Contestatie la executare civila

Sentinţă civilă 351 din 06.02.2014


I N S T A N T A

Sub nr. X din 2.12.2013 a fost înregistrata la instanta contestatia la executare împotriva titlului executoriu nr. X/8.11.2013 si a somatiei nr. X/8.11.2013, ambele emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Serviciul Fiscal Municipal B, contestatie formulata de contestatoarea G M, în contradictoriu cu intimatii Directia Generala Regionala a Finantelor Publice I, Administratia Judeteana a Finantelor Publice V si Serviciul Fiscal Municipal B.

În motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca, în baza titlului executoriu nr. X/8.11.2013 si a somatiei nr. X/8.11.2013, a fost începuta executarea silita împotriva ei pentru suma de 153 lei, stabilita prin documentul nr. X/3.06.2013. Din analiza actelor contabile nu rezulta ca ar exista un document nr. X/3.06.2013, acest document nu a fost comunicat contestatoarei conform art. 44 si 45 din Codul de procedura fiscala, ca urmare nu îi este opozabil acest document, conform art. 44.1 din Normele de aplicare a Codului de procedura fiscala. În schimb, exista decizia de impunere nr. X0/3.06.2013, prin care au fost stabilite contestatoarei platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2013. Prin aceasta decizie de impunere, la rubrica plati anticipate au fost stabilite urmatoarele sume: 51 lei, cu termen scadent la 25.03.2013; 51 lei, cu termen scadent la 25.06.2013; 51 lei, cu termen scadent la 25.09.2013; 51 lei, cu termen scadent la 25.12.2013. Contestatoarea a sustinut ca, la data de 25.06.2013, ea a platit primele doua transe, scadente la datele de 25.03 si 25.06.2013, iar pentru plata cu întarziere a primei transe i-au fost calculate penalitati în suma de 5 lei, suma pe care contestatoarea a platit-o la aceeasi data de 25.06.2013, în total a platit suma de 107 lei. La data de 25.09.2013, contestatoarea a platit si cea de-a treia transa. În aceste conditii, contestatoarea a sustinut ca în mod nelegal au fost emise titlul executoriu nr. X/8.11.2013 si a somatia nr. X/8.11.2013. Contestatoarea a invocat prevederile art. 141 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, conform carora executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza în temeiul unui titlu executoriu emis de catre organul de executare competent. Contestatoarea a sustinut ca Serviciul Fiscal Municipal B nu are competenta materiala de a emite titlu executoriu deoarece, conform HG nr. 520/2013, acest serviciu nu are personalitate juridica si nu a fost calificat ca fiind organ de executare.

Prin contestatia formulata, contestatoarea a solicitat anularea titlului executoriu nr. X/8.11.2013 si a somatiei nr. X/8.11.2013, ambele emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala- Serviciul Fiscal Municipal B.

În dovedirea contestatiei, contestatoarea a depus la dosar, în copie, decizia de impunere nr. X0/3.06.2013, emisa de Administratia Finantelor Publice B; titlul executoriu nr.X/8.11.2013, somatia nr. X/8.11.2013, ambele emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala- Serviciul Fiscal Municipal B; chitantele seria TS9 nr. X/14.06.2013 si seria TS10 nr. X/25.09.2013.

