Grăniţuire

Sentinţă civilă 8062/2014 din 02.10.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ………

Şedinţa publică de la 2 octombrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE ………

Grefier ………..

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul …..  şi pe pârâtul ……. intervenienta în nume propriu …, pârâtul ……, având ca obiect grăniţuire.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, atât la prima cât şi la a doua strigare a cauzei, părţile nu se prezintă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul  cauzei de către grefier, după care:

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 11.09.2014, fiind consemnate în acea încheiere, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 18.09.2014, 25.09.2014, respectiv 02.10.2014 când, în aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive, a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare in judecata înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 02.06.2008, sub dosar nr.5276/271/2008, reclamanții …….. în contradictoriu cu pârâții ……., au solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună trasarea liniei cadastrale între proprietatea reclamanților, cu nr.cadastral ………… înscrisă în CF NDF…..Oradea și proprietățile învecinate ale pârâților, prin semne exterioare vizibile. Totodată, au fost solicitate și cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, s-a arătat că reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Oradea, str……. înscris în CF ….. Oradea, cu nr.cadastral …. Acest imobil se învecinează cu proprietatea pârâților ……., respectiv imobilul cu nr.top…….., ambele înscrise în CF …….. cu imobilul proprietate a pârâtului .., înscris în CF ……., precum și cu imobilul proprietatea pârâtului  ….

Reclamanții au învederat că între părțile din prezentul litigiu, mai ales între reclamanți și pârâtul ………., există permanente discuții și neînțelegeri cu privire la linia cadastrală ce desparte fondurile învecinate, astfel că reclamanții au promovat prezenta acțiune, solicitând efectuarea în cauză a unei expertize topografice pentru identificarea imobilelor și trasarea liniei cadastrale conform drepturilor de proprietate înscrise în cartea funciară.

În drept, reclamanții au invocat dispozițiile art.584 C.civ.

În probațiune, au depus la dosar înscrisuri, respectiv: extras CF ….Oradea, extras CF …., extras CF …., extras CF ………, extras CF ………..a, documentație tehnică cadastrală.

Legal citați, pârâții ….. au depus la dosar întâmpinare (filele 28-31, vol.I), înregistrată la instanță în data de 22.09.2008, prin care au solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, motivând că reclamanții nu au făcut dovada că sunt proprietarii de drept ai imobilelor situate în str….. înscrise în CF NDF ……., nr.cad……….. ca atare nu justifică un interes legitim. În subsidiar, pârâții au solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

În esență, pârâții susmenționați au învederat faptul că reclamanții nu au depus în susținerea cererii introductive înscrisuri care să facă dovada calității lor de proprietari ai fondurilor pe care susțin că le-ar fi dobândit, neavând astfel calitate procesuală și nejustificând niciun interes legitim în promovarea acțiunii. Cât privește documentația cadastrală depusă la dosar de reclamanți, aceasta nu face dovada certă a proprietății.

La rândul său, legal citat, pârâtul …………. a depus la dosar întâmpinare (filele 35-36, vol.I), înregistrată la instanță în data de 24.10.2008, prin care a solicitat respingerea acțiunii reclamanților față de acesta ca fiind fără obiect.

În motivare, pârâtul susmenționat a precizat că terenul proprietatea sa nu se învecinează, pe nicio latură, cu imobilele proprietatea reclamanților, astfel că acțiunea în grănițuire  formulată de reclamanți este inadmisibilă, urmând a fi respinsă.

În probațiune, pârâtul a depus, alăturat întâmpinării, înscrisuri, respectiv extras CF …… și plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate.

La termenul din 06.11.2008, reclamanții au suplimentat probatoriul cu un set de înscrisuri, respectiv: contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr……...05.2004, extras CF …….., autorizație de construire și documentație tehnică.

Legal citat, pârâtul …….. a depus la dosar întâmpinare (filele 48-49, vol.I), înregistrată la instanță la termenul din 06.11.2008, prin care a solicitat respingerea acțiunii reclamanților formulată în contradictoriu cu acesta.

În motivare, pârâtul susmenționat arată, în esență, că, între acesta și reclamanții din prezenta cauză, foști coproprietari ai imobilului cu nr.top………/32, înscris în CF ……., a intervenit sistarea indiviziunii, ce a făcut obiectul dosarului nr…..2004 al Judecătoriei Oradea, formându-se două loturi și dispunându-se înscrierea dreptului de proprietate al fiecărei părți în cartea funciară. În probațiune, pârâtul a depus la dosar decizia nr……/27.04.2006 a Tribunalului Bihor, sentința civilă nr……...2005 a Judecătoriei Oradea, ambele pronunțate în dosarul nr………..2004, raportul de contraexpertiză tehnică judiciară întocmit în dosarul anterior menționat, precum și procesul-verbal de punere în posesie, întocmit la data de 31.10.2006 de executorul judecătoresc ……….., cu privire la delimitarea celor două proprietăți aparținând reclamanților și pârâtului susmenționat.

Prin Încheierea din 17.03.2009 (fila 99 dosar), instanța a dispus introducerea în cauză, în calitate de pârâți, a actualilor proprietari tabulari ai imobilului în litigiu, La……… fiind uzufructuar viager, și a respins excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâților ……, invocată de pârâtul anterior menționat.

Legal citați, pârâții …….. au depus la dosar întâmpinare și acțiune reconvențională (filele 105-107, vol.I), înregistrată la termenul din 12.05.2009, prin care au solicitat respingerea acțiunii reclamanților ca nelegală și nefondată. În esență, pârâții au invocat prin întâmpinare faptul că imobilul cu nr.top.6517/33, care le aparține, nu se învecinează cu imobilul proprietatea reclamanților, reprezentat de nr.cad.6555.

Totodată, prin cererea reconvențională susmenționată, pârâții reclamanți reconvenționali au solicitat instanței: 1) să constate nulitatea absolută parțială a documentației care a stat la baza constituirii nr.cad….., înscris în CF NDF nr.,,,,,,,,,, cu suprafața totală de 450 mp, respectiv a planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, a fișei bunului imobil și a memoriului tehnic, toate vizate de OJCGC Oradea cu nr.,,,,06.08.2004, cu privire la suprafața de 150 mp aferentă nr.top.,,,,,,,, din CF ,,;  2) să constate nulitatea absolută a actului de unificare autentificat sub nr.,,,,,,2006 de către BNP ,,,,, ,,,,,, suprafața de 150 mp, aferentă nr.top.,,, din CF ,,,,,; 3) să dispună anularea Încheierii de întabulare nr.,,2/03.07.2006 cu privire la suprafața de  150 mp, aferentă nr.top.,,,,,/a din CF inițială ,,, și restabilirea situației de carte funciară, sistând CF ,,,,,, nr.cad.,,,, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii reconvenționale, se arată că pârâții ,,,,,, împreună cu pârâții reconvenționali BUT,,,,,,,,,, au avut calitatea de coproprietari cu privire la nr.top.,,,din CF ,,,,,,, cu suprafața de 300 mp, în cotă de 1/2 fiecare parte.

