Contestaţie la executare- consecinţele neînscrierii creditelor în masa credală în cadrul dosarului de lichidare judiciară a debitului asupra executării silite a acestora

Sentinţă civilă 2 din 29.05.2014


Contestaţie la executare- consecinţele neînscrierii creditelor în masa credală în cadrul dosarului de lichidare judiciară a debitului asupra executării silite a acestora

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr …/200/19.02.2014contestatorul HIDROELECTRICA SA-SUCURSALA CURTEA DE ARGEŞ a formulat în contradictoriu cu intimaţii BG contestaţie la executare prin care a solicitat anulrea tuturor formelor de executare efectuate de SCPEJ Florin Lumperdean şi Sorin Paraipan în dosarul de executare nr …/2013 şi a executării însăşi, întoarcerea executării silite în situaţia în care executarea se finalizează până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia, cu cheltuieli de judecată

În motivarea în fapt a cererii, contestatorul a învederat  că prin cererea de chemare în judecată ce a făcut obiectul dosarului …/2005 reclamantul Statul Român prin Hidroelectrica SA a solicitat Tribunalului Buzău exproprierea terenurilor în suprafaţă de 4200 mp situate în Nehoiu, sat Lunca Priporului, pct Între Râuri, precum şi stabilirea despăgubirilor cuvenite proprietarilor vizaţi de despăgubire

Prin sentinţa civilă nr …/2006 Tribunalul Buzău a admis acţiunea şi a respins cererile reconvenţionale obligând reclamantul la despăgubiri pentru valoarea terenului de 13,56 euro/mp

În ad doilea ciclu procesual în rejudecarea apelurilor împotriva sentinţei civile nr …/2006 , Curtea de Apel Ploieşti a pronunţat decizia civilă nr …/2010 prin care a S.H Buzău la despăgubiri pentru valoarea terenului 7,5 euro/mp şi la daune calculate pentru fiecare proprietar, pentru BG şi sora lui 37323 lei valoare teren şi 632 lei daune, pentru PG 51480 lei valoare teren şi 816 lei daune, acest din urmă este decedat din 08.11.2011 fiind necesară introducerea în cauză a moştenitorilor lui

În data de 20.06.2012 prin sentinţa civilă nr …/2012 Tribunalul Bucureşti a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de Hidroelectrica SA , numind lichidator judiciar, dată de la care toţi creditorii au fost chemaţi la masa credală pentru a-şi acoperi creanţele contra debitoarei

Dispoziţiile sentinţei civile nr …/2006 a Tribunalului Buzău astfel cum au fost modificate prin decizia nr …/2010 a Curţii de Apel Ploieşti au devenit irevocabile la 29.03.2012 data respingerii recursului promovat de intimaţii creditori , prin Decizia …/2012 a ÎCCJ

Intimaţii au formulat în data de 18.12.2013 cerere de executare silită , fiind comunicată la data de 06.02.2014 la Uzina Hidroelectrica Buzău somaţia emisă de executorul judecătoresc în dosar execuţional …/2013 ataşând încheierea privind stabilirea cheltuielilor executare în valoare de 10373,62 lei

Contestatorul a invocat excepţia prescripţiei dreptului intimaţilor de a obţine executarea silită a creanţelor potrivit art 705 NCPC titlul executoriu şi-a pierdut puterea executorie, excepţia decăderii intimatului din dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva societăţii, prevăzută de art 76 din Legea 86/2005 întrucât în data de 20.06.2012 prin sentinţa civilă nr …./2012 pronunţată în dosarul …./3/2012 Tribunalul Bucureşti a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei, dată de la care fiind în procedura reorganizării judiciare toţi creditorii trebiau să se înscrie în tabelul creanţelor fiind invocate art 64 al 1 din Legea 85/2006, art 66 alin 1

