Partaj bunuri comune- aplicarea art. 492- 494 cod civil (anterior)

Hotărâre 2 din 23.02.2013


PARTAJ BUNURI COMUNE- APLICAREA ART. 492- 494 COD CIVIL (ANTERIOR)

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr …/200/2011 din 18.07.2011  reclamantul PI a solicitat în contradictoriu cu pârâtele  BR şi BOpe cale de ordonanţă preşedinţială partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei cu BR

În motivarea în fapt a acţiunii reclamantul a învederat că a fost desfăcută căsătoria prin sentinţa …/2010 a Judecătoriei Buzău, casa bătrănească a socrilor avea peste 100 ani soţii au hotărât să o demoleze şi începând cu 1985 au construit o nouă casă pe terenul pârâtei BO, casa este compusă din 3 dormitoare, hol, sufragerie, bucătărie şi terasă, au mai edificat mai multe anexe, o bucătărie de vară, gardul împrejmuitor al curţii, au plantat pomi, viţă de vie, au realizat racordul la instalaţiile de apă, gaze şi electricitate, a solicitat introducerea la masa partajabilă şi a mobilierului, aparaturii electrocasnice aflate în încăperile descrise iar la pasiv comun suma de 5000 lei credit la CAR, suma de 8800 lei la Raiffeisen Bank , credite ale căror rate au fost achitate de acesta după despărţirea în fapt

În drept au fost invocate art 581 şi urm C.p.civ

La termenul de judecată din 16.08.2011 reclamantul a solicitat judecarea cauzei potrivit dreptului comun, solicitare de care instanţa a luat act.

Pârâtele nu au formulat întâmpinare potrivit art 115 şi următoarele C.p.civ

Prin precizările depuse la fila 36 dosar pârâta BR a învederat că s-a mutat cu reclamantul în casa părinţilor acestuia în 1983, după decesul tatălui intervenit în 1984 au convenit să se mute la casa părinţilor săi care aveau o gospodărie mare cu toate utilităţile de rigoare ( curent, apă, gaze, animale, terenuri arabile, livadă, pădure )

Locuinţa poseda un teren cu viţă de vie, pomi fructiferi şi curţi.

A susţinut pârâta că reclamantul a avut o contribuţie minoră întrucât nu venea direct acasă pârâtele rezolvând treburile gospodăreşti singure, nu s-a implicat în creşterea copiilor având alte preocupări, părăsind domiciliul pentru o altă femeie cu care ulterior s-a căsătorit, nefiind în relaţii bune nici cu minorii rezultaţi din căsătorie

Proprietatea are 4 camere, hol, bucătărie, cămară fiind proprietatea mamei după decesul soţului acesteia

Bunurile comune dobândite cu reclamantul sunt deteriorate, stricate: TV, maşina de spălat, frigider fiind cumpărate cu mulţi ani în urmă

Ambii au luat de la Raiffeisen Bank un împrumut , titular fiind reclamantul, pârâta codebitor, susţinând că potrivit menţiunilor din foile de vărsământ acesta este înscrisă ca a achitat ratele bancare, dosarul bancar având numărul ….

Pârâta a mai arătat că are un împrumut la CAR care se suprapune cu cel al reclamantului, un credit la EUROLAN după care a avut retragere numerar, reclamantul la plecarea din domiciliu comun din vara anului 2010  a luat mai multe bunuri comune : moara, unelte agricole, butoaie, scînduri), nu a contribuit prin plata pensiei de întreţinere pentru minori , a avut o condamnare la locul de muncă de un an .

Pârâta BO prin precizările depuse la filele 85-86 dosar a învederat că  din 1984 a avut grijă de copiii rezultaţi din căsătoria fiicei sale cu reclamantul, aceştia au găsit de toate, pădure de unde au tăiat lemne de foc şi pentru anumite construcţii gospodăreşti, pensia au folosit-o tot aceştia, a vândut acţiuni la RAMCARBON şi cu acestea a plătit zidarul, a vândut cazan ţuică avut de la socru banii fiind utilizaţi tot pentru casă, cuptorul cu cărămizi avut a fost folosit la renovarea casei.

