Contestaţie la executare

Decizie 1193 din 20.09.2010


Prin contestatia înregistrata pe rolul Judecatoriei Radauti la data de 11 iunie 2007 contestatoarea M. A. i-a chemat în judecata pe intimatii  Biroul Asociat Executori Judecatoresti, prin executor judecatoresc M. C., J. Z., J. I., B. R., B. L. si  C. G. solicitând ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna obligarea Biroului Asociat Executori Judecatoresti  B.A.E.J. „L. I..M.” sa îndeplineasca pâna la capat a actelor de executare solicitate în dosarul executional nr.255/2001, în sensul actualizarii la zi a sumelor izvorâte din cheltuielile de judecata, daune si cheltuieli de executare, obligarea intimatilor la plata acestora cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, contestatoarea M. A. a aratat ca în fapt, s-a adresat B.E.J „L. I. M.” – prin executor judecatoresc M. C. pentru a pune în executare 7 (sapte) titluri executorii, în urma carora avea dreptul sa-si recupereze banii cheltuiti în cadrul unor procese pe care le-au avut de-a lungul anilor cu B. R.,  B. L., J. Z., J. I., P. V. si P. E..

Executarea silita a început în anul 2001 pâna în prezent recuperând suma de 159.066.000 lei, care i-a fost platita prin oferta reala, urmata de consemnatiune la CEC la data de 4.11.2004 si respectiv data de 24.01.2005.

A mai aratat ca este nemultumita de actul de executare, deoarece se impunea potrivit legii si cadea în sarcina executorului judecatoresc sa reactualizeze sumele rezultate din fiecare titlu executoriu si  cheltuielile de executare, fapt ce nu s-a facut, aducându-i astfel prejudicii.

Ca urmare a acestui fapt si în sprijinul executorului judecatoresc a solicitat personal un expert contabil autorizat de CECAR, efectuarea unei expertize contabile pentru actualizarea sumelor izvorâte din titlurile executorii, potrivit indicilor de inflatie publicati de  Institutul National de Statistica.  Astfel potrivit acestora, dupa aplicarea indicilor preturilor de consum suma rezultata era la nivelul datei de 30.06.2006, 314.319.511 lei (ROL), 31.431 lei (RON), suma ce revenea de plata pârâtilor, fapt însusit de executorul judecatoresc la data de 13.04.2005, printr-un proces-verbal încheiat în acest sens.

În drept, contestatoarea a aratat ca îsi întemeiaza cererea de chemare în judecata pe disp. art. 1073, 1075 Cod civil.

Intimatul C. G. a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestatiei la executare pe motiv ca nu datoreaza  contestatoarei M. A. nici o suma de bani, mai mult, anterior nu a fost chemat în judecata pentru a se stabili ca are vreo obligatie fata de aceasta si ca refuza sa si-o îndeplineasca de buna voie.

La rândul sau si intimatul Biroul  Asociat Executori Judecatoresti”L. I. M.” Radauti, a depus întâmpinare la dosar, solicitând respingerea actiunii contestatoarei ca nefondata, întrucât executarea silita a deciziei civile nr. 2032/26.06.2001 a Tribunalului Suceava a fost finalizata.

În concret, s-a aratat ca prin acest  din urma titlu executoriu debitorii B. R. si B. L. au fost obligati  sa plateasca creditorilor M. G. si M. A. suma de 35.105.970 lei pentru care s-a perceput un onorariu în suma de 3.700.000 lei.

Ulterior suma datorata a fost actualizata la suma de 74.073.596 lei, însa debitorii au achitat creditorilor suma de 159.066.170 lei, aceasta suma fiind depusa la C.E.C. Filiala Radauti cu chitantele  din 03.11.2004 si 24.01.2005.

Totodata, executorul judecatoresc a mai precizat ca la data când debitul a fost stins, li s-a adus la  cunostinta creditorilor  ca pentru a putea pune în executare celelalte titluri executorii detinute, trebuie sa solicite mai întâi încuviintarea executarii silite prin intermediul instantei de judecata, lucru pe care nu l-au urmat.