Intimata Administratia Judeteana a Finantelor Publice V a formulat întampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei, ca neîntemeiata. Intimata a aratat ca Administratia Finantelor Publice B a început executarea silita împotriva numitei G M pentru recuperarea sumei de 153 lei, conform titlului executoriu nr. X/8.11.2013 si somatiei nr. X/8.11.2013, suma ce reprezinta contributie de asigurari de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, stabilita prin decizia de impunere nr. X0/3.06.2013, privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013. Titlul executoriu nr. X/8.11.2013 a fost emis în baza deciziei de impunere nr. X0/3.06.2013. Platile efectuate de catre G M pana la date emiterii titlului executoriu si a somatiei,în suma totala de 158 lei, au dus la stingerea partiala, în ordinea vechimii,a obligatiilor de plata existente în sold la data de 1.01.2013, sume comunicate electronic de catre Casa Judeteana de Sanatate V, conform art. 115 alin.1 lit.b din OG nr. 92/2003. La data de 20.01.2014, G M figureaza cu obligatii de plata la bugetul general consolidat în suma de 2.717 lei, reprezentand contributii de asigurari de sanatate si accesorii aferente. Intimata a mai aratat ca sustinerea contestatoarei potrivit careia Serviciul Fiscal Municipal B nu ar avea competenta materiala de a emite titluri executorii este neîntemeiata, deoarece potrivit HG nr. 520/2013 serviciile fiscale municipale functioneaza ca structuri fara personalitate juridica în cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice, subordonate, la randul lor, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice V a comunicat instantei documentatia incidenta în cauza, respectiv: decizia de impunere nr. X0/3.06.2013; titlul executoriu nr. X/8.11.2013; somatia nr. X/8.11.2013; referatul nr. 42/20.01.2013 întocmit de Serviciul Fiscal Municipal B.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul civ. nr. X/2013 al Judecatoriei B, în care a fost pronuntata sentinta nr. X/30.10.2013.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Contestatoarea G M desfasoara, începand cu data de 17.03.2005, activitate independenta - servicii de frizer-coafor, manichiura, pedichiura, masaj

Prin decizia de impunere nr. X0/3.06.2013 privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 (formularul 260), întocmita de Administratia Finantelor Publice B, s-a stabilit ca pentru anul 2013 G M datoreaza:

- suma totala de 592 lei, reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit, suma ce trebuia platita în 4 transe, în valoare de 282 lei, de 103 lei, de 103 lei, respectiv de 104 lei, termenele de plata fiind: 25.03.2013, 25.06.2013, 25.09.2013, 25.12.2013;

- suma totala de 204 lei, reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate, suma ce trebuia platita în 4 transe a cate 51 lei /transa,termenele de plata fiind: 25.03.2013, 25.06.2013, 25.09.2013, 25.12.2013.

Decizia de impunere nr. X0/3.06.2013 a fost comunicata contestatoarei G M cu recomandata postala la data de 13.06.2013, conform confirmarii de primire aflata la fila 38 dosar.

Ulterior comunicarii Deciziei de impunere nr. X0/3.06.2013, G M a platit urmatoarele sume:

- cu chitanta seria TS9 nr. X/14.06.2013, emisa de Trezoreria mun. B a platit suma de 107 lei, reprezentand „contributii datorate de alte persoane asigurate”;

- cu chitanta seria TS10 nr. X/25.09.2013, emisa de Trezoreria mun. B a platit suma de 51 lei, reprezentand „contributii datorate de alte persoane asigurate”.

Prin titlul executoriu nr. X/8.11.2013, emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice V - Serviciul Fiscal Municipal B, s-a stabilit în sarcina debitoarei G M obligatia de plata a sumei totale de 153 lei, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, suma ce urma sa fie platita în trei transe a cate 51 lei/transa, la termenele din 25.03.2013, din 25.06.2013 si din 25.09.2013. În titlul executoriu nr. X/8.11.2013 s-a consemnat ca acest titlu executoriu a fost emis în baza documentului X/3.06.2013

Prin somatia nr. X/8.11.2013, emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice V - Serviciul Fiscal Municipal B, G M a fost somata la plata sumei de 153 lei, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, suma stabilita în baza titlului executoriu nr. X/8.11.2013.

Titlul executoriu nr. X/8.11.2013 si somatia nr. X/8.11.2013, emise de Serviciul Fiscal Municipal B, au fost expediate contestatoarei G M cu recomandata postala si primite de catre aceasta la data de 15.11.2013, conform confirmarii de primire, fila 36 dosar.

În conditiile aratate, contestatia la executare dedusa judecatii a fost formulata în cadrul termenului legal de 15 zile, prevazut de art. 714 din Codul de procedura civila (Legea nr. 134/2010).

