Succesiune

Sentinţă civilă 1086 din 03.04.2014


Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată sub nr.7269/207/2013, reclamantele TM şi TC au chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtele TM şi TJ, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se  constate deschisă succesiunea autorului TV, decedat la data de 30.03.2006, să stabilească calitatea de moştenitori, masa succesorală şi cotele părţi ce le revin fiecăruia  .

În motivarea în fapt a cererii, s-a arătat că  de pe urma autorului TV, au rămas ca moştenitori acceptanţi ai succesiunii, reclamantele TM în calitate de soţie supravieţuitoare,  TC, în calitate de fiică a autorului, iar  TM şi TJ în calitate de descendenţi gr.I.

S-a arătat că averea succesorala rămasa de pe urma defunctului  TV,se compune din : suprafaţa de 0,3196 ha teren intravilan situat în com.S..., jud.Olt, cuprinsă în TP nr…. în T.9, P.72, 73, 74 şi 119; cota de ½ din una casă cu 3 camere, dependinţe şi anexe gospodăreşti, construită în anul 1963 din paiantă, acoperită cu ţiglă, în suprafaţă de 44 mp, situată în com.S…, jud.Olt; suprafaţa de 1,8717 ha teren extravilan situat în com.S..., jud.Olt, amplasat astfel:  în T.156 P.68 suprafaţa de 0,0200 ha;  în T.179/1 P.45 suprafaţa de 0,5017 ha; în T.179 P.59, suprafaţa de 1,00 ha; în T.86 P.60, suprafaţa de 0,2500 ha şi în T.156 P.68/1, suprafaţa de 0,1000 ha.

Reclamantele au mai învederat că la imobilul succesoral au  adus anumite îmbunătăţiri constând în: reparat în totalitate o cameră prin zugrăvire, izolare cu polistiren espandat şi schimbat fereastra; refăcut o sobă şi construit una nouă, ambele din teracotă; confecţionat un gard din plasă de sârmă pe o lungime de 50 mp, spre vecinul PI.

În drept s-au invocat dispoziţiile art.653 şi art. 728 Cod civil.

S-a solicitat sistarea stării de  indiviziune în care se află părţile asupra averii succesorale rămasă de la autorul TV, decedat  la 30.03.2006, cu ultim domiciliu în com.S…,  jud.Olt

În conformitate cu dispoziţiile art. 112 din Codul de procedură civilă,  la cerere au fost ataşate următoarele înscrisuri: certificate deces autor TV, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale emisă de Primăria com.S…, jud.Olt, certificat fiscal, TP nr…./30.01.1995, decizia nr.42/31.01.2006 pronunţată de Tribunalul Olt, taxă timbru (fila 12), încheierea notarială nr.72/23.11.2012, cerere reconvenţională.

Prin cererea reconvenţională (fila 14 dosar), reclamanta TJ a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate calitatea sa de moştenitor testamentar a autorului TV , decedat la 30.03.2006, calitate în care moşteneşte întreaga sa avere mobilă şi imobilă în baza testamentului olograf întocmit de autor în data de 15.05.2006; să se constate că autorul este proprietarul exclusiv al bunurilor imobile, casa de locuit, construită din paiantă, acoperită cu ţiglă şi anexele gospodăreşti edificate de acesta înainte de căsătorie cu reclamanta TM pe terenul proprietatea exclusivă a acestuia moştenită de la părinţii săi; obligarea reclamantei TM să întregească masa partajabilă cu produsele agricole-recolta de cereale însuşită integral de aceasta pentru anii agricoli 2009-2012, apreciată provizoriu la suma de 3000 lei.

În fapt, arată reclamanta reconvenţională că este moştenitoare legală a autorului TV în calitate de fiică descendent gr.I, alături de cele două surori ale sale şi de mama lor.

Se menţionează că, pe tot parcursul vieţii autorului, reclamanta a fost cea care i-a fost aproape , l-a îngrijit şi întreţinut, fiind desemnată de către acesta, moştenitoarea sa testamentară prin înscrisul olograf din care rezultă voinţa „mortis cauza” a autorului.

A precizat reclamanta că despre voinţa autorului are cunoştinţă şi mama sa, care a semnat alături de autor, testamentul olograf.

În drept, au fost invocate disp.art.650, 651, 841, 856, 858, 888 c.civil.