Sistarea indiviziunii s-a realizat în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile (sentința civilă nr.,,,,,,,,,,, a Judecătoriei Oradea), iar operațiunea propriu-zisă de delimitare a proprietăților astfel rezultate s-a materializat în concret în temeiul expertizei topografice întocmite în cauza respectivă.

Prin înscrisul autentificat sub nr.,,,.07.2006 de BNP ,,,,,,,, intitulat ”Act de unificare”, pârâții reconvenționali au procedat la unificarea celor două parcele care le aparțineau, și anume nr.top.,,,,, înscris în CF ,,,,, în suprafață de 300 mp, și nr.top.,,,,a, înscris în CF ,,,,,,, în suprafață de 150 mp, care le-a revenit în urma sistării indiviziunii, rezultând nr.cad.nou format ,,,,,,radea, în suprafață totală de 450 mp, înscris în CF NDF ,,,,,,. În acest scop, au fost avute în vedere documentația tehnică (respectiv: planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, fișa bunului imobil și memoriul tehnic) vizată de OJCGC Oradea cu nr.7735/06.08.2004.

Pârâții reclamanți reconvenționali contestă documentația tehnică susmenționată cel puțin cu privire la nr.top.,,,,,, deoarece nu ar corespunde drepturilor reale ale părților, stabilite prin hotărâre judecătorească, deoarece documentația tehnică ar fi cu mult anterioară sentinței civile nr.6,,,,,,,,,,,,,,/21.11.2005 a Judecătoriei Oradea, și pentru că această documentație nu a fost acceptată de numiții Popovici, aspect confirmat de pârâții reconvenționali din acțiunea care a făcut obiectul dosarului nr.7,,/2004 al Judecătoriei Oradea, astfel încât se încalcă un drept stabilit cu autoritate de lucru judecat.

În consecință, nr.top.,,,,,,, care intră în componența cadastralului ,,,, deși rezultat în baza sentinței civile nr.,,,,,,,.11.2005 a Judecătoriei Oradea, sub aspectul conținutului și al amplasamentului nu corespunde hotărârii judecătorești, fiind folosită o altă documentație decât cea în baza căreia a rezultat, astfel încât se impune desființarea acestei documentații.

Prin cererea reconvențională, se mai arată că pârâții ,,,,,, au transmis dreptul lor de proprietate pârâților reclamanți ,,conform contractului autentic depus la dosar.

În probațiune, pârâții reclamanți reconvenționali au depus la dosar înscrisuri, respectiv: Încheierea CF nr.,,,,, emisă de OCPI Bihor, extras CF NDF ,,,,,,,,,,, act de unificare autentificat cu nr.,,,,,,.07.2006.

Față de cererea reconvențională anterior menționată, reclamanții pârâți reconvenționali ,,,,,,,,,,,,,, au formulat întâmpinare (filele 137-139, vol.I), înregistrată la instanță în data de 24.11.2009, prin care au solicitat respingerea acțiunii reconvenționale ca nefondată, cu cheltuieli de judecată. În esență, s-a arătat că actele normative incidente în materia publicității imobiliare (Legea nr.7/1996, Ordinul nr.536/2001) nu impun acordul proprietarilor pentru întocmirea documentației cadastrale și pentru recepția lucrărilor făcute de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie. Acest acord poate fi solicitat la înscrierea în cartea funciară a documentației cadastrale, ori acest lucru s-a produs după rămânerea irevocabilă a hotărârii de sistare a indiviziunii.

Pe cale de consecință, în măsura în care documentația cadastrală respectă în conținut dreptul de proprietate dobândit prin act și ținând cont de efectul de opozabilitate al înscrierii în cartea funciară, rezultă că nu există niciun motiv pentru a se anula documentația cadastrală, aceasta nefiind afectată de vreun viciu de formă sau de fond care să atragă nulitatea absolută. La data avizării nu era necesar acordul coproprietarului, iar la data înscrierii în cartea funciară indiviziunea era deja sistată.

Prin încheierea din 22.06.2010 (fila 223, vol.I), instanța a dispus, în temeiul art.244,pct.2 C.pr.civ., suspendarea judecării cauzei și transpunerea dosarului la arhivă, spre păstrare, până la soluționarea irevocabilă a dosarului penal nr.2523/111/2005 a Tribunalului Bihor.

Prin încheierea din 13.10.2011 (fila 254, vol.I), cauza a fost respusă pe rol, fiind înregistrată sub dosar nr.5276/271/2008*.

Cu adresa de înaintare înregistrată la instanță în data de 27.10.2011, Tribunalul Bihor a comunicat la dosar  hotărârile judecătorești pronunțate în dosarul penal nr.2523/111/2005, respectiv: sentința penală nr.164/P/2010 a Tribunalului Bihor, decizia penală nr.18/A/2011 a Curții de Apel Oradea și decizia penală nr.2338/2011 a ICCJ (filele 257-316, vol.I).

La termenul din 08.12.2011, pârâtul ,,,,, a formulat cerere de chemare în judecată a altor persoane (fila 335, vol. al II-lea), respectiv a numitei ,,,,,,,,,, aceasta având calitatea de vânzătoare, alături de ,,,,,,,, (decedat) în contractul de vânzare-cumpărare nr.,,,/27.05.2004, încheiat cu reclamanții din prezenta cauză, având ca obiect terenul situat administrativ în Oradea, str.,,, înscris în CF ,,Oradea, nr.top,,,,,,,

În motivarea susmenționatei cereri, pârâtul a invocat sentința penală nr.164/2010 a Tribunalului Bihor,  pronunțată în dosarul penal nr.2523/111/2005, prin care a fost desființat titlul de proprietate TP nr.2938/1997 emis pe numele lui ,,, precum și cererea semnată în fals din 27.11.1997, adresată Judecătoriei Oradea-Biroul de Carte Funciară, pentru întabularea în CF a dreptului de proprietate a numitului ,,,. Aceste înscrisuri fiind desființate retroactiv, pârâtul susmenționat invocă lipsa titlului de proprietate al reclamanților cu privire la terenul înscris în CF 7, cu nr.top.,,,/32.