Toţi creditorii care deţineau creanţe împotriva patrimoniului debitorului Hidroelectrica SA au avut posibilitatea de a se înscrie în masa credală, toţi acei creditori care s-au înscris în masa credală şi a căror creanţă a fost admisă în tabelul definitiv de creanţe sunt evidenţiaţi în planul de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor şi confirmat de judecătorul sindic, urmând să le fie achitate creanţele conform programului de plăţi, societatea a achitat voluntar crenţe provenind din expropriere la solicitarea unor petenţi, intimaţii nu s-au înscris la masa credală a societăţii în conformitate cu prevederile legii insolvenţei, fiind aplicabile art 76

În ceea ce priveste actele de executare transmise punctului de lucru UH Buzău ,  cererea de punere în executare a hotărârii judecătoreşti după 6 luni de la ieşirea din insolvenţă a societăţii  se datorează culpei exclusive a intimatului care nu a înţeles să îşi exercite dreptul de înscriere la masa credală , Hidroelectrica SA a ieşit din insolvenţă la data de 26.06.2013 în conformitate cu sentinţa civilă nr …./2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti

Cheltuielile de executare sunt abuziv stabilite şi nelegale, dat fiind că nu se face vinovată de pasivitatea intimaţilor creditori  de a nu se înscrie în tabelul creditorilor, cuantumul lor trebuind a fi cenzurat potrivit art 669 al 1 Ncpc

Potrivit art 722 alin 1 C.p.civ în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare

În drept au fost invocate art 705, art 711 şi următ, art 722, art 718 C.p.civ

Prin cererea depusă la filele 56-57 dosar contestatorul a învederat că prin efectul deciziei civile nr …/25.02.2014 a fost casată sentinţa civilă nr …/26.06.2013 de ieşire din procedura de insolvenţă a Hidroelectrica SA , consecinţa fiind aceea a redeschiderii procedurii de insolvenţă împotriva societăţii

Intimaţii, prin întâmpinarea depusă la filele 85-86 dosar au solicitat respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată, au invocat excepţia decăderii din dreptul de a contesta executarea silită motivat în esenţă de faptul că acţiunea a fost formulată peste termenul prevăzut de art 714 C.p.civ, nu au depus cauţiunea , potrivit art 28,30 şi 31 din Legea 33/1994 nu poate exista prescripţie care să sancţioneze persoana expropriată indiferent dacă acesta este diligentă sau nu cu dreptul ei, legea specială impune ca mai întâi să se execute obligaţia de plată apoi realizându-se transmiterea dreptului de proprietate, prescripţia în cazul punerii în posesie este de 10 ani, regimul juridic al exproprierii şi caracterul prealabil al despăgubirii rezultă nu numai din legea specială ci şi din dispoziţiile art 44 Constituţie., nu are nici o importanţă că reclamanta a intrat sau nu în insolvenţă

În drept au fost invocate art 205, 634, 705, 714, 718, 719 C.p.civ, art 28, 30, 31 din Legea 33/1994, art 44 Constituţie

Contestatorul a depus la filele 100-104 dosar răspuns la întâmpinare prin care a mai învederat că Sucursala Hidrocentrale Buzău a fost desfiinţată şi radiată din evidenţele registrului comerţului la finele lunii ianuarie 2014, contestaţia a fost formulată în termen legal motiv pentru care a solicitat respingerea excepţiei tardivităţii invocate de intimaţi, contestatoarea nu a solicitat suspendarea executării silite prev de art 718 NCPC prin urmare nu trebuia să depună cauţiunea prevăzută de textul invocat de intimaţi, potrivit art 36 din Legea 85/2006 începând cu data deschiderii procedurii de insolvenţă sunt suspendate de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, actele de executare întocmite după data de 20.06.2012 sunt nule

La termenul de judecată din 28.04.2014 instanţa după ce a invocat din oficiu, a pus în discuţia părţilor, a admis excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a intimatului PG, pentru motivele arătate în încheierea de şedinţă de la data respectivă; ca urmare acest intimat a fost scos din cauză, fiind introduşi în locul lui moştenitorii …..