S-a anexat copia sentinţei civile nr.2158/5.09.2003 dată de Judecătoria Caracal în dosarul nr.1717/2003.

În şedinţa publică  din data de 17.01.2013, instanţa a pus în vedere pârâtei TJ, sa facă dovada  completării taxei judiciare de timbru cu suma de 101 lei stabilită în conformitate cu dispoz. art. 3¹ din Legea 146/1997, sub sancţiunea anulării cererii reconvenţionale  ca netimbrată.

De asemenea, s-a pus în vedere reclamantelor să depună la dosar testamentul olograf întocmit la data de 15.05.2006 şi să precizeze valoarea  bunurilor succesorale edificate de autorul TV înainte  de căsătoria cu  reclamanta TM, pentru care se consideră unic moştenitor testamentar  al autorului TFV.

Instanţa a dispus emiterea unei  adrese către Primăria com. S…, jud. Olt, pentru a solicita să comunice anul edificării imobilului casa de locuit ce face obiectul acţiunii de partaj, după autorul TFV, decedat la data de 31.03.2006, cu ultim domiciliu în com. S…, jud. Olt.

Cererea a fost legal timbrată în conformitate cu dispoziţiile art. 3 ind. 1, art. 2 alin. 1 din Legea 146/1997 şi art. 3 alin. 2 din O.G. 32/1995.

 Au fost depuse la dosar actele solicitate prin încheierea de şedinţă din data de 17.01.2013, respectiv copie testament şi chitanţa privind achitarea taxei judiciare de timbru în sumă de 110 lei (fila 26).

Reclamanta pârâtă reconvenţional TJ, a depus la dosar o cerere prin care  şi-a precizat cererea de chemare în judecată, învederând estimativ şi provizoriu  valoarea bunurilor imobile ce formează obiectul testamentului olograf din data de 15.03.2006, al cărui beneficiar unic este, astfel: un imobil casă de locuit din paiantă, acoperit cu ţiglă, compus din 3 camere şi anexe construit în anul 1963 = 8000 lei şi terenul intravilan aferent casei de locuit şi construcţiile gospodăreşti anexe amplasat în T.9, P.72, 73, 74 şi 119 = 2000 lei

La termenul din data de 7.02.2013, instanţa a pus în vedere reclamantei- pârâte reconvenţional TJ, sa facă dovada  completării taxei judiciare de timbru cu suma de 300 lei stabilită în conformitate cu dispoz. art. 3¹ din Legea 146/1997, sub sancţiunea anulării cererii reconvenţionale  ca netimbrată, precum şi să depună la dosar testamentul olograf întocmit la data de 15.05.2006.

Pârâtele TM şi TC au depus la dosar (fila 31-32), o cerere prin care au solicitat instanţei să constate nulitatea absolută a testamentului olograf prezentat ca fiind întocmit în data de 15.05.2006 de autorul TVF, decedat la data de 30.03.2006, iar în cazul în care instanţa va considera ca fiind valid acest testament, s-a solicitat reducţiunea acestuia până la limita cotităţii disponibile.

În fapt, se arată că reclamantele TM şi TC sunt soţia supravieţuitoare şi respectiv fiica autorului decedat, iar pârâtele TM şi TJ, sunt fiicele acestuia.

Au menţionat reclamantele că data testamentului a fost modificată, iniţial s-a scris data de 15.05.2006, după care la cifra 5 s-a mai adăugat o liniuţă şi fost transformată în cifra 3.

S-a mai menţionat  că nici nu recunosc semnătura autorului şi nu au nici certitudinea că actul chiar a fost scris şi semnat de acesta.

În drept, au fost invocate disp.art.859, 958, 1177 c.civil.

În dovedire, reclamantele înţeleg să se folosească de proba testimonială cu înscrisuri şi interogatoriul pârâtelor.

În  şedinţa publică din data de 21.03.2013, instanţa a pus în vedere  pârâtelor-reclamante reconvenţional TC şi  TM,  să precizeze dacă se înscriu în fals sau dacă solicită verificarea de scripte cu privire la testamentul olograf întocmit la data de 15.05.2006 şi depus la dosar .

Totodată, s-a pus în vedere reclamantei-pârâtă reconvenţional TJ, să depună la dosar testamentul olograf întocmit la data de 15.05.2006, în original, precum şi să depună la dosar înscrisuri sub semnătură privată, scrise şi semnate de autorul TV, anterior datei de 15.05.2006, cât şi copia B.I.  privind pe autor.

