Anulare act administrativ

Sentinţă comercială 4878 din 19.11.2010


Prin cererea adresata acestei instante la data de 02.09.2010 si înregistrata sub nr. 9349/86/2010, reclamanta P.O. a solicitat în contradictoriu cu Primaria mun. Suceava solicitând anularea autorizatiei de construire nr. 438/17.08.2010, emisa de Primaria mun. Suceava pe numele lui P.R. din Suceava – …., autorizatie emisa cu încalcarea prevederilor Legii nr. 50/1991, art.7 pct.”c” si „d” si a HCL nr. 282/29.10.2009; totodata solicita si suspendarea lucrarilor ce se efectueaza în baza autorizatiei de construire nr. 438/2010 pâna la solutionarea cauzei în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, art.12 pct.2 si ale Legii nr. 554/2004, art. 14 pct.1, lucrari începute în data de 23.08.2010.

În motivarea actiunii arata reclamanta urmatoarele:

Ca prin emiterea autorizatiei de construire nr. 438/2010 i-a fost încalcat dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 3,57% din suprafata aferenta blocului, respectiv 16 mp, ca aceasta nu respecta HCL nr. 282/29.10.2009 în baza careia a fost emisa, deoarece acesta prevede „ extinderea apartamentului 2 cu un balcon , în proiectia balcoanelor existente” acestea având o suprafata de 1,65 mp. iar în autorizatie se vorbeste de un balcon în suprafata de 5,9 mp, suprafata din care cel putin 3,5 mp fac parte din suprafata proprietate comuna a proprietarilor de apartamente si nu din cei 5,9 mp concesionati de catre Primaria Suceava.

Arata ca a facut toate demersurile legale adresându-se emitentului autorizatiei, respectiv primariei, care nu a luat nici o masura, refuzându-i pâna si eliberarea de copii dupa autorizatia contestata.

Pentru toate acestea reclamanta a solicitat anularea autorizatiei de construire nr. 438/2010 ca nelegala si oprirea lucrarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, art.12 pct.1 si 2.

În dovedire a depus la dosar, înscrisuri.

Si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile Legii nr. 90/1991, art.12 pct.2 si ale Legii nr. 554/2004, art.14 pct.1.

Pârâta Primaria mun. Suceava legal citata a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a înteles sa invoce exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei mun. Suceava, astfel, conform art.77 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, primaria este o structura functionala alcatuita din primar, viceprimari, secretar si aparatul propriu, care duce la îndeplinirea hotarârilor consiliului local si dispozitiile primarului. De asemenea, prin notiunea de „ primarie” se întelege si cladirea unde îsi desfasoara activitatea autoritatile publice locale.

Se mai arata ca în urma solicitarii facute de catre P.E.R., prin HCL a mun. Suceava nr. 282/2009 s-a aprobat concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren de 5,9 mp situata pe …, în scopul extinderii apartamentului nr. 2, în proiectia balcoanelor existente. Ulterior, în data de 18.01.2010 a fost încheiat contractul de concesiune nr. 1688/2010; iar la solicitarea lui P.E.R. a fost eliberat certificatul de Urbanism nr. 746/2010 care a avut drept scop obtinerea autorizatiei de construire pentru extinderea apartamentului nr. 2 cu un balcon pe un teren concesionat conform HCL nr. 282/2009.

Trebuie subliniat faptul ca asa cum s-a mentionat în Certificatul de Urbanism nr. 746/2010 la baza autorizatiei de construire se afla si decizia comitetului executiv al asociatiei de proprietari cu acordul proprietarului direct afectat. P.O. si-a dat acordul cu privire la construirea unui balcon în dreptul apartamentului nr.2, mentinându-se ca terenul în suprafata de 5,9 mp pe care se va executa balconul este concesionat de Primaria mun. Suceava.

Cu privire la solicitarea reclamantei de „ suspendare a lucrarilor ce se efectueaza în baza autorizatiei cât si oprirea lucrarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991” – drept pentru care întelege sa invoce lipsa calitatii procesuale pasive a Primariei mun. Suceava pentru alte motive decât cele redactate mai sus si anume:

Dupa cum se poate observa, reclamanta si-a motivat în drept solicitarea pe dispozitiile art.14 alin.1 din Legea nr. 554/2004, chiar din titulatura articolului respectiv rezulta ca acesta reglementeaza „ suspendarea executarii actului”; iar în sustinerea acestei exceptii se arata ca municipalitatea nu are calitatea de executant al lucrarilor prevazute în autorizatie.

Se mai arata ca prin eliberarea autorizatiei de construire autoritatea emitenta l-a autorizat pe beneficiarul acesteia sa efectueze lucrarile prevazute.

Se apreciaza ca autoritatea publica – primarul – are o legitimare procesuala pasiva în cadrul actiunii de anulare a actului administrativ în calitatea pe care o are de emitent, în cazul în care se solicita suspendarea executarii actului cererea ar trebui solutionata în contradictoriu cu beneficiarul autorizatiei de construire. Asadar, admiterea unei cereri de suspendare a executarii autorizatiei de construire în contradictoriu cu autoritatea emitenta ar lipsi de eficienta o astfel de masura întrucât nu ar fi opozabila executantului lucrarii.