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sun br …/200/07.03.2014 SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE-HIDROELECTRICA SA a formulat în contradictoriu cu intimaţii BG contestaţie la executare prin care a solicitat suspendarea de drept a măsurilor de executare silită în temeiul art 36 din Legea 85/2006, anularea tuturor formelor de executare efectuate de SCPEJ Florin Lumperdean şi Sorin Paraipan în dosarul de executare nr …/2013 şi a executării însăşi, întoarcerea executării silite în situaţia în care executarea se finalizează până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia, cu cheltuieli de judecată.

Contestatorul a reiterat în esenţă  aceeaşi motivare în fapt şi în drept ca la dosarul de mai sus nr …./200/2014

A ataşat în copie certificată înscrisuri filele 10-50 dosar

Intimaţii au depus la filele 51-56 dosar în termen legal întâmpinare prin care au reiterat în esenţă  aceeaşi motivare în fapt şi în drept ca la dosarul de mai sus nr …./200/2014, depunând înscrisuri în copie certificată filele 57-65 dosar

La filele 71-77 dosar contestatorul a depus răspuns la întâmpinare prin care a mai invocat excepţia conexităţii

La termenul de judecată din 20 mai 2014 instanţa a admis excepţia conexităţii invocată de contestator şi a conexat dosarul nr …/200/2014 la dosarul nr …./200/2014 .

La solicitarea instanţei a fost înaintat în copie certificată dosarul execuţional nr …/2013 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti, filele 63-84 dosar.

La termenul de faţă, după ce a pus în discuţia părţilor, instanţa a respins excepţia tardivităţii formulării cererii invocată de intimaţi, excepţia prescrierii dreptului material de a cere executarea silită invocată de contestatori, excepţia decăderii intimaţilor din dreptul de a-şi realiza creanţele invocată de contestatori, pentru motivele arătate în practicaua prezentei hotărâri

Instanţa a administrat la solicitarea părţilor proba cu înscrisuri

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt şi de drept:

Potrivit art 711 alin 1 C.p.civ împotriva executării silite , a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Prin cererea formulată la data de 17.12.2013 intimatii, prin apărător ales,  au solicitat  executarea silită,  împotriva debitoarelor SC Hidroelectrica SA şi Sucursala Hidrocentrale Buzău, a titlului executoriu Decizia nr …/2010 a Curţii de Apel Ploieşti pentru realizarea creanţelor de 37955 lei şi respectiv 52296 lei, sume ce vor fi reactualizate cu dobânda legală  ,  filele 63 dosar.

Potrivit art 632, art 634  Cp.pciv respectiva hotărâre judecătorească reprezintă  titlu  executoriu împotriva debitorilor contestatari.

Ca urmare,  în temeiul art 664 C.p.civ a fost constituit dosarul execuţional nr …./2013 al SCP EJ Florin Lumperdean şi Sorin Paraipan, prin încheierea din 17.12.2013, fila 74 dosar

Prin Încheierea pronunţată în Camera de Consiliu la data de 23.12.2013 de Judecătoria Buzău în dosar nr …/200/2013 s-a încuviinţat executarea silită împotriva debitorilor contestatari a titlului executoriu de mai sus, fila 78 dosar.

Executorul judecătoresc a emis , în baza art 731 alin 1 coroborat cu art 667  C.p.civ,  la data de 24.01.2014 somaţia către debitorii contestatari , ca în termen de 1 zile de la primire sau lăsarea la domiciliu să se conformeze titlurilor executorii să achite sumele de 37955 lei către BG , de 52296 lei către PG, de 10373,62 lei cheltuieli de executare, act comunicat la data de 26.02.2014 , cu respectarea art 666 C.p.civ., filele 65, 81 dosar

Contestatorii se prevalează în opoziţia la executarea silită faptul că cererea de executare silită nu au formulat-o toate persoanele îndreptăţite potrivit titlului executoriu, însă instanţa faţă de faptul că obligaţia de achitare a sumei de 37323 lei pentru creditorii BG este una solidară, faţă de art 663 C.p.civ, art 9 C.p.civ, o va înlătura

Instanţa va înlătura susţinerea potrivit căreia creditorul PG ar fi formulat cererea de executare silită după data decesului său întrucât acesta anterior decesului a desemnat apărătorul ales a cărei împuternicire avocaţială este depusă la fila  76 dosar  de a redacta, semna cererile de executare silită, asistare/reprezentare, fiind respectate art 663 alin 2 C.p.civ

Contestatorii nu au solicitat şi nici nu au probat că respectiva împuternicire avocaţială sau contractul de asistenţă juridică în baza căreia a fost emisă ar cuprinde un fals în ceea ce priveşte semnătura respectivului creditor.