La termenul din 20.06.2013, instanţa a încuviinţat  reclamantelor- pârâte reconvenţional proba cu înscrisuri  şi proba cu interogatoriul pârâtelor- reclamante reconvenţional.

De asemenea, la acelaşi termen de judecată, s-a încuviinţat pârâtelor-reclamante reconvenţional proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul reclamantelor-pârâte reconvenţional.

Au fost depuse la dosar interogatoriile luate pârâtelor reconvenţional TM şi TC.

În şedinţa publică din 12.09.2013 instanţa a procedat la luarea interogatoriilor pârâtelor reconvenţional TM şi TC, răspunsurile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei (filele 69-70), precum şi la interogatoriu reclamantei pârâre reconvenţional TJ, răspunsurile fiind consemnate şi ataşate la dosar (filele 71-72).

A fost luat interogatoriu reclamantei pârâre reconvenţional MM, răspunsurile fiind consemnate şi ataşate la dosar (filele 73-74).

S-a pus în vedere apărătorului pârâtelor reclamante reconvenţional d-na.av.Măceşanu Ecaterina, să depună la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 112,5 lei aferentă cererii prin care a solicitat reducţiunea testamentară.

A fost depusă dovada achitării taxei judiciare în cuantum de 112,5 lei (fila 76).

În şedinţa publică din 5.12.2013, a fost audiat martorul TI– propus din oficiu de către instanţă, declaraţia acestuia fiind cosemnată şi anexată la dosar fila 91.

La termenul de judecată din data de 16.01.2014, instanţa a amânat pronunţarea rezultatului dezbaterilor la data de  24.01.2014 pentru a da părţilor posibilitatea să depună la dosar concluzii scrise.

Au fost depuse la dosar la data de 23.01.2014, concluzii scrise din partea reclamantei TJ, iar la data de 20.01.2014 au fost depuse concluzii scrise din partea pârâtelor TM şi TC.

La termenul de judecată din data de 24.01.2014 instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea rezultatului dezbaterilor la data de 30.01.2014.

Prin incheierea de admitere in principiu pronuntata la data de 30.01.2014, instanta a admis  în principiu cererea de chemare în judecată formulată de reclamantele TM şi TC, în contradictoriu cu pârâtele reclamante-reconvenţional Marinaş Miora şi TJ si a constatat că a fost deschisă succesiunea TFV decedat la data de 30.06.2006, cu ultimul domiciliu în comuna S…, judeţul Olt, în calitate moştenitori legali ai defunctului, rămânând reclamanta TM în calitate de soţie supravieţuitoare cu o cotă de 1 din masa succesorală şi reclamanta TC în calitate de descendent de gradul I, cu o cotă de 3/4 din masa succesorală.

S-a constat că pârâtele reclamante-reconvenţional MM şi TJ descendenti de gradul I, sunt straine de mostenire prin neaccepatarea succesiunii în termenul legal de 6 luni de la data de 30.06.2006 când a decedat autorul TFV.

A fost respinsa în parte in principiu cererea reconventionala formulată de pârâta reclamantă reconvenţional TJ privind constatarea calităţii sale de moştenitor testamentar şi de obligare a pârâtei TM la întregirea masei partajabile cu suma de 3000 lei reprezentând recolta de cereale pe anii 2009-2012.

S-a stabilit că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului  TFV se compune din:

-  imobilul casă de locuit, construit din cărămidă în anul 1963, situat în comuna S... Judeţul Olt, dependinţe şi anexe.

- suprafaţa de 2368 mp teren arabil intravilan, situat în T 9 P 72, 73, 74 Comuna S… Judeţul Olt

- suprafaţa de 828mp teren arabil intravilan, situat în T 9 P 119 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 0,02ha teren arabil extravilan, situat în T 156 P 68 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 0,5017 ha teren arabil extravilan, situat în T 179/1 P 45 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 1 ha teren arabil extravilan, situat în T 179 P 59 Comuna S Judeţul Olt

-suprafaţa de 0,25 ha teren arabil extravilan, situat în T 86 P 60 Comuna S Judeţul Olt

-suprafaţa de 0,1 ha teren arabil extravilan, situat în T 156 P 68/1 Comuna S Judeţul Olt.

S-a constatat că reclamantele TM şi TCau adus îmbunătăţiri imobilului casă de locuit.