În urma cutremurelor s-a dărâmat casa socrilor şi au folosit toate materialele ( ţiglă, căpriori, scânduri) la renovarea casei şi la anumite coteţe existente în curte, culturile de grâu sau porumb obţinute din câmp ( Boboc) şi intravilan, a făcut credit la Eurocredit tot pentru cheltuielile casei, a luat subvenţii de la stat şi beneficii de pe terenurile deţinute, a vândut 4000 mp în vatra satului , banii obţinuţi au fost daţi soţilor.

Pârâtele au depus la dosar precizări prin care au reiterat în esenţă precizările anterioare.

Prin concluziile depuse de reclamant acesta a mai arătat în plus că soţii au dobândit mobilă de bucătărie, dormitor, sufragerie aparatură electrocasnică ( frigider, aragaz, maşină de spălat, televizor) şi că actualmente creditul la Raiffeisen se ridică la suma de 10274,03 lei

În cauză instanţa a administrat la solicitarea părţilor proba cu interogatoriu, proba testimonială şi proba cu înscrisuri şi proba cu expertiză tehnică construcţii preparatorie Rotaru Nicu.

Prin încheierea de admitere în principiu din 17.12.2012 instanţa a admis în parte în principiu acţiunea completată  formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul, a  constat că  reclamantul şi pârâta BR au dobândit în timpul căsătoriei, în cote egale, de câte ½ , următoarele active  : extindere casă de locuit , lipită de casa veche, ce se compune din camera C3 şi camera  C4 cu suprafaţa utilă de 31,87 mp  prevăzută cu utilităţi  cu o valoare de 20200 lei, anexă lipită de casa de locuit compusă din bucătărie, bucătărie de vară , cămară cu suprafaţa construită de 36,30 mp şi o valoare de 8250 lei, saivan oi cu şopron în suprafaţă construită de 8,75 mp  şi o valoare de 720 lei, coteţ păsări cu suprafaţa construită de 2,80 mp şi o valoare de 190 lei, un WC cu suprafaţa construită de 2,56 mp şi o valoare de 610 lei, un garaj nefinalizat cu o valoare de 2600 lei, gard la stradă cu lungimea de 22,20 mp în valoare de 2230 lei, executat bolta viţa de vie din ţeavă metalică cu valoare de 790 lei, racordul  acestor construcţii noi la instalaţiile de apă, gaze şi electricitate( însă se va avea în vedere la formarea loturilor că valoarea respectivelor lucrări se regăsesc incluse în valoarea imobilelor incluse în masa partajabilă astfel cum a fost evidenţiat mai sus) , mobilă de bucătărie, dormitor, sufragerie,  aparatură electrocasnică ( frigider, maşină de spălat, televizor) şi în cote de ½ următoarele pasive :  creditul către CAR Schela Berca IFN în sumă de 500 lei, suma de 10274,03 lei rezultată din creditul contractat la Raiffeisen Bank SA pe numele reclamantului , creanţă  cesionată actualmente către KRUK Internaţional SRL, contract …, 500 lei rezultaţi din creditul contractat pe numele pârâtei la CAR Schela Berca IFN şi suma de 9072,18 lei contractat pe numele pârâtei la EFG Retail Services  IFN SA, linie de credit EUROLINE, reclamantul are un drept de creanţă de 250 lei rezultat din creditul către CAR Schela Berca IFN  şi în sumă de 5137,01 lei rezultată din creditul contractat la Raiffeisen Bank SA pe numele reclamantului , creanţă  cesionată actualmente către KRUK Internaţional SRL, contract …, ce se vor imputa în lotul pârâtei …,pârâta … va avea un drept de creanţă asupra sumelor de 250 lei rezultaţi din creditul contractat pe numele pârâtei la CAR Schela Berca IFN şi suma de 4536,09 lei contractat pe numele pârâtei la EFG Retail Services  IFN SA, linie de credit EUROLINE , ce vor fi imputate în lotul reclamantului, a respins în principiu în parte  capetele de cerere din acţiune referitoare  la includerea în masa partajabilă , în cote de câte ½ fiecare a : lucrărilor de consolidare şi amenajare la  casa de locuit veche ce are două camere, hol, terasa cu scara pentru acces în podul mansardat parţial de la extinderea casei  în  valoare de 10230 lei.,  lucrările  de consolidare porumbar cu  o valoare de 80 lei, aragaz, pomi, viţă de vie, a numit expert bunuri mobile cu onorariu provizoriu de 1000 lei , în sarcina reclamantului, pentru. identificare,  evaluare şi propunere de lotizare bunuri mobile ,  efectuare şi raportul de expertiză centralizator.