Totodată, pârâtul ,,,,,, a formulat, la același termen de judecată și prin același înscris, cerere reconvențională (filele 337-339, vol.al II-lea) prin care, în contradictoriu cu ,,,,,, a solicitat instanței să dispună: 1) desființarea contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.1101/27.05.2004 și 2) desființarea tuturor actelor subsecvente (încheieri de carte funciară, dezmembrări, unificări, schițe) care au legătură cu terenurile provenite din titlul de proprietate TP nr.,,,,/1997 emis pe numele lui ,,,,. În motivare, se arată că imobilele în litigiu, respectiv nr.top.,,,, trebuie să revină la situația anterioară, conform CF nr.,,,B2, adică în proprietatea Statului Român, întrucât reclamanții nu sunt proprietari de drept ai imobilelor ce fac obiectul prezentei cauze. În susținerea cererii, pârâtul reclamant reconvențional invocă lipsa interesului legitim al reclamanților în promovarea prezentei acțiuni.

Prin încheierea de ședință din 08.12.2011 (fila 357, vol.al II-lea), instanța a dispus introducerea în cauză, în calitate de intervenient în interes propriu, a numitei ,,,,.

La termenul din 23.02.2012, pârâții reclamanți ,,,au depus la dosar o precizare de acțiune reconvențională (fila 401, vol. al II-lea), solicitând să se constate nulitatea absolută totală (și nu parțială, așa cum s-a formulat inițial petitul cererii reconvenționale) a documentației tehnice care a stat la baza constituirii nr.cad.,,,,,,,,, înscris în CF NDF ,,,, avându-se în vedere specificul acestor documentații, care formează un tot indivizibil.

La termenul din 24.05.2012, pârâtul reclamant reconvențional ,,,,, a depus la dosar o precizare a cererii reconvenționale inițial formulate (filele 512-516 dosar), arătând că solicită instanței și desființarea (anularea) contractului de donație imobiliară autentificat cu nr.,,,,/12.02.1999, încheiat între ,,,,, în calitate de donatori, pe de o parte, și STATUL ROMÂN prin PRIMĂRIA ,, în calitate de donatar, pe de altă parte, având ca obiect cota de 150/300 părți din imobilul situat în ,,,,Bihor, donație lovită de nulitate, ca urmare a desființării, prin sentința penală nr.164/2010 a Tribunalului Bihor, pronunțată în dosarul penal nr.2523/111/2005, a titlului de proprietate TP nr.,,,,,,1997 emis pe numele lui ,,,,,,,,. Totodată, pârâtul ,,,, a solicitat și desființarea actelor juridice subsecvente contractului de donație imobiliară susmenționat, respectiv: TP nr.,,,, cerere către Judecătoria Oradea nr.,,,, încheiere CF nr.,,,,, a Judecătoriei Oradea, CF nr.7,,,,, Oradea, nr.top.,,,,,,,, contract de vânzare-cumpărare nr.4,,,,,,,,,/1999.

Se solicită, prin aceeași precizare de acțiune reconvențională, introducerea în cauză, în calitate de intervenienți, a Comisiei Județene și Comisiei Locale Oradea pentru Aplicarea Legii nr.18/1991, a numiților ,,,,

Prin încheierea de ședință din 24.05.2012 (fila 523, vol.al II-lea), instanța a dispus introducerea în cauză, în calitate de pârât, a STATULUI ROMÂN prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ,,,,,

Prin încheierea de ședință din 21.06.2012 (fila 534, vol. al II-lea), instanța a dispus introducerea în cauză, în calitate de pârâte, a COMISIEI LOCALE ORADEA PENTRU APLICAREA LEGII NR.18/1991, a COMISIEI JUDEȚENE PENTRU APLICAREA LEGII NR.18/1991, a numitei ,,,,,,,,,,, și a numitei ,,,

La data de 20.09.2012, a fost depus la dosar raportul de expertiză tehnică judiciară topografică (filele 544-547, vol.al II-lea), întocmit de expertul tehnic ing.,,,,,,,.

La termenul din 08.11.2012, pârâtul reclamant reconvențional ,,,,,, a învederat instanței că renunță la capătul de cerere reconvențională privind anularea TP nr.,,,1999, emis pe numele pârâtelor ,,,,,,, și a poziției cu nr.top.,,,,,,,,.

La termenul din 30.05.2013, a fost depus la dosar raportul de expertiză tehnică judiciară topografică (filele 710-715, vol.al III-lea), întocmit de expertul tehnic ing. ,,,,,,,,,,,.

La data de 04.06.2014, Primăria mun.Oradea și pârâta Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului funciar au solicitat suspendarea prezentei cauze până la soluționarea dosarului nr.,,,,,,,,,,271/2013 (filele 811-815, vol. al III-lea), având ca obiect constatarea nulității absolute  a adeverinței de proprietate nr.4340/30.01.1997, eliberată în favoarea numitului ,,,,,,,,,,,,,, adeverință în baza căreia a fost ulterior emis TP nr.2938/1997. Totodată, prin Notele de ședință depuse la dosar în data de 10.09.2014 (filele 847-848, vol. al III-lea), Primăria Mun.Oradea a invocat și excepția lipsei calității procesuale pasive în prezenta cauză, raportat la prevederile art.20, 21 din Legea nr.215/2001.

 În prezenta cauză, instanța a încuviințat pentru părți proba cu înscrisuri, proba cu expertiză tehnică judiciară topografică (fiind efectuate în cauză două astfel de expertize) și proba cu interogatoriul pârâtei  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Analizând actele şi lucrările cauzei,  instanţa constată următoarele:

I Referitor la cererea de chemare în judecată:

Prin cererea introductivă, reclamanții au solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâții din prezenta cauză, să dispună trasarea liniei cadastrale între proprietatea reclamanților și proprietățile învecinate ale pârâților, prin semne exterioare vizibile.

Imobilul proprietate a reclamanților ,,,,,, este situat administrativ în mun.,,,,,,,,,, și înscris în CF NDF ,,,,,,,,,,,,, nr.cadastral 6555, conform documentației tehnice cadastrale depuse la dosar (filele 16-19, 43-47, vol.I).

Totodată, consituirea nr.cadastral 6555 rezultă din probatoriul administrat în cauză atât de reclamanți, cât și de pârâții ,,,,,,,,,,, respectiv sentința civilă nr.6224/2005, pronunțată de Judecătoria Oradea în dosarul nr.7,,,,5/2004, având ca obiect sistare indiviziune, sentință schimbată în parte prin decizia civilă nr.288/A/2005, pronunțată în apel de Tribunalul Bihor în dosarul nr.527/2006 (filele 54-64 dosar, vol.I). În temeiul hotărârilor judecătorești susmenționate, s-a emis Încheierea OCPI nr.25608/30.06.2006, de admitere a cererii introduse de reclamantul ,,,,,,, și de înscriere a drepturilor de proprietate, cu titlu de cumpărare și partaj, în favoarea reclamanților din prezenta cauză, respectiv în favoarea pârâtului ,,,,,,,,,,,, și a soției sale (filele 417-419, vol.II).

