Cerere Contopire Pedeapsă

Hotărâre 108 din 27.11.2014


Dosai' nr.

 

Contopire pedepse -

 

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

Şedinţa publica din

Complet constituit, din: Preşedinte : Grefier:

• Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani,

reprezentat prin procuror -

■ SENTINŢA PENALĂ NR. .

Pe rol pronunţarea asupra pereni de contopire pedepse formulată de petentul Dezbaterile în fond au |avut loc în şedinţa publica din data de, cuvântul părţilor fiind consemnat în încheierea de şedijnţă din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi, când, din lipsă de timp pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de când, din lipsă de timp pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea astăzi.

Dezbaterile orale din timpul şeâinţei au fost înregistrate audio potrivit dispoziţiilor ărt. 369alin. 1

Cod procedură penală.

J II D E C A TA

Asupra cererii de contopire pedepse de faţă:

Prin cererea înregistrată această instanţă la data de, sub nr., petentul a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin-sentinţele penale nr. a Judecătoriei şi nra Judecătoriei, urmând âşe deduce deducerea din pedeapsa rezultantă ce seva stabili,), perioada executată în de la la şi de la la zi.

Pentru soluţionarea cererii, instanţa a solicitat de la Penitenciarul fişa privind situaţia

juridică a petentului, copiile sentinţelor de condamnare, precum şi ataşarea dosarului penal nr. al

Judecătoriei.:  (.

Prin încheierea din, s-a dispus conexarea dosarului nr. la dosarul nr./avanii în vedere că problema ridicată de contestatpr în acel dosarpoatefi soluţionată în cadrul prezentei cauze.

Anali/â iul actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reţine: irtşţaiiţa .ca laMata-formulării" cererii de contopire, petentul se afla în executarea unei pedepse de ani închisoare'aplicata prin sentinţă penală nr. a Judecătoriei (mandat executare nr., executarea pedepsei începând la data de şi sfârşind la data de) şi a unei pedepsei de luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.j a Judecătoriei (mandat executare nr., executarea pedepsei începând la data de şi sfârşind la data de).

Ulterior, prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei (definitivă prin nerecurare la) s-a analizat incidenţa aplicării legii mai favorabile potrivit art 23 din Legea nr, 255/2013 rap. la art. 595 Cod procedură penală în ceea ce rjriveşte pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei, ocazie cu care a. fost redusă pedeapsa de ani închisoare la o pedeapsă de an şi luni închisoare, fiind anulat vechiul maridaf şi ejmis un'/nou mandat de executare, respectiv nr/. /

în acelaşi timp, petentul a mai suferit o condamnare de ani şi luni închisoare şi

interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, Ut. b Cod penal pe o durată de ani

aplicată prin sentinţa penală nri a Tribunalului (definitivă prin decizia penală nr. a Curţiide Apel),

în acest sens fiind emis mandatul de executare nr., executarea pedepsei începând la data de şi

sfârşind la data de). : -\ y■.,

Având în vedere aceste aspecte, instanţa urmează a analiza dacă infracţiunile pentru care a

fbsl condamnat petentul prin cele trei sentinţe penale sunt concurenţe în condiţii le art. 36 al in 1 şi 2

Cod penal.

în acest sens instanţa constată următoarele: ,;.

I. Prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei, definitivă prin nerecurare la data de petentul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor dc:

-/:-"^^^;V/;rv'■ :: " 1

-sfidarea organelor judiciare, prev. şi ped. de art. 272' teza a II a Cod penal 1969 la pedeapsa de 0 luni închisoare (faptă săvârşită la data de);

-ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. şi ped. de art. 321 alin. 1 Cod penal 1969 Ia pedeapsa de 0 an închisoare (faptă săvârşită la data de);

-lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art. 180 alin. 2 Cod penal 1969 la pedeapsa de () luni închisoare (faptă săvârşită la data de).

în baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal 1969, au fost contopite celei trei pedepse şi aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea de 0 an închisoare.