Pentru a pronunţa această încheiere de admitere în principiu, instaţa a reţinut următoarele considerente:

După cum reiese din copia sentinţei civile nr ../19.11.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău, rămasă definitivă şi irevocabilă, căsătoria părţilor încheiată la data de 26.11.1983  a fost desfăcută prin divorţ.( filele 31-32 dosar)

Art 30 C fam dispune că bunurile devin comune dacă sunt dobândite în timpul căsătoriei. În sensul acestui text, a dobândi înseamnă a deveni titularul unui drept real sau de creanţă prin intermediul unor acte sau fapte juridice, ori în puterea legii.

În cazul drepturilor reale, bunul devine comun fie că a fost dobândit printr-un mod de dobândire originar, fie printr-un mod de dobândire derivat.

Bunurile devin comune fără a deosebi dacă în actul de achiziţie au fost trecuţi ambii soţi sau numai unul dintre ei. De asemenea, bunul devine comun dacă a fost dobândit prin munca ambilor soţi sau numai prin munca unuia dintre aceştia.

Bunurile dobândite cu venitul din muncă al unuia din soţi şi cele dobândite cu împrumutul făcut de unul din soţi sunt bunuri comune.

În cauză, cotele de contribuţie ale soţilor la dobândirea bunului comun se analizează numai până la desfacerea căsătoriei în mod irevocabil.

Din coroborarea atitudinii procesuale a părţilor instanţa va reţine că reclamantul şi pârâta BR s-au mutat în gospodăria pârâtei BO şi soţul acesteia în anul 1984, gospodărie situată în satul Pleşeşti, com Berca, jud Buzău.

Din coroborarea depoziţiilor martorilor ,… audiaţi în cauză, concluziilor raportului de expertiză construcţii întocmit de expert Rotaru Nicu  rezultă că la nivelul anului 1984 pe terenul proprietatea def BN şi pârâtei BO din sat Pleşeşti exista un imobil casă de locuit veche de peste 80 ani cu anexe gospodăreşti . Ulterior, reclamantul şi pârâta BR au demolat parte din imobilul vechi şi au folosit în parte materialele rezultate din respectiva demolare la lucrările noi realizate de aceştia constând în : consolidarea, amenajarea şi extinderea casei de locuit vechi, anexa lipită de casa de locuit, anexe gospodăreşti compuse din saivan oi cu şopron, coteţ păsări, WC, garaj în curs de execuţie ( executat doar fundaţia cu soclu din beton armat) şi amenajări ale incintei constând în bolta viţa vie şi gard la stradă.

Astfel,  din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că în casa de locuit veche a fost consolidată prin sufundarea zidurilor perimeale, demolarea zidului din paiantă dintre prima cameră şi hol rezultând o încăpere mai mare , închiderea şi extinderea prispei rezultând un hol şi o terasă şi reabilitarea prin lucrări de refacere tavane, refacere şarpantă şi refacere învelitoare ţiglă

Ca finisaje casa de locuit are pardoseli din beton în camera C1 şi hol şi duşumea scândură în camera C2, tencuieli interioare şi exterioare din mortar var ciment şi tâmplărie interioară şi exterioară ( uşi , ferestre ) din lemn cu geam simplu schimbată iar ca utilităţi are instalaţie electrică de iluminat, instalaţie de alimentare cu apă de la reţeaua stradală şi încălzire cu sobe teracotă cu combustibil gazos

Casa de locuit veche consolidată şi amenajată are două camere, hol, terasa cu scara pentru acces în podul mansardat parţial de la extinderea casei  . Valoarea acestor lucrări de consolidare  a casei vechi ( ce a mai rămas din ea şi materialele care au fost refolosite )  fiind de 10230 lei.

Lucrările  de consolidare porumbar au  o valoare de 80 lei

Aceste lucrări edificate de reclamant şi pârâta BR, chiar dacă au valoarea unor investiţii semnificative , nu pot fi considerate că reprezintă edificarea unei noi construcţii în sensul art 492-494 C. civ, astfel încât reclamantul nu poate pretinde dobândirea unui drept de proprietate devălmaşă cu fosta soţie asupra lor.

