Contestaţie act administrative fiscal. Necomunicarea actului. Nelegalitatea măsurilor de executare.

Sentinţă civilă 448 din 30.05.2011


In baza art. 44 alin.1) din Codul de procedura fiscala , actul administrativ  fiscal trebuie  comunicat  con tribuabilului caruia îi este  destinat, sarci na unei asemnea probe revenind agentului fiscal  emitent.

Prin contestatia înregistrata la Judecatoria Alexandria sub numar 318/740/2011 , contestatorul P.G.D. a chemat în judecata pe  intimata Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman, solicitând instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa anuleze titlul executoriu nr.1027/27.12.2010 si somatia nr.1027/27.12.2010 emise de intimata , precum si toate actele de executare îndeplinite de aceasta în dosarul executional nr.1027/2010.

În fapt contestatorul a aratat ca nu are calitatea de asigurat , nu beneficiaza de servicii medicale conform Legii nr.95/2006, astfel ca nu dobândeste drepturi si obligatii corespunzatoare în temeiul legii susmentionate.S-a mai invocat faptul ca titlul executoriu nr.1027/27.12.2010 si somatia nr.1027/27.12.2010 emise de intimata nu pot sta la baza unei urmariri silite valabile , deoarece nu au la baza un titlu de creanta, respectiv un act administrativ, care sa fi devenit scadent , pentru a fi titlu executoriu, astfel cum prevede art.141 Cod procedura fiscala.

În drept, au fost invocate dispozitiile art.399 si urm.C.pr.civ., art.108, art. 137 si 175 din OG nr.93/2003 art.141 , 145 si 108 C.pr.fiscala, art. 218 si urm.Legea nr. 95/2006.

Au fost depuse la dosar , în copie, urmatoarele înscrisuri: titlu executoriu nr.1027/27.12.2010 , somatia nr.1027/27.12.2010 si adresa de comunicare a acestor acte  emise de intimata.

Prin întâmpinarea depusa la dosar , intimata Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman a precizat urmatoarele:

 Titlul executoriu si somatia în litigiu au fost emise conform prevederilor OG nr.93/2003, iar calculul obligatiilor contestatorului catre FNUASS s-a facut pe baza datelor cuprinse în deciziile de impunere anuale, pe care asiguratul trebuie sa le solicite de la administratiile financiare de la domiciliu.

 Nedepunerea declaratiilor, neîncheierea unui contract de asigurare sau neprezentarea deciziilor de impunere la CAS Teleorman nu îl scuteste pe asigurat de plata contributiilor la FNUASS.

Au fost depuse la dosar , în copie, actele ce au stat la baza emiterii titlului executoriu si somatiei în litigiu: Protocol încheiat între Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Teleorman si Agentia Nationala de Administratie Fiscala; decizia nr.146/01.11.2010 emisa de directorul general al Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman; anunt colectiv pentru publicare prin publicitate.

Prin  sentinta civila nr.870/25.03.2011, Judecatoria Alexandria si-a declinat competenta de solutionare a contestatiei  la executare silita formulata de contestatorul Palasca Gabriel Dorel în favoarea Tribunalului Teleorman – Sectia contencios administrativ.

Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante la 01.04.2011, cu prim termen de judecata la 27.04.2011.

Examinând actele si lucrarile dosarului  tribunalul retine urmatoarele:

Reclamantul îsi întemeiaza contestatia pe lipsa unui temei legal deoarece nu are un raport juridic contractual cu intimata Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman, nu are calitatea de asigurat, nebeneficiind de serviciile medicale enumerate de Legea nr.95/2006.

Sustinerile reclamantului nu pot fi primite de catre instanta, având în vedere dispozitiile art.21 alin.1 din  Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii.

Potrivit acestei dispozitii legale „sunt asigurati potrivit prezentei legi, toti cetatenii români cu domiciliul în tara”.