Aceste înscrisuri probatorii au fost completate de actul de unificare încheiat de reclamanți și autentificat cu nr….. (filele 112-114, vol.I), pe baza căruia a fost emisă Încheierea OCPI Bihor nr.25772/03.07.2006 (fila 108 , vol.I), de sistare a nr.top…. și a nr.top….., care au fost unificate, constituindu-se astfel nr.cadastral 6555, transcris în CF NDF 9722 Oradea (fila 109, vol.I), în favoarea celor doi reclamanți.

Imobilul proprietate a pârâților ,,,,,,, este  situat administrativ în mun.,, jud.Bihor și înscris în CF ,,,,,,,, cu nr.top.,,,, așa cum rezultă din înscrisurile probatorii depuse la dosar (filele 5-13, 94-96 vol.I).

Imobilul proprietate a pârâților ,,,,,, L,,,,, este situat administrativ în mun.,,,,,,, jud.Bihor și înscris în CF ,,,,,,,,,,, cu nr.top…., așa cum rezultă din înscrisurile probatorii depuse la dosar (filele 14-19, vol.I). Acest imobil a fost inițial proprietatea pârâtului ,,,,,,, și a soției acestuia, ,,,,,,,, așa cum rezultă din sentința civilă nr.6224/2005, pronunțată de Judecătoria Oradea în dosarul nr.7385/2004, având ca obiect sistare indiviziune, mai sus menționată, precum și din extrasul CF ,,,,,,, depus la dosar (filele 97-99, vol.I). Ulterior, prin contractul de întreținere autentificat cu nr.1,,,,5/2007, pârâtul ,,, a înstrăinat dreptul de proprietate asupra imobilului către pârâții ,,,,,,,,înscriși ca proprietari tabulari în CF 74,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub B14-B15, iar în favoarea pârâtului ,,,,,,, și a soției acestuia s-a constituit, prin același contract de întreținere, un drept de uzufruct viager asupra imobilului înstrăinat.

În considerarea dreptului de uzufruct viager de care beneficiază, în prezent, pârâtul ,,,, și soția acestuia, ,,,,,,,,, drept în legătură cu care s-a efectuat inclusiv publicitatea imobiliară, prin înscrierea acestuia în cartea funciară, instanța apreciază că, pentru opozabilitate, hotărârea ce se va pronunța cu privire la cererea dechemare în judecată, având ca obiect grănițuirea, va fi emisă atât în contradictoriu cu actualii proprietari tabulari ai imobilului situat administrativ în mun.,,,,,,,, jud.Bihor, respectiv pârâții ,,,,,, și ,,,,,,,,, cât și în contradictoriu cu titularul dreptului de uzufruct viager asupra acestui imobil, respectiv pârâtul ,,,.

În prezenta cauză, în dosarul inițial nr.5276/271/2008, anterior suspendării judecării cauzei, instanța a încuviințat pentru reclamanți, în dovedirea cererii de chemare în judecată, prin încheierea de ședință din 23.02.2010 (fila 147, vol.I), și a administrat, după repunerea pe rol a cauzei, proba cu expertiza tehnică judiciară, raportul de expertiză topografică fiind întocmit de expertul tehnic ing.,,,,,,,,, (filele 710-715, vol.III).

Potrivit concluziilor expertului tehnic judiciar susmenționat, linia cadastrală dintre proprietatea reclamanților ,,, și proprietatea pârâților SE,,,,,,,,,,,,,și linia de folosință, reprezentată de gardul existent între cele două folosințe, nu se suprapune perfect, așa cum, dealtfel, se întâmplă și în cazul proprietăților învecinate aparținând pârâților ,,,,,, și pârâtului ,,,,,,,,,,,,,,,Ș, conform planului cadastral din anexa 1 la raportul de expertiză. Însă același expert precizează că ”gardurile dintre proprietăți au fost edificate înaintea numerelor cadastrale și, cum numerele cadastrale au fost întocmite pe folosințe, rezultă că, în cazul de față, nu avem încălcări de proprietăți, ci o deplasare virtuală a numerelor cadastrale înspre est.” În consecință, expertul avansează ideea repoziționării numerelor cadastrale în arhiva computerizată a OCPI Bihor, astfel încât acestea să se suprapună perfect peste folosințele din teren, fapt care se poate realiza printr-o lucrare extrajudiciară, respectiv prin întocmirea unei documentații cadastale în acest sens.

După repunerea pe rol a cauzei, prin încheierea de ședință din 08.03.2012 (filele 451-452, vol.II), instanța a încuviințat o a doua expertiză tehnică judiciară topografică, de această dată pentru pârâții reclamanți reconvenționali ,,,,,,,,și ,,,,, în dovedirea cererii reconvenționale formulate de aceștia din urmă, raportul de expertiză topografică fiind întocmit de expertul tehnic ing.Nica Pașcu Gheorghe (filele 555-558, vol.II).

Din concluziile raportului de expertiză topografică susmenționat, rezultă că, după identificarea terenurilor în litigiu, respectiv proprietatea reclamanților ,,,,,, (fostă ,,,,,,,,,,,,I), expertul a determinat o suprafață de 121 mp care intră în componența nr.cadastral 6555 Oradea, aparținând reclamanților, și o suprafață de 29 mp, care nu intră în componența numărului cadastral susmenționat, dar care este folosită de reclamanți, potrivit schiței anexă la raportul de expertiză.

Cum suprafața totală calculată de expert, aflată în folosința faptică a reclamanților, este de 150 mp, instanța reține că situația din teren este în deplină concordanță cu evidența scriptică, în sensul că fostul nr.top.6517/32/a, atribuit reclamanților ,,,,,,,,,,,,,,,,,prin sentința civilă nr.6224/2005 a Judecătoriei Oradea reprezenta în natură o parcelă în suprafață de 150 mp.

Având în vedere că pentru efectuarea acestei a doua expertize tehnice judiciare, expertul a comparat terenurile măsurate cu schița de dezmembrare, varianta II din raportul de contraexpertiză care face parte integrantă din sentința civilă nr.6224/2005 a Judecătoriei Oradea și cu conturul nr.cadastral ,,,,,,, instanța concluzionează că nu se poate reține vreo încălcare de proprietate cu privire la fondurile învecinate aparținând reclamanților ,,,,,,,C, pe de o parte, și pârâților ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pe de altă parte.