Cu privire la faptul dacă vor fi incluse la masa partajabilă contravaloarea acestor lucrări de consolidare , instanţa va avea în vedere pe de o parte că martorii audiaţi în cauză, părţile au relevat că în perioada respectivă au gospodărit împreună.

Pe de altă parte, din coroborarea contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr …/17.10.2006 de BNPA Filip Eugenia Rica & Filip Irina Raluca  şi nr …/27.10.2006 de BNP Ştefan Vergu, pârâta a vândut în perioada realizării lucrărilor în discuţie terenuri pe care le deţinea în proprietate , filele 64-65 dosar, pentru un preţ total de 8000 lei.

În acest context, cum în  baza unei prezumţii simple se poate concluziona că sumele respective au fost utilizate la plata lucrărilor descrise în cele ce preced, cei doi soţi necontribuind financiar la suportarea lor; ca urmare, instanţa urmează a respinge solicitarea corelativă din acţiunea introductivă cu privire la includerea acestora în masa partajabilă.

Soţii au mai realizat în timpul căsătoriei extindere casă de locuit , lipită de casa veche, ce se compune din camera C3 şi camera  C4 cu suprafaţa utilă de 31,87 mp  prevăzută cu utilităţi  cu o valoare de 20200 lei, anexă lipită de casa de locuit compusă din bucătărie, bucătărie de vară , cămară cu suprafaţa construită de 36,30 mp şi o valoare de 8250 lei, saivan oi cu şopron în suprafaţă construită de 8,75 mp  şi o valoare de 720 lei, coteţ păsări cu suprafaţa construită de 2,80 mp şi o valoare de 190 lei, un WC cu suprafaţa construită de 2,56 mp şi o valoare de 610 lei, un garaj nefinalizat cu o valoare de 2600 lei, gard la stradă cu lungimea de 22,20 mp în valoare de 2230 lei, executat bolta viţa de vie din ţeavă metalică cu valoare de 790 lei.

În fine, din coroborarea înscrisurilor depuse la filele 28, 60 dosar cu concluziile raportului de expertiză construcţii, rezultă indubitabil că reclamantul şi pârâta BR, după edificarea construcţiilor noi au realizat  racordul  acestora la instalaţiile de apă, gaze şi electricitate, capătul de cerere corelativ urmând a fi admis, însă se va avea în vedere la formarea loturilor că valoarea respectivelor lucrări se regăsesc incluse în valoarea imobilelor incluse în masa partajabilă astfel cum a fost evidenţiat mai sus.

Toate aceste lucrări, au fost ridicate  pe terenul proprietatea pârâtei BO, la momentul edificării construcţiilor în discuţie soţii având consimţământul proprietarului de teren în privinţa realizării lor, instanţa va aprecia în consecinţă că în cauză sunt incidente art 494 C. civ teza finală, reclamantul şi pârâta fostă soţie au dobândit un drept de proprietate ca urmare a  accesiunii imobiliare artificiale asupra acestor construcţii, urmând a fi incluse în masa partajabilă.

Coroborând atitudinea procesuală a pârâtei BR, răspunsurile date la interogatoriul luat, instanţa va mai admite capetele de cerere privind includerea în masa partajabilă a următoarelor bunuri mobile: mobilă de bucătărie, dormitor, sufragerie,  aparatură electrocasnică ( frigider, maşină de spălat, televizor) şi va respinge solicitarea de a fi partajat şi un aragaz întrucât din nici o probă administrată în cauză nu a rezultat achiziţionarea acestui bun în timpul căsătoriei părţilor.

Instanţa va respinge capătul de cerere privind includerea în masa partajabilă a pomilor şi viţei de vie, întrucât din nici o probă administrată în cauză nu a rezultat că acestea ar fi fost plantate în timpul căsătoriei celor doi soţi, deşi sarcina probei incumba reclamantului potrivit art 129 C. civ.

Potrivit art 32 lit b din C. fam., obligaţiile contractate de către soţi împreună sunt comune deoarece legea prezumă că prezintă un interes al căsniciei, iar potrivit art 32 lit c C. fam., obligaţiile contractate de oricare dintre soţi pentru îndeplinirea nevoilor obişnuite ale căsătoriei sunt obligaţii comune.

