Plângere contravenţională

Hotărâre 8062/2014 din 18.09.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ,,,,,,,

Şedinţa publică de la 18 Septembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE ,,,

Grefier ,,,,,,,,,

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe petent ,,,,şi pe intimat INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR, având ca obiect plângere contravetionala Legea nr.53/2003.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, atât la prima cât şi la a doua strigare a cauzei, părţile nu se prezintă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul  cauzei de către grefier, după care:

Se constată că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

De asemenea, se constată că părţile nu şi-au exprimat poziţia cu privire la excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Oradea, invocată de către instanţă din oficiu.

Având în vedere că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, în temeiul art.244 C.pr.civ., instanţa declară încheiată etapa cercetării procesului şi reţine cauza în pronunţare pe excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Oradea, invocată din oficiu la termenul precedent.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Aleșd la data de 05.12.2013, sub dosar nr.1864/177/2013, petenta  ,,,,,,,,, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ (ITM) AL JUDEŢULUI BIHOR, a solicitat instanței să dispună, în principal, anularea procesului-verbal contravențional seria ,,,,,,,,, ca netemeinic și, pe cale de consecință, exonerarea petentei de plata amenzii contravenționale în sumă de 10.000 lei, iar în subsidiar înlocuirea amenzii contravenționale cu avertismentul, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a plângerii, petenta a arătat, în esență, că inspectorii ITM Bihor, după ce au pătruns abuziv în curtea imobilului proprietate privată a numitului ,,,,,,,,,,, tatăl administratorului societății petentei, au întocmit procesul-verbal de contravenție contestat în prezenta cauză, reținând că numitul ,,,,,,,,,,, care se afla în locul mai sus indicat, ar fi fost primit la muncă fără a i se fi întocmit contract individual de muncă, deși reprezentantul societății petente a adus la cunoștința inspectorilor ITM Bihor că firma nu deține punct de lucru și nu desfășoară nicio activitate la adresa din ,,,

În drept, petenta a invocat prevederile OG nr.2/2001, iar în probațiune au fost depuse înscrisuri, respectiv: procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria ,,,,,,,,,, certificat constatator emis de ORC, extras CF pentru informare, certificat de urbanism.

Plângerea contravențională a fost timbrată cu 20 lei taxă judiciară de timbru.

Legal citat, intimatul a depus la dosar întâmpinare, înregistrată la instanță în data de 06.02.2014, prin care a solicitat respingerea plângerii și menținerea în totalitate a procesului-verbal de contravenție.

În motivare, intimatul arată că, la data efectuării controlului și în locația mai sus indicată, inspectorii de muncă l-au găsit pe ,,,,,,,, prestând activitate de muncă necalificată. La solicitarea organelor de control, acesta a declarat că lucrează la societatea petentă din 16.01.2013, câte 10-12 ore, primind și remunerație pentru munca prestată, fără să i se încheie contract de muncă.

Prin primirea la lucru a numitului ,,,,,,, fără încheierea unui contract de muncă anterior începerii activității, societatea a încălcat prevederile art.16, alin.1 din Legea nr.53/2003, petenta fiind vinovată de săvârșirea contravenției prevăzute de art.260, alin.1, lit.e din Legea nr.53/2003.

Se mai arată că inspectorii de muncă au aplicat petentei amenda minimă prevăzută de lege, respectiv 10.000 lei, apreciindu-se corect gradul de pericol social al faptei.

În drept, intimatul a invocat dispozițiile Legii nr.53/2003-Codul muncii, OG nr.2/2001, Legea nr.108/1999, iar în probațiune a depus înscrisuri, respectiv: procesul-verbal de control seria ,,,,,,,,,,,,,,,, din 22.11.2013 și anexa acestuia, fișa de identificare completată de numitul ,,,,,,, proces-verbal întocmit la data controlului de inspectorii de muncă și de agentul-șef principal din partea IPJ Bihor, extras situație centralizată angajator - societate petentă.

Prin sentința civilă nr.146/20.02.2014, instanța a admis excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Aleșd, invocată din oficiu, și a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Oradea.

Pentru a pronunța această soluție, Judecătoria Aleșd a reținut că punctul de lucru al societății petente nu poate fi ”angajator”, iar posibila neîndeplinire a obligației de a încheia contract de muncă nu se poate săvârși decât la sediul angajatorului. Întrucât sediul angajatorului este în Oradea, competența aparține acestei judecătorii.

Ulterior înaintării dosarului susmenționat la Judecătoria Oradea, prin adresa Judecătoriei Aleșd din 03.03.2014, înregistrată la Judecătoria Oradea în data de 07.03.2014, reprezentanta convențională a petentei a învederat instanței, la termenul din 15.05.2014, faptul că împotriva societății petente a fost deschisă procedura generală de insolvență, în dosarul nr.,,,,,,,,,,111/2014 al Tribunalului Bihor, administrator judiciar fiind desemnat C.I.I. ,,,,,,,

La termenul de judecată din 19.06.2014, instanța a invocat din oficiu excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Oradea în soluționarea prezentei cauze.

