Acţiune în pretenţii formulată ca urmare a raportului de audit întocmit de camera de Conturi

Sentinţă civilă 148 din 02.07.2012


Acţiune în pretenţii formulată ca urmare a raportului de audit întocmit de camera de Conturi.

Faptul că în cadrul acţiunii de audit desfăşurată de Camera de Conturi  s-a constatat achitarea de către autoritatea publică, în condiţii de nelegalitate, a unei sume cu privire la care a existat un contract de achiziţie publică de lucrări încheiat cu societatea pârâtă, nu determină obligarea acesteia din urmă la plata sumei respective, atât timp cât actul de control nu îi este opozabil.

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 09.04.2012 şi înregistrată sub nr.3446/101/2012 reclamanta Primăria comunei S. prin primar a chemat în judecată pe pârâta SC  E.I SRL pentru ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 12.524 lei.

În motivarea acţiunii a arătat că a încheiat cu pârâta contractul de lucrări nr.1916/03.09.2008 având ca obiect modernizare stadion Salcia în valoare de 131.900 lei cu TVA.

În urma controlului efectuat de Camera de Conturi Mehedinţi din verificările devizului ofertă ce a  stat la baza contractului şi a situaţiei de lucrări în baza cărora s-au efectuat plăţile s-a constatat că nu a fost respectat calculul cotelor cheltuielilor directe aferente manoperei, respectiv acestea au fost stabilite prin aplicarea coeficienţilor la o bază de calcul mult mai mare decât manopera aferentă lucrărilor de 4.894,37 lei , căreia i s-au adăugat cheltuieli materiale în sumă de 21.063 lei şi cheltuieli cu utilajul în sumă de 4500 lei( total cheltuieli 73.657,37 lei).

În timpul auditului au fost recalculate contribuţiile de mai sus rezultând o diferenţă facturată în plus de 10.574 lei la care au fost calculate beneficii nerealizate în sumă de 1949 lei, prejudiciul ridicându-se la suma de 12524 lei.În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Codului civil şi  cele ale Codului de procedură civilă.

La dosar a depus convocarea la conciliere directă şi dovada trimiterii cu scrisoare recomandată şi , în copie: contractul de lucrări nr.1916 din 03.09.2008, adresa nr.72/16.01.2012 emisă de Camera de Conturi Mehedinţi, decizia nr.44/2012 emisă de Camera de Conturi Mehedinţi, anexa nr.40 la decizie.

Prin sentinţa nr.148 din 02 iulie 2012 Tribunalul Mehedinţi a respins acţiunea, reţinând următoarele:

Între Primăria comunei S. în calitate de achizitor şi SC  E.I SRL  în calitate de furnizor, în temeiul OUG nr.34/2006, a fost încheiat contractul de lucrări  nr.1916/03.09.2008 având ca obiect executarea lucrărilor de modernizare a stadionului comunal  la preţul de 131.900 lei(TVA inclus).Durata contractului a fost de 2 luni, începând cu data de 10.09.2008.

Prin cererea dedusă judecăţii în acest dosar reclamanta a solicitat  obligarea pârâtei la plata sumei de 12524 lei stabilită ca urmare a controlului  efectuat de reprezentanţii Curţii de Conturi prin  decizia nr.44/2012 emisă la 11.01.2012 de Camera de Conturi Mehedinţi.

La pct.13 din decizia anterior menţionată( fila 27 dosar) s-a constatat că din verificarea devizului ofertă ce a stat la baza contractului de lucrări şi a situaţiei de lucrări în baza căreia

s-au efectuat plăţile  rezultă că nu a fost respectat calculul cotelor cheltuielilor directe aferente manoperei, respectiv acestea au fost stabilite  prin aplicarea coeficienţilor la o bază de calcul mai mare decât manopera aferentă lucrărilor de 4.894,37 lei, căreia i s-au adăugat cheltuielile materiale în sumă de 21.063 lei şi cheltuielile cu utilajul în sumă de 4.500 lei( total cheltuieli 73.657,37 lei).În timpul auditului au fost recalculate contribuţiile de mai sus, rezultând o diferenţă facturată în plus de 10.574 lei( inclusiv închiderile de deviz-cheltuieli indirecte, profit şi TVA ), iar pentru aceste cheltuieli nelegale în sumă de 10574 lei, au fost calculate beneficii nerealizate aferente în sumă de 1949 lei, prejudiciu total ridicându-se la nivelul sumei de 12.524 lei.

