Săvârsirea infractiunii de lovire sau alte violente. Încheiere acord de recunoastere a vinovătiei. Acoperirea omisiunii din acord în sensul includerii obligatiei ca inculpatul să frecventeze un program de reintegrare pe durata termenului de supraveghere

Decizie 645/P din 29.06.2015


În art. 482 alin. 1 lit. h Cod procedură penală se prevede că acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să cuprindă felul, cuantumul şi forma de executare a pedepsei. Sintagma „forma de executare a pedepsei” include obligaţia de  a stabili forma principală de executare - în regim de detenţie sau regim neprivativ de libertate, dar şi, în cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, toate măsurile de supraveghere ataşate, obligaţiile prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal şi conţinutul concret al acestora, precum şi perioada pentru care inculpatul va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, conform art. 93 alin. 3 Cod penal.

Potrivit art. 484 alin. 1 Cod procedură penală, dacă acordului de recunoaştere a vinovăţiei îi lipseşte vreuna dintre menţiunile obligatorii sau dacă nu au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 482 şi 483, instanţa dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile şi sesizează în acest sens conducătorul parchetului care a emis acordul.

Acoperirea omisiunilor se referă la oricare dintre condiţiile prev. de art. 482 Cod procedură penală, deci inclusiv la stabilirea formei de executare a pedepsei şi a tuturor obligaţiilor ataşate formei de executare negociate, astfel încât este posibilă şi acoperirea omisiunii stabilirii obligaţiilor prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal.

Art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 Cod penal

Art. 93 alin. 2 Cod penal

Art. 484 alin. 1 Cod procedură penală

Prin sentinţa penală nr. 365/18.03.2015 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 1089/212/2015 s-a dispus, în baza art. 485 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., respingerea acordului de recunoa?tere a vinovă?iei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa cu inculpatul [...], cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunii de lovire sau alte violenţe, prevăzute de art. 193 alin. 2 C.pen., cu aplicare art. 5 C.pen., obiect al cauzei penale nr. 6024/P/2013.

În baza art. 274 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480 - 482 C. proc. pen. întrucât în cadrul acordului nu au fost negociate dispoziţiile, obligatorii, ale art. 93 alin. 2 C. proc. pen., privind obligaţiile suplimentare ce trebuie aplicate inculpatului, în cadrul suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

S-a reţinut că, faţă de aplicabilitatea obligatorie a acestor dispoziţii, ceea ce implică şi necesitatea negocierii lor, efective, de către organul de urmărire penală şi inculpat, această omisiune din cadrul acordului nu poate face obiectul prevederilor art. 484 alin. 1 C. proc. pen.

Împotriva sentinţei penale nr. 365/18.03.2015 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 1089/212/2015 au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpatul [...], care au criticat greşita respingere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. În motivele scrise  Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a susţinut că instanţa poate impune inculpatului una sau mai multe obligaţii dintre cele prevăzute în art. 93 alin. 2 Cod penal, chiar dacă nu este inserată în cuprinsul acordului, deoarece dispoziţiile art. 482 alin. 1 Cod penal nu include această obligaţie.

Examinând sentinţa penală apelată în raport de criticile formulate şi  din oficiu, conform art. 420 C. Pr. Pen.,  curtea constată fondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpatul [...].

La data de 09.01.2015 a fost încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei între Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpatul [...], cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., obiect al cauzei penale nr. 6024/P/2013.

S-a reţinut întemeiat că la data de 01.03.2013, în jurul orei 13.00, inculpatul [...] a agresat fizic persoana vătămată [...] în timp ce se afla în incinta staţiei PECO OMV Petrom situată pe strada [...], municipiul Constanţa, provocându-i acesteia vătămări ce au necesitat pentru vindecare un număr de 65-70 zile de îngrijiri medicale, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen..

Situaţia de fapt anterior expusă rezultă din următoarele mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: certificat medico-legal nr. 222/A2agresiuni/2013/14.03.2013, completare certificat medico legal cu acelaşi număr din data de 21.05.2013, declaraţii martori, proces verbal de recunoaştere din fotografii şi planşa foto aferentă, înscrisuri, declaraţii inculpat. A fost înaintat instanţei dosarul de urmărire penală nr.6024/P/2013.

S-a stabilit prin acord felul şi cuantumul pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, respectiv: pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării acesteia, pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii, cu respectarea obligaţiilor prevăzute de art. 93 alin. 1 C.pen. şi prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile.

Prima instanţă a stabilit întemeiat că acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuia să includă cel puţin una obligaţiile prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal, având în vedere că în cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei instanţa este obligată să aplice cel puţin una din aceste obligaţii.

Contrar susţinerilor din motivele scrise de apel, dispoziţiile art. 482 alin. 1 lit. h Cod procedură penală obligau la includerea în acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi a uneia sau mai multor obligaţii, dintre cele prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal, întrucât nu este posibilă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei fără aplicarea cel puţin a unei obligaţii prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal.

