Prestaţie tabulară

Sentinţă civilă 4638/2014 din 23.04.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 4638/2014

Şedinţa publică de la 23 Aprilie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE ……

Grefier ……..

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant ….şi pe pârât .., având ca obiect prestaţie tabulară.

La apelul nominal facut in cauza, nu se prezinta nimeni.

Procedura este completa.

S-a facut referatul cauzei, după care :

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică  din data de 09.04.2014, fiind consemnate în acea încheiere, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru data de 16.04.2014 respectiv 23.04.2014, când în aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Constată că, prin acţiunea înregistrată la instanţă sub nr de dosar 13630/271/2011, legal timbrata, astfel cum a fost precizata, reclamantii …… solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare – cumparare si inscrierea in CF a dreptului de proprietate astfel dobandit asupra imobilului inscris in CF …. in suprafata de ….mp cu nr topo ….si cu nr cadastral ., cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca in data de 27.03.2009 a cumparat de la vaduva …. cu suma de 600 EURO o suprafata de teren intravilan de 1268 mp, printr-un contract vizat de secretarul comunei Sarbi si semnat in fata a doi martori in persoana lui ……..

Cu toate acestea in anul 2011 rudele vanzatoarei in persoana paratei ……. au contestat vanzarea afirmand ca ei au asupra terenului cumparat un titlu.

Reclamantii mai sustin ca potrivit unei intelegeri verbale privind sistarea de indiviziune referitoare la terenul inscris in titlul de proprietate nr. …, s-a convenit ca terenul indicat in petitul actiunii sa fie atribuit in favoarea mostenitorilor defunctului …., iar parata … le-a vandut acest teren.

In sustinerea cererii, reclamantii au depus in copie la dosarul cauzei inscrisuri.

Paratii …… au depus la dosarul cauzei intmapinare prin care au solicitat respingerea cererii de chemare in judecata, precum si o cerere reconventionala prin care au solicitat anularea numarului cadastral …. si revenirea la vechea situatie de carte finciara, avand in vedere ca documentatia cadastrala aferenta nu a fost corect intocmita.

In cauza instanta a incuviintat pentru parti proba cu inscrisuri cu interogatoriile partilor, cu martori si cu un raport de expertiza topo ( f. 231 – 235).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta  reţine următoarele.

In fapt, instanta va retine ca intre reclamantul .. s-a incheiat un contract de vanzare cumparare sub semnatura privata in data de 27.03.2009 ( f.14), avand ca obiect o suprafata de 12 ari teren situat in localitatea …..i, pentu un pret de 1300 E.

La aceeasi data, intre aceleasi parti, .. in calitate de vanzatoare si … in calitate de cumparator s-a intocmit un alt contrat de vanzare cumparare sub semnatura privata in data de 27.03.2009 ( f.221), avand ca obiect o suprafata de 1268 mp teren situat in localitatea ….i, cu nr. topo …. pentu un pret de 600 E.

Imobilul in litigiu este inscris in CF nr. … cu nr. cadastral ….. fiind adus din CF nr. ……. cu nr topo …, avand o suprafata de 1268 mp.

Conform extrasului de carte funciara de la dosar ( f. 7), imobilul inscris in CF nr. …. cu nr. cadastral .. este proprietatea paratilor ….

Dupa cum rezulta din actele de stare civila de la dosar parata ….. este mostenitoarea proprietarului tabular ………., in calitate de sotie supravietuitoare.

Conform art 5 alin (2) din Legea nr. 247/2005 : „In situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.”

Din dispozitiile legale indicate, rezulta ca pentru a se putea pronunta o hotarare care sa tina loc de vanzare cumparare este necesar a fi indeplinite urmatoarele conditii: astfel, să existe încheiat un antecontract având ca obiect imobilul pentru care se solicită a se pronunţa hotărârea care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, promitentul-vânzător să fie proprietarul terenului în litigiu si partea care sesizeaza instanta sa-si fi indeplinit obligatiile asumate.

In speta promitenta vanzatoare – parata …… nu este (unic) proprietar al imobilului in litigiu, astfel ca nu sunt indeplinite conditiile impuse de art. 5 alin (2) din Legea nr. 247/2005.

Totodata, instanta apreciaza ca prin antecontractul - contractul de vanzare cumparare sub semnatura privata din data de 27.03.2009 reclamantii cumparatori puteau dobandi cel mult cota parte ideala din dreptul de proprietate asupra terenului in litigiu, cota ce ar fi revenit vanzatoarei in calitate de sotie supravietuitoare, dupa coproprietarul …...

In speta de fata este vorba practic de o vanzare a lucrului altuia, avand in vedere ca promitenta …….. a instrainat intreg imobilul nu doar cota sa parte din acesta.

Vanzarea lucrului altuia nu este prohibita de lege, insa soarta unei astfel de vanzari depinde de rezultatul partajului asupra imobilului vandut. In situatia in care imobilul vandut va cadea in lotul vanzatorului, contractul de vanzare cumparare, anterior incheiat, este perfect valabil.

Imobilul in litigiu nu a fost insa partajat, instanta neputand retine sustinerile reclamantilor ca intre coproprietari a intervenit „un partaj verbal”. Aceasta in conditiile in care, fiind vorba despre un teren, ar fi fost necesar – sub sanctiunea nulitatii absolute – a se incheia in forma autentica un eventual partaj conventional.

Pentru considerentele de fapt si de drept aratate, instanta urmeaza a respinge cererea de chemare in judecata ca neintemeiata.

In ceea ce priveste cererea reconventionala formulata de paratii reclamanti reconventionali ………., aceasta va fi de asemenea respinsa avand in vedere ca din concluziile raportului de expertiza topo efectuat in cauza rezulta ca documentatia cadastrala, ce a stat la baza infiintarii numarului cad. ….., a fost in mod corect intocmita.

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata solicitate de parti, aceastea vor fi compensate in temeiul art. 276 cod proced  civ., avand in vedere solutia pronuntata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamantii ……

Respinge cererea reconventionala formulata de paratii reclamanti reconventionali .

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 23.04.2014.

PREŞEDINTE GREFIER  ……

Domenii speta