A fost respins ca rămas fără obiect capătul de cerere avand ca obiect constatarea nulităţii testamentului olograf si cererea în reducţiunea liberalităţilor excesive formulată de reclamantă şi în consecinţă s-a respins ca rămasă fără obiect excepţia prescripţiei dreptului la acţiune privind acţiunea în reducţiunea liberalităţilor excesive formulată de pârâta reclamantă reconvenţional.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele: 

Autorul TFV a decedat la data de  30.03.2006 , aşa cum rezultă din certificatul de deces aflat la dosarul cauzei ( fila 5).

În temeiul art. 651 din Codul civil „succesiunile se deschid prin moarte”, iar în ceea ce îl priveşte pe defunctul TV succesiunea acestuia nu a fost dezbătută aşa cum rezultă din Încheierea nr.72/2012 privind verificările efectuate în evidenţele succeorale la Camerei Notarilor Publici.

Instanţa apreciază ca fiind aplicabile aceste dispoziţii legale deoarece conform art.91 din Legea 71/2011 Moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului Civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moştenirii .

Având în vedere că succesiunea unei persoane se deschide prin moartea acesteia iar autorul părţilor, TV  a decedat la data de  30.03.2006, deci înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, în materie de succesiune instanţa va face aplicarea dispoziţiilor Codulu Civil de la 1864. 

Instanţa reţine că în conformitate cu  art. 673 5 din Codul de procedură civilă  “dacă părţile nu se învoiesc, instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietar, cota parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de coproprietate."

Astfel instanţa observă că masa succesorală rămasă de pe urma autorului TV se compune din :

-  imobilul casă de locuit, construit din cărămidă în anul 1963, situat în comuna S... Judeţul Olt, dependinţe şi anexe.

- suprafaţa de 2368 mp teren arabil intravilan, situat în T 9 P 72, 73, 74 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 828mp teren arabil intravilan, situat în T 9 P 119 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 0,02ha teren arabil extravilan, situat în T 156 P 68 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 0,5017 ha teren arabil extravilan, situat în T 179/1 P 45 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 1 ha teren arabil extravilan, situat în T 179 P 59 Comuna S Judeţul Olt

-suprafaţa de 0,25 ha teren arabil extravilan, situat în T 86 P 60 Comuna S Judeţul Olt

-suprafaţa de 0,1 ha teren arabil extravilan, situat în T 156 P 68/1 Comuna S Judeţul Olt.

Aşa cum reiese din adeverinţa nr.187 din data de 29.012013 emisă de Primăria Comunei S...(fila 62), imobilul casă de locuit a fost edificat de autorul TV în anul 1963 deci anterior datei de 24.05.1944 când a fost încheiată căsătoria cu reclamanta TM, fapt ce reiese din certificatul de căsătorie depus la dosarul cauzei fila 26.

Având în vedere aceste aspecte instanţa apreciază că imobilul casă de locuit este bun propriu al autorului TV şi în consecinţă imobilul casă de locuit va fi inclus în întregime în masa succesorală a acestuia.

Instanţa reţine aşadar că autorul TV a avut calitatea de proprietar exclusiv al imobilului casă de locuit, imobil construit aşa cum reiese din adeverinţa Nr.187/29.01.2013, emisă de Primăria Comunei S... in anul 1963.

În ceea ce priveşte imobilul casă de locuit instanţa constată că acestuia i-au fost aduse imbunătăţiri de către reclamantele TM şi TC. Astfel din depoziţiile martorilor FS(fila 55) şi TI (fila 91) rezultă că au fost făcute îmbunătăţiri constând în:

-refacerea unei camere prin zugravire, izolare termică şi schimbarea ferestrelor

-refacerea unei sobe din teracotă şi construirea unei sobe noi;

-confecţionarea unui gard din plasa de sarma

În ceea ce priveşte dreptul de proprietate al autorului TV asupra  imobilelor terenuri, acesta din reiese din Titlul de Proprietate … din data de 30.01.1995 depus la dosarul cauzei fila 10 coroborat cu decizia civilă nr.42/2006. 

Instanţa reţine  că potrivit art. 651 din Codul civil „succesiunile se deschid prin moarte”, iar în baza art. 669 din Codul civil, „copiii (...) succed tatălui, mamei (...) ei succed în părţi egale când sunt toţi de gradul întâi şi sunt chemaţi după propriul lor drept (...)”.