Potrivit art.584  din vechiul C.civ., ”orice proprietar poate obliga pe vecinul său la grănițuirea proprietății lipite de a sa; cheltuielile grănițuirii se vor face pe jumătate.” Prin acțiunea în grănițuire se urmărește, așadar, determinarea, prin semne exterioare, a întinderii a două fonduri învecinate, delimitarea acestora și stabilirea traseului real pe care trebuie să-l urmeze titularul fiecărui fond de proprietate.

Din analiza ansamblului probator administrat în cauză, cu preeminență din concluziile celor două rapoarte de expertiză tehnică judiciară efectuate, mai sus învederate, raportat la temeiul legal invocat de reclamanți, text de lege anterior citat, instanța reține caracterul întemeiat al cererii de chemare în judecată, sens în care va admite acțiunea formulată de reclamanții B,,,,,,,,,,,,, în contradictoriu cu pârâții ,,,,,,,,,, respectiv cu pârâții ,,,,,,,

Pentru considerentele învederate anterior, instanța va admite acțiunea reclamanților și în contradictoriu cu pârâtul ,,,,,,,,, titularul unui drept de uzufruct viager asupra imobilului păroprietate tabulară a pârâților ,,,,,,

Pe cale de consecință, instanța va stabili linia de hotar dintre imobilul proprietatea reclamanților, situat administrativ în mun.Oradea, str.Graurilor nr.58, jud.Bihor, înscris în CF NDF ,,,,, nr.cadastral ,,,,,, și imobilul proprietatea pârâților ,,,,,,,,, situat administrativ în mun.,,,,,, jud.Bihor, înscris în CF ,,Oradea, cu nr.top.,,,,,,,, pe linia de demarcație din planul cadastral-anexa nr.1 la raportul de expertiză tehnică judiciară topografică efectuat în cauză, întocmit de expert tehnic ing. ,,,,,,,,, linie care corespunde cu limita de folosință faptică dintre cele două imobile, materializată prin gardul despărțitor existent.

Raportul de expertiză tehnică judiciară topografică întocmit de expert tehnic ing. ,,, și înregistrat la Biroul Local de Expertize Judiciare de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.319/30.05.2013 va face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Totodată, instanța va stabili linia de hotar dintre imobilul proprietatea reclamanților, situat administrativ în mun.,,,,,,,,,,,, înscris în CF NDF ,,,,,,, nr.cadastral ,,,,,, și imobilul proprietatea pârâților ,,,,,,, situat administrativ în mun.,,,,,,, înscris în CF ,,,,,,,, cu nr.top.,,,,,,, pe linia de demarcație din schița - anexă nr.1 la raportul de expertiză tehnică judiciară topografică efectuat în cauză, întocmit de expert tehnic ing. ,,,,,,,,,, linie care corespunde cu limita de folosință faptică dintre cele două imobile, materializată prin gardul despărțitor existent.

Raportul de expertiză tehnică judiciară topografică întocmit de expert tehnic ing. ,,, și înregistrat la Biroul Local de Expertize Judiciare de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.858/21.09.2012 va face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cu privire la pârâtul ,,,,,,,,,,,, instanța va reține caracterul nefondat al cererii introductive a reclamanților, având în vedere că proprietatea acestora din urmă nu se învecinează cu imobilul proprietate a pârâtului susmenționat și, în consecință, va respinge cererea introductivă formulată în contradictoriu cu acest pârât.

Referitor la cererea formulată în cauză de Primăria mun.Oradea și de pârâta Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului funciar de suspendare a prezentei cauze până la soluționarea dosarului nr.2842/271/2013 (filele 811-815, vol. al III-lea), dosar având ca obiect constatarea nulității absolute  a adeverinței de proprietate nr.,,,,,,,,,.01.1997, eliberată în favoarea numitului ,,,,,,,,,,,,, adeverință în baza căreia a fost ulterior emis TP nr.,,,,,,,,,,,,,,,8/1997, instanța a respins această cerere, având în vedere că, în prezenta cauză, instanța a fost investită cu soluționarea unei acțiuni în grănițuire, care nu pune în discuție situația juridică a proprietăților părților  procesuale, ci doar delimitarea, prin semne exterioare, a fondurilor învecinate, pe cale de consecință, hotărârea din prezenta cauză nu va avea autoritate de lucru judecat în privința dreptului de proprietate al reclamanților sau al celorlalte părți în litigiu.

II Referitor la cererea reconvențională formulată și precizată de pârâții reclamanți reconvenționali L,,,,,,,,,,,,în contradictoriu cu reclamanții pârâți reconvenționali ,,,,,,:

Prin cererea reconvențională susmenționată (filele 105-107, vol.I), pârâții reclamanți reconvenționali au solicitat instanței: 1) să constate nulitatea absolută parțială a documentației care a stat la baza constituirii nr.cad.,,,,,,, înscris în CF NDF nr.,,,,,,,,,, cu suprafața totală de 450 mp, respectiv a planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, a fișei bunului imobil și a memoriului tehnic, toate vizate de OJCGC Oradea cu nr.,,,,08.2004, cu privire la suprafața de 150 mp aferentă nr.top.,,,,,,,,,,/a din CF ,,,;  2) să constate nulitatea absolută a actului de unificare autentificat sub nr.,,,,,,,,,,,,, de către BNP ,,,,,,,, privind suprafața de 150 mp, aferentă nr.top.,,,,,,, Oradea; 3) să dispună anularea Încheierii de întabulare nr.,,,,,,,07.2006 cu privire la suprafața de  150 mp, aferentă nr.top.6,,,,,,/32/a din CF inițială ,,,,,,,,radea și restabilirea situației de carte funciară, sistând CF ,,,,,, nr.cad,,,,,,,,, cu cheltuieli de judecată.

La termenul din 23.02.2012, pârâții reclamanți reconvenționali au depus la dosar o precizare de acțiune reconvențională (fila 401, vol. al II-lea), solicitând să se constate nulitatea absolută totală (și nu parțială, așa cum s-a formulat inițial petitul cererii reconvenționale) a documentației tehnice care a stat la baza constituirii nr.cad.,,,,, înscris în CF NDF ,,,,,,,,, avându-se în vedere specificul acestor documentații, care formează un tot indivizibil.

