Majorare pensie

Decizie 92/RMF din 07.09.2010


Dosar nr. 772/280/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE CIVILĂ Nr. 92/RMF

Şedinţa publică de la 07 Septembrie 2010

S-a luat în examinare pentru soluţionare recursul declarat de pârâtul  I.M.,

împotriva sentinţei civile nr.1518 din 15.02.2010 pronunţată de Judecatoria Pitesti în

dosarul nr.772/280/2010, intimată-reclamantă fiind  I.G.R..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat B.  pentru recurentul-

pârât, lipsind intimata-reclamantă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Avocat B. depune la dosar împuternicire avocaţială de prezentare juridică pentru

recurentul-pârât I.M. şi arată că nu are cereri de formulat.

Tribunalul, având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată cauza în stare de

judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Avocatul recurentului-pârât solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat,

potrivit motivelor depuse în scris la dosar, cu cheltuieli de judecată. Depune la dosar două

chitante reprezentând onorariu de avocat.

TRIBUNALUL

Constată că prin acţiunea înregistrată la data de 15.11.2009 pe rolul Judecatoriei

Pitesti sub nr.19832/280/2009 , reclamanta  I.G.R.,  în contradictoriu cu pârâtul  I.M., a

solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului la

plata unei pensii majorate în favoarea sa, pe cale de ordonanţă preşedinţială, cu cheltuieli

de judecată.

Se arată în motivare de către reclamantă ca este fiica pârâtului rezultată din

căsătoria acestuia cu I.M.A şi datorită neînţelegerilor părinţii săi au divorţat, iar dânsa a

fost încredinţată mamei spre creştere şi educare.În anul 2004 mama sa a decedat, iar tatăl

său nu a ajutat-o în nici un fel, deşi era singurul care ar fi putut să facă acest lucru.

Prin sentinţa civilă nr.2234/23.03.2001 a Judecătoriei Piteşti pârâtul a fost obligat

la plata pensiei de întreţinere în favoarea sa în cuantum de 150 lei lunar până la terminarea

studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Cu toate acestea, tatăl său nu i-a trimis banii, iar în prezent realizează venituri

foarte mari, astfel încât se impune majorarea pensiei la un procent de 25 % din aceste

venituri.

La termenul din data de 08.01.2010 reclamanta şi-a precizat acţiunea arătând că

înţelege să se judece pe calea dreptului comun, motiv pentru care cauza a fost repartizata

aleatoriu unui complet specializat in cauze cu minori si familie, dobandind nr.

772/280/2010.

Prin sentinta civila nr.1518/15.02.2010 Judecatoria Pitesti a admis acţiunea

formulată de reclamanta  I.G.R., împotriva pârâtului I.M., obligandu-l pe pârât să

plătească cu titlu de pensie de întreţinere pentru  reclamantă  cota de 25% din venitul sau

lunar net, începând cu data introducerii acţiunii şi până la terminarea studiilor de către 

reclamantă, dar nu mai târziu de împlinirea de către aceasta a vârstei de 25 de ani.

Pentru aceasta instanta de fond a retinut din certificatul de naştere depus la dosar

că pârâtul este tatăl reclamantei si prin urmare potrivit art.86 alin.3 C. Fam datorează

pensie de întreţinere pentru aceasta.

La momentul actual pensia stabilită prin sentinţa civilă nr. .2234/23.03.2001 a

Judecătoriei Piteşti, la suma de 150 de lei , este derizorie raportată la veniturile pârâtului,

aşa cum sunt ele dovedite cu adeverinţa de salariat depusa la dosar (fila 6 ) şi disp.art. 96

alin.3 C. Fam. De aceea instanţa în baza textelor legale mai sus amintite a dispus

majorarea pensiei de întreţinere pentru reclamantă.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs paratul I.M., criticand-o sub

aspectul cuantumului pensiei de intretinere.

Astfel, recurentul  a aratat ca instanta de fond nu a avut in vedere ca paratul mai

are un alt copil in intretinere, si anume I.C., in varsta de 14 ani, al carei certificat de

nastere se afla la dosar, si nici faptul ca in intretinere se afla si mama sa, I. E. . In aceste

conditii cuantumul pensiei datorata pentru doi copii nu poate depasi 33% din venitul net

lunar. Recurentul a sustinut ca este de acord cu plata pensiei catre reclamanta, la nivelul a

17% din venitul net lunar.

In drept, au fost invocate disp. art.299 si urm. C.pr.civ., art.3041 C.pr.civ.

Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul constata ca recursul este

fondat.

Astfel, asa cum reiese din copia certificatului de nastere aflat la dosar (f.20-dosar

nr. 19832/280/2009), paratul mai are un copil, si anume pe minora I. C., nascuta la data

de YY.YY.1995, fata de care are obligatia legala de intretinere, conform art.86 si 107

C.pr.civ.

Cat priveste imprejurarea ca recurentul se ocupa si de mama sa, acest aspect nu are

relevanta in cauza, atata vreme cat nu exista o hotarare judecatoreasca care sa dea nastere

obligatiei legale de intretinere a parintelui de catre copilul sau.

In aceasta situatie, intrucat instanta de fond a apreciat ca si intimata-reclamanta

este indreptatita la a primi intretinere de la tatal sau, aspect necontestat de recurent,

instanta de fond trebuia sa aiba in vedere dispozitiile art.94 alin.3 C.fam., stabilind

cuantumul pensiei de intretinere astfel incat intretinerea datorata de recurent celor doi

copii sa nu depaseasca o treime din venitul sau lunar.

Cum prin sentinta recurata instanta de fond a stabilit pensia la nivelul a 25% din

venitul net lunar al recurentului, tribunalul constata ca solutia pronuntata este data cu

incalcarea disp. art.94 C.fam., impunandu-se admiterea recursului si modificarea hotararii,

in parte, si anume in ceea ce priveste cuantumul pensiei de intretinere, ce va fi stabilit la

17% din venitul net lunar, întrucat recurentul s-a aratat de acord cu plata unei pensii la

acest nivel.

Celelalte dispozitii ale sentintei vor fi mentinute.

In temeiul art.274 C.pr.civ., tribunalul va obliga intimata-reclamanta la plata

cheltuielilor de judecata catre recurent, si anume suma de 500 lei, reprezentand onorariu

de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de pârâtul  I.M. , împotriva sentinţei civile nr.1518 din

15.02.2010 pronunţată de Judecatoria Pitesti în dosarul nr.772/280/2010, intimată-

reclamantă fiind  I.G.R..

Modifică în parte sentinţa, în sensul că obligă pe pârât să plătească în favoarea

reclamantei pensie de întreţinere în cuantum de 17% din venitul net lunar.

Menţine în rest sentinţa.

Obligă pe intimată să plătească recurentului suma de 500 lei,  cheltuieli de judecată

în recurs.

Irevocabilă.

Pronuntata in sedinta publica de la 07 Septembrie 2010, la Tribunalul Arges-Sectia

Civila.

Preşedinte,

Judecător,

Judecător,

Grefier,

1

Domenii speta