Dreptul muncii; jurisdicţia muncii

Decizie 646 din 21.10.2014


Instanţa a constatat că acţiunea este semnată de consilierul juridic, persoană cu studii de drept. A susţine că există autoritate de lucru judecat, chiar dacă părţile sunt diferite în cele două cauze, noţiune elementară de drept, nu reprezintă o recunoaştere a legii, ci rea-credinţă din partea reprezentantului revizuienţilor, sancţionabilă conform art. 187 alin.1 pct. 1 lit.a Cod procedură civilă.

Decizia civilă nr. 646/21.10.2014  a Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea formulată reclamanții A.N. ş.a., reprezentați de Sindicat în contradictoriu cu pârâţii UAT  Galați, Şcoala gimnazială  nr… au solicitat următoarele:

- obligarea pârâţilor să le calculeze drepturile salariale cuvenite pentru perioada  01.01.2010-13.05.2011,  cu luarea în considerare a majorărilor acordate în baza Legii 221/2008,

- obligarea pârâţilor să le plătească diferenţele salariale  rezultate dintre salariul astfel calculat  şi salariul efectiv încasat, actualizate cu rata inflaţiei de la data naşterii dreptului şi până la plata efectivă.

Prin sentinţa civilă nr.228/13.02.2014, Tribunalul Galaţi a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru perioada 01.01.2010 - 16.10.2010 şi a lipsei calităţii procesuale pasive a UAT  Galați.

A respins cererea privind acordarea drepturilor salariale pentru perioada 01.01.2010 - 16.10.2010 ca fiind prescris dreptul material la acţiune şi acţiunea formulată în contradictoriu cu UAT  Galați  pentru lipsa calităţii procesuale pasive.

A admis în parte acţiunea şi a obligat pe pârâta unitatea de învăţământ să calculeze şi să plătească reclamanţilor diferenţa dintre drepturile băneşti efectiv încasate şi cele cuvenite prin aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 prin care s-a aprobat O.G. nr. 15/2008 pentru perioada 17.10.2010 până la 13.05.2011, sume actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii.

Prin decizia civilă 400/2.06.2014 Curtea de Apel Galaţi a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanţi împotriva sentinţei civile nr.228/13.02.2014 pronunţată de Tribunalul Galaţi.

Împotriva acestei decizii, apelanţii au formulat cerere de revizuire, solicitând modificarea în parte a deciziei atacate.

În motivare, au fost reluate argumentele ce privesc fondul cauzei. Reclamanţii au arătat că la momentul pronunţării deciziei revizuite exista sentinţa civilă 2277/4.12.2013 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul 6719/121/2013, într-o speţă similară, ceea ce înseamnă că a fost încălcată autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri. Au susţinut că revizuirea este admisibilă când există hotărâri potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri.

În drept, a invocat art. 509 alin. 1 pct. 8, art. 511 alin. 1 pct. 8 şi art. 708 alin. 1 pct. 1 Cod de procedură civilă.

Intimata, legal citată, nu a formulat întâmpinare.

Revizuirea este inadmisibilă.

Revizuirea este o cale extraordinară de atac, care poate fi promovată doar în condiţiile restrictive prevăzute de art. 509 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Conform art. 509 pct.8 se poate formula cerere de revizuire dacă există hotărâri potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri.

Revizuienţii au arătat că decizia civilă 400/2.06.2014 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi este potrivnică şi încalcă autoritatea de lucru judecat a sentinţei civile nr.228/13.02.2014 pronunţată de Tribunalul Galaţi.

Analizând sentinţa civilă nr.228/13.02.2014 a Tribunalului Galaţi se constată că aceasta are ca părţi pe reclamantul LG şi pe pârâtul CTTV. Decizia civilă 400/2.06.2014 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi are ca părţi pe reclamanţii-revizuienţi şi pe pârâta Şcoala gimnazială  nr……..

Autoritatea de lucru judecat, reglementată de art. 431 Cod de procedură civilă presupune existenţa unei triple identităţi, de părţi, cauză şi obiect. În mod evident, în cele două hotărâri  părţile sunt diferite, aspect recunoscut şi de reprezentantul revizuienţilor.

Având în vedere că textul art. 509 pct. 9 prevede în mod expres că e necesar ca prin cea de-a doua hotărâre să fie încălcată autoritatea de lucru judecat a celei dintâi, Curtea constată că revizuirea este, în mod vădit, inadmisibilă şi urmează a o respinge, în baza art. 513 Cod de procedură civilă.

Sub aspectul conduitei procesuale a reprezentantului revizuienţilor, Curtea constată că aceasta reprezintă o exercitare abuzivă a dreptului de a promova căi de atac. În cuprinsul cererii de revizuire este reprodus conţinutul articolului care prevede existenţa autorităţii de lucru judecat, iar acţiunea este semnată de consilierul juridic, persoană cu studii de drept. A susţine că există autoritate de lucru judecat chiar dacă părţile sunt diferite în cele două cauze, noţiune elementară de drept, nu reprezintă o necunoaştere a legii, ci rea credinţă din partea reprezentantului revizuienţilor. Pentru introducerea, cu rea credinţă, a cererii de revizuire, în baza art. 187 alin. 1 pct. 1 lit. a Cod procedură civilă, Curtea va dispune amendarea Sindicatului.