Pârâții reclamanți reconvenționali au contestat documentația tehnică întocmită de reclamanții pârâți reconvenționali în baza actului de unificare, autentificat sub nr.,,,,,, de BNP ,,,, prin care s-a procedat la unificarea celor două parcele care le aparțineau, și anume nr.top.,,,,, înscris în CF ,,,, în suprafață de 300 mp, și nr.top.,,,, înscris în CF ,,,,,,,, în suprafață de 150 mp, care le-a revenit în urma sistării indiviziunii, potrivit sentinței civile nr.6224/21.11.2005 a Judecătoriei Oradea, rezultând nr.cadastral nou format … Oradea, în suprafață totală de 450 mp, înscris în CF NDF ,,,,. Se arată că, cel puțin cu privire la nr.top.,,,,,,,, înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al reclamanților nu ar corespunde în mod real cu situația din teren, consfințită prin hotărârea judecătorească susmenționată.

 Din concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară topografică, întocmit de expert terhnic judiciar ing.,,,,,,,,, prezentate la pct.I, instanța reține că nu există niciun motiv de anulare a înscrisurilor enumerate de pârâții reclamanți reconvenționali în petitul acestei cereri incidentale, întinderea proprietății  reclamanților pârâți reconvenționali neaducând atingere dreptului de proprietate a pârâților reclamanți reconvenționali, configurația terenului și limitele faptice de folosință respectând, la data efectuării măsurătorilor de către expertul tehnic judiciar ,,,, operațiunea de sistare a indiviziunii și de materializare în concret a drepturilor foștilor coproprietari, potrivit variantei II din raportul de  contraexpertiză topografică întocmit în dosarul nr.,,,,,,,2004 al Judecătoriei Oradea și care face parte integrantă din sentința civilă nr.6224/2005, pronunțată de Judecătoria Oradea în cauza respectivă.

Pentru aceste considerente, față de ansamblul probator administrat în cauză cu privire la cererea reconvențională, instanța o va respinge ca nefondată.

III Referitor la cererea de chemare în judecată a altor persoane, formulată de pârâtul ,,, în contradictoriu cu intervenienta în nume propriu ,,,:

 Prin cererea  de chemare în judecată a numitei ,,,,,, care a avut calitatea de vânzătoare, alături de ,,,, (decedat) în contractul de vânzare-cumpărare nr.,,,,.05.2004, încheiat cu reclamanții din prezenta cauză, privind terenul situat administrativ în ,,,,,, nr.top…., pârâtul a invocat sentința penală nr.164/2010 a Tribunalului Bihor,  pronunțată în dosarul penal nr.,,,,,/2005, prin care a fost desființat titlul de proprietate TP nr…. emis pe numele lui ,,,,,, precum și cererea semnată în fals din 27.11.1997, adresată Judecătoriei Oradea-Biroul de Carte Funciară, pentru întabularea în CF a dreptului de proprietate a numitului ,,,. Aceste înscrisuri fiind desființate retroactiv, pârâtul susmenționat invocă lipsa titlului de proprietate al reclamanților cu privire la terenul înscris în CF …cu nr.top…..

Conform art.57, alin.1 din vechiul C.pr.civ., incident în speță, ”oricare dintre părți poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă aceleași drepturi ca și reclamantul”.

Din interpretarea textului de lege suscitat, se reține că unul din elementele definitorii ale acestei forme de intervenție forțată este că poate fi atrasă în judecată numai persoana în măsură să invoce aceleași drepturi subiective civile ca și reclamantul din cauza respectivă.

Or, din motivarea oferită de pârâtul care a formulat această cerere, potrivit căreia, datorită desființării, prin sentința penală nr.164/2010 a Tribunalului Bihor,  pronunțată în dosarul penal nr.,,,,,,3/111/2005, a titlului de proprietate TP nr.,,,,,,,,, emis pe numele lui ,,,,, precum și a cererii semnate în fals din 27.11.1997, adresată Judecătoriei Oradea-Biroul de Carte Funciară, pentru întabularea în CF a dreptului de proprietate a numitului ,,,,,,,,, s-a desființat retroactiv și titlul de proprietate al reclamanților din prezenta cauză, nu se poate concluziona că intervenienta în nume propriu ,,,,,, ar avea vreun interes sau ar putea invoca vreun drept cu privire la terenul înscris în CF 7,,,,,cu nr.top.,,, în contextul în care  titlul de proprietate TP nr.,, desființat prin hotărârea penală susmenționată, este anterior contractului de vânzare-cumpărare nr…, încheiat între ,,,,, (decedat) și ,,,,, în calitate de vânzători, cu reclamanții din prezenta cauză, în calitate de cumpărători, contract având ca obiect terenul situat administrativ în ,,,, înscris în CF ,,,, cu nr.top…. și ,,,,,, și, în consecință, potrivit raționamentului pârâtului ,,,,,,,, aceeași soartă (a desființării retroactive) ar avea-o și acest contract de vânzare-cumpărare.

Așa cum rezultă din sentința penală nr.164/P/2010 (filele 258-283, vol.I), pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul penal nr.2523/111/2005, doar titlul de proprietate TP nr.,,,,,,, emis pe numele lui ,,,,, și cererea semnată în fals din 27.11.1997, adresată Judecătoriei Oradea-Biroul de Carte Funciară, pentru întabularea în CF a dreptului de proprietate a numitului ,,,,,,, au fost desființate de instanța penală. Sub acest aspect, sentința penală pronunțată de prima instanță a fost menținută prin decizia penală nr.18/A/2011 a Curții de Apel Oradea și, respectiv, prin decizia penală nr.2338/2011 a ICCJ.

Din analiza ansamblului probator administrat în cauză, cu privire la cererea de chemare în judecată a numitei ,,,,,,,,,,,,,,,,, cerere formulată de pârâtul ,,,, instanța o va respinge ca nefondată, cu atât mai mult cu cât pârâtul anterior menționat nu justifică un interes propriu pentru formularea unei astfel de cereri și cu atât mai puțin în contradictoriu cu persoana mai sus indicată.

IV Referitor la cererea reconvențională formulată și precizată de pârâtul reclamant reconvențional ,,, în contradictoriu cu reclamanții pârâți reconvenționali ,,,,,,, cu intervenienta pârâtă reconvențională ,,,,,, cu pârâta reconvențională COMISIA LOCALĂ PENTRU APLICAREA LEGII NR.18/1991, cu pârâta reconvențională COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU APLICAREA LEGII NR.18/1991, cu pârâta reconvențională D,,,,,, și cu pârâta reconvențională ,,,,,,,,:

Prin cererea reconvențională (filele 337-339, vol.al II-lea) susmenționată, pârâtul reclamant reconvențional a solicitat instanței să dispună: 1) desființarea contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.,,,,27.05.2004 și 2) desființarea tuturor actelor subsecvente (încheieri de carte funciară, dezmembrări, unificări, schițe) care au legătură cu terenurile provenite din titlul de proprietate TP nr.,,,,,,,,,,,,,, emis pe numele lui ,,,,,. În motivare, se arată că imobilele în litigiu, respectiv nr.top.6,,,7/31 și nr.top.,,,,32, trebuie să revină la situația anterioară, conform CF nr.1,,, B2, adică în proprietatea Statului Român, întrucât reclamanții nu sunt proprietari de drept ai imobilelor ce fac obiectul prezentei cauze. În susținerea cererii, pârâtul reclamant reconvențional invocă lipsa interesului legitim al reclamanților în promovarea prezentei acțiuni.