Susţinerea contestatorilor potrivit căreia intimaţii nu aveau la îndemână procedura de executare silită pe dreptul comun după data deschiderii insolvenţei lor judiciare, instanţa o va înlătura având în vedere că la data formulării cererii de executare silită nu era finalizată lichidarea judiciară a Hidroelectrica SA, prin  efectul deciziei civile nr …/25.02.2014 a fost casată sentinţa civilă nr …./26.06.2013 de ieşire din procedura de insolvenţă a Hidroelectrica SA , consecinţa fiind aceea a redeschiderii procedurii de insolvenţă împotriva societăţii, fiind obligatorie numai suspendarea executării silite pe dreptul comun în baza textului legal prevăzut de art 36 din Legea 85/2006, creditorii  asumându-şi riscul  consecinţelor ulterioare generate de neînscrierea lor  în masa credală în cadrul dosarului de lichidare judiciară, alături de ceilalţi creditori ai debitoarei, de a nu fi fost admisă creanţa lor în tabelul definitiv de creanţe de a nu fi evidenţiaţi în planul de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor şi confirmat de judecătorul sindic, de a nu le  fi achitate creanţele conform programului de plăţi; ca urmare, riscul acestor consecinţe va fi resimţit  de intimaţi,  în situaţia neînscrierii lor voluntare în procedura specială descrisă, la data reluării procedurii executării silite în discuţie derulate potrivit dreptului comun, ceea ce nu poate conduce la nulitatea formelor de executare silită ci numai la ineficacitatea lor.

Formele execuţionale  în discuţie au fost întocmite cu respectarea art 664, 665, 666, 667 C.p.civ, precum şi toate celelalte dispoziţii legale arătate mai sus.

Motivele contestaţiei la executare ce  privesc cuantumul cheltuielilor de executare,  în contextul de mai sus,  sunt neîntemeiate urmând a fi înlăturate întrucât examinând Încheierea din 24.01.2014, fila 80 dosar, instanţa apreciază că aceasta cuprind toate menţiunile prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art 656 C.p.civ.

Instanţa reţine prevederile art. 669  alin.2 Cod procedură civilă, conform cărora debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu.

Acelaşi articol, teza finală prevede că în cazul în care, debitorul somat potrivit art 667 C.p.civ, a executat obligaţia de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ţinut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum şi onorariul executorului judecătoresc , proporţional cu activitatea depusă.

Cuantumul cheltuielilor de executare poate fi cenzurat de instanţa de judecată potrivit art 669 alin 4 C.p.civ,  pe calea contestaţiei la executare şi ţinând seama de probele administrate de acesta.

În ceea ce priveşte onorariul de executor, suma stabilită de acesta, respectiv de câte  7570,20 lei din care  TVA de 1465,2 lei  inclus respectă dispoziţiile art. 39 alin. 1 lit.a din Legea nr. 188/ 2000 şi dispoziţiile Ordinului nr 2561/2012.

În legătură cu celelalte cheltuieli de executare în cuantum de 20 lei  instanţa va avea în vedere că  în ceea ce priveşte  taxa judiciară de timbru de 20 lei a fost calculată corect potrivit art 10 alin 1 lit a din OUG 80/2013.

Verificând anexa Ordinului nr 2550/2006 modificat prin Ordinul 2561/2012 care stabileşte cuantumul maxim al cheltuielilor de executare, instanţa constată că se pot stabili: pentru notificare comunicare acte procedură de la 20 lei la 400 lei, consultaţii în legătură cu constituirea actelor de la 20 lei la 200 lei.