În analiza psivului partajabil, instanţa va ţine seama de data separaţiei în fapt a soţilor, respectiv noiembrie 2010

Referitor la creditul către CAR Schela Berca IFN contractat pe numele reclamantului, faţă de înscrisul depus la fila 27 dosar, instanţa îl va admite numai în parte în limita sumei de 500 lei, urmând a respinge diferenţa de 4500 lei.

Cum respectivul credit în valoare de 500 lei a rămas a fi achitat integral de reclamant, acesta urmează a avea un drept de creanţă de 250 lei ce se va imputa în lotul pârâtei BR.

Referitor la creditul contractat la Raiffeisen Bank SA pe numele reclamantului , creanţă  cesionată actualmente către KRUK Internaţional SRL, contract …, instanţa va reţine că pârâta a recunoscut că acesta a fost contractat în perioada convieţuirii părţilor, suma astfel obţinută a fost utilizată pentru nevoile acestora . Din examinarea adresei emise la data de 21.11.2012 de KRUK Internaţional SRL rezultă că debitul restant este de 10274,03 lei. Ca urmare, această sumă se va include în masa partajabilă, fiecare dintre cei doi soţi urmând a suporta jumătate din respectiva sumă şi întrucât contractul va rămâne în continuare pe numele reclamantului, acesta va avea avea un drept de creanţă de  5137,01 lei ce se va imputa în lotul pârâtei BR.

Cum la rândul său reclamantul a recunoscut că cei doi soţi au realizat bunurile comune prin contractarea mai multor credite, faţă de înscrisurile depuse la filele 16-18 dosar, vor fi incluse în masa partajabilă şi sumele de 500 lei rezultaţi din creditul contractat pe numele pârâtei la CAR Schela Berca IFN şi suma de 9072,18 lei contractat pe numele pârâtei la EFG Retail Services  IFN SA, linie de credit EUROLINE , ce vor fi partajate în cote egale de cei doi foşti soţi.

Pârâta Baicu Rodica va avea un drept de creanţă asupra sumelor de 250 lei rezultaţi din creditul contractat pe numele pârâtei la CAR Schela Berca IFN şi suma de 4536,09 lei contractat pe numele pârâtei la EFG Retail Services  IFN SA, linie de credit EUROLINE , ce vor fi imputate în lotul reclamantului.

Toate activele şi pasivele incluse în masa partajabilă se vor împărţi între reclamant şi pârâta BR în cote egale de câte ½ fiecare, întrucât din probele administrate în cauză nu a rezultat că soţii au avut contribuţii diferenţiate la dobândirea lor.

 Prin prisma dispoziţiilor art. 728 C.civ. care, în partea sa relevantă, prevede că nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, instanţa apreciază ca fiind admisibilă în parte acţiunea dedusă judecăţii.

Normele procedurale aplicabile în cauză sunt cele conţinute de art. 6736 raportat la art. 6735 C.pr.civ. Primul text amintit prevede că dacă pentru formarea loturilor sunt necesare operaţii de măsurătoare, evaluare şi altele asemenea, pentru care instanţa nu are date suficiente, ea va da o încheiere prin care va stabili elementele arătate la art. 6735 alin. 1, întocmind în mod corespunzător minuta prevăzută de art. 258. Prin aceeaşi încheiere, instanţa va dispune efectuarea unei expertize pentru formarea loturilor. Alineatul al doilea al aceluiaşi articol stabileşte că raportul de expertiză va arăta evaluarea şi criteriile avute în vedere la stabilirea acesteia, va indica dacă bunurile pot fi comod partajate în natură şi în ce mod anume, propunând loturile ce urmează a fi atribuite.

Articolul 6735 alin. 1 C.pr.civ. are următorul enunţ: dacă părţile nu se învoiesc, instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii.

Încuviinţând, în temeiul art. 167 alin. 1 C.pr.civ., părţilor proba cu expertiză de specialitate  bunuri mobile  pe care o consideră legală, pertinentă şi concludentă cauzei, în temeiul art. 6736 C.pr.civ., instanţa va dispune efectuarea unei expertize tehnice bunuri mobile asupra bunurilor mobilele supuse partajării, stabilind ca obiective identificare,  evaluare şi propunere de lotizare

Expertul bunuri mobile va efectua şi raportul de expertiză centralizator.