S-a constat că cele trei infracţiuni pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă au fost săvârşite în cursul termenului de încercare de ani, al pedepsei de ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. din a Judecătoriei, judeţul astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. din a Tribunalului şi decizia penală nr. din a Curţii de Apel - Secţia minori şi familie, cu privire la care s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării.

S-a constat că prin sentinţa penală nr. din a Judecătoriei, judeţul, rămasă definitivă, s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de ani închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. din a Judecătoriei.

In baza art. 86ind4 alin. 1 Cod penal 1969, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa de un an închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă la care s-a adăugat pedeapsa de ani închisoare, aplicată prin sentinţa menţionată mai sus, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de () ani închisoare.

Totodată, a fost dedusă durata reţinerii preventive din şi din (aşa cum rezultă din încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de).

Ulterior, prin sentinţa penală nra Judecătoriei (definitivă prin nerecurare la) s-a analizat incidenţa aplicării legii mai favorabile potrivit art. 23 din Legea nr. 255/2013 rap. la art. 595 Cod procedură penală în ceea ce priveşte pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei.

Astfel, instanţa a constatat că infracţiunea prev. de art. 272 ind. 1 teza a II a Cod penal 1969 a fost dezincriminată, iar în ceea ce priveşte pedeapsa de () ani închisoare aplicată prin sentinţa penală a Judecătoriei pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 211 alin. 2 cu aplicarea art. 99 Cod penal 1969, în temeiul art. 21 din Legea 187/2012, aceasta a fost înlocuită cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pentru o perioadă de ani.

în temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969 s-au contopit pedepsele cu închisoarea executabile aplicate prin sentinţa în cauză, aplicând pedeapsa cea mai grea de an închisoare.

în temeiul art. 22 alin. 4 lit. b din Legea 187/2012 rap. la art. 129 alin. 2 Ut. b Cod penal s-a aplicat condamnatului pedeapsa rezultantă arătată mai sus de an închisoare la care s-a adăugat !4 din durata măsurii educative a internării într-un centru de detenţie, condamnatul urmând a executa pedeapsa de 0 an Ş* 0 l"nl închisoare.

S-a făcut în cauză aplicarea disp. art. 65 şi art. 66 lit. a şi b Cod penal.

Totodată, a fost dedusă durata reţinerii preventive din şi din , precum şi durata executată de

la la zi.

2, Prin sentinţa penală nr. a Tribunalului (definitivă prin decizia penală nr. a Curţii de Apel), petentul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-trafic de minori, prev. şi ped. de art. 13 alin. 1 - 3 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal 1969, art. 74 alin. 2, 76 lit. a Cod penal, prin înlăturarea dispoziţiilor art. 37 lit. a Cod penal, la pedeapsa de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal pe o durată de ani (faptă săvârşita în cursul anului);

-aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2, 76 Ut. b Cod penal, prin înlăturarea dispoziţiilor art. 37 lit. a Cod penal 1969, la pedeapsa de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal 1969 pe o durată de ani (faptă săvârşită în cursul anului).

în temeiul art. 33 Ut. a, 34 Cod penal 1969, s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal, pe o durată de ani.

 

în temeiul art. 40 Cod pfenalT969, raportat la art. 33, 34 Cod penal 1969, s-a contopit pedeapsa rezultantă cu pedeapsa de ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. din a Judecătoriei, rămasă definitivă, prin care s-a dispus revocarea suspendării, sub supraveghere a acestei pedepse aplicate inculpaţi lui prin sentinţa penală nr. din a Judecătoriei, rămasă definitivă la, prin decizia penală nr. din a Curţii de Apel, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 Ut. a teza II, liţ. b Cod penal, pe o durată de ani, sporită la () ani şi () luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal pe o durată de 3 ani.

S-a făcut în cauză aplicarea art. 71, 64 lit. ateza II, lit. b Cod penal 1969.

Totodată, s-a dedus din pedeapsa de executat durată reţinerii şi arestării preventive de la până la, când a fost pus efectiv în! libertate, detenţia din perioada-.

