Contestatie executare silita

Decizie 4 /A din 20.01.2009


Dosar nr. 49/89/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE CIVILĂ Nr. 4/A

Şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE MIRELA-CRISTINA ŢÂRLEA

Judecător DIANA ELENA SÎRGHI

Grefier VIVIANA-MIHAELA IFRIM

Pe rol judecarea apelului Civil privind pe apelant AC, domiciliată în şi pe intimat SC B.S.T.xx SRL, cu sediul , intimat A.GH. , domiciliat,  având ca obiect - contestaţie la executare împotriva sentinţei civbile nr. 255/29.01.2008 a Judecătoriei Bârlad.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă av. F C. pentru apelanta A C, cu împuternicire la dosar şi av. MA. pentru intimata SC B.S.T.xxSRL, cu împuternicire la dosar, lipsă fiind intimat A. GH. .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier arătându-se că: nu se solicită judecata şi în lipsă, iar cauza este la primul termen de judecată.

S-au citit şi verificat actele şi lucrările de la dosar, după care;

Av. F. C., având cuvântul pentru apelantă, arată că în decizia de casare se menţionează ca această cauză să fie trimisă pentru rejudecare Tribunalului Vaslui Secţia comercială.

Av. M A.,a vând cuvântul arată că lasă la aprecierea instanţei.

Instanţa, consultându-se apreciază că în condiţiile în care tribunalul nu are secţie comercială, există doar complete specializate în judecarea litigiilor comerciale şi care judecă numai fonduri şi recursuri comerciale nu şi apeluri comerciale şi având în vedere şi motivarea Curţii de Apel în care se face referinţă numai la compunerea completului de judecată şi nu la natura litigiului, apreciază că respectivele dispoziţii nu obligă instanţa în sensul judecării prezentei cauze de către un complet specializat de litigii comerciale, în consecinţă prezenta cauză instanţa este legal învestită cu soluţionarea apelului civil.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi dă cuvântul părţilor prezente.

Av. F C., având cuvântul pentru apelantă, arată că în mod corect instanţa de apel a reţinut că A C este o persoană terţ vătămată prin executare, aceasta fiind soţia lui A Gh. , cel care în nume propriu încheie anumite acte cu societatea creditoare. La instanţa de fond nu i s-a permis apelantei să îşi facă întreg probatoriul pe care ar fi vrut să-l facă. Probatoriul a fost administrat în faţa instanţei de apel cu ocazia primei judecăţi. Din actele de stare civilă depuse la dosar rezultă că aceşti doi soţi A Gh. şi A C sunt căsătoriţi din anul 1988 şi au copii născuţi în anul 1992 şi 1994. Aceştia au dobândit bunurile supuse executării în timpul căsătoriei. Această executare este făcută ilegal. Debitorii trec la executarea silită a acestor bunuri despre care ştiau că sunt dobândite în timpul căsătoriei. Dispoziţiile codului de procedură civilă cu privire la executare silită a bunurilor comune sunt imperative. Precizează că grajdul transformat ulterior în fabrică de ulei este achiziţionat în anul 1991, adică în timpul căsătoriei. Terenul ce se arată a fi prin titlul de proprietate constituire din 4.07.2000, tot în timpul căsătoriei. autorizaţia de construire a casei, care face obiectul executării, este din anul 1996 , tot ulterior căsătoriei încheiată în anul 1988. Dacă atunci când s-a trecut la executare, creditorii ar fi fost corecţi şi ar fi făcut expertizele aşa cum a fi trebuit , ar fi constatat toate aceste aspecte , respectiv că toate aceste bunuri sunt de fapt bunuri comune, dobândite în timpul căsătoriei, nu ar  mai fi trecut la executare. Acesta fiind temeiul pentru care A C a formulat contestaţie la executare. Singurul debitor obligat este A Gh. . A C nu a semnat şi nu a beneficiat de această creanţă.

În consecinţă solicită admiterea apelului şi rejudecând să se admită contestaţia la executare aşa cum a fost formulată. Fără cheltuieli de judecată.

