Punere sub interdictie

Hotărâre 926 din 05.03.2015


DOSAR CIVIL NR. 926/842/2014 

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRŞOVA

JUDEŢUL CONSTANŢA

SENTINȚA CIVILĂ NR.167

ŞEDINŢA PUBLICA  DIN : 05.03.2015

PREŞEDINTE: P. M.

GREFIER: G. C.

Ministerul Public  a fost reprezentat  de procuror : C.M.

Pe rol, soluţionarea acţiunii civile având ca obiect punere sub interdicţie, formulată de reclamantul T. V., CNP: -, domiciliat în loc. -, str. -, nr.- județul Constanța, în contradictoriu cu pârâtul G. I.,CNP: -, domiciliat în loc. - , str. -, nr.-, județul Constanța, prin curator G. M. , CNP:-, domiciliat în loc. - , str. -, nr.-, județul -

Procedura este legal îndeplinită, conform dispoziţiilor art. 155 şi urm.C.pr.civ.

În temeiul art. 213 C.pr.civ. raportat la art. 231  C.pr.civ. în referire la Legea nr.2/2013 judecarea cauzei se desfăşoară în şedinţă publică şi înregistrată.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică potrivit  art. 219 C.pr.civ. răspund reclamantul T. V., prezent personal, curatorul pârâtului G. M., prezent personal și pârâtul G. I., prezent personal .

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului,s-au făcut menţiuni privitoare la îndeplinirea procedurii de citare şi stadiul procesual, precizându-se că nu a fost depus raportul de expertiză medico-legală a pârâtului G. I.; în referat s-a mai precizat că G. M.- curatorului special al pârâtului nu a depus la dosarul cauzei  o copie de pe certificatul de căsătorie.

Reprezentantul parchetului depune la dosarul cauzei raportul de expertiză medico-legală a pârâtului G. I..

Instanţa constată că este în imposibilitate de a lua consimţământul pârâtului G. I.,  având în vedere handicapul acesteia.

Întrebaţi fiind reprezentantul parchetului şi  reclamantul au precizat că nu mai au alte cereri de formulat sau excepţii de ridicat.

În temeiul art. 244 C.pr.civ. preşedintele declară cercetarea procesului încheiată şi, la solicitarea părţilor,  fixează termen  pentru dezbaterea fondului în şedinţă publică, respectiv în această zi .

Preşedintele, în baza disp.art.390 C.pr.civilă raportat la art. 392 C.pr.civilă declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă cuvântul  apărătorului  reclamantei.

Reclamantul solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată, respectiv, punerea sub interdicţie  a pârâtului G. I.  , având în vedere  probatoriul administrat în cauză şi concluziile raportul de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit de SML Constanţa  .

Reprezentantul parchetului formulează concluzii de admitere a cererii având în vedere înscrisurile depuse la dosar, precum şi raportul  de expertiză  medico-legală psihiatrică din care reiese că pârâtul G. I. a fost diagnosticat  cu  demență mixtă(vasculară și Alzheimer) stadiu sever şi are discernământul abolit.

Instanţa, în temeiul art. 394 C.pr.civ. închide dezbaterile în fond şi rămâne în pronunţare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată  următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 926/842/2014 la data de 30.10.2014 reclamantul T. V., CNP: -, domiciliat în loc. -, str. -, nr.9, județul -, în contradictoriu cu pârâtul G. I.,CNP: -, domiciliat în loc. - , str. -, nr.9, județul Constanța, prin curator G. M. , CNP:-, domiciliat în loc. - , str. -, nr.9, județul Constanța,a formulat cerere de punere sub interdicţie şi de instituire a tutelei,în urma căreia instanţa să dispună punerea sub interdicţie a pârâtului (socrul său ) G. I. , născut la data de  11.06.1949, domiciliat în loc. - , str. -, nr.9, județul -.

