Hotărâre care să ţină loc de act autentic

Sentinţă civilă 581 din 20.03.2014


Prin cererea adresată Judecătoriei Fălticeni şi înregistrată sub nr. 4415/227 din 20.12.2013, reclamanţii TP și TM au chemat în judecată pârâtele AC, GE si FM, în calitate de moştenitoare ai defunctului AI, pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic al vânzării-cumpărării ce a avut loc la data de 23.04.2008, prin antecontractul  de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1105/23.04.2008 la BNP RAA.

În fapt, arată că a cumpărat de la autorul pârâtelor AI prin antercontractul de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr.1105/23.04.2008 la BNP RAA, suprafaţa de  20.000 mp păşuni, identic cu parcela A 131185 din CF 31185 a comunei cadastrale Rădăşeni, înscrisă  în titlul de proprietate nr.250/1994, emis pe numele defunctului.

Susţin reclamanţii că preţul prevăzut în contract de 13.440 lei a fost achitat în totalitate la data încheierii contractului, dată de la care au intrat în posesia terenului, pentru care au plătit taxele şi impozitele aferente.

Precizează reclamanţii că au făcut demersuri pentru intabularea terenului, dar nu au reuşit să încheie contractul de vânzare-cumpărare, întrucât promitentul vânzător a decedat, motiv pentru care a formulat prezenta acţiune.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 1279 al.3 Cod civil.

În dovedire, a anexat înscrisuri.

Potrivit dispoziţiilor art. 201 Cod procedură civilă, cererea de chemare în judecată a fost comunicată pârâtelor pentru a formula întâmpinare prin care să-şi precizeze poziţia faţă de această cerere, obligaţie pe care acestea au îndeplinit-o, iar prin întâmpinările depuse la dosar au arătat că sunt de acord cu acţiunea formulată de reclamanţi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: 

Potrivit antecontractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1105/23.04.2008 la BNP RAA (fila 9), între reclamanţi şi autorul pârâtelor, defunctul AI a intervenit o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare prin care acesta  s-a obligat să vândă reclamanţilor suprafaţa de 20.000 mp teren păşuni identic cu parcela A 131185 din CF 31185 a comunei cadastrale Rădăşeni, înscrisă  în titlul de proprietate nr.250/1994, emis pe numele defunctului, cu preţul de 13.440 lei, achitat la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare.

Suprafaţa de 20.000 mp teren păşuni este situată în locul numit „Imaş viţei”, cu vecinii: drum, imaş, drum, imaş, pe raza comunei Rădăşeni, jud. Suceava, este înscrisă în titlul de proprietate nr. 250/1994 emis pe numele autorului pârâtelor AGhI şi face parte din lotul de 27.200 mp.

Validarea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare a unui bun individual determinat şi transformarea acesteia în act juridic perfect de înstrăinare este condiţionată de existenţa bunului sub titlu de proprietar în patrimoniul vânzătorului-promitent.

În speţă, s-a făcut dovada dreptului de proprietate pentru imobilele înstrăinate.

Având în vedere cele reţinute, dar şi poziţia procesuală a pârâtelor, în calitate de moştenitoare a defunctului AI, instanţa în temeiul dispoziţiilor art. 1669 Cod civil, va admite acţiunea formulată de reclamanţi şi va constata vânzarea-cumpărarea încheiată între părţi, prezenta hotărâre urmând a ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare.