Pretenţii

Sentinţă civilă 2045 din 25.11.2013


Prin cererea adresată Judecătoriei Fălticeni şi înregistrată sub nr. 35/227 din 17 mai 2010,

reclamanta S.C. OS S.R.L. FĂLTICENI a solicitat în contradictoriu cu pârâtele : BM, DM ȘI IC, ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtelor la plata : sumei de 7174, 89 lei reprezentând debit către subscrisa SC OS SRL Fălticeni, a penalităţilor de întârziere şi a dobânzii legale în sumă de 1122,46 lei precum şi la plata acestora în continuare până la achitarea integrală a debitului, suma rezultantă să fie calculată la valoarea indicelui de inflaţie la zi, cu obligarea pârâtelor la plata şi a cheltuielilor de judecată.

În fapt, se arată că : în anul 2006 după retrocedarea terenurilor forestiere, a fost înfiinţată societatea reclamantă care, aşa cum rezultă din statului societăţi şi contractul de administrare nr.79 din 31.10.2006, are ca obiect de activitate principal : administrarea fondului forestier (paza, exploatare în regim silvic cu aprobare igienizare şi alte lucrări de natură silvică specifică ocoalelor) şi care a rezultat în urma asocierii a mai multor proprietari printre care şi pârâtele în calitate de moştenitoare ale numitului Z, conform actului adiţional la contract, prin care aceştia au aderat la asociaţie (societatea reclamantă) asumându-şi toate clauzele contractuale cu drepturi şi obligaţii deopotrivă - cu toate efectele ce deriva din contractul sus amintit.

În urma desfăşurării activităţii la societate în conformitate cu statutul şi contractul mai sus menţionat, s-au efectuat operaţiunile contabile evidenţiate în balanţa de venituri şi cheltuieli şi în alte documente contabile, referitoare la proprietarii pentru care societatea a prestat servicii, precum şi alte obligaţii şi drepturi.

Întrucât în anul 2007, moştenitorii lui Z, respectiv pârâtele au solicitat plecarea din asociaţie, a fost necesară o evaluare din punct de vedere financiar a creanţelor si debitelor reciproce atât a acestor proprietari () fata de societate cât si a societăţii fata de aceştia.

Astfel, la solicitarea acestora şi cu acordul societăţii, au fost efectuat expertize contabile pentru a stabili care sunt datoriile pe care părţile le au unele faţă de celelalte.

Expertizele s-au desfăşurat pe o durata de timp limitata si au vizat verificarea unor acte pentru o perioadă de timp şi numai pentru anumite operaţiuni.

Efectuarea actelor contabile şi a operaţiunilor s-au desfăşurat in continuare si din coroborarea tuturor datelor in timp a rezultat debitul invocat în cauză, pe care cele 3 pârâte, le au faţă de societatea reclamantă.

Consideră, din punct de vedere financiar contabil, debitul ca fiind cert, lichid şi exigibil şi îl argumentează prin : debitul de 7174 , 89 lei care se compune din : - 942 , 90 lei diferenţa dintre vânzarea la drum auto si fasonat la cioata aferenta imputatiei stabilite prin Actul de control de fond nr. 19455/15.10.2007-inspecţie efectuata de către ...Suceava la data predării suprafeţei de pădure proprietarilor, calcul conform anexei nr. 1; - 205,91 lei – care reprezintă eroarea de calcul rezultata din situaţia suplimentara de plata fata de expertiza, achitata moştenitorilor Z, in speţa d-lui DT, la data de 17.03.2008 - calcul conf. anexa 2; - 53,13 lei si 22,91 lei - sume achitate de doua ori (o data plătită, întrucat au fost cuprinse in expertiza contabila întocmita cu ocazia retragerii proprietarilor Z si inca o data plătite la data de 17.03.2008 prin situaţia suplimentara de plata fata de expertiza iniţiala ; calcul anexa 3); -1534,54 lei TVA de plata suma achitata de către reclamanta la stat - suma sus menţionata fiind aferenta veniturilor si cheltuielilor din sem.II 2007- calculul sumei nefiind cuprins in expertiza contabila efectuata la solicitarea moştenitorilor Z - paraţi in prezenta cauza, la momentul retragerii acestora din asociaţia SC OS SRL FĂLTICENI, deoarece suma nu a fost cuprinsă la acea data in semestrul II 2007 nefiind deci la  data retragerii acestora, calculata conform anexei 4 ; - 1789,85 lei cheltuieli de judecata in procesul cu ANAF Suceava - dosar 7705/86/2008 - in care reclamanta a contestat calculul impozitului pe profit calculate si executat de către ANAF Suceava la care au adăugat si majorări de intarziere, calcul conform anexei 5; -1987,17 lei suma ce reprezintă majorări de intarziere pentru neplata la termen a impozitului profit calculate in expertiza contabila la procesul pe rol dosar 7705/86/2008- conform anexei 6; - 638,48 lei impozit dividente - calculate in expertiza contabila la procesul pe rol dosar 7705/86/2008- conform anexei 7.

