Exequator, competenţă teritorială, hotărâri străine.

Sentinţă civilă 413 din 03.04.2015


Cuprins pe materii: Exequator, competenţă teritorială, hotărâri străine.

Index alfabetic:- exequator

- Competenţă teritorială

-Hotărâri străine

 Termenul de hotărâri străine se referă la actele de jurisdicţie contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti, cele notariale sau ale oricăror autorităţi competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene. Refuzul autorităţii administrative de a recunoaşte hotărârea străină determină competenţa teritorială.

În drept, potrivit art. 1094 C.proc.civ., hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în România, dacă se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate sau dacă, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi ori, în lipsă de recunoaştere, au fost pronunţate în baza legii determinate ca aplicabilă conform dreptului internaţional privat român, nu sunt contrarii ordinii publice de drept internaţional privat român şi a fost respectat dreptul la apărare.

În sensul art. 1095 alin. 1 C.proc.civ., hotărârile referitoare la alte procese decât cele prevăzute la art. 1.094 pot fi recunoscute în România, spre a beneficia de autoritatea lucrului judecat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată;

b) instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii statului de sediu, competenţa să judece procesul fără însă a fi întemeiată exclusiv pe prezenţa pârâtului ori a unor bunuri ale sale fără legătură directă cu litigiul în statul de sediu al respectivei jurisdicţii;

c) există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea.

Potrivit art. 1099 alin. 1  C.proc.civ., cererea de recunoaştere a hotărârii străine se întocmeşte potrivit cerinţelor prevăzute de prezentul cod şi va fi însoţită de următoarele acte:

a) copia hotărârii străine;

b) dovada caracterului definitiv al acesteia;

c) copia dovezii de înmânare a citaţiei şi a actului de sesizare, comunicate părţii care a fost lipsă în instanţa străină sau orice alt act oficial care să ateste că citaţia şi actul de sesizare au fost cunoscute, în timp util, de către partea împotriva căreia s-a pronunţat hotărârea;

d) orice alt act de natură să probeze, în completare, că hotărârea străină îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute la art. 1.095.

Aşa cum rezultă din art. 1093 C.proc.civ., termenul de hotărâri străine se referă la actele de jurisdicţie contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti, cele notariale sau ale oricăror autorităţi competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene.

Aşa cum rezultă din apostila din data de 23.10.2012, aplicată pe copia hotărârii ce se solicită a fi recunoscută, aceasta are un caracter definitiv, dat fiind decesul numitului PG ce a survenit anterior aplicării apostilei.

Prin prisma dispoziţiilor mai sus citate, date fiind şi dispoziţiile art. 2600 şi art. 2601 C.civ., instanţa reţine că, în speţă, hotărârea nr. FN ………… , pronunţată de Curtea Supremă a Statului Arizona Districtul Maricopa, reprezintă o hotărâre străină în sensul legii care a avut în vedere legea aplicabilă conform dreptului internaţional privat român şi care poate fi recunoscută pe teritoriul României neexistând motive de refuz al recunoaşterii  în sensul art. 1096 C.proc.civ..

Pentru toate argumentele de mai sus, dat fiind refuzul recunoaşterii hotărârii străine manifestat de Primăria Municipiului Galaţi – Serviciul Stare Civilă, conform adresei nr. ………, fiind competentă a judeca cererea conform art. 1098 C.proc.civ., instanţa va dispune recunoaşterea pe teritoriul României  a hotărârii de divorţ  nr. FN ………… pronunţate de Curtea Supremă a Statului Arizona Districtul Maricopa.