Av. M A., având cuvântul arată că societatea creditoare şi-a luat o „ţeapă” de 100 mii de Euro cu aceste persoane, A Gh.  şi A C, fiind şi un subiect de dezbatere în presa locală. Mai mult decât atât Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui cercetează acest caz de înşelăciune cu privire la aceste persoane. Precizează că prima greşeală pe care a făcut-o contestatoarea este că nu a respectat termenul de 15 zile pentru formularea acestei contestaţii, aceasta formulând contestaţie după termenul de 15 zile de la comunicare actelor de executare. Toate actele de executare au fost comunicate soţilor A Gh.  şi A C, la domiciliul comun . Apelanta avea cunoştinţă de executarea silită în dosarul nr. 143/2007 întocmit de executorul judecătoresc Mihai Boboc anterior datei de 18.09.2007. Cererea formulată de aceasta nu este decât un mod de a zădărnici efortul societăţii creditoare de aşi recupera prejudiciul. Angajamentul luat în faţa executorului de către A Gh. , că îşi va achita datoriile faţă de societatea creditoare , era cunoscut de către apelantă. Cu privire la legalitatea actelor de executare silită şi făcând referire la dispoziţiile art. 493 Cod pr. civ. şi art. 33 Codul familiei, precizează că nu se află în prezenţa unei exceptări de la urmărirea silită a bunurilor care ar atrage anularea întregii executări, ci numai despre instituirea  unui impediment temporar de natură numai să întârzie urmărirea silită. În aceste condiţii face referire la hotărârea recurată, prin care s-a anulat  executarea silită începută împotriva debitorului A Gh. , hotărâre care este nelegală. Tot aceeaşi instanţă a pierdut din vedere situaţiile prevăzute de art. 32 Codul fam., deoarece prin anumite creanţe pot fi urmărite bunurile comune, fără a fi necesară o prealabilă împărţire a lor. Soţii A, în momentul în care le intră în patrimoniu 100 mii Euro, aveau şi obligaţia de a-i restitui. În concluzie bunurile comune nu sunt numai cele dobândite în timpul căsătoriei, ci şi obligaţiile corelative prin situaţia descrisă mai sus.

Pentru aceste aspecte solicită respingerea apelului şi să se menţină hotărârea dată de prima instanţă. Cu cheltuieli de judecată printr-o acţiune separată.

În replică av. F C., precizează  că practica şi jurisprudenţa  arată că nu pot fi executate bunurile comune dobândite în timpul căsătoriei.

Av. M A., având cuvântul arată că a răspuns punctual cu text de lege care corespunde realităţii. Instanţa nu poate să ratifice nişte excrocherii pe care le fac anumiţi indivizi.

S-au declarat dezbaterile închise, după care s-a trecut las deliberare, când;

TRIBUNALUL

Deliberând asupra apelului civil de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul judecătoriei Bârlad sub nr. 3634/189/2007 contestatoarea AC a  formulat contestaţie împotriva executării silite începută la stăruinţa creditorului SC „BTS xx”SRL şi care formează obiectul dosarului de executare nr. 143/2007 al Biroului executorului Judecătoresc Mihai Boboc solicitând anularea tuturor actelor de executare întocmite asupra bunurilor proprietate comună motivat de faptul că ea nu este debitor al creditorului care a început executarea silită asupra bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei cu A Gh. .

Prin sentinţa civilă nr. 255/2008 a Judecătoriei Bârlad a fost respinsă excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare.

A fost respinsă contestaţia la executare formulată de contestatoarea A C în contradictoriu cu intimata SC BST  SRL.

Judecătoria Bârlad a reţinut prin sentinţa civilă că:

Potrivit art. 401 C.p.c., contestaţia la executare se introduce in termen de 15 zile de la data când a luat cunoştinţă de actul de executare pe îl contesta.

În cauza, contestatoarea A C a luat cunoştinţă de conţinutul publicaţiei de vânzare din 13-09-2007, cu privire la imobilul grajd transformat in fabrica de ulei cu depozit pentru floarea – soarelui si cu teren aferent in suprafaţa de 648,15 m.p. din com., jud. Vaslui, la data de 18-09-2007, conform comunicării aflate la fila 6 dosar fond.

Contestaţia la executare a fost introdusa la data de 03-10-2007, cu respectarea termenului de 15 zile prevăzut de art. 401 C.p.c., motiv pentru care excepţia tardivităţii a fost respinsa.

Din conţinutul contestaţiei formulate rezulta ca din publicaţia de vânzare emisa la data de 13-09-2007 si comunicata la data de 18-09-2007, contestatoarea A C a luat cunoştinţa ca se efectuează acte de executare asupra bunurilor dobândite in timpul casatoriei ei cu numitul A I.

Examinand publicatia de vanzare rezulta ca s-a pornit executarea asupra imobilului grajd transformat in fabrica de ulei cu depozit pentru floarea – soarelui si cu teren aferent in suprafata de 648,15 m.p. din com. Rosiesti, jud. Vaslui, proprietatea debitorului A I.