Prin sentinta civila nr.3583/20.09.2007 a Judecatoriei Radauti, pronuntata  în dosarul nr.3091/285/2007, contestatia a fost admisa, iar executorul judecatoresc obligat sa continue executarea silita.

Fiind declarat recurs împotriva sentintei primei instante prin  decizia civila nr. 63/08.01.2008 Tribunalul Suceava l-a admis, a casat sentinta primei instante si a trimis cauza spre rejudecare cu indicatia  de a  se analiza printre altele, exceptiile invocate de intimati printre care si exceptia perimarii actiunii.

În rejudecare prin sentinta civila nr.2696/09.06. 2008 pronuntata în dosarul nr.1140/285/2008 a fost admisa exceptia perimarii si respinsa  contestatia la executare formulata de contestatoare.

Fiind declarat recurs si împotriva acestei din urma sentinte, prin decizia civila nr.2472/18.ll.2008 Tribunalul Suceava l-a admis si a trimis cauza spre rejudecare pentru ca instanta de fond sa stabileasca obiectul cererii de chemare în judecata, respectiv daca este vorba de o contestatie la executare sau o plângere împotriva refuzului nejustificat de continuare a executarii silite de catre executorul judecatoresc si incidenta în cauza a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a intimatilor, respectiv a perimarii dreptului de a cere executarea silita.

Prin sentinta civila nr. 1321/10.04.2009 pronuntata în dosarul nr.1707/285/2009 Judecatoria Radauti a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatilor J. Z., J. I. si C. G., precum si exceptia perimarii executarii silite si a respins contestatia la executare.

Fiind declarat recurs si împotriva acestei din urma sentinte, prin decizia civila nr.1641/13.10.2009 Tribunalul Suceava l-a admis si a trimis cauza spre rejudecare dispunând ca instanta de fond sa solutioneze cerere petentei având ca obiect plângere împotriva executorului judecatoresc de a continua si efectua actele de executare silita, conform art.404 c.p.c.

 Prin sentinta civila nr. 1105 din 26 martie 2010, Judecatoria Radauti a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatilor, perimarii executarii silite si plângerea formulata de contestatoare.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatilor J. Z., J.  I., B. R., B. L. si C.G., instanta a respins aceasta exceptie având în vedere atât faptul ca executarea silita  se face împotriva lor  cât si faptul ca este necesar sa poata formula aparari  în cadrul acestui proces.

A respins, de asemenea si exceptia perimarii executarii silite, contestatoarea facând dovada ca a staruit în executarea silita conform  corespondentei scrise si a desfasuratoarelor telefonice adresate executorului judecatoresc.

Pe fondul cauzei, prima instanta a retinut  ca, în fapt,  creditorii M.G. (în prezent decedat) si M. A. au solicitat executarea silita a deciziei  nr.2302/26.06.2001 a Tribunalului Suceava în vederea recuperarii unei creante de 35.105.970 lei vechi.

Debitorii B. R. si B. L. au achitat o parte din debit la data de 03.11.2004 în suma de 5.000.000 lei vechi, iar la data de 24.01.2005 au depus la CEC suma de 154.066.170 lei.

Creanta însumata a titlurilor executorii a debitorilor era de 150.666.170 lei vechi (inclusiv onorariul executorului judecatoresc) si se refera la titlurile executorii: sentinta civila nr. 2034/08.06.2000, sentinta civila nr. 3652/22.ll.2000, decizia civila nr.3816/11.12.2000, sentinta civila nr. 297/30.01.2003, decizia civila nr. 721/22.08.2003 si decizia civila nr.1090/15.10.2009.

Actualizarea tuturor sumelor din  cuprinsul acestor hotarâri judecatoresti a  fost facuta prin raportul de expertiza întocmit de expertul contabil Horodinca Marita în luna iulie 2006(raport aflat la dosarul de executare).

