Chemare in judecata

Sentinţă civilă 3363 din 15.11.2012


JUDECĂTORIA MOINEŞTI Dosar nr. 4926/260/2011

SENTINŢA CIVILĂ nr.3363/2012

Şedinţa publică de la 15 NOIEMBRIE 2012

C5-HOTĂRÂRE CARE SĂ ŢINĂ LOC DE ACT AUTENTIC

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată în data de 09.06.2011 pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 4926/260/2011 reclamanţii, cu domiciliul în, au chemat în judecată pârâţii, pentru ca în urma probelor ce vor fi administrate instanţa să dispună perfectarea vânzării-cumpărării imobilului teren în suprafaţă de 1360 mp teren fânaţ, situat în municipiul FFF.

In motivarea acţiunii reclamanţii au arătat că la data de 15.08.2010 între părţi s-a încheiat un act sub semnătură privată prin care pârâţii au vândut reclamanţilor suprafaţa de 1360 mp teren fânaţ pentru care aceştia au achitat suma de 2000 lei.

Deşi pârâţii s-au obligat ca în termen de 30 de zile să meargă la notariat pentru a încheia în formă autentică vânzarea-cumpărarea intervenită între părţi, aceştia nu şi-au mai îndeplinit această obligaţie.

în drept, reclamanţii au invocat prevederile art. 1073-1077 Cod civil.

în dovedirea acţiunii, reclamanţii au solicitat administrarea probei cu interogatoriul pârâţilor, înscrisuri şi proba testimonială.

Acţiunea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 46 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei. La termenul din 18.10.2012 reclamanţii au completat taxa judiciară de timbru cu 18 lei.

Legal citaţi pârâţii nu au formulat întâmpinare.

în cauză au fost administrate proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtului, proba testimonială cu martorii şi expertiză tehnică de specialitate.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa civilă nr. 3920/16.10.1985 pronunţată de Judecătoria Gheorghe Gheorghiu Dej în dosarul nr. 659/1985 a fost admisă acţiunea formulată de, dispunându-se partajarea bunurilor rămase de pe urma defunctului fiindu-i atribuită suprafaţa de 1360 mp teren fânaţ aflată la punctul Dealu Mare.

Prin înscrisul sub semnătura privata încheiat intre părţi la data de 15.08.2010 pârâţii au vândut reclamanţilor suprafaţa de 1360 mp teren fânaţ, situat în Moineşti la punctul Dealu Mare, judeţul Bacău, preţul primit de vânzători fiind de 2000 lei, aceştia obligându-se ca în termen de 30 de zile să perfecteze vânzarea sub forma unui înscris autentic.

Din cuprinsul înscrisului încheiat la data de 15.09.2009 rezultă că reclamanţii şi-au îndeplinit obligaţia de plată integrală a preţului convenit de către părţi.

Din declaraţia martorului reiese că a fost de faţă în luna august 2010 când reclamanţii au plătit pârâţilor suma de 2000 lei pentru cumpărarea suprafeţei de teren de 1360 mp, având ca vecini la nord pe, la est drumul sătesc, la sud, la vest.

De asemenea, din declaraţia martorului instanţa reţine că aceasta a semnat în calitate de martor înscrisul încheiat între reclamanţi şi pârâţi pentru vânzarea-cumpărarea suprafeţei de 1360 mp din GGG, zona Dealul Mare.

Prin încheierea din 29.09.2011 instanţa a încuviinţat şi proba cu interogatoriul pârâţilor, aceştia fiind citaţi cu menţiunea personal la interogatoriu. Potrivit art. 225 cod procedura civilă, dacă partea fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfăţişează, instanţa poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai ca un început de dovada în folosul părţii potrivnice.

Din interogatoriul luat pârâtului (fila 35 dosar) instanţa reţine că acesta recunoaşte că a vândut împreună cu soţia sa reclamanţilor suprafaţa de 1360 mp teren fânaţ situat în Moineşti, că pentru această suprafaţă de teren a primit preţul convenit şi că este de acord cu acţiunea promovată de reclamanţi.

Imobilul teren a fost identificat şi evaluat conform expertizei. Faţă de probatoriul administrat în cauză, poziţia procesuală a pârâţilor care nu au formulat întâmpinare, pârâtul recunoscând încheierea contractului de vânzare-cumpărare prin înscris sub semnătură privată iar pârâta neprezentându-se în faţa instanţei deşi a fost citată cu menţiunea personal la interogatoriu, instanţa apreciind întemeiată acţiunea reclamanţilor urmează ca în temeiul art. 1166, 1270, 1279, 1350 Cod civil - să o admită şi va dispune perfectarea vânzării-cumpărării intervenită între părţi cu privire la imobilul teren în suprafaţă de 1360 mp teren fânaţ, situat în extravilanul municipiului Moineşti la punctul Dealu Mare, judeţul Bacău, având ca vecini la nord moşt., la est drum de exploatare, la sud, la vest moşt., astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză.

în baza art. 274 alin. 1 cod procedură civilă, instanţa va lua act ca reclamanţii nu solicită cheltuieli de judecată.