La termenul din 24.05.2012, pârâtul reclamant reconvențional a depus la dosar o precizare a cererii reconvenționale inițial formulate (filele 512-516 dosar), arătând că solicită instanței și desființarea (anularea) contractului de donație imobiliară autentificat cu nr.919/12.02.1999, încheiat ,,,,,, în calitate de donatori, pe de o parte, și STATUL ROMÂN prin PRIMĂRIA ,,,,,,,,,, în calitate de donatar, pe de altă parte, având ca obiect cota de 150/300 părți din imobilul situat în ,,,,,,,,, jud.Bihor, donație lovită de nulitate, ca urmare a desființării, prin sentința penală nr.164/2010 a Tribunalului Bihor, pronunțată în dosarul penal nr.2523/111/2005, a titlului de proprietate TP nr.,,,,,,,8/1997 emis pe numele lui ,,,,,. Totodată, pârâtul ,,,,, a solicitat și desființarea actelor juridice subsecvente contractului de donație imobiliară susmenționat, respectiv: TP nr.,,,, cerere către Judecătoria Oradea nr.14737/1999, încheiere CF nr.,,,,, a Judecătoriei Oradea, CF nr.,,,,,,,,,, nr.top.,,,,,, contract de vânzare-cumpărare nr.4,,,,,,,,,,/1999.

Cu preeminență, instanța va supune analizei sale excepția lipsei calității procesuale pasive a Primăriei Municipiului Oradea, invocată de aceasta, și va respinge ca nefondată această excepție, în considerarea a două argumente: 1) parte procesuală, în calitate de pârât reconvențional, în prezenta cauză, este STATUL ROMÂN, reprezentat prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ,,,,,,,,,, și nu aceasta din urmă, în nume propriu, prin urmare nu se poate invoca existența sau neexistența, în privința acesteia, a  calității procesuale pasive, ci, eventual, a calității de reprezentant al pârâtului reconvențional STATUL ROMÂN; 2) chiar dacă s-ar impune analiza unei eventuale lipse a calității Primăriei Municipiului Oradea de reprezentant, în speță, a pârâtului Statul Român, instanța constată că și o astfel de excepție ar urma să fie înlăturată ca nefondată, în considerarea contractului de donație imobiliară autentificat cu nr.919/12.02.1999, încheiat între ,,,, în calitate de donatori, pe de o parte, și STATUL ROMÂN prin PRIMĂRIA ,,,,,, în calitate de donatar, pe de altă parte (fila 499, vol.II).

Pe fondul cererii reconvenționale formulate de pârâtul ,,,,,,,,, instanța va analiza această cerere în primul rând din perspectiva interesului pârâtulului, ca și cerință sine qua non pentru exercitarea acțiunii civile, în forma de manifestare a acestei cereri incidentale.

Interesul reprezintă folosul practic urmărit de cel care a pus în mișcare acțiunea civilă, în speță de pârâtul care a formulat cererea reconvențională în contradictoriu cu pârâții reconvenționali susmenționați, și care trebuie să îndeplinească ma multe cerințe, respectiv: a) să fie legitim, b) să fie născut și actual, c) să fie personal și direct. Dacă în privința interesului născut și actual instanța nu înțelege să formuleze vreo obiecțiune, referitor la cerința interesului legitim, respectiv a celui personal și direct al pârâtului în formularea cererii reconvenționale, instanța va face trimitere la o serie de argumente de natură a conduce la respingerea acestei cereri incidentale, potrivit celor ce succed:

Atât prin întâmpinarea depusă la dosar, cât și prin cererea reconvențională, pârâtul reclamant reconvențional ,,,, a susținut că, datorită hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele penale în dosarul nr. nr.2523/111/2005, prin care au fost desființate titlul de proprietate TP nr.,,,,,997 emis pe numele lui ,,,,,,,, și cererea semnată în fals din 27.11.1997, adresată Judecătoriei Oradea-Biroul de Carte Funciară, pentru întabularea în CF a dreptului de proprietate a numitului ,,,,,,,,, reclamanții pârâți reconvenționali din prezenta cauză nu mai dețin, în prezent, un titlu de proprietate cu privire la fondul în legătură cu care solicită a se dispune grănițuirea prin semne exterioare.

Instanța reține că acțiunea în grănițuire nu implică obligația reclamantului de a dovedi dreptul său de proprietate cu privire la porțiunile de teren asupra cărora are a se stabili hotărnicia. Când prin acțiunea în grănițuire se cere însă o parte determinată din terenul limitrof, pe care vecinul ar deține-o fără drept, grănițuirea implică o revendicare, iar reclamantul trebuie să-și dovedească dreptul.

În speță, din concluziile celor două rapoarte de expertiză tehnică judiciară efectuate în cauză, s-a reținut cu certitudine că nu există încălcări de proprietăți între fondurile învecinate, prin urmare reclamanții din prezenta cauză nu au obligația să-și dovedească dreptul de proprietate asupra imobilului.

Atâta timp cât, din probatoriul administrat, nu se pot contesta limitele de proprietate ale fondurilor învecinate între care s-a solicitat trasarea liniei de hotar, instanța apreciază că nu există un interes legitim al pârâtului reclamant reconvențional în formularea cererii reconvenționale, în sensul desființării (anulării) tuturor actelor subsecvente emiterii TP nr.,,,,,,,,1997 pe numele lui ,,,,,,,, și  cererii semnate în fals din 27.11.1997, adresată Judecătoriei Oradea-Biroul de Carte Funciară, pentru întabularea în CF a dreptului de proprietate a numitului ,,,,,,,,,,,.

Un interes legitim este și un interes juridic, ceea ce înseamnă că un interes pur teoretic nu ar justifica exercițiul acțiunii civile, în oricare dintre formele ei de manifestare. În speță, pârâtul nu are nimic de câștigat sau de pierdut prin formularea cererii reconvenționale, proprietatea sa privată și dreptul de proprietate în întregul său neavând de suferit de pe urma menținerii, pe durată determinată sau nedeterminată, a înscrisurilor a căror desființare retroactivă o solicită.