3. Prin sentinţa penală pr. din a Judecătoriei, definitivă prin decizia penală nr. din a

Curţii de Apel), petentul a fost condamnat la pedeapsa.de luni închisoare pentru săvârşirea

, inlractiunii.de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 alin 1 - art. 209 alin 1 lit. e, alin 2 lit. b Cod

penal 3 969, cu aplic. art. 320' ciod proc. pen. şi art. 74 lit. c, art. 76 Ht. d Cod penal 1969 (faptă

săvârşită la data de).]'■■■.

Prin aceeaşi sentinţa a fost dedusă din pedeapsa aplicată un număr de de zile reprezentând arestul executat în cauză în perioada.

Verificând datele comijterii faptelor şi datele rămânerii definitive a hotărârilor de. condamnare, instanţa constată cţi infracţiunile pentru care a fost condamnat petentul prin cele trei sentinţe penale sunt concurente îji condiţiile art. 36 alin 2 Cod penal 1969.

Din aceste, cpnsiderente,| instanţa constată că cererea petentului este întemeiată şi o va admite potrivit art. 585 alin 1 lit.i a Cod procedură penală.

în acest sens, mai întâii instanţa va repune în individualitatea lor. pedepsele aplicate şi contopite prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei (definitivă priit ncrecurare la), sentinţa penală nr. a Tribunalului (definitivă pţin decizia penala nr. a Curţii de Apel) şi sentinţa penală nr. din a Judecătoriei, definitivă prin decizia penală nr. din a Curţii de Apel).

Instanţa constată intervehirea legii mai favorabile cu privire la pedeapsa de ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. jdin a Judecătoriei, rămasă definitivă, prin care s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a lacestei pedepse aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr. din a Judecătoriei, rămasă definitivă ja, prin decizia penală nr, din a Curţii de Apel, având în vedere că infracţiunile pentru care a fost condamnat prin sentinţa în cauză au fost comise în timpul minorităţii, urmând ca în temeiul art. 21 alin. 1 şi 3 din legea nr. 187/2012, să înlocuiască această pedeapsa cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de ani.

în temeiul art. 36 alin. 1 Îşi 2 Cod penaî.1969 combinat cu art. 33 lit. a, 34 lit. b, art 35 alin 1 Cod penal 1969; cu aplic. art. 5j Cod penal, instanţa va contopi pedepsele ehumerate: mai sus şi va aplica petentului pedeapsa cea ni ai grea de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit; b Cod penal pe o durată de ani,; pe care o sporeşte la ani şi luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. dc art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal pe o durată de ani.

în temeiul art. 40 Cod penal 1969 raportat la art. 33 lit. a, 34Tit. b, art. 35 alin 1 Cod penal 1969, eu aplic. art. 5 Cod penalj, instanţa va contopi pedeapsă rezultantă de ani şi luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. dej art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal pe o durată de ani cu cele două măsuri educative a internării înţr-un centru de detenţie pe o durată de 3 ani enumerate mai sus şi va aplica pedeapsa cea mai grea dc ani şi luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. dc art. 64 lit. a te/a II, lit. b Cod penal pe o durată de ani.

Va face aplicarea dispoziţiilor art. 66 lit. a şi b Cod penal.

preventiv executat pe teritoriu precum şi durata detenţiei de la

în temeiul art: 72, 73 Cjod penal, instanţa ya deduce-.din pedeapsa aplicată,; durata reţinerii din data de şi din data de, durata reţinerii şi arestării preventive dc la şi până Ta durata arestului

statului în baza mandatului european de arestare nr. în perioada,

la zi.•.'>■■":■.''■••".• C

Va anula Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. din al Judecătoriei, Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. din al /Tribunalului şi Mandatul de executare nr., din al Judecătoriei şi vă dispune emiterea unui nou mandat conform.dispoziţiilor prezentei sentinţe.

,-."■..■! ;.-'v  o---:-;,-.-- V-";...V'-;3

în baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului; onorariu avocat oficiu în sumă de lei, delegaţie nr., se va avansa Baroului din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de contopire pedepse formulată de către petentul, fiul lui şi, născut la data de în mun., cu acelaşi domiciliu, str. nr., jud., în prezent deţinut în Penitenciarul.