Faptul că în cadrul acţiunii de audit desfăşurată de Camera de Conturi Mehedinţi la  Unitatea administrativa S. s-a constatat că această instituţie a achitat în condiţii de nelegalitate  suma de 10.574 lei către SC E.I SRL nu determină obligarea pârâtei la plata acestei sume şi a beneficiului nerealizat  aşa cum au fost stabilite de organul de control, deoarece pârâtei  nu îi este opozabil  actul de control.

Acest  control a avut drept scop doar analiza financiară şi contabilă a contului bugetar anual al persoanei audiate, fără a stabili măsuri cu caracter individual şi  în această situaţie nu poate fi obligată pârâta  la plata sumei de 12524 lei  în baza actului de control al Curţii de Conturi, deoarece  constatărilor organelor de control ale Camerei de Conturi Mehedinţi cu privire la plata efectuată pot fi valorificate numai faţă de reclamantă , nu şi faţă de pârâtă.

Sentinţa Tribunalului Mehedinţi a fost menţinută prin decizia nr.1263 din 28.11.2012 a Curţii de Apel Craiova, ca urmare a respingerii recursului declarat de reclamantă.

Curtea a reţinut că  suma de 12.524 lei, la care reclamanta Comuna S.  prin primar solicită a fi obligată pârâta SC E.I SRL, a fost calculată de Camera de Conturi Mehedinţi în timpul controlului efectuat  cu privire la sumele achitate pârâtei din bugetul comunei conform contractului de achiziţie publică modernizare stadion Salcia.

În actul de control al Camerei de Conturi se menţionează că, din verificările devizului ofertă ce a stat la baza contractului şi a situaţiei de lucrări în temeiul căreia s-au efectuat plăţile, s-a constatat că nu a fost respectat calculul cotelor cheltuielilor directe aferente manoperei, respectiv că acestea au fost stabilite prin aplicarea coeficienţilor la o bază de calcul mai mare decât manopera aferentă lucrărilor – 4894,37 lei, căreia i s-au adăugat cheltuielile materiale în sumă de 21.063 şi cheltuielile cu utilajul în sumă de 4500 lei.

Acelaşi act stabileşte că în timpul auditului au fost recalculate contribuţiile rezultând o diferenţă facturată în plus de 10.574 lei, la care au fost calculate beneficii nerealizate în sumă de 1949 lei, astfel încât prejudiciul total se ridică la suma de 12.524 lei.

Cauza care a condus la această greşeală de calcul, se specifică în actul de control, că a fost neaprofundarea prevederilor legale de persoana care a acordat viza de control financiar preventiv pentru această plată.

Având în vedere constatările actului de control al Camerei de Conturi Mehedinţi, Curtea apreciază că suma de 12.524 lei reprezentând prejudiciul total calculat de Camera de Conturi a rezultat ca urmare a aplicării greşite a prevederilor legale în materia cheltuielilor directe aferente manoperei din contractul de lucrări încheiat cu SC E.I SRL, având ca obiect modernizare stadion comunal.

Aplicarea greşită a prevederilor legale stabilită printr-un act de control al Camerei de Conturi nu poate constitui temei pentru obligarea pârâtei la plata sumei de 12.524 lei, calculate în timpul controlului, în contextul în care, aşa cum a arătat şi instanţa de fond, actul de control nu este opozabil SC  E.I SRL.

Raporturile juridice dintre comuna Salcia prin primar şi SC E.I SRL  nu pot fi analizate decât în cadrul unei acţiuni ex contractu,  având ca temei contractul de lucrări nr. 1916 din 03.09.2008.

În consecinţă, Curtea a constatat  că hotărârea instanţei de fond este temeinică şi legală, dispunând respingerea recursului.