În cauză, aşa cum rezultă din copia dosarului de executare, s-au emis următoarele acte de executare:  înregistrare dosar executare, formare dosar executare, pronunţare încheieri deschidere dosar executare şi privind stabilirea cheltuielilor de executare, adresă către Judecătoria Buzău pentru încuviinţarea executării silite, somaţii şi înştiinţări  ,  filele 60-81 dosar execuţional. Fiind comunicate prin poştă, pentru aceste acte de executare se adaugă taxele poştale, costuri materiale şi de personal cu întocmirea actelor de procedură enumerate, sume prevăzute de art 669 alin 3 C.p.civ.

Mai mult, toate aceste acte execuţionale au fost efectiv realizate până la  data plăţii debitelor înscrise în titlul executoriu, de către creditori, astfel că suma de 303,42 lei cheltuieli de executare, din care 58,73 lei TVA nu este excesivă.

TVA, în procent de 24% , este un impozit indirect, executorul judecătoresc având obligaţia de a-l colecta şi a-l achita către bugetul de stat potrivit dispoziţiilor Cofului fiscal.

În ceea ce privesc onorariile de avocat în cuantum de 2480 lei cuprinse în cheltuielile execuţionale, acestea nu au fost reţinute discreţionar ci  au fost stabilite în baza chitanţelor nr  …/18.12.2013 şi …./2013  prin care a fost achitată avocatului ales de către creditori respectiva sumă.

 Instanţa apreciază că  în dosar nu există dovezi cu privire la îndeplinirea vreuneia dintre cerinţele art 702 alin 1 C.p.civ ., susţinerile contrare ale reclamantelor urmând a fi înlăturate.

În considerarea celor ce preced, instanţa  urmează , în temeiul art 711 C.p.civ, art 703, art 722 C.p.civ să  respingă ca neîntemeiate capetele de cerere privind  anularea tuturor formelor de executare efectuate în dosarul execuţional nr …/2013 al BEJ Florin Lumperdean şi Sorin Paraipan încetarea executării înseşi, întoarcerea executării silite.

Referitor la cererea de suspendare de drept a formelor de executare silită în dosarul execuţional nr …/2013 al BEJ Florin Lumperdean şi Sorin Paraipan până la rămânerea definitivă a hotărârii ce se va pronunţa în dosar nr …/2/2012 al Tribunalului Bucureşti solicitată de contestatori, instanţa va avea în vedere că art 64  din Legea 85/2006 deschide posibilitatea tuturor creditorilor ale căror creanţe sunt anterioare datei încetării plăţilor să depună declaraţia de creanţe în adunarea creditorilor. Judecătorul sindic are ca atribuţii să stabilească exact masa pasivă şi să verifice toate creanţele. Desfăşurarea , în paralel, a procedurii de executare silită cu privire la o parte din bunurile mobile sau imobile ale debitorului, în condiţiile procedurii de drept comun, reglementate de Codul de procedură civilă, ar prejudicia interesele celorlalţi creditori şi chiar exercitarea, în condiţiile prevăzute de Legea 85/2006 a atribuţiilor judecătorului sindic.

Pe cale de consecinţă, instanţa va admite capătul de cerere analizat şi constată, în temeiul art 36 din Legea 85/2006 cu referire la art 700 al 1 C.p.civ, suspendarea de drept a formelor de executare silită în dosarul execuţional nr …/2013 al BEJ Florin Lumperdean şi Sorin Paraipan până la rămânerea definitivă a hotărârii ce se va pronunţa în dosar nr …/2/2012 al Tribunalului Bucureşti.

Instanţa apreciind că intimatii nu au o culpă procesuală, urmează ca în temeiul art 453 al 1 C.p.civ să respingă capătul de cerere accesoriu referitor la plata cheltuielilor de judecată  către contestatori .

Instanţa faţă de principiul disponibilităţii părţii în procesul civil, în temeiul art 453 al 1 C.p.civ va obliga contestatorul la plata către intimatul BG la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 210 lei ( cheltuieli de transport filele 154-156 dosar.

Potrivit art 719 alin 4 C.p.civ hotârârea se va comunica , la rămânerea sa definitivă, din oficiu şi de îndată executorului judecătoresc.