În fapt reclamantul arată că socrul său  este  bolnav  de mai bine  de 3  ani de demență mixtă, alzmeimer  și tulburare  delirantă conform actelor medicale . prin  avizul  psihologic  nr. 4465 din 20.11.2013, parte integrantă  din fișa  de anamnează nr. 4689/20.11.2012, s-a constatat  că pârâtul este inapt  pentru  a se autoîngriji și pentru a lua decizii. Evaluările  medicale  la care  a fost supus  pârâtul au condus prin concluziile acestora la emiterea deciziei nr. 2723/28.11.2013 de  constatarea incapacității  de muncă  și a incapacității  de a se îngriji.

 În continuare reclamantul arată că doreşte şi se angajează să  se ocupe  de interesele legitime ale acestuia atât prin prisma vârstei, cât și prin cea a mijloacelor financiare.

De asemenea, arată  că  pârâtul  se află  în supravegherea permanentă  a întregii familii, nefiind  lipsit de grijă și ocrotirea niciunia dintre ei.

Întrucât  din cauza bolii pârâtul  nu se poate îngriji  singur  de interesele  sale,  fiind incapabil  să ia  decizii, solicită  punerea acestuia sub interdicție  și numirea sa  ca tutore  al acestuia, având  în vedere gradul  apropiat  de rudenie, precum și legătura strânsă dintre  ei.

În drept s-au invocat dispoziţiile art.104-106 (2), art. 164  și urm. C.civ.  și art. 192,194,935-937 și 941 din C.pr.civ.

În dovedirea  susţinerilor sale reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri, resepctiv :  Decizia medicală  nr. 2723/28.11.2013, Fișa de anamneaza nr. 4689/20.11.2013, Scrisoare medicală din 06.03.2014, Scrisoare medicală nr. 4347/09.12.2013, Scrisoare medicală  nr. 3641/14.11.2013, program  recuperator  nr. 3591/15.11.2011, acte de stare civilă.

Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare ci s-a prezentat doar la ultimul termen de judecată

La  data de 03.11.2014, dosarul fiind în procedură prealabilă,  instanţa,  a pus în vedere autorităţii tutelare din cadrul Primăriei Orașului Hârșova să desemneze un curator pentru pârâtul G. I., iar prin dispoziţia nr. 825/10.11.2014 a fost numit curator special al pârâtului, numita G.M., în temeiul art. 167  din NCC,  pentru  îngrijirea, reprezentarea, precum şi  pentru adminsitrarea  bunurilor  acestuia  până la soluţionarea  cererii de punere sub interdicţie .

În cauză, instanţa a încuviinţat, pentru reclamant, proba cu înscrisurile depuse la dosar,  precum şi proba cu expertiza medico-legală psihiatrică a pârâtului , raportul întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală C. fiind anexat la filele 55 şi 56 din dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Pârâtul G. I. s-a născut  la data de - în oraşul -, judeţul -, fiind domiciliat în localitatea - (oraș -), județul -.  ( a se vedea copia actului de identitate aflată la fila 14 din dosar).

Din raportul de expertiză medico – legală psihiatrică nr. 5701/346/A1 persoane /2014 din 19.01.2015 întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină  Legală Constanţa ( f. 55-56) rezultă că pârâtul G. I.  este diagnosticat  cu demență mixtă (vasculară și Alzheimer) stadiu sever, cu discernământ abolit, incompetent psihic  de a se îngriji  de interesele sale. Raportul menţionat se coroborează cu Decizia medicală  nr. 2723/28.11.2013, Fișa de anamneaza nr. 4689/20.11.2013, Scrisoare medicală din 06.03.2014, Scrisoare medicală nr. 4347/09.12.2013, Scrisoare medicală nr. 3641/14.11.2013 și program  recuperator  nr. 3591/15.11.2011, ce atestă şi acesta că pârâtul suferă de boala menţionată.

Din raportul de expertiză  medico-legală psihiatrică  reiese că pârâtul are discernământ abolit.

