile H.C.L. Caracal cap.IX,art.35.(Concesiunea nr.32/2012 nu are la baza nici un act notarial din care sa rezulte calitatea dobanditorului cu toate ca numita Lira Marcu Maria Lori a fost somata verbal si in scris de catre IGO SA. sa le prezinte.

Pârâta X a formulat întâmpinare la data de 07.05.2014 prin care a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamanţi ca inadmisibila, nelegala si netemeinica, invocand excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor, întrucat  cererea de chemare în judecată se exercita de titularul dreptului, astfel ca el este cel ce are calitatea procesuala activă.

In caz de deces a titularului dreptului si numai dupa ce urmaţii defunctului au acceptat calitatea de moştenitori si au obţinut certificatul de moştenitor, aceştia pot formula acţiuni în instanţă.  Calitatea de moştenitor se consolidează de la data deschiderii succesiuni si nu de la data cand reclamanţii au formulat o cerere de sesizare a deschiderii procedurii succesorale adresata Primăriei, iar aceasta a emis formularul Anexa 24 privind sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale înregistrat sub nr. 4450/28.02.2014.

Pârâta X precizeaza ca reclamanţii nu au arătat ca sunt moştenitorii lui Marcu Nicolae (decedat in anul 1970) si soţia acestuia Marcu Rada (decedata in anul 1993), părinţii mamei lor, lipsa calităţii procesuale fiind o excepţie de fond, absoluta si peremtorie, motiv pentru care a solicitat respingerea acţiunii ca fiind introdusa de persoane fara calitate procesuala.

Pârâta invoca excepţia lipsa calităţii procesuala pasive a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CARACAL şi a SC IGO SA CARACAL, aratand ca reclamanţii nu se pot prevala în fata instanţei de judecată numai de formularul Anexa 24 privind sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale înregistrat sub nr. 4450/28.02.2014 emis de Consiliul local al Municipiului Caracal, pentru defunctul MARCU S. NICOLAE, decedat la data de 03 iunie 1970 , ca si când reclamanţii ar fi avut calităţii procesuale active de a chema în judecată si alte instituţii ale statului.  Autorităţile şi instituţiile publice nu pot fi chemate in judecată de persoane care nu si- au dovedit calitatea procesuală activă.

Se mai invoca şi  excepţia de prematuritate, pârâta X aratand ca dreptul reclamanţilor de a se adresa instanţei, înca nu s-a născut, întrucât reclamanţii nu si-au dovedit calitatea de moştenitori dupa bunicii lor. Din moment ce dreptul reclamanţilor nu este dovedit printr-un certificat de moştenitor din care sa rezulte ca aceştia au acceptat succesiunea, formularea acestei cereri de chemare în judecată, nu este justificata.

Pârâta precizează ca cheltuielile de judecata si daunele morale le va solicita pe cale separata.

In drept invoca dispoziţiile art.205 si urm. Cod proc. civ.

În apărare se solicita proba cu înscrisuri.

La data de 07.05.2014 pârâta SC IGO SA Caracal, Societate in Reorganizare Judiciara a depus la dosar întâmpinare prin care lăsă la aprecierea instanţei soluţia ce se va pronunţa, aratand în fapt că in urma cererii lui Marcu Paul prin care renunţa la dreptul de concesiune pentru 2 locuri cls. a I-a in Cimitirul nr. 1 din Caracal in vederea concesionarii acestor locuri de către fiica acestuia X si a cererii acesteia înregistrata la nr. 1918/27.04.2012 prin care solicita concesionarea a 2 locuri cls. a I-a in Cimitirul nr. 1 din Caracal , s-a întocmit Actul de concesiune pe 25 de ani nr.32/25.04.2012 pentru locurile de veci nr.86-87 situate in parcela B, rândul 5, pe numele pârâtei X, depunandu-se in copie certificate de naştere, certificate de deces si adresa nr.678/18.04.2012 emisa de Consiliul Local al Mun. Caracal.

Pârâta  SC IGO SA Caracal arata ca pârâtei X i-a fost întocmit actul de concesiune in calitate de nepoata a decedatei Z, iar la data intocmirii acestui act de concesiune la societate nu se cunoştea faptul ca ar mai exista si alti moştenitori.

Prin adresele nr. 9530/18.12.2013, nr. 1036/1 7.02.2014 ale reclamanţilor  cu privire la întocmirea actului de concesiune nr.32/2012 unitatea SC IGO SA a luat la cunoştinţa de existenta moştenitorilor in persoana reclamanţilor si a solicitat pârâtei X sa prezinte in copie actul notarial care a stat la baza întocmirii actului de concesiune menţionat mai sus, insa nu a intrat in posesia celor solicitate.

