Evacuare

Sentinţă civilă 259 din 25.03.2015


Dosar nr. /223/2014 - evacuare -

Operator de date cu caracter personal nr.5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI – JUDEŢUL VÂLCEA

Sentinţa civilă nr. 259

Camera de Consiliu din 25 martie 2015

Instanţa constituită din :

Preşedinte : LS – judecător

Grefier : AT

Pe rol este soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamanta PM, cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat Căpraru Ilie din municipiul Drăgăşani, str. Gib MIhăescu, nr.21A, judeţul Vâlcea, în contradictoriu cu pârâtul MV, domiciliat în comuna Creţeni, sat Streminoasa, judeţul Vâlcea.

Potrivit dispoziţiilor art. 104 alin. 10 din Hotărârea nr. 387 din 22 septembrie 2005, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, astfel cum a fost modificată şi completată, grefierul de şedinţă expune referatul cauzei, învederând că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 18 martie 2015, consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ocazie cu care, acordând posibilitatea părţilor de a se prezenta la mediator, a fost amânată pronunţarea astăzi, 25 martie 2015.

I N S T A N Ţ A:

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 19 decembrie 2014 sub nr.3941/223/2014, PM în contradictoriu cu MV solicită evacuarea pârâtului din locuinţa reclamantei care constituie proprietatea acesteia, situată în comuna Creţeni, sat Streminoasa, judeţul Vâlcea şi obligarea pârâtului la cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii reclamanta precizează că a fost căsătorită cu pârâtul până în anul 2005, dată când a fost desfăcută căsătoria lor conform sentinţei civile nr. 1608/2005 a Judecătoriei Drăgăşani.

În toată această perioadă pârâtul a locuit în domiciliul reclamantei din comuna Creţeni, sat Streminoasa, judeţul Vâlcea, în imobilul pe care aceasta l-a cumpărat de la mama sa cu doi ani înainte de încheierea căsătoriei.

Susţine reclamanta că după desfacerea căsătoriei, pârâtul a devenit tot mai violent, atât verbal cât şi fizic, motiv pentru care l-a notificat conform procedurii să părăsească domiciliul, având în vedere că nu contribuie în nici un fel la cheltuielile curente şi creează în continuare o stare conflictuală, fără nici un motiv, reclamanta fiind unica proprietară a imobilului din comuna Creţeni, sat Streminoasa, judeţul Vâlcea.

În drept, sunt invocate dispoziţiile art.1039 şi urm. din Codul de proc.civilă.

Spre dovadă reclamanta a ataşat la cerere înscrisuri.

În procedura de regularizare cererea de chemare în judecată a fost comunicată pârâtului care nu a formulat întâmpinare.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că la data de 13 septembrie 1988 reclamanta a devenit beneficiara contractului de întreţinere autentificat sub nr. 1229, prin care mama sa Cruceru Elena i-a transmis în plină proprietate una casă din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din 3 camere, una bucătărie din lemn, acoperită cu ţiglă, şi un fânar din lemn, construcţii situate în comuna Creţeni, sat Streminoasa, judeţul Vâlcea, pe un teren loc de casă în suprafaţă de 250 mp vecin la răsărit cu teren CAP, apus drum naţional, la mzi – Bedreagă Vasile-Cocoş, la mn - Vîlnei Ilie.( fila 12 dosar).

La data de 23 octombrie 1990 reclamanta s-a căsătorit cu pârâtul, căsătorie ce s-a desfăcut prin divorţ prin sentinţa civilă nr.1608 din 15 iunie 2005 pronunţată de Judecătoria Drăgăşani( filele 10 – 11 dosar).

În luna noiembrie 2014 reclamanta l-a notificat pe fostul soţ ca în termen de cinci zile să părăsească imobilul din Comuna Creţeni, sat Streminoasa, judeţul Vâlcea, pe care-l ocupă fără drept, motivând în cerere comportamentul violent pe care-l acesta după desfacerea căsătoriei.

Faţă de situaţia de fapt redată mai sus instanţa reţine că procedura evacuării din imobile folosite sau ocupate fără drept este reglementată în cuprinsul art.1033 – 1048 Cod proc.civilă, fiind una dintre procedurile speciale menite să constituie o alternativă faţă de cererile întemeiate pe dispoziţiile procesuale clasice.

Astfel, cum rezultă din chiar prevederile art.1034 alin.1 Cod proc.civilă, reclamantul este îndreptăţit să aleagă între această procedură specială şi procedura de drept comun, respectiv cererea de evacuare întemeiată pe dispoziţiile art.192 alin.1 ş.u Cod proc.civilă.

Art.1034 alin.2 din Codul de proc.civilă prevede expres că locatorul sau proprietarul sunt îndreptăţiţi să solicite obligarea celui ce foloseşte sau ocupă fără drept imobilul la plata chiriei sau arenzii, precum şi la realizarea dreptului de despăgubire sau a altor drepturi de natură contractuală sau legală.

Se reţine astfel că, accesul la procedura specială reglementată de art.1033 – 1048 Cod proc.civilă este incident doar în situaţiile în care există un contract de locaţiune, dar acesta nu este constatat printr-un înscris sau este constatat printr-un înscris ce nu a fost înregistrat la organul fiscal competent, precum şi în ipoteza ocupării imobilului fără drept – fie în temeiul acordului verbal al proprietarului, fie fără a avea permisiunea sau îngăduinţa sa.

În această ultimă ipoteză, cel ce foloseşte abuziv imobilul poartă denumirea de „ocupant”, în timp ce în situaţia în care dreptul de folosinţă nu mai este exercitat în temeiul unui titlu locativ valabil, reclamantul se poate îndrepta împotriva”locatarului”, astfel cum prevede art.1033 alin.2Cod proc.civilă.

În înţelesul art.1033 alin.2 ocupantul este orice persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduinţa proprietarului.

Locatarul şi ocupantul imobilului sunt socotiţi ca având domiciliul lor obligatoriu la imobilul pe care-l ocupă fără nici un drept.

Potrivit art.1038 Cod proc.civilă atunci când proprietarul unui imobil doreşte să îl evacueze pe ocupantul acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără nici un drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării, reclamanta procedând la notificarea pârâtului în luna noiembrie 2014.

Cum în cauza de faţă reclamanta este proprietara exclusivă a imobilului situat în Creţeni, sat Streminoasa, judeţul Vâlcea, din care solicită evacuarea pârâtului care este fostul său soţ, situaţie faţă de care instanţa apreciază că sunt incidente dispoziţiile legale mai sus precizate, sens în care cererea se va admite ca întemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite cererea formulată de reclamanta PM, cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat Căpraru Ilie din municipiul Drăgăşani, str. Gib MIhăescu, nr.21A, judeţul Vâlcea, în contradictoriu cu pârâtul MV, domiciliat în comuna Creţeni, sat Streminoasa, judeţul Vâlcea.

Dispune evacuarea pârâtului din imobilul situat în Comuna Creţeni, sat Streminoasa, judeţul Vâlcea, proprietatea exclusivă a reclamantei.

Cu apel în 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 25 martie 2015, la sediul Judecătoriei Drăgăşani, judeţul Vâlcea.

PREŞEDINTE GREFIER