Litigiu funciar

Decizie 29/R din 13.01.2009


Fond funciar- litigiu funciar

Pe rol fiind judecarea recursului civil formulat de recurent COMISIA LOCALĂ XX PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR împotriva  sentinţei civile nr.2432/15.09.2008 pronunţată de Judecătoria Vaslui.

Obiectul cauzei-fond funciar litigiu funciar.

Asupra recursului civil de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 2432/15.09.2008 a Judecătoriei Vaslui a fost respinsă, ca neîntemeiată, acţiunea civilă având ca obiect litigiu funciar, privind pe reclamanta Comisia Locală XX pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, judeţul Iaşi, în contradictoriu cu pârâţii LO, BR, BR2 şi Comisia Judeţeană Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că prin hotărârea nr. 17/2008, Comisia Judeţeană Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a validat propunerea Comisiei Locale YY privind revocarea a patru titluri de proprietate, şi anume: titlul de proprietate nr. 1860/490113, LBR – 2,64 ha; titlul de proprietate nr. 1859/490113, LBC – 2,31 ha; titlul de proprietate nr. 1861/490113, L.V.D.N. V – 4,00 ha; titlul de proprietate nr. 1863/490113, LO – 3,50 ha.

Pentru a lua această hotărâre, Comisia Judeţeană Vaslui a avut în vedere propunerea Comisiei Locale YY şi existenţa unor hotărâri judecătoreşti irevocabile, din care rezultă că titularilor titlurilor de proprietate amintite le-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţelor de teren aflate pe teritoriul comunei XX, judeţul Iaşi.

De-a lungul timpului, între Comisiile judeţene Iaşi şi Vaslui au avut loc întâlniri împreună cu Agenţia Domeniilor Statului, concretizate prin predarea către comuna XX a unor suprafeţe de teren, pentru a fi restituite foştilor proprietari. Aceste terenuri erau situate în judeţul Vaslui iar titlurile de proprietate au fost emise de către Comisia Judeţeană Vaslui. De precizat că proprietarii menţionaţi în hotărârea nr. 17/16.01.2008 au ales calea justiţiei şi, în conformitate cu dispoziţiile sentinţei civile nr.  813/2005, pronunţată în dosar nr.6841/2003, li s-a reconstituit dreptul de proprietate pe teritoriul comunei XX, respectându-se principiul reconstituirii pe vechiul amplasament. De altfel, hotărârea judecătorească face trimitere la expertiza topografică ce indică fără dubiu suprafeţele de teren libere şi care pot fi retrocedate foştilor proprietari sau moştenitorilor lor.

Conform art. 52, alin.1 din Legea nr. 18/1991, comisiile judeţene de fond funciar sunt autorităţi publice cu activitate administrativ-jurisdicţională.

Aşadar, în ce priveşte actele emise de comisiile judeţene de fond funciar, ca autorităţi administrative, aceste acte pot fi revocate până la intrarea în circuitul civil, iar hotărârea nr. 17/2008 este o hotărâre de validare a propunerii efectuate de Comisia Locală YY, pentru care nu s-a formulat contestaţie (art. 6, lit. e din Regulament).

Prin această hotărâre, Comisia Judeţeană Vaslui, care a avut în vedere sentinţa civilă mai sus amintită, a înţeles să dea eficienţă acestei hotărâri judecătoreşti, care în alt mod nu ar fi putut fi pusă în executare.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs recurenta Comisia Locală XX pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în motivarea căruia a arătat că instanţa nu a avut în vedere dispoziţiile din Titlul IV din Legea nr. 247/2005, art. 8 (22), care completează art. 27 din Legea fondului funciar; de asemenea, Judecătoria Vaslui nu avea competenţa materială în revocarea titlurilor de proprietate emise pe numele pârâţilor; instanţa de fond nu a ţinut cont de faptul că pârâţii aveau calitatea de acţionari, nu calitatea de membrii cooperatori, şi şi-au primit drepturile cuvenite de la SC Agrozootehnica YY, jud. Vaslui.

Cu privire la terenurile pe care s-au emis titluri de proprietate, acesta a fost primit de la A.D.S. de către Comisia Locală XX, iar în situaţia unei revocări competentă era Comisia Locală XX şi Comisia Judeţeană Iaşi. În mod nejustificat s-a reţinut că printr-o expertiză s-ar fi reţinut că pe teritoriul com. XX se află libere suprafeţele de teren aparţinând pârâţilor, în condiţiile în care din raportul de expertiză rezultă că ar fi liber doar 2,31 ha teren şi nu 11 ha teren., astfel încât Comisia locală XX nu are posibilitatea atribuirii pe vechile amplasamente a celor 11 ha teren.

Intimatul LO a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat, arătând că din actele depuse la dosar lipsesc procesele verbale de punere în posesie, datat anterior  datei eliberării titlurilor de proprietate, art. 8 (22) din Legea nr. 247/2005 nu are nici o legătură cu prezenta cauză, Judecătoria Vaslui nu a revocat titlurile de proprietate, ci a soluţionat plângerea formulată de recurentă împotriva hotărârii nr. 17/2008  a Comisiei Judeţene Vaslui, această comisie era competentă să revoce titlurile de proprietate deoarece ea le-a eliberat cu încălcarea procedurilor cerute de lege, terenul pe cate trebuia să fie pus în posesie el şi ceilalţi intimaţi este situat pe raza com. XX; de asemenea, s-a mai arătat că în raportul de expertiză se mai face vorbire, în afară de 2,31 ha teren liber, şi de alte suprafeţe de teren disponibil pe care expertul nu le-a putut delimita deoarece primarul a refuzat să-i pună la dispoziţie toate documentele.