Repune în individualitatea lor pedepsele modificate şi contopite prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei (definitivă prin nerecurare Ia) şi înlătură majorarea aplicată, respectiv;

1.pedeapsa de an închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal 1969 (aplicată prin sentinţa penală nr. din a Judecătoriei);

2.pedeapsa de luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 180 alin. 2 Cod penal 1969 (aplicată prin sentinţa penală nr. din a Judecătoriei);

3.măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pentru o perioadă de ani (ca urmare a înlocuirii, în temeiul art. 21 din Legea 187/2012, cu pedeapsa de ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. a Tribunalului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 211 alin. 2 cu aplicarea art. 99 Cod penal 1969)

Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate şi contopite prin sentinţa penală nr. a Tribunalului (definitivă prin decizia penală nr. a Curţii de Apel) şi înlătură sporul aplicat, respectiv:

4.pedeapsa de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal 1969 pe o durată de ani, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 13 alin. 1 - 3 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod pena), art. 74 alin. 2,76 lit. a Cod penali 969;

5.pedeapsa de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal pe o durată de ani, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2, 76 lit. b Cod penal 1969;

6.pedeapsa de ani închisoare aplicata prin sentinţa penala nr. din a Judecătoria, rămasă definitivă, prin care s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a acestei pedepse aplicate prin sentinţa penală nr. din a Judecătoriei, definitivă prin decizia penală nr. din a Curţii de Apel;

7.sporul de luni închisoare.

Constată intervenirea legii mai favorabile cu privire la pedeapsa de ani închisoare menţionată la punctul 6 şi în temeiul art. 21 alin. 1 şi 3 din legea nr. 187/2012, înlocuieşte această pedeapsa cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de ani.

Constată că pedepsele enumerate Ia punctele 1, 2, 4, 5 şi pedeapsa de luni închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr. din a Judecătoriei, definitivă prin decizia penală nr. din a Curţii de Apel) sunt concurente în condiţiile art. 36 alin 1 şi 2 Cod penal 1969.

în temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969 combinat cu art. 33 lit. a, 34 lit. b, art. 35 alin 1 Cod penal 1969, cu aplic. art. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele enumerate la punctele 1, 2, 4, 5 şi pedeapsa de luni închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr. din a Judecătoriei, definitivă prin decizia penală nr. din a Curţii de Apel) şi aplică petentului pedeapsa cea mai grea de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal pe o durată de ani, pe care o sporeşte la ani şi luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza H, lit. b Cod penal pe o durata de ani.

în temeiul art. 40 Cod penal 1969 raportat Ia art. 33 lit. a, 34 lit. b, art. 35 alin 1 Cod penal 1969, cu aplic. art. 5 Cod penal, contopeşte pedeapsa rezultantă de ani şi luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal pe o durată de ani cu măsurile educative a internării într-un centru de detenţie pe o durată de ani (enumerate la punctele 3 şi 6-înlocuita) şi aplică pedeapsa cea mai grea de ani şi luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal pe o durata de ani.

Face aplicarea dispoziţiilor art. 66 lit. a şi b Cod penal.

în temeiul art. 72, 73 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată:

durata detenţiei în peţioada; - durata reţinerii şi arestării^tt%S0^d^:aJ^i'pâm la durata arestului preventiv executat pe teritoriul statului] în baza mandatului european de arestare nr. în perioada-durata detenţiei de la la zi. I

Anulează Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. din al Judecătoriei, Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. din al Tribunalului şi Mandatul de executare nr. din al

Judecătoriei şi dispune emiterea în baza dispoziţiilor art sarcina statului; onorariu avocat

unui nou mandat conform dispoziţiilor prezentei sentinţe. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în oficiu în sumă de lei, delegaţie nr., se va avansa Baroului Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de contestaţie îtji termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi,

 

ptr. PREŞEDINTE,

plecat îi) CO

ptr. GREFIER, plecat în CO