Analizând  actele  si lucrările dosarului, din perspectiva excepției necompetenței teritoriale a Judecătoriei Oradea, invocată din oficiu, instanţa retine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria ,,,,,,,,, inspectorii de muncă au consemnat, la rubrica privind descrierea faptei, data și ora comiterii acesteia, respectiv locul unde a fost comisă etc., faptul că ”,,,,,,,,, a primit la muncă pe numitul ,,,,,,,,,, fără a i se fi întocmit contract de muncă, respectiv fără a i se fi încheiat contract de muncă cu data efectivă a începerii activității, dar nu mai târziu de data de 18.nov.2013, fapt ce încalcă prevederile art.16, alin.1 din Legea nr.53/2003, republicată, și sancționată conform art.260, alin.1, lit.e din Legea nr.53/2003. ” S-a reținut, totodată, și că ”în data de 18.nov.2013, numitul ,,,,,,,,,, a fost identificat la punctul de lucru nedeclarat al societății, situat în comuna ,,,,,,,,,,,,,

Din analiza acestor mențiuni consemnate în procesul-verbal contestat, rezultă că fapta reținută cu caracter contravențional în sarcina petentei este aceea de a fi primit la muncă o persoană, fără a i se fi încheiat contract de muncă, persoana în cauză fiind identificată la punctul de lucru din localitatea mai sus indicată, de inspectorii de muncă din cadrul instituției intimate, ca fiind locul săvârșirii faptei, respectiv comuna ,,,,,,,,,

Fapta susmenționată, reținută de inspectorii de muncă în sarcina societății petente, este prevăzută și sancționată de art. 260, alin.1, lit.e din Legea nr.53/2003-Codul muncii, potrivit căruia reprezintă ”contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte: (...) e) primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.”, iar la art.16, alin.1 din același act normativ se arată că, în speță, ”contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului (...)” .

Instanța reține, așadar, că prin procesul-verbal de contravenție susmenționat s-a consemnat, ca faptă contravențională, primirea la muncă a unei persoane, de către societatea petentă, fără încheierea unui contract individual de muncă.

Cum această contravenție a fost săvârșită, așa cum s-a reținut prin procesul-verbal, în satul ,,,,,,,,,,,,., a invocat din oficiu excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Oradea în soluționarea acestei plângeri contravenționale, iar în baza art.132, alin.1 C.pr.civ., față de dispozițiile HG nr.337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, cu modificările și completările ulterioare, constată că Judecătoriei Aleșd îi revine, potrivit art.32, alin.1 din OG nr.2/2001, competența de soluționare a plângerii contravenționale ce face obiectul prezentului dosar, judecătorie în a cărei rază de competență se află satul Uileacu de Criș, comuna Tileagd, județul Bihor.

În susținerea considerentelor de mai sus, instanța are în vedere și deciziile de speță ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțate în soluționarea unor conflicte negative de competență ivite în legătură cu aceeași chestiune, respectiv determinarea instanței judecătorești competente din punct de vedere teritorial să soluționeze plângeri contravenționale în această materie, pornind de la incidența dispozițiilor art.260, alin.1, lit.e din Legea nr.53/2003.

În acest sens, menționăm, cu titlu de exemplu, Decizia ICCJ nr. 4036/01.06.2012 și Decizia ICCJ nr.85/16.01.2014, prin care s-a statuat că, în speță, competenţa teritorială de soluţionare a plângerii contravenţionale pentru fapta prevăzută de art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 revine instanţei în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru unde s-a efectuat controlul şi unde s-a prestat activitatea fără contract de muncă.

Instanța Supremă a argumentat această soluție prin faptul că, în stabilirea instanţei competente teritorial să soluţioneze cauza, trebuie corect interpretate dispoziţiile legale ce vizează „locul săvârşirii contravenţiei” reglementat de art.32, alin.1 din OG nr. 2/2001, ceea ce presupune a statua asupra conţinutului contravenţiei cu consecinţa identificării locului săvârşirii acesteia.

Contravenţia în raport de care se dispută competenţa teritorială este cea prevăzută de art. 260, alin.1, lit. e şi constă în primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract de muncă, potrivit art. 16, alin.1 din acelaşi cod.

Prin urmare, contravenţia are ca element material primirea la muncă, folosirea muncii, fără existenţa unui astfel de contract. Cum folosirea muncii fără forme legale (în absenţa contractului de muncă ale cărui elemente sunt prevăzute în art. 16 din Codul muncii) constă în acţiunea imputată angajatorului, care foloseşte munca neangajată în condiţiile legii, locul săvârşirii contravenţiei este locul unde au fost depistate persoanele prestând munca în afara condiţiilor impuse de lege.

Reţinând contrariul ar însemna că toate contravenţiile s-ar putea săvârşi doar la sediul angajatorului, lucru exclus din moment ce nu verificarea existenţei contractelor de muncă constituie obiectul contravenţiei în litigiu, ci folosirea muncii în absenţa lor, situaţie care nu se poate devoala decât prin surprinderea acelor persoane ca prestând munca fără forme legale indiferent unde este locul de prestare al acestora.

Față de sentința civilă nr.146/20.02.2014, prin care Judecătoria Aleșd a  admis excepția necompetenței teritoriale, invocată din oficiu, și a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Oradea, în temeiul art.133 pct.2, 134 și art.135, alin.1 C.pr.civ., instanța va constata ivit conflictul negativ de competență, va suspenda din oficiu judecata cauzei și va înainta dosarul Tribunalului Bihor, ca instanță imediat superioară și comună instanțelor aflate în conflict, pentru soluționarea conflictului negativ de competență astfel ivit.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Oradea, invocată din oficiu.

Declină în favoarea Judecătoriei Aleşd competenţa de soluţionare a plângerii formulate de petenta ,,,,,,,,,, înmatriculată în registrul comerţului cu nr.,,,,,,,/2010, având ,,,,,,,, prin administrator judiciar C,,,,,cu sediul în mun.Oradea,,,, în contradictoriu cu intimatul ,,,,,,,

Constată ivit conflictul negativ de competenţă, suspendă judecata şi înaintează dosarul cauzei TRIBUNALULUI BIHOR pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18 septembrie 2014.

PREŞEDINTE GREFIER