A apreciat instanta ca în mod corect executorul  judecatoresc a sistat executarea silita în conditiile în care  debitorii B. R. si B. L. au achitat întregul debit actualizat, conform raportului de  expertiza  aratat anterior si având în vedere faptul ca executarea silita a  pornit doar în baza titlului executoriu, respectiv decizia civila nr. 2302/26.06.2001 a Tribunalului Suceava pentru celelalte hotarâri judecatoresti, nefiind încuviintata executarea silita de catre instanta.

Împotriva sentintei sus mentionate a declarat recurs contestatoarea, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, cu urmatoarea motivare:

De la momentul formularii cererii initiale de executare silita si pana la momentul recuperarii sumelor de bani au trecut aproape sapte ani, timp in care au mai fost solicitate recuperarea sumelor din hotarârile judecatoresti survenite intre timp, iar executorul judecatoresc stând în pasivitate nereactualizând sumele de bani, cum ar fi fost normal, a formulat cererea ce formeaza obiectul cauzei de fata solicitând continuarea executarii silite în sensul obligarii debitorilor la plata tuturor sumelor din titlurile executorii actualizate dupa rata inflatiei potrivit indicilor de inflatie publicati de Institutul National de Statistica conform rapoartelor de expertiza contabila realizate de  catre expertul economist autorizat CECAR Horodinca Marita, actualizare realizata conform rapoartelor depuse de trei ori in anii 2005, 2006 si 2007, la cererea creditorilor precum si a instantei de fond care a solutionat prima oara contestatia la executare în sensul admiterii acesteia prin sentinta civila nr.3583/20 septembrie 2007.

A mai aratata recurenta ca a solicitat achitarea diferentelor fata de suma achitata de catre debitori initial, sume de bani actualizate in raport cu indicele de inflatie, precum si cheltuielile suplimentare pe care a fost nevoita a le face datorita comportamentului partinitor al executorului judecatoresc precum si fata de comportamentul debitorilor care in cârdasie cu executorul nu si-au îndeplinit obligatiile la timp, cheltuieli ce constau in plata celor trei expertize contabile, plata expertizei imobiliare asupra imobilului situat in Municipiul R., str…., nr… - proprietatea debitoarei J. Z., cheltuielile facute cu transportul personal de la Bucuresti la Radauti, taxele de executare, taxele de timbru achitate, onorariile avocatilor care m-au reprezentat in fata instantelor de judecata si nu în ultimul rând, dar mai ales, onorariile încasate în mod ilegal de executor în 10 septembrie 2001 de la sotul sau si în data de 13 aprilie 2005 de la ea.

Executorul judecatoresc nu a facut o reactualizare la inflatie a celor 9 sume dispuse de instante titlurile executorii initiale, cu toate ca, in calitate de creditori i-au reamintit acest lucru în petitiile trimise in data de 29 si 39. X, 1. IX, 20. XII. 2004 - petitii existente la dosarul cauzei - moment in care a cerut a fi facuta aceasta reactualizare de catre expertul contabil autorizat Horodinca M. expert - contabil autorizat C E.C.C.AR cu legitimatia nr.3959. Raportul primit privind analizarea celor 9 sume dispuse de instante initial în 6 titluri executorii, facute pe baza indicilor de inflatie publicati de Institutul National de Statistica pentru perioada iunie 2000 -  31 decembrie 2004 împreuna cu ultimul titlu executoriu Decizia 24/12.01.2005 au fost expediate executorului la data de 2 aprilie 2005 si potrivit stampilei aplicate pe confirmarea de primire, cele 2 documente, în 4 aprilie, au ajuns la dosar.

Instanta de fond a omis a constata faptul ca debitori in dosarul executional nr.255/2001 erau si J. Z. si J. I., in baza titlului executoriu - sentinta 2034/R/8.VI.2000, modificata în parte prin decizia nr.1505/75/11.IV.2001, iar motivarea acesteia nu are nici un suport probator, atâta timp cât ambele titluri executorii arata clar ca pârâti în dosar sunt J. Z., J. I., B. L. si B. R., fiind obligati sa predea reclamantilor contravaloarea bunurilor în suma de 72.590.000 lei si cheltuieli de judecata de 4.964.200 lei.

Instanta de fond nu a analizat si un alt document esential solutionarii cauzei si anume procesul - verbal din data de 13.IV.2005 de continuare a executarii, precedat de acte concrete de executare, ce-i drept mai mult de tergiversare a solutionarii dosarului fara a trece la întocmirea tuturor formalitatilor premergatoare vânzarii prin licitatie a bunurilor imobile ale debitorilor J. Z. si I.. Astfel executorul a trimis, in mod gresit o somatie sotilor B. la o adresa unde nu mai locuiau, pentru diferenta de debit actualizat, in suma de 198.724.000 lei, somatie fara nici un efect, adresa din data de 8 iunie pentru Primarie si din 20 iunie pentru filiala BCR Radauti. Toate acestea arata fara nici de dubiu ca executorul  si-a însusit recuperarea debitului actualizat si a si fost învestit de catre  în acest sens.

Dupa ce a facut numeroase sesizari Camerei Executorilor Judecatoresti de pe lânga Curtea de Apel Suceava, Parchetului de pe lânga înalta Curte de Casatie si Justitie, sesizari in urma carora executorul judecatoresc M. a început sa întocmeasca formalitatile pentru recuperarea debitului actualizat prin vânzare la licitatie a imobilului proprietatea debitorilor J. I. si J. Z. in baza titlului executoriu sentinta nr.2034/R/8.VL 2000, modificata in parte prin  Decizia 1505//11.IV.2001 a Tribunalului Suceava. A achitat in acest sens si costul expertizei de evaluare a imobilului proprietatea debitorilor in suma de 15 milioane. Dupa ce s-a organizat licitatia din data de 7.07.2006 unde s-a prezentat si un cumparator, dar nu s-a prezentat executorul judecatoresc , s-a emis o noua publicatie de vânzare, stabilindu-se un nou termen de licitatie la data de 11.IX.2006. Intre timp a solicitat o noua reactualizare doamnei Horodina, reactualizare ce i-a parvenit la data de 18 iulie. Cu o zi înainte de termenul de licitatie J. Z. si I. au formulat contestatie la executare admisa prin sentinta civila nr. 2507/9X2006 motivat de faptul ca executorul nu ar fi cerut investirea cu formula executorie a hotarârii judecatoresti si ca atare a dispus desfiintarea ultimei publicatii de vânzare din ll.Vin.2006. La data de 17.XI.2006 M. A. a fost pusa de catre executoriii judecatoresc sa completeze un formular tipizat - cerere catre executor pentru a depune toate diligentele legale pentru executarea silita a titlului executoriu - sentinta nr.2034/8.VL2000 (cu toate ca aceasta a reprezentat anterior titlu executoriu - executorul fiind investit si cu recuperarea ei — sens in care ii reveneau toate obligatiile de investire, s.a.) ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia nr. 1505/1 LIV.2001 a Tribunalului Suceava. A achitat creditoarea in acest sens si suma de 150.000 lei vechi taxa de timbru. Dupa o perioada de timp, fara a-l mai preocupa încuviintarea si refacerea publicatiei de vânzare, executorul a început sa se eschiveze si sa invoce faptul ca ar trebui initiat un alt dosar executional si a initiat dosarul nr. 272/29.XI cu toate ca investirea acestei sentinte nr.2034/8.VI.2000 fusese facuta in dosarul executional 255/2001 ca etapa de continuare a executarii in vederea recuperarii debitului actualizat.

Recursul nu a fost întemeiat în drept însa fata de motivele invocate recursul poate fi încadrat în dispozitiile  art.304 pct.9 si art.3041 c.p.c.

În sustinerea cererii sale recurenta a depus la dosar înscrisuri, reprezentând copii ale titlurilor executorii invocate.

Legal citat intimatul nu a  depus întâmpinare la dosar însa a fost prezent în instanta la termenul la care s-a solutionat cauza solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Legal citati ceilalti intimati nu au formulat întâmpinare în cauza.

