Art.111 Cod de procedură civilă. Acţiune în constatare. Bunuri din domeniul public.

Rezoluţie 1839 din 05.12.2011


ART.111 COD PROCEDURĂ CIVILĂ. ACŢIUNE ÎN CONSTATARE. BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC.

Prin sentinţa nr. 1839/2011 TRIBUNALUL MEHEDINŢI SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL a respins acţiunea formulată de reclamanta C.N. PR SA - DR,  în contradictoriu cu pârâţii Primarul Comunei  B, Consiliul Local al Com. B şi Comuna B prin Primar.

Instanţa a reţinut că reclamanta CN PR SA  a solicitat, în temeiul art.111 C.p.civ., să se constate dreptul de proprietate asupra imobilului( construcţie) în care funcţionează Oficiul Poştal B.

 Primarul comunei B, prin adresa nr.284/21.01.2008( fila 40 dosar nr.1306/313/2007)  aduce la cunoştinţa instanţei că imobilul în litigiu face parte din domeniul public al comunei  B conform Monitorul Oficial nr.678 bis din 12.09.2002 poz.14, iar prin adresa nr.597/18.02.2008( fila 51 dosar nr.1306/313/2007) comunică instanţei că  acest imobil nu a  trecut din domeniul public al comunei Broşteni în domeniul privat al acesteia.

Conform art.3(3) din HG nr.371/1998 Poşta Română, la data înfiinţării, este proprietara tuturor imobilelor aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Poşta Română", cu excepţia celor dobândite cu alt titlu.

Art.3(4) din acelaşi act normativ prevede că  bunurile aparţinând domeniului privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Poşta Română", vor trece în proprietatea Poştei Române la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Cu privire la imobilul construcţie în care îşi are sediul Oficiul poştal Broşteni  reclamanta nu a dovedit că s-a aflat în domeniul privat al statului anterior HG nr.371/1998 pentru a se putea reţine că acest imobil, fiind proprietatea privată a statului, a trecut în proprietatea  CN Poşta Română în temeiul prevederilor art.3(4) din HG nr.371/1998.

Mai mult ,conform  HG 963/2002 anexa 14 pct. 14,  imobilul în litigiu face parte din domeniul public al comunei Broşteni.

Potrivit art.136 pct.4 din Constituţie bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.

Poate fi dobândit prin uzucapiune orice bun imobil care se găseşte în circuitul, adică este alienabil.

Imobilele care  fac parte din domeniul public sunt inalienabile şi nu pot fi dobândite prin uzucapiune

Deoarece construcţia în care funcţionează Oficiul poştal Broşteni  fiind proprietate publică este inalienabilă şi  imprescriptibilă, proprietatea asupra acesteia nu poate fi dobândită prin uzucapiune,  fiind lipsit de relevanţă faptul că  această construcţie în care funcţionează Oficiul poştal Broşteni s-a aflat în posesia reclamantei timp de peste 30 ani şi că terenul pe care este edificată această clădire este proprietatea reclamantei.

Aşa fiind acţiunea în constatare formulată de reclamantă în temeiul art.111 C.p.civ. este neîntemeiată, deoarece reclamanta nu a dovedit existenţa dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu.

Prin decizia nr. 4917/2012, CURTEA DE APEL CRAIOVA, SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL respins recursul ca nefondat , apreciind că instanţa de fond a făcut o corectă interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale incidente în cauză.

Astfel, conform art.3(3) din HG nr.371/1998 Poşta Română, la data înfiinţării, este proprietara tuturor imobilelor aflate în patrimoniul Regiei Autonome "P.R.", cu excepţia celor dobândite cu alt titlu. Art.3(4) din acelaşi act normativ prevede că  bunurile aparţinând domeniului privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "P.R.", vor trece în proprietatea Poştei Române la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Prin urmare, pentru a opera transmiterea dreptului de proprietate asupra clădirii în  patrimoniul Poştei Române la data intrării intrării în vigoare a  HG nr.371/1998, recurenta trebuia  să facă dovada că acest imobil fie a fost în patrimoniul Regiei Autonome , fie în domeniului privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "PR", la momentul intrării în vigoare a hotărârii de guvern sus menţionate. Ori recurenta reclamantă nu a produs aceste dovezi. Mai mult, Primarul comunei B, prin adresa nr.284/21.01.2008( fila 40 dosar nr.1306/313/2007)  aduce la cunoştinţa instanţei că imobilul în litigiu face parte din domeniul public al comunei  B conform Monitorul Oficial nr.678 bis din 12.09.2002 poz.14. Totodată, conform  HG 963/2002 anexa 14 pct. 14,  imobilul în litigiu face parte din domeniul public al comunei B.

Având în vedere acest regim juridic al clădirii în litigiu, instanţa de fond a reţinut în mod corect incidenţa dispoziţiilor art.136 pct.4 din Constituţie potrivit cărora bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.

Domenii speta