În drept, invocă dispoziţiile art. 1576 -1590, 962 si urmatoarele Cod civil, art.998, art 1073,1075 si următoarele, art.1088 Cod civil, art.5 Cod procedură civila,  art.75 (1) pct.1. Cod procedură civilă, art.112 si următoarele, art.274, 720 1 Cod procedură civilă, art. 3, 56, 833 Cod comercial.

În dovedire, a depus la dosar – înscrisuri (filele 10-36) şi a solicitat admiterea probei cu expertiza tehnică de specialitate judiciară contabilă.

Prin întâmpinarea şi cererea reconvenţională (filele 46- 49 dosar), pârâtele au solicitat în baza probatoriului ce se va administra, respingerea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamant-pârâta S.C.OS S.R.L. Fălticeni ca nefondată, obligarea reclamant-pârâtei la plata sumei de 6.381,39 lei reprezentând TVA recuperate de către aceasta şi datorată pârât-reclamantelor cu dobânda legală aferentă calculată potrivit dispoziţiilor art.43 Cod comercial şi art.3 alin.3 din O.G.9/2000 privind nivelul dobânzii legale, de la data încasării şi până la data restituirii integrală a acesteia, şi obligarea reclamant-pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, arată că prin cererea de chemare în judecată înaintată instanţei, reclamant-pârâta a solicitat obligarea pârâtelor-reclamantelor, la plata sumei de 7.174,89 lei, cu penalităţile aferente în cuantum de 1.122,46 lei, şi a cheltuielilor de judecată, invocând faptul că - debitul este compus din : 942942,90 lei diferenţă dintre vânzarea la drum auto şi fasonat la cioată aferent imputaţiei stabilită prin actul de control nf.19455/15.10.2007 al ......Suceava, 205,91 lei eroare de calcul rezultată din situaţia suplimentară de plată faţă de expertiză, 53,13 lei şi 22,91 lei sume achitate de două ori, 1534,54 lei TVA de plată achitată de reclamant-pârâta ce nu a fost prinsă în expertiză, 1.789,85 lei cheltuieli de judecată în proces cu ANAF-dosar nr.7705/86/2008, 1987,17 lei majorări de întârziere pentru neplata impozitului pe profit potrivit expertizei contabile din dosarul nr.7705/86/2008 şi 638,48 lei impozit dividente calculate potrivit expertizei contabile din dosar nr.7705/86/2008.

Având în vedere pretenţiile reclamant-pârâtei şi având în vedere faptul că aceasta a timbrat acţiunea doar cu 71 de lei, pârâtele-reclamante invocă excepţia insuficientei timbrări a cererii de chemare în judecată, solicitând, în cazul în care aceasta nu va achita şi diferenţa de taxă judiciară de timbru, să admiterea excepţiei şi anularea cererii de chemare în judecată.

Privind fondul cauzei, pârâtele-reclamante precizează că nu au nicio datorie faţă de reclamată şi că, sumele prezentate de către aceasta ca debit, fie sunt simple invenţii, fie nu le sunt imputabile.

Astfel, la data de 31.10.2006, s-a încheiat între reclamanta-pârâtă, în calitate de administrator şi AFR (în numele proprietarilor de păduri", membri ai asociaţiei, nominalizaţi în anexa 1 a contractului-printre care şi pârâtele-reclamante, în calitate de succesori după defunctul Z, în calitate de beneficiar, contractul de administrare nr.79/31.10.2006, pentru perioada 31.10.2006-31.12.2016.

Potrivit acestuia, S.C.OS se obliga să  administreze în regim silvic, suprafaţa de 5.288,31 ha fond forestier, proprietatea membrilor AFR, valorificând toate produsele lemnoase şi nelemnoase ale pădurii, în conformitate cu prevederile amenajamentului silvic, ale legislaţiei silvice în vigoare şi ale legilor economiei de piaţă, astfel încât să se desfăşoare o activitate economică.