Analizând recursul sub aspectul motivelor invocate în raport de dispozitiile art.304 pct.9 si art.3041 c.p.c. tribunalul apreciaza ca acesta este întemeiat pentru considerentele ce se vor arata în continuare.

 Astfel, conform art.399 c.p.c. împotriva executarii silite, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art. 281^1, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuza sa înceapa executarea silita ori sa îndeplineasca un act de executare în conditiile prevazute de lege.

Totodata, conform art.53 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile ulterioare, refuzul executorului judecatoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silita se motiveaza, daca partile staruie în cererea de îndeplinire a actului, în termen de cel mult 5 zile de la data refuzului. În cazul refuzului nejustificat de întocmire a unui act partea interesata poate introduce plângere în termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de acest refuz la judecatoria în a carei raza teritoriala îsi are sediul biroul executorului judecatoresc, executorul judecatoresc fiind obligat sa se conformeze hotarârii judecatoresti ramase irevocabile.

În cauza de fata, din analiza actelor si lucrarilor dosarului tribunalul retine ca la data de 13.09.2001prin cererea înregistrata sub nr.107/13.09.2001(f.6 dosar executare) petenta creditoare M. A. si defunctul sau sot M. G. au solicitat intimatului Biroul Asociat Executori Judecatoresti „L. I. M.” R. sa procedeze la punerea în executare silita a deciziei civile nr.2302/26.06.2001 fiind constituit în acest sens dosarul de executare nr.255/2001.

Prin cererile depuse de creditori la 31.10.2001, 01..09.2004, 10.01.2005, creditorii  M. A. si M. G. au trimis  Biroului Asociat Executori Judecatoresti „L. I. M.” R. spre executare silita titlurile executorii sentinta civila nr.2034/08.06.2000 a Judecatoriei Radauti si decizia civila nr.1505/11.04.2001 a Tribunalului Suceava(31.10.2001 – f.23 dosar executare), sentinta civila nr.3652/22.11.2000 a Judecatoriei Radauti,  sentinta civila nr.297/30.01.2003 a Judecatoriei Radauti,decizia civila nr.3816/11.12.2002 si decizia civila nr.721/22.08.2003 a Tribunalului Suceava(01.09.2004), decizia civila nr.1090/05.10.2004 a Curtii de Apel Suceava(10.01.2005).

Ulterior, în cadrul aceluiasi dosar de executare, a fost încheiat contactul datat 10.09.2001, prin care Biroul Asociat Executori Judecatoresti „L. I. M.” R. era împuternicit de creditorii  M. A. si M. G. sa procedeze la punerea în executare silita a urmatoarelor titluri executorii sentinta civila nr.3652/22.11.2000, sentinta civila nr.2034/08.06.2000, decizia civila nr.1505/11.04.2001 a Tribunalului Suceava, decizia civila nr.721/22.08.2003 a Tribunalului Suceava, sentinta civila nr.297/30.01.2003 a Judecatoriei Radauti.

La data de 13.04.2005, între Biroul Asociat Executori Judecatoresti „L. I. M.” R. prin executorul judecatoresc M. C. si creditoarea M. A. a fost încheiat un proces verbal prin care partile au convenit ca executorul judecatoresc sa continue executarea silita pâna la achitarea integrala de catre debitori a debitului în cuantum 352.000.000 lei vechi reprezentând actualizarea în functie de rata inflatiei a sumelor datorate potrivit titlurilor executorii cu care creditoarea investise executorul judecatoresc prin cererile aratate anterior. La aceeasi data, creditoarea a solicitat si executarea silita a deciziei civile nr.24/12.01.2005 a curtii de Apel Suceava.

Prin urmare, fata de considerentele anterior aratate, tribunalul retine ca petenta creditoare a investit Biroul Asociat Executori Judecatoresti „L. I. M.” R. cu mai multe titluri executorii solicitând executarea acestora, inclusiv actualizarea sumelor datorate de debitori în baza acelor titluri executorii astfel cum rezulta din cererile datate 31.10.2001, 01..09.2004, 10.01.2005.

