Necercetarea fondului cauzei

Decizie 227/R din 17.03.2010


Necercetarea fondului cauzei.

Admitând gresit exceptia lipsei calitatii procesuale active si respingând actiunea ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa, instanta  nu a cercetat fondul cauzei.

Prin sentinta civila nr. 1007/8.12.2009, pronuntata în dosarul nr. 568/ 224/2008, Judecatoria Dragomiresti a respins, ca fiind introdusa de o persoana lip¬sita de calitate, plângerea formulata de catre petentul G. I., împotriva Ho¬¬tarârii nr. 1053/18.02.2008, emisa de intimata Comisia Judeteana pentru sta¬¬¬bi¬lirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Maramures, în co¬n¬¬¬tra¬dic¬toriu cu intimatii Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de pro¬pri¬¬etate pri¬vata asupra terenurilor Sacel, Directia Silvica Maramures, Ocolul Sil¬¬vic Dra¬gomiresti.

Din motivarea sentintei civile nr. 1007/08.12.2009 a Judecatoriei Dra¬go¬miresti rezulta ca prima instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale ac¬tive a petentului, exceptie pusa în discutie din oficiu, si a respins plângerea ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate, motivat de constatarea instantei ca petentul nu este persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului de pro¬pri¬e¬ta¬te, terenul solicitat nefiind cooperativizat si nici preluat abuziv.

Împotriva sentintei civile nr. 1007/08.12.2009 pronuntata de Judecatoria Dragomiresti în dosarul nr. 568/224/2008, a formulat, în termenul prevazut de art. 301 Cod procedura civila, recurs, recurentul-petent G. I., solicitând ad¬miterea recursului si casarea sentintei, rejudecare cauzei cu consecinta admi¬t¬e¬rii cererii formulate de petent.

În motivele de recurs s-a aratat ca petentul a depus la comisia locala de fond funciar o cerere de reconstituire a dreptului sau de proprietate asupra unor terenuri de natura forestiera proprietatea defunctilor sai parinti, trecute în mod abuziv de regimul comunist în proprietatea Statului si în administrarea O¬co¬lului Silvic Dragomiresti.

Recurentul-petent este singurul mostenitor al defunctilor sai parinti, fosti proprietari ai terenurilor în cauza, si-a dovedit cu actele de la dosar ca¬li¬ta¬tea de mostenitor.

Instanta de fond a interpretat eronat probele administrate, pronuntând o ho¬tarâre netemeinica si nelegala.

În drept, recurentul a invocat dispozitiile art. 299 - 316 Cod procedura ci¬vila.

Intimatii, legal citati, nu au depus întâmpinare.

Prealabil solutionarii recursului, în acord cu dispozitiile art. 305 Cod pro¬¬cedura civila, s-au depus la dosar urmatoarele înscrisuri în fotocopie: ade¬ve¬¬rinta nr. 36/11.01.2010, emisa de Primaria comunei Sacel, bon de vânzare-li¬vra¬re produse ale padurii, procura judiciara autentificata sub nr. 254/17.02. 2010 de catre notar public Urda Maria.

Analizând sentinta civila nr. 1007/08.12.2009, pronuntata de Judeca¬toria Dragomiresti în dosarul nr. 568/224/2008, prin prisma motivelor de recurs for¬¬mulate si în considerarea dispozitiilor art. 304 indice 1 Cod procedura civila, tri¬bunalul constata ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:

Prima instanta a retinut în mod gresit ca petentul nu are calitate pro¬ce¬su¬ala activa, admitând aceasta exceptie invocata din oficiu si respingând acti¬u¬nea ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.

Petentul a formulat, în dosarul nr. 568/224/2008 plângere împotriva Ho¬ta¬rârii nr. 1053/18.02.2008 emisa de Comisia judeteana pentru stabilirea drep¬tu¬lui de proprietate privata asupra terenurilor Maramures, prin care a fost in¬va¬lidata Anexa nr. 37 Sacel, în care, la pozitia nr. 18 figureaza petentul G.I.din Sacel, nr. 2, cu mentiunea „invalidare 0,93 ha teren cu vegetatie fo¬res¬ti¬era” - fila 3 din dosarul primei instante.

Împotriva hotarârii comisiei judetene, petentul putea face plângere la ju¬de¬¬catoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare, asa cum prevad dispozitiile art. 12 alin. 6 din Legea nr. 1/ 2000, respectiv art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 republicata.

Calitatea procesuala este definita ca fiind titlul  juridic ce permite unei per¬soane sa invoce în justitie dreptul a carui sanctionare o solicita, reprezinta tra¬ducerea în termeni procesuali a unei probleme de drept substantial.

Calitatea procesuala activa presupune existenta unei identitati între per¬soa¬na reclamantului si cel care ar fi titular al dreptului afirmat.

În speta, petentul a formulat cerere de reconstituire a dreptului de pro¬pri¬¬etate înregistrata la Comisia locala Sacel pentru stabilirea dreptului de pro¬pri¬etate privata asupra terenurilor sub nr. 57/13.09.2005, cerere de re¬con¬s¬ti¬tu¬i¬re ce a fost invalidata prin Hotarârea Comisiei judetene pentru stabilirea drep¬tu¬¬lui de proprietate privata asupra terenurilor nr. 1053/18.02.2008, pozitia nr. 18.

Împotriva Hotarârii nr. 1053/18.02.2008, petentul are calitate proce¬su¬a¬la activa pentru a formula plângere la Judecatoria Dragomiresti în termen de 30 de zile de la comunicarea hotarârii.

Prima instanta, admitând gresit exceptia lipsei calitatii procesuale ac¬ti¬ve si respingând actiunea ca fiind introdusa de o persoana fara calitate proce¬su¬ala activa nu a cercetat fondul cauzei.