În cauză a fost întocmit raportul de expertiză evaluări bunuri mobile şi centralizator de către expert Radu Gabriela, fiind depus la filele 130-133 dosar

Pârâtele au formulat obiecţiuni la respectivul raport de expertiză, ce au fost respinse de către instanţă pentru motivele arătate în încheierea de şedinţă din 11.03.2013

Reclamantul a depus la filele 139 dosar concluzii scrise

Analizând întregul material probator administrat în cauză, precum şi considerentele avute în vedere la pronunţarea încheierii de admitere în principiu, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

Conform dispoziţiilor art 728 C. civ nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, astfel încât acţiunea dedusă judecăţii este întemeiată în parte, avându-se în vedere calitatea de coproprietari a părţilor, cotele cuvenite acestora şi componenţa masei partajabile aşa cum acestea au fost reţinute în încheierea de admitere în principiu pronunţată în cauză.

Ca urmare, instanţa pentru motivele reţinute mai sus în încheierea de admitere î principiu, va admite în parte  acţiunea completată  formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul , va constata că  reclamantul şi pârâta BR au dobândit în timpul căsătoriei, în cote egale, de câte ½ , următoarele active  : extindere casă de locuit , lipită de casa veche, ce se compune din camera C3 şi camera  C4 cu suprafaţa utilă de 31,87 mp  prevăzută cu utilităţi  cu o valoare de 20200 lei, anexă lipită de casa de locuit compusă din bucătărie, bucătărie de vară , cămară cu suprafaţa construită de 36,30 mp şi o valoare de 8250 lei, saivan oi cu şopron în suprafaţă construită de 8,75 mp  şi o valoare de 720 lei, coteţ păsări cu suprafaţa construită de 2,80 mp şi o valoare de 190 lei, un WC cu suprafaţa construită de 2,56 mp şi o valoare de 610 lei, un garaj nefinalizat cu o valoare de 2600 lei, gard la stradă cu lungimea de 22,20 mp în valoare de 2230 lei, executat bolta viţa de vie din ţeavă metalică cu valoare de 790 lei, racordul  acestor construcţii noi la instalaţiile de apă, gaze şi electricitate( însă se va avea în vedere la formarea loturilor că valoarea respectivelor lucrări se regăsesc incluse în valoarea imobilelor incluse în masa partajabilă astfel cum a fost evidenţiat mai sus) , mobilă de bucătărie, dormitor, sufragerie,  aparatură electrocasnică ( frigider, maşină de spălat, televizor) şi în cote de ½ următoarele pasive :  creditul către CAR Schela Berca IFN în sumă de 500 lei, suma de 10274,03 lei rezultată din creditul contractat la Raiffeisen Bank SA pe numele reclamantului , creanţă  cesionată actualmente către KRUK Internaţional SRL, contract …, 500 lei rezultaţi din creditul contractat pe numele pârâtei la CAR Schela Berca IFN şi suma de 9072,18 lei contractat pe numele pârâtei la EFG Retail Services  IFN SA, linie de credit EUROLINE, va reţine că reclamantul are un drept de creanţă de 250 lei rezultat din creditul către CAR Schela Berca IFN  şi în sumă de 5137,01 lei rezultată din creditul contractat la Raiffeisen Bank SA pe numele reclamantului , creanţă  cesionată actualmente către KRUK Internaţional SRL, contract …, ce se vor imputa în lotul pârâtei Baicu Rodica, că pârâta Baicu Rodica va avea un drept de creanţă asupra sumelor de 250 lei rezultaţi din creditul contractat pe numele pârâtei la CAR Schela Berca IFN şi suma de 4536,09 lei contractat pe numele pârâtei la EFG Retail Services  IFN SA, linie de credit EUROLINE , ce vor fi imputate în lotul reclamantului, va respinge capetele de cerere din acţiune referitoare  la includerea în masa partajabilă , în cote de câte ½ fiecare a : lucrărilor de consolidare şi amenajare la  casa de locuit veche ce are două camere, hol, terasa cu scara pentru acces în podul mansardat parţial de la extinderea casei  în  valoare de 10230 lei.,  lucrările  de consolidare porumbar cu  o valoare de 80 lei, aragaz, pomi, viţă de vie.