Din actele depuse la dosarul cauzei nu rezulta data dobandirii respectivului imobil, astfel incat nu s-a putut constata daca avea calitatea de bun comun, in sensul art. 30 C. fam. Conform art. 33 alin. 1 si alin. 2 C. fam., creditorii personali ai unuia dintre soti nu pot urmari bunurile comune decat dupa executarea celor proprii. In cauza, neexistand dovada ca imobilul grajd transformat in fabrica de ulei cu depozit pentru floarea – soarelui si cu teren aferent in suprafata de 648,15 m.p. din com. , jud. Vaslui, este bun comun, in mod legal Birou Executor Judecatoresc Boboc Mihai a pornit executarea asupra acestui bun proprietatea debitorului A I.

Avand in vedere ca A C nu a facut dovada ca actul de executare contestat priveste un bun comun, instanta a apreciat ca dispozitiile referitoare la executarea silita au fost respectate şi în temeiul art. 399 C.p.c., a respins contestatia la executare formulata in contradictoriu cu intimata S.C.’’BST’’ S.R.L.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel A C, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Soluţia pronunţată de Judecătoria Bârlad este total greşită, arată apelanta, pentru faptul că nu s-a ţinut cont de calitatea de bun comun a imobilului supus executării.

Se arată că este căsătorită cu A I din 1988 şi toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt comune. Instanţa de fond a analizat doar situaţia juridică a unui grajd situat în curtea imobilului.

Astfel, acest grajd a fost achiziţionat prin licitaţie în 1991, fiind transformat în 2006 în fabrică de ulei.

Terenul pe care se află aceste construcţii este proprietate comună, fiind constituit dreptul de proprietate prin titlul nr. 1116/2000.

În anul 1992 a fost cumpărată o moară, iar casa de locuit a fost construită în anul 1996.

Din toate actele depuse la dosarul de executare rezultă că data dobândirii acestor bunuri, de altfel, a tuturor bunurilor executate, se situează în timpul căsătoriei.

Apelanta a depus la dosar copii după actele despre care a făcut vorbire în cererea de apel, precum şi mai multe acte de stare civilă.

S-a dispus ataşarea dosarului de executare nr. 143/2007, întocmit de executorul judecătoresc Mihai Boboc.

Prin decizia civilă nr.  98 din 11.06.2008 Tribunalul Vaslui a admis apelul declarat de A C împotriva sentinţei de fond pe care a schimbat-o în parte în sensul admiterii contestaţiei la executare  şi anularea tuturor formelor de executare întocmite de Biroul executorului judecătoresc Mihai Boboc în dosarul de executare nr. 143/2007 şi s-a menţinut dispoziţia sentinţei cu privire la excepţia de tardivitate.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs intimata creditoare SC BST  SRL, recurs admis de Curtea de Apel Iaşi prin Decizia nr. 512 din 03.11.2008 care a casat decizia Tribunalului Vaslui şi a trimis cauza pentru rejudecare acestuia în complet de apel.

În considerentele deciziei s-a reţinut că apelul a fost judecat de o instanţă care nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale , respectiv de un complet format din trei judecători în loc de doi faţă de calificarea căii de atac ca fiind apel, fără a se mai analiza şi celelalte motive  de recurs.

Apelul a fost înregistrat pentru rejudecare pe rolul tribunalului Vaslui sub nr. 49/89/2009.

Rejudecând apelul în raport de actele dosarului şi a motivelor de apel invocate, instanţa constată că acesta este întemeiat,urmând a fi admis  pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 30 Codul familiei „bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune”. Potrivit art. 30 alin. 3 Codul fam. calitatea de bun comun nu trebuie dovedită.

Din certificatul de căsătorie depus la dosar (fila 13) rezultă că apelanta – contestatoare A C s-a căsătorit cu soţul său, A I, la data de 19 mai 1988.

Din actele depuse la dosar, atât la instanţa de fond, cât şi la instanţa de apel, inclusiv din dosarul de executare, rezultă că celor doi soţi li s-a constituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 2000 m.p. Nu are importanţă că titlul de proprietate a fost eliberat doar pe numele unuia dintre soţi, respectiv al lui A I. Se poate observa că suprafaţa de teren menţionată a fost dobândită prin constituirea dreptului de proprietate şi nu ca urmare a reconstituirii pentru ca acest bun să aibă caracter de bun propriu în condiţiile art. 31 lit. b Codul Familiei.