Deosebit de toate acestea se mai precizeaza de catre pârâta ca, potrivit practicii judiciare cele doua conditii trebuie îndeplinite cumulativ, ori reclamanta practic nici nu motiveaza aceasta cerere, marginindu-se doar l-a exprimarea acestei solicitari.

În drept, pârâta a invocat prev. de art. 115 cod procedura civila.

În dovedire s-au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

În cauza au fost introdusi în conformitate cu disp. art. 16 ind.1 teza a II-a din Legea nr. 554/2004 rap. La art. 129 Cod proc. civila, emitentul autorizatiei de construire, Primarul Municipiului Suceava si beneficiarul autorizatiei, numitul P.E.R..

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

Pronuntându-se cu prioritate asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei Suceava,  instanta retine ca, potrivit art. 4 din legea nr. 50/1991, autorizatiile de construire se emit de primarii municipiilor, pentru lucrarile care se executa în teritoriul administrativ al acestora. Asadar actiunea formulata în contradictoriu cu pârâta Primaria mun. Suceava se impune a fi respinsa ca fiind formulata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Sub aspectul fondului, instanta retine ca prin autorizatia de construire nr. 438 din 17.08.2010 s-a aprobat extinderea apartamentului nr. 2 apartinând numitului P.E.R. cu un balcon construit pe teren concesionat conform HCL nr. 282/2009, cu specificatia Ac=Ad=5,9 mp.

Prin cererea adresata emitentului autorizatiei, înregistrata sub nr. 25579 din 13 august 2010, reiterata prin cererea înregistrata sub nr. 26271 din 20 august 2010, reclamanta a solicitat anularea autorizatiei de construire, cu motivarea ca balconul aprobat este supradimensionat si nu întruneste cerinta de a fi construit în proiectia balcoanelor existente, în plus, îi afecteaza siguranta propriei locuinte.

Prin raspunsul ce i-a fost comunicat la data de 30.08.2010, autoritatea emitenta a argumentat ca sintagma „proiectia balcoanelor existente” se refera la cerinta ca balconul sa fie realizat sub o coloana de late balcoane, si nu într-o zona a fatadei unde nu exista deloc balcoane. De asemenea, a precizat ca în conformitate cu disp. art. 27 alin.(1) din Normele Metodologice la Legea nr. 50/1991, acordul reclamantei nu era necesar, desi acesta a fost anexat la cerere, în forma neautentificata.

Prin actiune, reclamanta a solicitat anularea actului administrativ si suspendarea executarii lucrarilor de construire.

În drept, Legea nr. 50/2001 prevede la art.2 ca autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si post-utilizarea constructiilor. Autorizatia de construire se emite în baza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, elaborata în conditiile legii, în temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.

În speta, Prin Hotarârea Consiliului local nr. 282 din 29 octombrie 2009 s-a aprobat concesionarea fara licitatie publica, pe o perioada de 49 de ani, a unei suprafete de teren în marime de 5,9 mp în favoarea numitului P. E. R., în scopul extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon, în proiectia balcoanelor existente. În acest sens s-a încheiat contractul de concesiune nr. 1688/18.01.2010, avut în vedere la emiterea certificatului de urbanism nr.503 din 30 aprilie 2009.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii; stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie îndeplinite în functie de specificul amplasamentului; stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizarii; încunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, în scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizarii. În certificatul de urbanism nr.503 din 30 aprilie 2009, se mentioneaza actele si avizele necesare pentru emiterea autorizatiei de construire, printre care  si decizia comitetului executiv al asociatiei de proprietari cu acordul proprietarilor direct afectati.

Or acordul vecinilor, potrivit art. 27 alin.(1) din  Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, este necesar în urmatoarele situatii:

a) pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau în imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora;

b) pentru lucrari de constructii necesare în vederea schimbarii destinatiei în cladiri existente;

c) în cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decât cea a cladirilor învecinate.

La alin.(5) se prevede ca acordul vecinilor este valabil numai în forma autentica.

Acordul dat de reclamanta, al carei apartament este situat la nivelul imediat superior celui în discutie, a fost dat în necunostinta de cauza si în plus nu întruneste conditia de a fi dat în forma autentica. Astfel, realizarea constructiei fara a fi respectate dimensiunile balcoanelor preexistente o afecteaza în mod direct pe reclamanta, deoarece îi pune în pericol siguranta locuintei. Desi initial proiectul viza extinderea balconului în proiectia balcoanelor existente, autorizatia de construire a înlaturat, prin omisiune, obligatia de a respecta aceasta conditie, situatie în care beneficiarul actului a construit un balcon prin afectarea întregii suprafete concesionate. În aceste conditii autorizatia de construire a fost emisa cu nerespectarea  cerintelor prevazute în certificatul de urbanism, fiind nelegala, astfel ca se impune anularea autorizatiei de construire nr. 438 din 17.08.2010 emisa de Primarul mun. Suceava si desfiintarea constructiei realizate în baza acestei autorizatii.

Având în vedere ca la data formularii cererii constructia era deja finalizata, Tribunalul urmeaza a respinge cererea de suspendare ca ramasa fara obiect.

În temeiul disp. art. 274 Cod proc. civila va obliga pârâtul Primarul mun. Suceava sa plateasca reclamantei 4,30 lei cheltuieli de judecata.