În anul 2007, pârâtele-reclamante au decis să se retragă din AFR, prilej cu care s-a efectuat o expertiză contabilă judiciară pentru a se stabili, printre altele, situaţia financiară existentă între părţi, respectiv pârât-reclamantele şi reclamanta-pârâtă.

Potrivit acestei expertize contabile judiciare, reclamant-pârâta este cea care datorează  mai multe sume de bani, iar nu pârâtele-reclamante acesteia.

 Astfel, fată de pretenţile reclamant pârâtei, pârâtele reclamante înţeleg să precizeze următoarele:

- în ce priveşte debitul de 942,90 lei invocat de către reclamant-pârâtă ca fiind diferenţa de vânzare la drum auto şi fasonat la cioată aferent imputaţiei stabilită prin Actul de control de fond nr.l9455/15.10.2007-inspecţie, anexat cererii de chemare în judecată, precizează că  potrivit art.5.1 din contractul de administrare nr.79/31.10.2006 obligaţia de asigurare a pazei revenea reclamant-pârâtei, ori potrivit clauzelor contractuale acest debit nu ne poate fi imputat pârât-reclamantelor;

- în ce priveşte sumele de 205,91 lei-eroare de calcul rezultată din situaţia suplimentară de plată faţă de expertiză, 53,13 lei şi 22,91 lei sume achitate de două ori şi 1534,54 lei TVA de plată achitată de reclamant-pârâtă ce nu a fost prinsă în expertiză II contabilă, acestea sunt simple valori indicate fără niciun temei, întrucât, situaţia financiară dintre părţile în cauza de faţă, a fost stabilită printr-o expertiză contabilă judiciară (anexată), necontestată de către reclamant-pârâtă sub niciun aspect;

- referitor la sumele de 1.789,85 lei cheltuieli de judecată în proces cu ANAF-dosar nr.7705/86/2008, 1987,17 lei majorări de întârziere pentru neplata impozitului pe profit potrivit expertizei contabile din dosarul nr.7705/86/2008 şi 638,48 lei impozit dividente calculate potrivit expertizei contabile din dosar nr.7705/86/2008, precizează că acestea nu le privesc, nefiind parte în dosarul cu nr. 7705/86/2008.

- referitor la suma de 28.482,38 lei reprezentând impozit pe profit datorat de asemenea pârâtelor-reclamante, în calitate de proprietari, s-a stabilit că se vor purta discuţii după soluţionarea dosarului nr.7705/86/2008 aflat pe rolul Tribunalului Suceava-Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, ce are ca obiect contestaţie act administrativ (decizia de impunere nr.71050712.02.2008) şi că nu va fi nicio problemă cu privire la restituirea şi acestei, sume dacă dosarul amintit se va soluţiona favorabil.

Astfel, având în vedere expertiza contabilă judiciară, angajamentul de plată din data de 05.01.2010 şi situaţie cheltuieli nr.567/04.03.2008 a S.C.OS, toate anexate la dosarul cauzei, pârâtele-reclamante solicită admiterea cererii reconvenţionale, în sensul obligării reclamant-pârâtei la plata sumei de 6.381,39 lei reprezentând TVA recuperate de către aceasta şi datorat pârât-reclamantelor cu dobânda legală aferentă calculată potrivit disp.art. 43 C.com. şi art.3 alin.3 din O.G.9/2000 privind nivelul dobânzii legale, de la data încasării şi până la data restituirii integrală a acesteia şi de asemenea obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, au invocat dispoziţiile : art. l15, 118, 720 ind.1 Cod procedură civilă, art.969 C.civ., art. 43, 46 C.com.

În dovedire, au anexat la dosar înscrisuri (filele 50-86 şi 145-354) respectiv : expertiză contabilă judiciară, anexe la raport, situaţie cheltuieli nr.567/04.03.2008 a .O.S. FĂLTICENI S.R.L., contractul de administrare nr.79/31.10.2006.

Prin răspunsul la întâmpinare şi cererea reconvenţională (filele 93-100), reclamanta-pârâtă a formulat apărări, pe fond şi pe excepţie, solicitând :

- respingerea excepţiei de netimbrare corespunzătoare, învederând instanţei că, până la termen, s-a achitat suma aferenta de 480 lei plus 71 lei si timbru judiciar - pusă în vedere de instanţa de judecata;

- admiterea pe fond a cauzei şi respingerea cererii reconvenţionale, invocând că pârâtele solicită si ele plata sumei de 6381,39 sus menţionate si dobânzi in baza OG nr. 9/2000 - ori la aceasta data, acest dosar se judecă pe calea dreptului comun si nu pe calea somaţiei de plata, şi reiterând aspectele de fond invocate prin cererea de chemare în judecată.