În calitate de moştenitori legali ai autorului TV au rămas copii acestuia respectiv reclamanta TCşi pârâtele TMşi TJ, precum şi soţia acestuia TM fapt ce reiese din sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale (fila 7), certificatul de naştere ale părţilor şi certificatul de căsătorie al reclamantei TM  fila 26.

În baza art. 654-658 din Codul civil pentru a putea succede, o persoană trebuie să aibă capacitate succesorală, vocaţie succesorală generală şi concretă, şi să nu fie nedemn în raport cu persoana celui despre a cărui succesiune este vorba.

Potrivit art.700 din Codul civil, cel care întruneşte condiţiile pentru a succede va putea exercita dreptul său de opţiune succesorală în interiorul unui termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii prin acte de acceptare expresă sau tacită după caz, în conformitate cu dispoziţiile art. 685-694 din  Codul civil.

Analizând situaţia de fapt expusă prin prisma dispoziţiilor legale incidente în speţă, instanţa va proceda conform art. 673 5 din Codul de procedură civilă şi în baza art. 651 şi urm. din Codul civil va constata deschisă succesiunea defunctului TV decedată la data de  30.03.2006.

Potrivit dispoziţiilor art. 669 din Codul civil instanţa va constata că sunt moştenitori legali ai defunctului în calitate de copii - descendenţi de gradul I, reclamanta TC în calitate de descendent de gradul I şi pârâtele TM şi TJ  în calitate de descendent de gradul I.

Totodată instanţa retine ca reclamanta TM si autorul TV, decedat la data de 30.03.2006 au avut calitatea de soţi conform certificatului de căsătorie anexat la fila 26. 

Potrivit art.700 din Codul civil, cel care întruneşte condiţiile pentru a succede va putea exercita dreptul său de opţiune succesorală în interiorul unui termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii prin acte de acceptare expresă sau tacită după caz, în conformitate cu dispoziţiile art. 685-694 din  Codul civil.

In ceea ce priveşte acceptarea in termen a succesiunii de către paratele TMşi TJ  instanţa, apreciază că acestea nu  au făcut dovada acceptării succesiunii autorului TV .

Astfel din  mijloacele de probă administrate în cauză nu reiese că pârâtele  au făcut vreun act de acceptare expresă a succesiunii TV, la dosarul cauzei nefiind depus niciun înscris din care să reiasă acest fapt.

Instanţa are în vedere dispozitiile art. 689 Cod civil, potrivit carora, este acceptare tacita când eredele face un act, pe care n-ar putea sa-l faca decât în calitatea sa de erede si care lasa a se presupune intentia sa de acceptare. În raport de aceste dispozitii şi de cele prevazute de art. 690 Cod civil, actele pur conservatorii nu au valoarea unor acte de acceptare tacita prin ele însele, ci doar daca sunt sustinute si de alte elemente care vadesc intentia succesibilului de a se comporta ca proprietar si deci însuşirea calităţii de mostenitor, instanţa apreciază că pentru a avea valoare de acceptare tacită a unei moşteniri, actul săvârşit de către succesibil trebuie să fie unul dintre acelea pe care nu le-ar putea îndeplini decât un moştenitor, lăsând astfel să se înţeleagă intenţia neîndoielnică de acceptare a succesiunii.

Totodată instanţa constată că prin lege au fost determinate  categoriile de acte pe care le poate face o persoană cu privire la patrimoniul autorului şi care pot avea semnificaţie de acceptare tacită a succesiunii, dar şi de acte care nu au această semnificaţie, precum acelea cu caracter conservatoriu sau de administrare provizorie.

Singurele aspecte care se desprind din probatoriul administrat sunt efectuarea de către pârâte a unor acte legate de înmormântarea si pomenirea tatălui lor, acestea participând la efectuarea ritualurilor de imormântare şi pomenire, şi vizitarea ulterioară a mamei lor la casa părintească, acte, care nu sunt însa suficient de relevante pentru a fi considerate acte de acceptare a succesiunii.  Instanţa apreciază aşadar că pârâtele nu au făcut dovada acceptării tacite a succesiunii  autorului TV.

Astfel instanţa constată că pârâtele nu au făcut niciun act de dispoziţie din care să reiasă acceptarea succesiunii autorului.