Cu atât mai puțin nu se poate vorbi, în speță, de un interes personal și direct al pârâtului în formularea cererii reconvenționale, deoarece folosul practic rezultat din eventuala admitere a cererii incidentale și de desființare, în consecință, a înscrisurilor enumerate în petitul cererii, trebuie să-l vizeze direct pe pârât, pe acela care recurge la această formă procedurală, și nu pe altcineva. Or, în speță, este evident că o eventuală desființare a înscrisurilor susmenționate nu ar avea nicio incidență asupra pârâtului reclamant reconvențional, cu atât mai puțin asupra dreptului de proprietate exercitat asupra bunului imobil deținut de acesta.

Aceleași argumente vor fi avute în vedere de instanță și în privința cererii reconvenționale formulate de pârâtul reclamant reconvențional ,,,,,,,, în contradictoriu cu ceilalți pârâți reconvenționali, respectiv ,,,,,,,, cu privire la: a) contractul de donație imobiliară autentificat cu nr…., încheiat între ,,,,,,,,, în calitate de donatar, pe de altă parte, având ca obiect cota de 150/300 părți din imobilul situat în ,,,,,,,,,,,b) titlul de proprietate TP nr.,,,,, c) cerere către Judecătoria Oradea nr.,,,,; d) încheiere CF nr.,,,,,,,,, a Judecătoriei Oradea; e) CF nr.7,,,,  Oradea, nr.top.,,,, și nr.top.,,,/b; f) contract de vânzare-cumpărare nr.,,,,, toate având legătură cu dreptul de proprietate al pârâtelor reconvenționale ,,,,,,,,.

Chiar dacă la termenul din 08.11.2012 pârâtul reclamant reconvențional ,,, a învederat instanței că renunță la capătul de cerere reconvențională privind anularea TP nr.,,,,,, emis pe numele pârâtelor ,,,,,, și a poziției cu nr.top,,,, Oradea, instanța reține poziția procesuală oscilantă a acestuia, manifestată ulterior pe parcursul judecării procesului, astfel că instanța va respinge ca nefondată cererea reconvențională și cu privire la această precizare de acțiune, avută în vedere de pârâtul reclamant reconvențional în contradictoriu cu pârâții reconvenționali susmenționați.

În completarea argumentelor mai sus expuse, instanța va reține și concluziile pârâtei reconvenționale ,,) de la fila 564, vol.II dosar, potrivit cărora  terenurile care fac obiectul prezentului litigiu nu au fost incluse nici în TP nr.2,,,,,/1997, emis pe numele lui ,,,,,,, și nici în TP nr…., emis pe numele pârâtelor reconvenționale ,,,,,,

V Referitor la cheltuielile de judecată

Potrivit art.art.584  din vechiul C.civ., teza finală, ”cheltuielile grănițuirii se vor face pe jumătate”. În prezenta cauză, cele două expertize tehnice judiciare au fost încuviințate atât pentru reclamanți, cât și pentru pârâții reclamanți reconvenționali ,,,,,,,,,,, ambele fiind reținute de instanță ca utile, pertinente și concludente în soluționarea cauzei.

Având în vedere că acțiunea reclamanților a fost admisă doar în parte, iar celelalte cereri incidentale au fost respinse, instanța va dispune, în temeiul art.276 C.pr.civ., compensarea cheltuielilor de judecată efectuate de părți în prezenta cauză, astfel încât nu va acorda niciunei părți cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a Primăriei Municipiului Oradea, invocată de aceasta.

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții ,,,,,, ambii cu domiciliul în mun.,,,,,, jud.Bihor, în contradictoriu cu pârâții ,,,,, ambii cu domiciliul în mun.,,,, cu pârâtul ,,, cu pârâții ,, ambii cu domiciliul în mun.,,,,,, și, în consecință:

Stabilește linia de hotar dintre imobilul proprietatea reclamanților, situat administrativ în mun.,,,,, înscris în CF NDF ,,,,,, și imobilul proprietatea pârâților ,,,,,, situat administrativ în mun.,, jud.Bihor, înscris în CF ,,, pe linia de demarcație din planul cadastral-anexa nr.1 la raportul de expertiză tehnică judiciară topografică efectuat în cauză, întocmit de expert tehnic ing. ,,,,,,,,,,,,, linie care corespunde cu limita de folosință faptică dintre cele două imobile, materializată prin gardul despărțitor existent.

Raportul de expertiză tehnică judiciară topografică întocmit de expert tehnic ing. ,,,,,, și înregistrat la Biroul Local de Expertize Judiciare de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.,,,,,30.05.2013 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Stabilește linia de hotar dintre imobilul proprietatea reclamanților, situat administrativ în mun.,,,,,,,,,,,,or, înscris în CF ,,,,, nr.cadastral ,,,,, și imobilul proprietatea pârâților ,,,,,,,, situat administrativ în mun.Oradea, str.,,,,,,, jud.Bihor, înscris în CF ,,,,, cu nr.top.,,, pe linia de demarcație din schița - anexă nr.1 la raportul de expertiză tehnică judiciară topografică efectuat în cauză, întocmit de expert tehnic ing. ,,,,,,, linie care corespunde cu limita de folosință faptică dintre cele două imobile, materializată prin gardul despărțitor existent.

Raportul de expertiză tehnică judiciară topografică întocmit de expert tehnic ing. ,,,,, și înregistrat la Biroul Local de Expertize Judiciare de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.858/21.09.2012 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții ,,,,,,,,,, în contradictoriu cu pârâtul ,,,,,, cu domiciliul în mun.,,,,

Respinge cererea reconvențională formulată și precizată de pârâții reclamanți reconvenționali ,,,,, în contradictoriu cu reclamanții pârâți reconvenționali ,,,

Respinge cererea de chemare în judecată a altor persoane, formulată de pârâtul ,,,,, în contradictoriu cu intervenienta în nume propriu ,,,,,,

Respinge cererea reconvențională formulată și precizată de pârâtul reclamant reconvențional ,,,,,L în contradictoriu cu reclamanții pârâți reconvenționali ,,,,,,,u intervenienta pârâtă reconvențională ,,,, cu pârâtul reconvențional ,,,, cu sediul în mun.Oradea, ,,,,, cu pârâta reconvențională COMISIA LOCALĂ PENTRU APLICAREA LEGII NR.18/1991, cu sediul în mun.,,,,,,Bihor, cu pârâta reconvențională COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU APLICAREA LEGII NR.18/1991, cu sediul în mun.,,,,,,,,,,,,, cu pârâta reconvențională ,,,,,,, cu domiciliul în comuna ,,,,,,și cu pârâta reconvențională ,,,,,,,,,

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi, 2 octombrie 2014.

PREŞEDINTE GREFIER

Domenii speta