Sentinta civila

Hotărâre 6002 din 21.10.2014


Dosar nr. 6196/1748/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CORNETU

SENTINTA CIVILA NR.6002

Şedinţa publica din data de 21.10.2014

Instanta constituita din:

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamanta V. B. M. -cu dom. ales şi pe pârât V. G. V., autoritate tutelară PS6, având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică reclamanta a răspuns personal şi asistata de apărător ales, pârâtul personal.

Procedura  de citare este legal îndeplinită.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, după care

La interpelarea instantei, reclamanta prin avocat arata faptul ca minorul locuieste in sector 6 Bucuresti.

Sunt legitimate părtile, reclamanta prezentand instantei CI seria …. nr………, paratul prezentand CI seria …. nr…….

De asemenea, la interpelarea instantei, reclamanta arata ca nu are alte actiuni promovate pe rolul Judecatoriei Cornetu.

Instanta invoca din oficiu exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Cornetu si acorda cuvantul pe exceptia invocata.

Reclamanta prin avocat apreciaza faptul ca Judecatoria Cornetu nu are competenta teritorial de a solutiona prezenta cauza, solicitand înaintarea prezentei cauze instantei ierarhic superioare spre solutionarea conflictului negativ de competenta.

Paratul solicita înaintarea prezentei cauze la Judecatoria sector 3 Bucuresti , unde are domiciliu.

Instanta retine cauza în pronuntare pe exceptia invocata.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti la data de 17.07.2014 sub nr. …./303/2014 reclamanta V.B.M. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul V.G.V., pe cale de ordonanţă preşedinţială, încredinţarea spre creştere şi educare a minorului V.E.G., stabilirea locuinţei minorului la mamă până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 8683/303/2014.

În motivare, reclamanta a arătat că părţile s-au căsătorit în anul 2013, iar din relaţia acestora a rezultat minorul V.E.G.

A mai arătat reclamanta că neînţelegerile dintre părţi au apărut după naşterea minorului ca urmare a faptului că pârâtul nu mai contribuia financiar la cheltuielile familiei, iar ulterior certurile s-au transformat în ameninţări şi ameninţările s-au materializat în violenţe fizice.

De asemenea, reclamanta a precizat că pârâtul a început să se manifeste necorespunzător şi faţă de minor, subliniind că pârâtului îi lipseşte interesul şi implicarea în viaţa minorului.

În drept, au fost invocate prevederile art. 919 din NCPC.

În dovedire, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriu, anchetă socială.

Reclamanta a ataşat cererii de chemare în judecată următoarele înscrisuri, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: act de identitate al reclamantei, certificat de căsătorie.

Cererea a fost timbrată cu suma de 20 lei conform chitanţei aflată la fila nr. 8 din dosar.

La termenul de judecată din data de 08.09.2014 instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti.

Prin sentinţa civilă nr. 6292/08.09.2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti a fost admisă excepţiei necompetenţei teritoriale şi declinată cauza spre competentă soluţionare în favoarea Judecătoriei Cornetu.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a avut în vedere prevederile art. 94 şi art. 107 din NCPC care reglementează competenţa materială şi teritorială a instanţelor judecătoreşti, apreciind că în prezenta cauză având ca obiect exercitarea autorităţii părinteşti şi stabilirea locuinţei minorului nicio dispoziţie legală nu stabileşte competenţa unei anumite instanţe, astfel încât urmează a se aplica regula generală potrivit căreia cererea este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie domiciliază pârâtul.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Cornetu la data de 16.09.2014 sub nr. 6196/1748/2014.

La termenul de judecată din data de 21.10.2014, a fost invocată din oficiu excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Cornetu.

Analizând actele si lucrările dosarului sub aspectul excepţiei de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Cornetu, invocată din oficiu, instanţa reţine următoarele :

Prin prezenta acţiune reclamanta tinde ca, pe cale de ordonanţă preşedinţială, instanţa să dispună în mod provizoriu, în legătură cu modalitatea de exercitare a autorităţii părintești asupra minorului rezultat din căsătoria părţilor, până la soluţionarea definitiva a dosarului nr. 8683/303/2014, ce are ca obiect divorţul părţilor şi a fost înregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti.

