Acţiune în anulare dispoziţie primar pentru sporuri de natură salarială. Hotărâre judecătorească de anulare a dispoziţiei

Sentinţă civilă 58 din 17.02.2015


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…./87/2013 reclamantul Prefectul judeţului Teleorman, în contradictoriu cu pârâtul Primarul comunei Islaz, a solicitat anularea dispoziţiei nr.175/06.11.2012 emisă de pârâtul Primarul comunei Islaz, judeţul Teleorman.

În motivarea cererii se arată că prin dispoziţia nr.17506.11.2012,  pârâtul Primarul  comunei Islaz a dispus „suspendarea acordării sporului de dispozitiv şi a sporului de dificultate pentru salariaţii comunei Islaz".

Ca temei juridic au fost invocate prevederile Legii nr. 284/2010 şi prevederile Legii nr. 24/2000.

Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice locale se adoptă ori se emit pentru reglementarea unor activităţi de interes local, în limitele stabilite prin Constituţie şi prin lege şi numai în domeniile în care acestea au atribuţii legale.

Sporul de dispozitiv a fost acordat personalului contractual, funcţionarilor publici şi demnitarilor în urma sentinţelor civile nr. 2056/2008 şi nr. 998/2008, ambele definitive şi irevocabile. Aceste sentinţe au fost pronunţate de Tribunalul Teleorman prin atacarea hotărârii Consiliului local nr.57/08.12.2006 privind acordarea indemnizaţiei de dispozitiv salariaţilor primăriei comunei Islaz, modificată prin HCL nr. 22/19.04.2007 în instanţa de contencios administrativ.

Potrivit sentinţei civile nr. 2056/2008 Tribunalul Teleorman obligă Instituţia Primarului şi consiliului Local al Comunei Islaz la plata sporului de dispozitiv până la data de 31.08.2008 şi pe viitor, până la încetarea raporturilor juridice de muncă.

Art. 24 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare precizează: „ (1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii.

(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere.

(3) Neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii prevăzute la alin. (2), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei."

Având în vedere prevederile legale precizate mai sus, consideră că, primarul comunei este obligat la executarea hotărârilor judecătoreşti ramase definitive şi irevocabile, iar neaplicarea acestora atrage sancţiuni conform art. 24 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, sporul de dificultate a fost acordat prin dispoziţia nr. 802/25.10.2010, care nu a fost nici revocată de către emitent şi nici anulată de către instanţele de judecată.

Dispoziţia nr. 802/25.10.2010 este un act administrativ care se caracterizează printr-o triplă prezumţie: prezumţia de legalitate, prezumţia de autenticitate şi prezumţia de veridicitate şi are caracter obligatoriu şi este executoriu din oficiu.

Dacă Primarul Comunei Islaz ar fi considerat, după emiterea Dispoziţia nr. 802/25.10.2010, că acordarea acestui spor ar fi nelegal, avea posibilitatea revocării sau putea solicita instanţei anularea acesteia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice, conform art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004.

Faţă de cele arătate, solicită instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea Dispoziţiei nr. 175 din 6 noiembrie 2012 emisă de Primarul comunei Islaz.

În drept,

-prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;

-prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată.

-prevederile Codului de procedura civilă

La data de 10.04.2013 pârâtul Primarul comunei Islaz a formulat întâmpinare prin care a arătat că a emis dispoziţia nr.175/2012 urmare Decizie nr. 44/2012 a Camerei de conturi Teleorman şi că această decizie a fost anulată de Tribunalul Teleorman în cauza care a făcut  obiectul dosarului nr. 1040/87/2013.

Verificând în sistemul  ECRIS  susţinerile pârâtului  Primarul comunei Islaz, Tribunalul constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 483 din data de 26 martie 2013, pronunţată de Tribunalul Teleorman în dosarul nr. …/87/2013, s-a admis cererea formulată de  reclamanţii AR, BA, BA, BI, BF, CG, CFS, CL, CA, DSD, DV, FM, GI, GID, GM, HA, HF, MM, MD, RS, RE, RO, TM şi UPD, în contradictoriu cu pârâtul Primarul comunei Izlaz, judeţul Teleorman; s-a anulat dispoziţia nr. 175/6.11.2012 emisă de pârât.

Prin decizia civilă nr.2514/2014 a CAB Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal s-a respins recursul declarat de Primarul comunei Izlaz împotriva sentinţei civile nr. 483 din data de 26 martie 2013, pronunţată de Tribunalul Teleorman în dosarul nr. 1040/87/2013.

 Având în vedere că  dispoziţia nr.175/06.11.2012 emisă de pârâtul Primarul comunei Islaz, judeţul Teleorman a fost anulată în cauza care a făcut obiectul dosarului nr. …/87/2013 al Tribunalul Teleorman, prezenta cerere a rămas fără obiect.

Pentru aceste considerente, Tribunalul va respinge  cererea formulată de  Prefectul Județului Teleorman privind anularea  dispoziţiei  nr. 175/2012 emisă de Primarul comunei Izlaz, ca rămasă fără obiect.