Din procesul de licitaţie pentru imobilul reprezentând grajd rezultă că acesta a fost adjudecat de către A Gh.  la data de 31.12.1991, deci în timpul căsătoriei celor doi soţi, astfel încât, în mod eronat a reţinut instanţa de fond că nu rezultă din actele depuse la dosar data dobândirii bunurilor supuse executării.

Fabrica de ulei a fost construită prin transformarea acelui grajd, în baza unei autorizaţii de construcţie eliberată în 2006, dată ce se situează tot în timpul căsătoriei.

Din factura nr. 2/1992 şi dispoziţia de livrare – aviz de expediere rezultă că şi moara identificată în cartea funciară nr. 119/A4 este dobândită în timpul căsătoriei, fiind bun comun.

Casa de locuit a fost construită în 1996, aşa cum rezultă din autorizaţia eliberată sub nr. 6/14.03.1996, fiind dobândită în timpul căsătoriei.

Aşa cum rezultă din actul de adjudecare nr. 143/2007, aflat la fila 21 din dosarul de executare, intimata SC BST  SRL Bucureşti a adjudecat atât casa de locuit (C1) cu terenul aferent de 1007,06 m.p. cât şi garajul (C2)

Conform unui alt act de adjudecare, cu acelaşi nr., aflat la fila 87 din dosarul de executare, rezultă că şi moara proprietate comună a celor doi soţi a făcut obiectul executării, fiind adjudecată de către intimată.

De fapt, din cele două extrase de carte funciară depuse la dosar de către apelantă la termenul din 11.06.2008 rezultă că intimata SC BST SRL şi-a intabulat dreptul de proprietate pentru moara şi terenul aferent de 344,79 m.p., precum şi pentru casa de locuit şi terenul aferent de 1007,06 m.p., în baza actului de adjudecare nr. 143/2007.

Rezultă cu certitudine faptul că executarea silită s-a format împotriva unor bunuri proprietate comună a celor doi soţi.

Intimata SC BST Bucureşti este un creditor personal al lui A Gh. .

Datoriile soţilor sunt comune numai dacă legea, prin art. 32 lit.a – d Codul fam. le califică astfel. În consecinţă, orice alte datorii sau cheltuieli ale fiecăruia dintre soţi, vor fi considerate datorii personale ale acestuia.

Potrivit art. 33 al. 1 Cod. fam., creditorii personali vor putea urmări numai bunurile proprii ale soţului debitor, nu şi pe cele cuprinse în comunitatea matrimonială. Când bunurile proprii ale debitorului sunt neîndestulătoare, în limitele necesare acoperirii restului de creanţă, creditorul personal este îndreptăţit să solicite, pe cale judecătorească, partajarea bunurilor comune (art. 33 alin. 2 Cod. fam.). În acest fel, bunurile care vor fi atribuite soţului debitor devin proprii ale acestuia, ceea ce permite continuarea urmăririi asupra patrimoniului al debitorului personal.

Întrucât creditorii nu pot urmări bunurile comune ale soţilor pentru datoria unuia dintre ei, oricare dintre soţi, au interesul de a scoate de sub urmărire, pe calea contestaţiei la executare, bunurile comunitare.

Potrivit art. 399 al. 1 Cod proc. civ. „împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”.

În consecinţă , instanţa de apel în baza art. 296 Cod proc. civilă va schimba în parte  sentinţa civilă nr. 255/2008 a Judecătoriei Bârlad şi în consecinţă, va admite contestaţia formulată de A C în baza disp. art. 401 pct. 2 Cod proc. civ.

În baza art. 401 (1) Cod proc civ. instanţa va anula toate formele de executare întocmite în dosarul de executare nr. 143/2007.

Tribunalul va menţine dispoziţia . din sentinţă cu privire la excepţia tardivităţii, excepţie care în mod legal a fost respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de A C împotriva sentinţei civile nr. 255 din 29.01.2008 a Judecătoriei Bârlad, pe care o schimbă în parte:

Admite contestaţia formulată de A C împotriva intimaţilor SC SRL Vaslui şi A I.

Dispune anularea tuturor formelor de executare întocmite de Biroul Executorului Judecătoresc Boboc Mihai în dosarul de executare nr. 143/2007 privind  executarea silită a imobilului situat în com. , jud. Vaslui compus din casă de locuit, garaj şi teren aferent în suprafaţă de 1007,06 m. p. şi moară cu teren intravilan (344,79 m. p. ).

Menţine dispoziţia din sentinţă cu privire la excepţia tardivităţii.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2009.