  În drept, se reţine incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 919  C.proc.civ. potrivit cărora instanţa care soluţionează cererea de divorţ „ poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanţă preşedinţială, măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la încasarea alocaţiei de stat pentru copii şi la folosirea locuinţei familiei.”, prevederi similare regăsindu-se şi în vechiul Cod de proc.civ., la art. 613 ind.2 din care rezultă că instanţa competentă să soluţioneze cererea de divorţ “poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanţă preşedinţială, măsuri vremelnice cu privire la încredinţarea copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la alocaţia pentru copii şi la folosirea locuinţei ”.

Astfel, se reţine că cererea formulata de reclamantă în prezenta cauză este accesorie litigiului de fond, înregistrat la Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti în dosarul nr. 8683/303/2014..

Pe de alta parte, instanta retine si prevederile art. art.114 NCPC conform carora, dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are reşedinţa persoana ocrotită.

Această prevedere are caracter de normă specială faţă de dispoziţiile art. 107 NCpc. care prevăd că cererea se face la instanţa domiciliului pârâtului şi se aplică în cauză, dat fiind obiectul cererii referitor la modalitatea de exercitare a drepturilor părinteşti. Or, potrivit art.106 Cod civil ocrotirea minorului se face prin părinţi sau alte modalităţi prevăzute de lege, astfel că şi exercitarea drepturilor părinteşti constituie o formă de ocrotire, atrăgând aplicabilitatea art.114 NCpc.

Competenţa teritorială stabilită astfel este, în cazul proceselor referitoare la persoane,  exclusivă şi absolută, astfel cum reiese din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art.126 NCpc, în sensul că părţile pot conveni ca pricinile referitoare la bunuri să fie judecate de alte instanţe decât acelea care, potrivit legii, au competenţa teritorială. Astfel, dacă în materia cererilor patrimoniale părţile pot deroga de la competenţa teritorială prevăzută de legea procesuală, în materia cererilor privitoare la persoane competenţa este obligatorie, dat fiind că drepturile părinteşti nu sunt drepturi de care părţile pot dispune liber.

De asemenea, potrivit art. 129 pct.3 Cpc., necompetenţa este de ordine publică atunci când pricina este de competenţa unei instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înătura, excepţia necompetenţei putând fi invocată în acest caz chiar de instanţă din oficiu.

Întrucât, astfel cum reiese din susţinerile partilor, minora nu locuieşte pe raza Judecatoriei Cornetu,  instanţa va admite excepţia necompetenţei teritoriale a acestei instanţe şi va declina competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti, în a cărei rază teritorială îşi are reşedinţa persoana ocrotită –minora.

Având în vedere că prezenta cauză a fost trimisă Judecatoriei Cornetu spre soluţionare de Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti, potrivit art. 133 pct. 2 Cod procedură civilă, între cele două instanţe s-a născut un conflict negativ de competenţă.

Drept urmare, Judecătoria Cornetu, în temeiul art. 134 şi art. 135 alin.1 Cod procedură civilă, va suspenda din oficiu judecata prezentei cauze şi va dispune înaintarea dosarului Curţii de Apel Bucureşti (instanţă imediat superioară şi comună instanţelor aflate în conflict), pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Cornetu.

 Declină competenţa de soluţionare a acţiunii formulată de reclamanta V.B.M, cu domiciliul ales in ……..  în contradictoriu cu pârâtul V.G.V., cu domiciliul in ……, autoritate tutelara Primaria sector 6 Bucuresti, cu sediul in ………, in favoarea Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti.

În temeiul art. 133 pct. 2 Cod procedură civilă, constată ivit conflictul negativ de competenţă între Judecătoria Cornetu şi Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti.

 În temeiul art. 134 şi art. 135 alin.1 Cod procedură civilă, suspendă din oficiu judecata cauzei şi dispune înaintarea dosarului Curţii de Apel Bucureşti pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

Fără cale de atac.

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.10.2014.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. D.M.E.

Tehnored. A.G.