În ceea ce priveşte actele de administrare instanţa având în vedere dispoziţiile art.690 Cod civil, apreciază că numai actele de administrare care nu au caracter provizoriu şi urgent, deci care au caracter definitiv şi angajează viitorul, reprezintă acte de acceptare tacită pură şi simplă a moştenirii. 

Observând declaraţiile martorilor audiaţi în cauză ND (fila 99) şi SF (fila 100), FS(fila 55) şi TV(fila 99) instanţa constată că nu s-a făcut dovada acceptării tacite de către pârâte a succesiunii, deoarece niciunul dintre martori nu a putut atesta existenta unor acte de administrare definitivă sau de dispoziţie făcute de pârâte.

 În ceea ce o priveşte pe pârâta TJ,  simplul fapt că aceasta din urmă o vizita uneori pe mama sa, la casa părintească, fără ca aceasta din urma să intre in posesia vreunui bun succesoral, nu valorează acceptare tacită a succesiunii.

Astfel instanţa reţine că simpla referire la săvârşirea unor acte sporadice de administrare sau de folosinţă a bunurilor nu este suficientă pentru a aprecia semnificaţia acceptării succesiunii, fiindcă nu rezultă intenţia expresă a exercitării unei astfel de opţiuni, potrivit condiţiei impuse de legiuitor.

Faţă de aceste dispoziţii legale, instanţa având în vedere proba cu martorii ND (fila 99) şi SF (fila 100) precum şi proba cu interogatoriul pârâtelor, instanţa apreciază că pârâtele reclamante-reconvenţional MM şi TJ descendenti de gradul I, sunt străine de moştenire prin neacceptarea succesiunii în termenul legal de 6 luni de la data de 30.06.2006 când a decedat autorul TFV.

Având în vedere faptul că instanţa a constatat că pârâta TJ, nu a acceptat succesiunea autorului TFV, în termen de 6 luni din momentul decesului acestuia din urmă, având în vedere şi caracterul indivizibil al dreptului de opţiune succesorală apreciază că pârâta nu-si poate valorifica drepturile succesorale nici in calitate de moştenitor testamentar.

Faţă de aceste aspecte instanţa va respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere având ca obiect constatarea nulităţii testamentului olograf si cererea în reducţiunea liberalităţilor excesive formulată de reclamantă şi în consecinţă respinge ca rămasă fără obiect excepţia prescripţiei dreptului la acţiune privind acţiunea în reducţiunea liberalităţilor excesive formulată de pârâta reclamantă reconvenţional.

Având în vedere situaţia de fapt şi de drept anterior descrisă instanţa va constata deschisă succesiunea defunctului TFV decedat la data de 30.06.2006, cu ultimul domiciliu în comuna S, judeţul Olt

Constată că au calitatea de moştenitori legali ai defunctului, reclamanta TM în calitate de soţ supravieţuitor cu o cotă de 1/4 din masa succesorală şi reclamanta TC în calitate de descendent de gradul I, cu o cotă de 3/4 din masa succesorală.

Constată că pârâtele TJ şi TM descendent de gradul I sunt straine de mostenire prin neacceptare în termenul legal de 6 luni de la data de 30.06.2006 când a decedat autorul TV.

Constată că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului se compune din:

-  imobilul casă de locuit, construit din cărămidă în anul 1963, situat în comuna S... Judeţul Olt, dependinţe şi anexe.

- suprafaţa de 2368 mp teren arabil intravilan, situat în T 9 P 72, 73, 74 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 828mp teren arabil intravilan, situat în T 9 P 119 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 0,02ha teren arabil extravilan, situat în T 156 P 68 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 0,5017 ha teren arabil extravilan, situat în T 179/1 P 45 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 1 ha teren arabil extravilan, situat în T 179 P 59 Comuna S Judeţul Olt

-suprafaţa de 0,25 ha teren arabil extravilan, situat în T 86 P 60 Comuna S Judeţul Olt

-suprafaţa de 0,1 ha teren arabil extravilan, situat în T 156 P 68/1 Comuna S Judeţul Olt.