Asadar, tribunalul retine ca potrivit dispozitiilor art.373 si urmatoarele din codul de procedura civila executorul judecatoresc investit de creditori avea obligatia sa procedeze la executarea silita conform cu prevederile legii procesual civile, fiind obligat inclusiv sa solicite încuviintarea executarii silite a acelor titluri executorii.

În cauza de fata, tribunalul retine ca debitorii au achitat creditorilor suma de 159.066.000 lei vechi care reprezinta o parte din debitul actualizat datorat.

În consecinta, tribunalul constata ca intimatului  Biroul Asociat Executori Judecatoresti „L. I. M.” R. îi revine obligatia legala de a continua executarea silita începuta în dosarul executional nr.255/2001 pâna ce creditoarea îsi va vedea realizata creanta.

Totodata, tribunalul nu poate retine sustinerile intimatului Biroul Asociat Executori Judecatoresti „L.I. M.” R. potrivit caruia acesta a închis dosarul de executare precizat anterior întrucât acesta avea ca obiect doar decizia civila nr. 2032/26.06.2001 a Tribunalului Suceava, întrucât asa cum s-a aratat anterior executorul judecatoresc a fost investit cu executarea tuturor titlurilor executorii mentionate anterior obligatie pe care si-a asumat-o  atât prin contractul încheiat cu creditorii datat 10.09.2001, cât si prin procesul verbal din 13.04.2005.

Pe de alta parte, tribunalul nu poate retine ca întemeiata nici sustinerea instantei de fond potrivit careia executorul judecatoresc nu putea continua executarea silita a celorlalte titluri executorii cu exceptia deciziei civile nr.2302/26.06.2001 a Tribunalului Suceava întrucât pentru celelalte hotarâri judecatoresti nu era încuviintata executarea silita de catre instanta, deoarece asa cum s-a aratat anterior solicitarea încuviintarii silite constituie o obligatie legala a executorului judecatoresc investit cu executarea, conform art.3731 alin.1 c.p.c. iar în favoarea acestuia nu se poate retine propria sa culpa.

În consecinta, în baza art.312 c.p.c., art.399 c.p.c. si art.53 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile ulterioare, tribunalul va admite recursul, va modifica în tot sentinta civila nr.1105/26.03.2010 a Judecatoriei Radauti în sensul ca: va admite plângerea formulata de creditoarea M. A. împotriva intimatului Biroul Asociat Executori Judecatoresti „L. I. M.” R. si în contradictoriu cu intimatii J. Z., J. I., B. R., B. L. si C. G., va obliga Biroul Asociat Executori Judecatoresti „L. I. M.” R. sa continue executarea silita începuta în dosarul executional nr.255/2001 pâna la recuperarea integrala de catre creditoare a debitului reprezentând actualizarea în functie de rata inflatiei a sumelor datorate potrivit titlurilor executorii: decizia civila nr.1505/11.04.2001 a Tribunalului Suceava, decizia civila nr.24/12.01.2005 a Curtii de Apel Suceava, decizia civila nr.1090/05.10.2004 a Curtii de Apel Suceava, decizia civila nr.721/22.08.2003 a Tribunalului Suceava, sentinta civila nr.297/30.01.2003 a Judecatoriei Radauti, decizia civila nr.3816/11.12.2002 a Curtii de Apel Suceava si decizia civila nr.2302/26.06.2001 a Tribunalului Suceava, al carui cuantum rezulta din procesul verbal încheiat între Biroul Asociat Executori Judecatoresti „L. I. M.” R. prin executor judecatoresc M. C. si creditoarea M. A. la data de 13.04.2005 în dosarul de executare mentionat anterior, precum si a cheltuielilor de executare.

În baza art.274 c.p.c. va obliga intimatii la plata catre creditoare a sumei de 5490,35 lei reprezentând cheltuieli de judecata.