Conform  alin.1/1  din  art.211 al Legii 95/2006, „Asiguratii au dreptul la pachetul de baza de servicii de baza medicale de la data începerii platii contributiei la fond, urmând ca sumele restante sa fie recuperate de casele de asigurari de sanatate si Agentia teritoriala de Administrare Fiscala.

Art.213 din lege, precizeaza care sunt persoanele care beneficiaza de asigurare de sanatate fara plata contributiei.

Potrivit art.257 alin.1 din lege „Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate , cu exceptia persoanelor prezentate la art.213 alin.1”.

Rezulta în mod evident, ca orice persoana cu domiciliul în România capata calitatea de asigurat având obligatia platii unei contributii banesti pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor prevazute la art.213 alin.1 din Legea nr.95/2006.

Obligatia este legala, fiind lipsit de relevanta aspectul ca reclamantul nu a încheiat un contract de asigurare.

Neplatind contributia la fondul de sanatate, reclamantul nu poate beneficia de pachetul de baza de servicii medicale.

Sumele restante pot fi însa recuperate, în speta de Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman, în modalitatea reglementata de Codul de procedura fiscala.

Contestatorul a sustinut ca executarea silita a fost începuta cu nerespectarea dispozitiilor legale în materie, deoarece titlul executarii nr.2027/27.12.2010 si somatia nu au la baza  un titlu de creanta care sa fi devenit scadent, pentru a putea fi pus în executare.

Sustinerile contestatorului sunt întemeiate pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art.44 alin.1 Cod procedura fiscala, actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia îi este destinat la domiciliul fiscal.

Conform art.44 alin.2 lit.d Cod procedura fiscala, actul administrativ poate fi comunicat si prin  publicitate.

Conform alin.3, comunicarea prin  publicitate se face prin afisarea  la sediul organului emitent si pe pagina de internet a ANAF a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrative fiscal pe numele contribuabilului.

Desi intimate a emis anuntul colectiv si decizia n r.146/01.11.2010, (filele 24-25 dosar judecatorie) , din aceste documente nu rezulta ca a fost emis un act administrativ fiscal pe numele contribuabilului P.G.D..

Mentiunea ca obligatiile de plata pentru debitori FNUASS sunt stabilite prin anexa 1 la decizie, fara a fi depus la dosar  extras din  aceasta anexa, nu acopera cerintele art.44 alin.3 din Codul de procedura fiscala.

Din aceste considerente tribunalul constata ca intimate CAS Teleorman  nu si-a îndeplinit obligatiile de comunicare a actului administrative fiscal care a stat la baza emiterii titlului executoriu si somatiei nr.1027/27.12.2010.

Potrivit pct.44/1 din Normele de aplicare ale Codului de procedura fiscala “Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei stabilite în sarcina contribuabilului prin actul administrativ daca acest act nu a fost comunicat contribuabilului potrivit legii”.

Având în vedere ca intimate nu a respectat în totalitate obligatiile legale privind comunicarea actului administrative care a stat la baza calculului contributiei la fondul de sanatate, tribunalul retine ca acest act  nu era comunicat contestatorului la data emiterii titlului executoriu si somatiei.

Nefiind comunicat contestatorului, titlul de creanta nu a devenit executoriu anterior datei de 27.12.2010, data emiterii somatiei si titlului nr.1027/27.12.2010

Potrivit art.141 alin.1 Cod procedura fiscala, “Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prezentului cod de procedura fiscala “.

Având în vedere ca titlu executoriu nu a fost emis cu respectarea în totalitate a prevederilor Codului de procedura fiscala, tribunalul va admite contestatia si va anula formele de executare îndeplinite de intimate CAS Teleorman în dosarul de executare nr.1027/27.12.2010.

Pe de alta parte tribunalul sesizeaza o neconcordanta între debitul obligatiei principale trecut în titlul executoriu  1131 lei si suma mentionata în acelasi titlu în situatia datoriilor (fila 26 dosar judecatorie) în cuantum de 442 lei.

Vazând si dispozitiile art.274 Cod procedura civila,