În ceea ce priveşte imobilul casă de locuit instanţa constată având în vedere declaraţiile martorilor şi proba cu interogatorii, că acestuia i-au fost aduse îmbunătăţiri de către reclamantele TM şi TC, constând în:

-refacerea unei camere prin zugravire, izolare termică şi schimbarea ferestrelor

-refacerea unei sobe din teracotă şi construirea unei sobe noi;

-confecţionarea unui gard din plasa de sarma

În condiţiile speţei, instanţa apreciază că devin incidente următoarele dispoziţii legale: art. 728, art. 741 şi art. 742 din Codul civil precum şi art. 673indice 5 alin. 2, art. 673 indice 9 şi art. 673 indice 10 din Codul de procedură civilă.

În conformitate cu dispoziţiile art. 728 din Codul civil « nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune ».

În baza 673 indice 5 alin. 2 din Codul de procedură civilă, « instanţa va face împărţirea în natură (...), ea procedează la formarea şi atribuirea loturilor »

La formarea şi atribuirea loturilor în urma sistării stării de indiviziune, instanţa trebuie în conformitate cu dispoziţiile art. 741 din Codul civil « să dea în fiecare parte, pe cât se poate, aceeaşi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creanţe de aceeaşi natură şi valoare », evitând « îmbucătăţirea peste măsură ».

În acelaşi sens art. 673 indice 9 din Codul de procedură civilă prevede că « la formarea şi atribuirea loturilor se va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăruia ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor şi altele asemenea ».

În conformitate cu prevederile art. 742 din Codul civil şi art. 673 indice 5 alin. 2 din Codul de procedură civilă, dacă loturile nu sunt egale ca valoare, ele se întregesc printr-o sumă de bani.

În baza art. 673 indice 10 alin. 4 din Codul de procedură civilă, „la cererea unui dintre coproprietari, instanţa, ţinând seama de împrejurările cauzei, pentru motive temeinice, va putea să-i atribuie bunul direct prin hotărârea  asupra fondului procesului, stabilind totodată, sumele ce se cuvin celorlalţi coproprietari şi termenul în care este obligat să le plătească.”

Instanţa are în vedere având în vedere cele anterior expuse că au calitatea de coproprietari asupra masei succesorale reclamantele TM şi TC.

În ceea ce priveşte modalitatea de partajare a masei succesorale între aceste două moştenitoare instanţa va avea în vedere acordul de voinţă al părţilor.

 Astfel instanţa constată că prin declaraţia sa reclamanta TM (fila 133), a învederat că doreşte ca întreaga masă succesorală să fie atribuită fiicei sale reclamanta TC în schimbul unei sulte în cuantum de 30.000 lei, pe care aceasta din urmă a fost de acord să o plătească, aşa cum reiese din înscrisul depus la dosarul cauzei fila 140. 

Având în vedere dispoziţiile art. 673 indice 9 din Codul de procedură civilă şi acordul de voinţă al părţilor cu privire la partajarea bunurilor sucecsorale instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a reclamantelor TM şi TC, astfel:

LOTUL NR.1 – se atribuie reclamantei TC şi este compus din:

- imobilul casă de locuit, construit din cărămidă în anul 1963, situat în comuna S... Judeţul Olt, dependinţe şi anexe.

- suprafaţa de 2368 mp teren arabil intravilan, situat în T 9 P 72, 73, 74 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 828mp teren arabil intravilan, situat în T 9 P 119 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 0,02ha teren arabil extravilan, situat în T 156 P 68 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 0,5017 ha teren arabil extravilan, situat în T 179/1 P 45 Comuna S Judeţul Olt

- suprafaţa de 1 ha teren arabil extravilan, situat în T 179 P 59 Comuna S Judeţul Olt

-suprafaţa de 0,25 ha teren arabil extravilan, situat în T 86 P 60 Comuna S Judeţul Olt

-suprafaţa de 0,1 ha teren arabil extravilan, situat în T 156 P 68/1 Comuna S Judeţul Olt.

Reclamanta TCcăreia i s-a atribuit lotul unu va plăti sultă către reclamanta TM, suma de 30.000 lei.

LOTUL NR.2 – se atribuie reclamantei TM, care va primi de la reclamanta TC, suma de 30.000 lei cu titlu de sultă.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, având în vedere că procesul de partaj dă naştere unei duble judecăţi, fiecare parte având dublă calitate de reclamant şi pârât, instanţa va compensa cheltuielile de judecată suportate integral de reclamanta TC, constând în taxă de timbru în cuantum de 392,75 lei, şi va obliga pe fiecare dintre pârâtele reconvenţional TM şi TJ la plata către reclamanta TC a sumei de 392,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Postat 30.04.2014

Domenii speta