În art. 482 alin. 1 lit. h Cod procedură penală se prevede că acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să cuprindă felul, cuantumul şi forma de executare a pedepsei. Sintagma „forma de executare a pedepsei” include obligaţia de  a stabili forma principală de executare - în regim de detenţie sau regim neprivativ de libertate, dar şi, în cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, toate măsurile de supraveghere ataşate, obligaţiile prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal şi conţinutul concret al acestora, precum şi perioada pentru care inculpatul va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, conform art. 93 alin. 3 Cod penal.

Noţiunea de „formă de executare a pedepsei” trebuie înţeleasă ca incluzând toate obligaţiile ce trebuie respectate, ca şi componente ale executării pedepsei, iar acestea trebuie să fie incluse în acordul de recunoaştere a vinovăţiei, după ce în prealabil au făcut obiectul negocierii dintre inculpat şi procuror.

În cazul obligaţiilor prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal trebuie negociate şi incluse în acord obligaţiile ce se vor respecta de inculpat pe durata termenului de supraveghere, dat fiind că instanţa nu poate din oficiu să impună prin hotărâre una sau mai multe obligaţii, fără ca acestea să fie însuşite în prealabil de inculpat. Textul de lege cuprinde patru tipuri de obligaţii, iar acestea nu ar putea fi impuse inculpatului, dacă nu le acceptă în prealabil, după negocierea lor cu procurorul şi includerea în acord.

Ca formă a justiţiei negociate, acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să cuprindă obligaţiile derivate din pedeapsă şi forma de executare a acesteia, de aceea concluzia instanţei de apel este în sensul că acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu poate fi admis, în cazul în care s-a propus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi nu a fost prevăzută în acord cel puţin una din obligaţiile prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal.

Cu toate acestea, contrar aprecierii primei instanţe, curtea reţine că omisiunea includerii în acord a cel puţin uneia din obligaţiile prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal poate fi acoperită în condiţiile art. 484 alin. 1 Cod procedură penală.

Potrivit art. 484 alin. 1 Cod procedură penală, dacă acordului de recunoaştere a vinovăţiei îi lipseşte vreuna dintre menţiunile obligatorii sau dacă nu au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 482 şi 483, instanţa dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile şi sesizează în acest sens conducătorul parchetului care a emis acordul.

Acoperirea omisiunilor se referă la oricare dintre condiţiile prev. de art. 482 Cod procedură penală, deci inclusiv la stabilirea formei de executare a pedepsei şi a tuturor obligaţiilor ataşate formei de executare negociate, astfel încât este posibilă şi acoperirea omisiunii stabilirii obligaţiilor prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal.

În măsura în care procurorul şi inculpatul convin asupra obligaţiilor prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal ce vor fi respectate pe durata termenului de supraveghere şi comunică instanţei soluţia convenită, omisiunea este complinită şi instanţa poate admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

În speţă, instanţa de apel a solicitat acoperirea omisiunii constatate corect de prima instanţă, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a comunicat procesul verbal din data de 16.05.2015, prin care a fost îndreptată eroarea materială din cuprinsul acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în sensul includerii obligaţiei ca inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, pe durata termenului de supraveghere.

Se constată că omisiunea a fost acoperită, astfel că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 480 - 482 Cod procedură penală, urmând a fi admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei, încheiat la data de 09.01.2015 între Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpatul [...], cu consecinţa condamnării inculpatului [...] la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, în condiţiile suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, aşa cum s-a convenit prin acord, apreciind că pedeapsa şi modalitatea de executare corespund gravităţii infracţiunii şi  periculozităţii  inculpatului.

Probele administrate în cursul urmăririi penale dovedesc, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, a fost săvârşită de inculpat şi constituie infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., având în vedere că  în data de 01.03.2013, în jurul orei 13.00, inculpatul [...] a agresat fizic persoana vătămată [...] în timp ce se afla în incinta staţiei PECO OMV Petrom situată pe strada [...], municipiul Constanţa, provocându-i acesteia vătămări ce au necesitat pentru vindecare un număr de 65-70 zile de îngrijiri medicale.

În consecinţă, urmare acoperirii omisiunii care a determinat prima instanţă să respingă acordul de recunoaştere a vinovăţiei, curtea constată că criticile formulate de apelanţi sunt întemeiate, impunându-se reformarea hotărârii primei instanţe, în sensul admiterii acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea şi inculpatul [...].

Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală şi art. 488 alin. 4 lit. c Cod procedură penală curtea va admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpatul [...] împotriva sentinţei penale nr. 365/18.03.2015 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 1089/212/2015.

În baza art. 423 alin. 1 Cod procedură penală se va desfiinţa sentinţa penală apelată şi, rejudecând, în baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod procedură penală va fi admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea şi inculpatul [...], modificat prin procesul verbal din data de 16.06.2015 încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, cu privire la săvârşirea de către inculpatul [...] a infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal.

În baza art. 193 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal va fi condamnat inculpatul [...] la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

În baza art. 91 Cod penal se va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului [...] şi se va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 C. pen. va fi obligat inculpatul [...] ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. a Cod penal se va impune inculpatului [...] obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul [...] va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, la [...] din cadrul Primăriei  Constanţa sau S.C. [...] S.A.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal se va atrage atenţia inculpatului [...] asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 274 alin. 1 Cod penal va fi obligat inculpatul [...] la plata sumei de 1.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina acestuia.