Contestaţie decizie debit

Sentinţă civilă 934 din 12.03.2009


5. contestaţie decizie debit

Prin cererea înregistrată la data de 14.01.2009 pe rolul Tribunalului Dolj , Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, petentul T.I. a formulat contestaţie împotriva deciziei de debit 277004/25.11.2008 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună anularea deciziei contestate ca nelegală .

În motivarea contestaţiei s-a susţinut că în cuprinsul deciziei nr. 277004/25.11.2008 nu este indicat temeiul de drept pe baza căruia se constată existenţa debitului , ci se face trimitere numai la art. 187 care reglementează procedura recuperării debitelor constând în sumele încasate necuvenit , fapt care atrage nulitatea deciziei contestate .

De asemenea , contestatorul a mai susţinut că pe perioada la care se face trimitere a încasat o indemnizaţie aferentă demnităţii de consilier local , venit care nu este asimilat salariului obţinut în baza prestării unei activităţi profesionale , aşa cum prevede art. 94 din legea nr. 19/2000 .

În drept contestatorul a invocat dispoziţiile art. 154 şi următoarele din legea nr. 19/2000

Contestatorul a ataşat la cerere decizia contestată nr. 277004/25.11.2008 .

În cauză, intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată şi menţinerea în vigoare a deciziei de debit nr. 277004/25.11.2008 .

Intimata a susţinut că, în perioada 01.05.2007-01.05.2008, contestatorul a beneficiat concomitent atât pensie anticipată parţial, fiind şi asigurat în sistemul public de pensii, contrar prevederilor art. 94 alin 1 lit.d din legea nr. 19/2000.

Astfel, potrivit art.94 alin. 1 din Legea 19/2000, pot acumula pensia  cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective: copii urmaşi orfani de ambii părinţi, pe perioada şcolarizării până la vârsta prevăzut de art.66 lit. a şi b; nevăzătorii; pensionari pentru limita de vârstă;  pensionari de invaliditate gradul III

Deoarece prin încasarea drepturilor băneşti a avut loc o mărire a patrimoniului

reclamantului pe seama bugetului asigurărilor sociale de stat , fără ca pentru aceasta să existe un temei juridic, intimata a apreciat că în speţă este aplicabilă instituţia îmbogăţirii fără justă cauză sau fără just temei, contestatorul având obligaţia restituirii sumei de 2.318 lei .

În scop probator a depus deciziile  277004/25.11.2008 , nr. 277004/27.11.2006 , nota de constatare nr. 4659/09.05.2008 şi adeverinţa nr. 296/19.05.2008 .

Prin sentinţa Nr. 0934/12 Martie 2009 instanţa a admis contestaţia, a anulat decizia de debit nr. 277004/25.11.2008 emisă de intimată şi în baza art. 274 C.p.civ. a obligat intimata  la plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat reţinând următoarele:

Contestatorul a fost ales în funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local Amărăştiii de Jos  în perioada 01.05.2007-01.05.2008 aşa cum rezultă din adeverinţa nr. 4698/12.12.2008  emisă de Consiliul Local Amărăştii de Jos .

Intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj a emis decizia de debit nr. 277004/25.11.2008, în care se reţine că, în perioada 01.05.2007-01.05.2008, contestatorul ar fi încasat o pensie anticipată parţială în cuantum de 8860 lei şi concomitent  a fost asigurat în sistemul public de pensii.

Potrivit art.52 alin 5 din Legea nr.215/2001, consilierii locali aleşi primesc în timpul mandatului o indemnizaţie corespunzătoare participărilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate. 

Potrivit art. 5 alin 1 pct. II din Legea nr.  19/2000, contribuţia la asigurările sociale se datorează de persoanele  care desfăşoară activitatea in funcţiile elective  sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive,  legislative ori judecătoreşti pe durata mandatului.

Legiuitorul a avut in vedere acele activităţi elective continue , în baza cărora se realizează un venit lunar permanent , în această situaţie aflându-se doar primarul şi viceprimarul, ale căror contracte de muncă se suspendă de drept pe durata îndeplinirii mandatului , aşa cum prevede art. 161 alin 3 din Legea nr.  215/2001.

Participarea la şedinţele Consiliului Local nu poate fi însă asimilată cu desfăşurarea unei activităţi în funcţii elective, aceasta presupunând o activitate constantă, cu caracter de continuitate şi nu o activitate sporadică.

  În art. 92 alin. 1 lit. b din Legea nr. 19/2000 se prevede că plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei in care beneficiarul unei pensii anticipate se regăseşte în una din situaţia prevăzută la art. 5 alin. 1 pct. I şi II din lege.

Interpretarea acestui text de lege a fost stabilită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a admis recursul în interesul legii prin Decizia nr. 54 din 04.06.2007, în sensul că ,,persoanele alese în funcţii de consilieri locali pot cumula pensia anticipată, respectiv pensia anticipată parţială, cu indemnizaţia prevăzută de dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată”.

Potrivit art.329 alin. 3 cod procedură civilă, dezlegarea dată problemelor de drept judecate în interesul legii este obligatorie pentru instanţe.