Se mai arata ca reclamanţii au depus si copie de pe sesizarea pentru deschiderea procedurii nr.4450/28.02.2014 prin care solicita deschiderea succesiunii după defunctul Marcu Nicolae unde, la 44 de ani de la decesul celui menţionat, sunt trecute si cele 2 locuri de veci care fac obiectul prezentului dosar. In sesizarea de deschidere a succesiunii nr. 1598/06.02.2012 dupa defuncta Marcu Rodica Leliana Virginia nu sunt trecute cele 2 locuri de veci. 3. Reclamanţii au solicitat rezilierea concesiunii, insa potrivit legislaţiei in vigoare acest fapt nu se poate realiza printr-un simplu act administrativ intern al societăţii, asa cum reiese din HG 955/2004, art.22 pct.9 si HCL Caracal nr. 124/2013,capit. II, art. 13, drept pentru care le-a indicat sa se adreseze instanţei. In concluzie, pârâta lăsa la aprecierea instanţei soluţia ce se va pronunţa , solicitand judecarea cauzei si in lipsa.

Prin sentinţa nr 190/11.03.2015 instanta a respins excepţia lipsei de interes a reclamanţilor, invocată de pârâta x ca neîntemeiată.

A fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi  şi s-a constatat nulitatea absolută a actului de concesiune nr. 32/25.04.2012 emis de IGO Caracal.

Pentru a pronunţa aceasta solutie instanţa a reţinut că potrivit art. 248, alin. 1 C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea fondului cauzei.

Cu privire la excepţia lipsei de interes a reclamanţilor, instanţa reţine că aceasta este neîntemeiată, motivat de faptul că aceştia au solicitat instanţei să constate nulitatea absoluta a actului de concesiune nr. 32/25.04.2012 emis de SC IGO SA Caracal, prin care se concesionează pârâtei x, pe o perioada de 25 de ani, locurile de veci nr. 86-87, situate in parcela B, rândul 5, din cimitirul nr. 1 Caracal si implicit punerea in situaţia iniţiala a moştenitorilor legali.

Aşa cum rezultă din sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma autorului Marcu S Nicolae reclamanţii sunt enumeraţi în calitate de succesori prezumtivi ai autorului, justificându-se interesul acestora în promovarea acţiunii.

Asupra fondului cauzei, instanţa reţine că la data de 25.04.2012 a fost încheiat între SC IGO SA Caracal şi pârâta x contractul de concesiune a două locuri de veci clasa I în Cimitirul nr. 1 din Caracal, ca urmare a cererii formulate de numitul Marcu Paul prin care a acesta din urmă a renunţat la dreptul de concesiune în favoarea concesionării acestora către fiica sa – pârâta x.

Actul de concesiune nr. 32/25.04.2015 a fost încheiat pentru o perioadă de 25 de ani.

Prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea cimitirelor umane aflate sub autoritatea Consiliului Local al mun. Caracal s-a stabilit în art. 7 că locurile de înhumare pot fi atribuite în folosinţă rudei celei mai apropiate de decedat, respectiv soţ/soţie, copil , părinte, frate, soră sau alte rude în ordinea gradului de rudenie, în baza declaraţiei scrise a solicitantului înhumării.

Totodată în art. 11 din acelaşi regulament s-a prevăzut că unei persoane o se poate atribui  în folosinţa /concesiune numai un  singur loc de înhumare sau două locuri pentru familie, alin. 3 prevăzând că atribuirea către acelaşi titular a mai multor locuri de veci este nulă de drept i atrage încetarea dreptului de folosinţă asupra mormintelor dobândite cu nesocotirea prevederilor art. 11 alin. 1.

În speţă, actul a cărui nulitate se solicită a fost încheiat fără respectarea dispoziţiilor cuprinse în regulamentul mai sus menţionat, fiind concesionate în favoarea pârâtei x 2 locuri de veci, şi, mai mult acesta are la baza o cerere formulată de pârâtă ulterior încheierii contractului nr. 32/25.04.2012, respectiv la data de 27.04.2012, precum şi în lipsa documentelor care să ateste calitatea de cea mai apropiată rudă a decedatului.

Faţă de aceste considerente, instanţa a respins  excepţia lipsei de interes a reclamanţilor, invocată de pârâta Lira Marcu Maria Lori ca neîntemeiată, iar pe fond a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi şi a constatat nulitatea absolută a actului de concesiune nr. 32/25.04.2012 emis de IGO Caracal.

Data publicarii pe portal:12.05.2015