De asemenea,adus fiind la ultimul termen de judecată,instanţa a constatat ca pârâtul G. I. nu poate comunica.

În drept, potrivit art. 164 alin. 1 din Codul civil „ Persoana care  nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale , din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pus sub interdicţie judecătorească „.

Conform art. 168 din Codul civil -interdicţia se pronunţă de instanţa judecătorească, cu concluziile procurorului şi îşi produce efectele de la data când hotărârea a rămas definitivă.

Coroborând întregul probatoriu administrat in cauza, cu textele de lege enunţate, instanţa reţine că, în speţă, s-a dovedit faptul că pârâtul nu are posibilitatea psihică de autoîngrijire şi autocontrol, nu are capacitatea psihică pentru a înţelege conţinutul şi consecinţa faptelor sale, ceea ce înseamnă că acesta are discernământul abolit, astfel încât nu are posibilitatea de a se îngriji de interesele sale.

Tutorele este dator să îngrijească de cel pus sub interdicţie, spre a-i grăbi vindecarea şi a-i îmbunătăţi condiţiile de viaţă. În acest scop se vor întrebuinţa veniturile şi la nevoie toate bunurile celui pus sub interdicţie. Autoritatea tutelară de acord cu serviciul sanitar competent şi ţinând seama de împrejurări, va hotărî dacă cel pus sub interdicţie va fi îngrijit la locuinţa lui ori într-o instituţie sanitară.

Prin urmare, în scopul protejării drepturilor şi intereselor pârâtei, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 164 alin. 1 Cod civil, admiţând cererea dedusă judecăţii şi dispunând punerea acestuia sub interdicţie a pârâtului G. I., nascut la data de -, CNP: -, domiciliat in satul -, str. - nr.- judetul -, reprezentat in cursul judecatii cauzei de curatorul special G. M. , CNP:-, domiciliată în loc. - , str. -, nr.-, județul -

Desemneaza in calitate de tutore al paratului G.I. pe numitul T. V., CNP -, domiciliat in satul -, str. - nr.-, judetul -, pentru a-l reprezenta, pentru a se ingriji de cel pus sub interdictie, pentru a-i imbunatatii conditiile de viata, pentru a-l reprezenta in exercitarea drepturilor si intereselor sale patrimoniale si nepatrimoniale, si pentru a-si asuma toate obligatiile legale ce decurg din calitatea de tutore.

Dupa ramanerea definitiva a prezentei sentinte civile,aceasta se va comunica: Serviciului de stare civila a orasului - la care nasterea celui pus sub interdictie judecatoreasca este inregistrat, Directiei de Sanatate Constanta, in vederea instituirii unei supravegheri medicale permanente asupra paratului pus sub interdictie, Autoritatii tutelare de la domiciliul celui pus sub interdictie.

Dupa ramanerea definitiva a prezentei sentinte civile –dispune comunicarea sentintei la Judecatoria Harsova (instanta de la locul nasterii celui pus sub interdictie) sa procedeze la transcrierea acesteia in registrul special anume destinat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea având ca obiect punere sub interdicţie, formulată de reclamantul T. V., CNP: -, domiciliat în loc. -, str. -, nr-, județul -, în contradictoriu cu pârâtul G. I.,CNP: -, domiciliat în loc. - , str. -, nr.-, județul -, prin curator G. M. , CNP:-, domiciliat în loc. - , str. -, nr.-, județul -

În baza art.939 C.proc.civ

Dispune punerea sub interdicție judecătorească a pârâtului G. I., CNP -, domiciliat în satul -, str. - nr.-, județul -.

În baza art.941 C.proc.civ

Numește în calitate de tutore al pârâtului G. Io. pe reclamantul T. V., CNP -, domiciliat în -, str. - nr.-, județul -.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.03.2015

 PREŞEDINTE, GREFIER,

P. M.  G. C.

Red..jud..P.M.-27.03.2015

Dact.gref. Gh.C.-27.03.2015

Ex.-6