Prescripţie acţiune privind anulare hotărâre Adunare Generală. Anulare hotărâre Adunare Generală. Plângere împotriva rezoluţiei directorului o.r.c.

Decizie 43 din 18.02.2015


Prescripţie acţiune privind anulare hotărâre Adunare Generală. Anulare hotărâre Adunare Generală. Plângere împotriva rezoluţiei directorului O.R.C.

Cuprins pe materii: Litigii cu profesionişti. Societăţii comerciale. Plângere împotriva rezoluţiei directorului ORC. Anulare hotărâre Adunare Generală şi prescripţia acestei acţiuni.

Index alfabetic: Drept civil – litigii profesionişti

  - Societăţi comerciale

  - Litigii profesionişti

  - anulare hotărâre Adunare Generală 

  - prescripţie 

OUG  nr. 116/2009, modificată prin Legea nr. 84/2010, art. 196, art. 117 alin. 2 din Legea nr. 31/1990,

Hotărârea AGA  din 22 mai 2012 a SC T.G. SRL  a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV a  nr. 3466/12.11.2012 şi faţă de data introducerii acţiunii 01.11.2012, instanţa constată  că acţiunea  având  ca obiect  plângere  împotriva rezoluţiei directorului ORC şi anularea hotărârii adunării generale  din 22 mai 2012 a fost introdusă în termenul legal.

În fapt nu au fost respectate dispoziţiile art. 117  din Legea nr. 31/1990 referitoare la convocarea părţilor şi care sunt  obligatorii  din raţiuni  de opozabilitate  faţă de terţi astfel încât, acţiunea va fi admisă în ceea ce priveşte acest  capăt de cerere. 

În exercitarea atribuţiilor  astfel cum  au fost reglementate de OUG  nr. 116/2009, modificată prin Legea nr. 84/2010, Directorul Oficiului Registrului Comerţului  Galaţi a verificat  îndeplinirea  cerinţelor  prevăzute  de lege şi a constatat că acestea sunt  respectate  astfel încât  a dispus  prin rezoluţia  a cărei anulare se solicită admiterea  cererii şi înregistrarea  acesteia în registrul comerţului.

Secţia civilă, decizia Trib. Galaţi nr.43/18.02.2015

În condițiile în care reclamantul a solicitat constatarea nulității absolute a hotărârii  Adunării Generale din 22.05.2012 a SC T. G. SRL în cauză erau aplicabile dispozițiile art.132 alin.2 din Legea 31/1990, care permit exercitarea acțiunii oricând, astfel încât, în mod corect a fost respinsă excepția de prescripție a acțiunii.

În mod greșit prima instanță a aplicat in cauza prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 care se referă la  convocarea adunării generale a acționarilor societăţilor pe acțiuni şi nu  la convocarea asociaților societăţilor cu răspundere limitată.

A fost menţinută soluţia instanţei de fond privind anularea rezoluţiei directorului ORC

Secţia civilă, dec. civ. a Curţii de Apel Galaţi nr.131/27.05.2015

Prin recursul formulat, recurenţii – pârâţi au solicitat modificarea sentinţei în sensul respingerii cererii de completare a acţiunii introductive, respectiv respingerea cererii de anulare a hotărârii A.G.A. din 22.05.2012 formulată de reclamant.

Recursul este fondat în parte. 

Curtea de Apel, în baza actelor aflate la dosar şi a dispoziţiilor legale aplicabile în speţă a reţinut că, motivele recurenţilor sunt fondate in parte.

Astfel, potrivit art. 132 alin. 3 din legea nr. 31/1990 ,, când se invocă motive de nulitate absolută  dreptul la acțiune este imprescriptibil iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată”. În condițiile în care reclamantul a solicitat constatarea nulității absolute a hotărârii Adunării Generale din 22.05.2012 a SC T. G. SRL în cauză erau aplicabile dispozițiile legale menționate anterior care permit exercitarea acțiunii oricând, astfel încât, în mod corect a fost respinsă excepția de prescripție a acțiunii.

În ceea ce privește motivul de recurs  referitor la faptul că în mod greșit prima instanță  a  dispus anularea  hotărârii  Adunării Generale, este de arătat că, prima instanță a dispus anularea hotărârea  adunării generale a asociaților din data de 22.05.2012, reținând că nu au fost respectate prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 referitoare la convocarea părților deşi în cauză erau aplicabile prevederile art. 195 din Legea nr. 31/1990 potrivit cărora „convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv iar în lipsa unei dispoziții speciale prin scrisoare recomandată cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia arătându-se ordinea de zi”, calea de atac fiind admisă sub acest aspect şi menţinută hotărârea Adunării Generale.

În concluzie, a fost admis recursul şi modificată în parte  sentinţa nr. 43/18.02.2015  a  Tribunalului Galaţi  în  sensul respingerii cererii de anulare a AGA din data de 22.05.2012 a SC T. G. SRL Galaţi ca nefondată şi menţinerea celorlalte dispoziţii ale sentinţei atacate.

Faţă de cele menţionate recursul a fost admis şi sentinţa modificată în parte.