Având în vedere  dispoziţiile art 673 ind 9 C.p.civ instanţa va ţine seama la atribuirea loturilor de cota ce revine fiecăreia dintre părţi din masa partajabilă, de natura acestor bunuri, de faptul că  anterior partajului bunurile s-au aflat în posesia pârâtelor, de faptul toate părţile au solicitat ca mai departe reclamantului să nu îi fie atribuite bunuri în natură ci numai un drept de sultă, de domiciliul părţilor, de starea conflictuală ireconciliabilă dintre părţi.

Pe de altă parte va avea în vedere sporul de valoare adus prin îmbunătăţiri şi extinderi imobilului casă de locuit ce nu este proprietatea reclamantului şi care este amplasat pe terenul proprietatea pârâtei BO

Aşa fiind, în temeiul art 728 C. civ instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor prin omologarea raportului de expertiză centralizator întocmit de expert Radu Gabriela în varianta I, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, atribuind părţilor loturile propuse, după cum urmează:

Lotul nr 1 se va atribui reclamantului Pascu Ion şi cuprinde:

-primeşte sultă de la lotul nr 2 , rezultată din împărţirea bunurilor mobile, în sumă de 827 lei

-primeşte sultă de la lotul nr 2, rezultată din împărţirea bunurilor imobile, suma de 17795 lei.

-Va achita  pârâtei BR suma de 250 lei rezultată din creditul contractat la CAR Schela Berca IFN pe numele pârâtei BR

-Va achita pârâtei Baicu Rodica suma de 4536,09 lei rezultată din creditul contractat cu EFG REtail Services IFN SA

Lotul nr 2 se va atribui pârâtei BR şi cuprinde:

-primeşte biblioteca pal furniruit lucios vechime 27 ani cu o valoare de 220 lei, fotolii fixe faţă stofă în valoare de 135 lei, vitrină pal furniruit lucios în valoare de 80 lei, şifonier pal furniruit lucios în valoare de 120 lei, canapea extensibilă faţă stofă în valoare de 150 lei, colţar sufragerie în valoare de 420 lei, masa 12 persoane în valoare de 105 lei, televizor Telefunken nefuncţional în valoare de 12 lei, maşina de spălat INDESIT nefuncţională în valoare de 22 lei, congelator Arctic 4 sertare în valoare de 225 lei, bufet bucătărie în valoare de 45 lei, masa stil-birou la bucătărie din recuperări în valoare de 70 lei, cuier haine în valoare de 50 lei, extindere casa de locuit lipită de casa veche ce se compune din camera C3 şi camera C4 cu amplasamentul descris mai sus şi configuraţia din raportul de expertiză construcţii Rotaru Nicu filele 70-82 dosar, în valoare de 20200 lei, anexa lipită de casa de locuit compusă din bucătărie de vară, cămară cu amplasamentul descris mai sus cu amplasamentul descris mai sus şi configuraţia din raportul de expertiză construcţii Rotaru Nicu filele 70-82 dosar în valoare de 8250 lei, saivan oi cu şopron cu amplasamentul descris mai sus cu amplasamentul descris mai sus şi configuraţia din raportul de expertiză construcţii Rotaru Nicu filele 70-82 dosar în valoare de 720 lei, coteţ păsări în valoare de 190 lei, WC în valoare de 610 lei, garaj nefinisat cu amplasamentul descris cu amplasamentul descris mai sus şi configuraţia din raportul de expertiză construcţii Rotaru Nicu filele 70-82 dosar mai sus în valoare de 2600 lei, gard la stradă în valoare de 2230 lei, bolta viţă de vie în valoare de 790 lei.

-Va plăti sultă lotului nr 1 , rezultată din împărţirea bunurilor mobile, în sumă de 827 lei

-Va plăti sultă lotului nr 1,  rezultată din împărţirea bunurilor imobile, suma de 17795 lei.

-Va achita reclamantului suma de 250 lei rezultată din creditul contractat la CAR Schela Berca IFN pe numele reclamantului

-Va achita reclamantului suma de 5137,01 lei rezultată din creditul contractat la Raiffeisen Bank pe numele reclamantului în prezent cesionat către KRUK Internaţional SRL

Instanţa faţă de cota partajabilă cuvenită fiecărei părţi, de culpa procesuală a acestora, în temeiul art 274 C.p.civ cu referire la art 277 C.p.civ va obliga  pârâtele la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în sumă de 1955,15 lei.