La termenul de judecată din 13 ianuarie 2011, reclamanta-pârâtă şi-a precizat acţiunea în sensul că a renunţat la judecarea celui de-al doilea capăt de cerere, respectiv la obligarea pârât-reclamantelor la plata penalităţilor de întârziere (fila 131 dosar).

În cauză a fost administrată şi proba cu interogatoriul părţilor.

Prin sentinţa civilă nr. 994/18.04.2011 s-a respins ca nefondată cererea, s-a admis cererea reconvenţională şi a fost obligată reclamanta-pârâtă să plătească pârâtelor-reclamante suma de 6381,39 lei, cu titlu de pretenţii la care sa adaugă dobânda legală, de la data încasării şi până la restituirea integrală a debitului.

Impotriva acestei sentinţe şi a încheierii din 29.03.2011, a formulat recurs reclamanta-pârâtă SC OS SRL Fălticeni, criticând-o sub aspectul că prima instanţă nu s-a pronunţat asupra pretenţiilor, nu a efectuat proba cu expertiză, deşi a solicitat-o şi care era utilă cauzei.

Tribunalul, prin decizia nr. 2287/21.11.2012 a admis recursul declarat, a casat sentinţa civilă 994/2011 a Judecătoriei Fălticeni şi a trimis cauza spre rejudecare, aceleiaşi instanţe.

La această instanţă, dosarul a fost înregistrat sub nr. 35/227 din10.01.2013 şi părţile au fost legal citate.

In cauză, a fost admisă proba cu expertiză contabilă, întocmită de expert contabil CM.

In urma efectuării raportului de expertiză contabilă administrat în cauză, potrivit art. 132 Cod proc.civ. reclamanta-pârâtă SC OS Fălticeni, a înţeles să-şi precizeze acţiunea, în sensul măririi câtimii obiectului acţiunii reprezentând pretenţii, la suma de 13.133,85 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că :

La data de 31.10.2006 s-a încheiat între reclamantul-pârât şi AFR un contract de administrare a suprafeţei de 5288,31 ha fond forestier, proprietatea AFR din cadrul căreia făceau parte şi pârâtele-reclamante.

În cursul anului 2007 pârâtele-reclamante au înţeles să se retragă din Asociaţia astfel că, raportul contractual nu le mai era opozabil.

Pretenţiile pârâtelor-reclamante sunt justificate atât timp cât prin raportul de expertiză extrajudiciară coroborată şi cu poziţia de recunoaştere a reclamantului-pârât cu ocazia concilierii directe (procesul verbal din 05.01.2010), acesta din urmă recunoaşte debitul de 6318,89 lei pe care îl datorează pârâtelor-reclamante.

În ceea ce priveşte pretenţiile solicitate de reclamant-pârât, se reţine că suma de 942,90 lei reprezintă diferenţa dintre vânzarea la drum auto şi fasonat la cioată - nu este datorată de pârâtele –reclamante, atât timp cât nu le revenea această obligaţie contractuală.

În privinţa sumelor de 205,91 lei reprezentând eroarea de calcul rezultată din situaţia suplimentară de plată faţă de expertiză, 53,13 lei, 22,91 lei şi 1534,54 lei TVA achitată de către reclamantă la stat, sunt sume stabilite în baza unor note de fundamentare întocmite de reclamant-pârât fără a fi însuşite de pârâte – reclamante.

Sumele de 1789,85 lei cheltuieli de judecată cu ANAF, - 1987,17 lei majorări întârziere pentru neplată impozit pe profit 638,48 lei impozit pe dividende reprezintă pretenţie ce vizează exclusiv litigiul dintre reclamant – pârât  şi ANAF neputând fi imputate pârâtelor-reclamante.

Faţă de cele arătate, având în vedere şi dispoziţiile art. 969 Cod civil, instanţa va respinge cererea principală ca nefondată şi va admite cererea reconvenţională, urmând să oblige reclamantul-pârât să plătească pârâtelor-reclamante suma de 6381,39 lei cu titlu de pretenţie, la care se adaugă dobânda legală de la data încasării şi până la restituirea integrală a debitului.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă reclamanta-pârâtă va fi obligată să plătească pârâtelor-reclamante suma de 990,9 lei cheltuieli de judecată.

Domenii speta