Revendicare

Decizie 2 din 08.01.2009


Dosar nr.1786/327/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.2

Şedinţa publică din data de 08 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 1786/327/28.03.2007 reclamanţii (...) şi (...) au chemat în judecată pârâţii (...) şi (...) pentru ca în contradictoriu cu aceştia prin hotărârea ce se va pronunţa, pârâţii să fie obligaţi să le lase în deplină proprietate şi liniştit posesie suprafaţa de 202 m.p. teren şi să se dispună grăniţuirea celor două proprietăţi, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr.2260/18 septembrie 2008 Judecătoria Tulcea a admis în parte acţiunea formulată de reclamanţi şi a obligat pârâţii să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 93 mp. teren intravilan identificată conform planului de situaţie din raportul de expertiză tehnică expert (...), întocmit în cauză, raport de expertiză ce face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

A stabilit hotarul dintre cele două proprietăţi pe linia de culoare roşie între punctele AB din acelaşi raport de expertiză.

A obligat pârâţii să plătească reclamanţilor suma de 1520,5 lei cu titlu cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Potrivit titlului de proprietate 52668 din 27.06.1995 eliberat de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea, defunctului (...)i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 2909 mp. situat în sat …, com.Frecăţei, jud.Tulcea.

Conform certificatului de moştenitor nr….. emis de Biroul Notarial Gâlcă din Tulcea, de pe urma defunctului (...)au rămas printre altele, dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/2  din locuinţa situată în intravilanul satului (...) şi terenul aferent acestei locuinţe în suprafaţă de 2909 mp., iar ca moştenitor reclamantul (...). Este de observat că restul cotei de 1/2  din locuinţă aparţine coindivizarei (...), astfel încât aceasta justifică calitatea procesuală activă în cauză, imobilul trebuind privit, din perspectiva prezentei acţiuni, ca un tot unitar.

Prin raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză – expert (...), au fost identificate suprafeţele de teren deţinute de părţi, concluzionându-se că pârâţii deţin din terenul reclamanţilor suprafaţa de 93 mp., suprafaţă marcată pe planul anexat raportului de expertiză.

Pe acelaşi plan a fost trasată şi linia de hotar dintre cele două proprietăţi, linie rezultată în urma măsurătorilor efectuate.

Conform art.480 Cod civil proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru, în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege, iar potrivit art.481 Cod civil nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauză de utilitate publică şi primind o dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Conform art.584 Cod civil orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipite cu a sa; cheltuielile grăniţuirii se vor face pe jumătate.

Susţinerile reclamanţilor potrivit cărora suprafaţa de teren pe care pârâţii le-au acaparat-o ar fi mai mare, nu pot permite, în condiţiile în care din măsurătorile efectuate de expertul topograf a rezultat că reclamanţii deţin cu 93 mp. mai puţin teren decât cel înscris în titlul de proprietate.

În raport de toate aceste considerente, instanţa a admis acţiunea în parte şi a obligat pârâţii să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 93 mp. teren intravilan identificată conform planului de situaţie din raportul de expertiză tehnică expert (...), întocmit în cauză, raport de expertiză ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal, au declarat recurs reclamanţii (...) şi (...), criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală.

Arată în esenţă recurenţii că, nu au fost prezenţi cu ocazia efectuării expertizei topografice la instanţa de fond, nefiind legal citaţi de către expert şi că expertiza tehnică topografică a fost efectuată sumar. Totodată, apreciază recurenţii că, în mod greşit instanţa de fond a respins obiecţiunile formulate şi cererea de a se efectua o nouă expertiză cu măsurători corecte.

Intimatul pârât (...) a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Examinând hotărârea atacată, sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursul este neîntemeiat.

Aşa cum rezultă din raportul de expertiză tehnică topografică efectuată în cauză de expert (...), pentru efectuarea măsurătorilor, părţile au fost înştiinţate prin telegramele telefonate nr. 1076 şi 1077 din 16.01.2008 pentru 19.01.2008 aşa cum rezultă din telegramele aflate în original la fila 21 din dosarul de recurs.

Prin urmare, se reţine că, deşi recurenţii au fost legal citaţi de către expert în vederea efectuării expertizei, aceştia nu s-au prezentat, astfel încât măsurătorile au fost efectuate în lipsa acestora şi în prezenţa intimatului (...).

La termenul de judecată din data de 11 sept.2008, recurenţii reclamanţi, prin apărătorul lor au solicitat efectuarea unei noi expertize fără însă a arăta în ce constă incorectitudinea expertizei efectuată de expertul tehnic topograf (...), astfel că în mod corect instanţa de fond a respins cererea de a se efectua o nouă expertiză, motivat de faptul că expertul a răspuns la obiectivele solicitate de părţi şi dispusă de către instanţă.

Mai mult, expertiza dispusă la instanţa de fond a fost efectuată de un expert specializat în topografie, desemnat prin tragere la sorţi de pe  lista de experţi emisă de Biroul Local de Expertiză Judiciară Tehnică şi Contabilă Tulcea, astfel încât nu se impune efectuarea unei noi expertize.

Pentru aceste considerente, hotărârea instanţei de fond fiind temeinică şi legală, urmează a respinge recursul, ca nefondat.

1

1

Domenii speta