În dovedirea motivelor de recurs, recurenta a depus la dosar următoarele înscrisuri, în copie: tabelul nominal cu persoanele sau după caz cu moştenitorii acestora al căror teren a fost preluat de unităţile agricole de stat şi pentru care se primesc acţiunile prevăzute de art. 36 din Lege, decizia nr. 7415 din 9.12.1994, copii decizii nr. 6360, 6368, 6363, 6364, din 4.XI.1993 emise de Comisia Judeţeană Iaşi.

Examinând actele şi lucrările dosarului, sentinţa primei instanţe , motivele de  recurs şi dispoziţiile legale aplicabile în cauză, Tribunalul  constată că recursul este neîntemeiat pentru următoarele considerente.

Astfel, în primul rând, referitor la competenţa Comisiei Judeţene Vaslui de a anula respectivele titluri de proprietate, trebuie menţionat că, atât competenţa comisiilor locale de aplicare a Legii nr. 18/1991, cât şi a instanţelor judecătoreşti investite cu soluţionarea plângerilor formulate împotriva hotărârilor comisiilor judeţene, se determină în raport cu locul unde este situat terenul, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 9 alin. 3 şi art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.

Ori, prin hotărârea nr. 17/16.01.2008 a Comisiei Judeţene Vaslui s-a validat hotărârea Comisiei Locale YY privind revocarea titlurilor de proprietate emise pe numele intimaţilor cu privire la suprafeţe de teren aflate pe raza satului Cotic, com. YY, jud. Vaslui.

În al doilea rând, respectivele titluri de proprietate au fost eliberate de către Comisia Judeţeană Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, şi doar emitentul unui act este competent a dispune revocarea acestuia.

Nici motivul referitor la încălcarea de către Comisia Judeţeană Vaslui a competenţei sale materiale nu va putea fi reţinut. Astfel, într-adevăr, potrivit dispoziţiilor art. 27 alin. 2 ind. 2 din Legea nr. 18/1991, introdus prin Legea nr. 247/2005, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile de proprietate emise cu încălcarea legii, dacă acestea nu au intrat în circuitul civil, în cazurile în care acestea au fost emise abuziv altor persoane decât foştii proprietari care deţineau la acel moment adeverinţe de proprietate şi aveau posesia terenului.

Acest articol nu poate fi interpretat însă în sensul că limitează posibilitatea comisiilor de fond funciar de a revoca titlurile de proprietate doar la cazul expres prevăzut de lege, ci, interpretat prin prisma argumentului a fortiori, permite şi revocarea titlurilor de proprietate emise, ca în prezenta cauză, cu încălcarea dispoziţiilor unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, în speţă sentinţele civile nr. 15551 din 24.09.2001 şi nr. 813 din 26.01.2005 ale Judecătoriei Iaşi, prin care intimaţilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 11 ha teren situat pe raza teritorială a com. XX, jud. Iaşi şi nu pe raza com. YY, jud. Vaslui, Comisia locală XX fiind şi obligată la punerea în posesie a intimaţilor pe respectiva suprafaţă de teren.

În caz contrar, ar însemna ca, în toate celelalte cazuri care exced ipotezei avute în vedere de legiuitor în art. 27 alin. 2 ind. 2 din Legea nr. 18/1991, doar instanţa să se poată pronunţa cu privire la nulitatea titlurilor de proprietate, deşi nu ne aflăm în prezenţa nici unui dintre cazurile de nulitate absolută prevăzute expres de art. III din Legea nr. 169/1997, modificat prin Legea nr. 247/2005. Ori, însuşi legiuitorul, în teza II a art. 27 alin. 2 ind. 2, a prevăzut expres că instanţa va fi sesizată cu constatarea nulităţii absolute a titlurilor de proprietate doar în situaţia în care acestea nu au intrat în circuitul civil, ceea ce nu este cazul în speţa de faţă.

Criticile invocate de recurentă referitoare la dreptul intimaţilor de a li se reconstitui dreptul de proprietate pe raza com. XX şi la imposibilitatea punerii acestora în posesie nu vor putea fi reanalizate în prezenta cauză deoarece s-ar aduce atingere autorităţii de lucru judecat,  asupra acestor aspecte pronunţându-se în mod definitiv şi irevocabil Judecătoria Iaşi, prin sentinţele civile nr. 15551 din 24.09.2001 şi nr. 813 din 26.01.2005

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge recursul declarat de Comisia Locală XX pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor împotriva sentinţei civile nr. 2432/15.09.2008 a Judecătoriei Vaslui, pe care o va menţine.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul declarat de Comisia locală XX pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor împotriva sentinţei civile nr. 2432 din 15.09.2008 a Judecătoriei Vaslui pe care o menţine

Domenii speta