Prin referatul nr. 42/20.01.2013, întocmit de Serviciul Fiscal Municipal B, s-a mentionat ca titlul executoriu nr. X/8.11.2013 si somatia nr. X/8.11.2013 au fost emise în mod legal de catre Serviciul Fiscal Municipal B, deoarece G M figureaza cu obligatii de plata în suma de 153 lei, suma stabilita prin Decizia de impunere nr. X0/3.06.2013, decizie ce a fost comunicata catre G M prin corespondenta cu confirmare de primire la data de 13.06.2013. Platile în cuantum de 158 lei, efectuate pana la data emiterii somatiei si a titlului executoriu cu chitantele nr. X/14.06.2013 si nr. X/25.09.2013 au contribuit la stingerea partiala în ordinea vechimii obligatiilor de plata existente în sold la data de 1.01.2013, sume comunicate electronic de catre Casa Judeteana de Sanatate V. În acelasi referat s-a mai aratat ca, la data de 20.01.2014, G M figureaza cu obligatii de plata la bugetul general consolidat cu suma de 2.717 lei, reprezentand contributii de asigurari de sanatate si accesorii aferente.

În cauza sunt aplicabile prevederile art. 215 alin. 3 din Legea nr. 95/2006, conform carora: „Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din agricultura si silvicultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, din dividende si dobanzi, din drepturi de proprietate intelectuala sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate cu care au încheiat contractul de asigurare declaratii privind obligatiile fata de fond”.

Din actele dosarului, rezulta ca, începand din data de 17.03.2005, pana în prezent, G M desfasoara activitate de frizerie-coafor, ca persoana fizica, activitate ce constituie o profesie libera ce este supusa impozitului pe venit. Astfel, contestatoarea face parte din categoria persoanelor care datoreaza cota de contributie la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, conform prev. art. 257 alin.2 lit. b din Legea nr. 95/2006.

Privitor la contestatia la executare formulata împotriva titlului executoriu nr. X/8.11.2013, emis de Serviciul Fiscal Municipal B, sunt incidente prevederile art. 172 alin.1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, conform carora: „Persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricarui act de executare efectuat cu încalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si în cazul în care aceste organe refuza sa îndeplineasca un act de executare în conditiile legii”.

Conform alineatului 3 al aceluI articol, „Contestatia poate fi facuta si împotriva titlului executoriu în temeiul caruia a fost pornita executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege”.

Prevederile legale sus invocate, se coroboreaza cu prevederile art. V din O.U.G. nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în „Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I, nr. 938/30.12.2011, conform carora: „Începand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. IIsi III (din Titlul IX2 al Codului fiscal) revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Alineatul (4) al aceluI articol prevede ca, începand cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurari sociale predau organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în vederea colectarii, creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din Titlul IX2 al Codului fiscal, stabilite si neachitate pana la data de 30 iunie 2012. Predarea-preluarea se face pana la data de 30 septembrie 2012, pe titluri de creanta si pe scadente, pe baza protocolului de predare-primire si a urmatoarelor documente:

a) înscrisuri în care sunt individualizate creantele datorate si neachitate pana la data predarii-preluarii si care reprezinta titluri executorii;

b) situatia soldurilor contributiilor stabilite pana de data de 30 iunie 2012 si neîncasate pana la aceeasi data;

c) o copie a titlurilor în care sunt individualizate platile anticipate stabilite pentru anul 2012;

d) orice alte informatii disponibile, necesare urmaririi si verificarii sumelor datorate.

Alineatul 7 al aceluI articol prevede ca „Dupa stabilirea contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice potrivit alin. (2), casele de asigurari sociale transmit Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o copie a titlurilor în care sunt individualizate contributiile sociale astfel stabilite, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2013”.

Potrivit alineatului 10 al aceluI articol, „Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executarea silita sau contestatiile împotriva actelor prin care se dispun si se duc la îndeplinire masurile asiguratorii, precum si în cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolventa, aferente creantelor prevazute la alin. (4), Agentia Nationala de Administrare Fiscala se subroga în toate drepturile si obligatiile procesuale caselor de asigurari sociale si dobandeste calitatea procesuala a acestora, începand cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata”.

În cauza de fata, obligatia de plata a sumei de 153 lei, stabilita în sarcina contestatoarei G M prin titlul executoriu nr. X/8.11.2013, are la baza Decizia de impunere nr. X0/3.06.2013, emisa de Administratia Finantelor Publice B, decizia de impunere fiind comunicata contestatoarei la data de 13.06.2013.

În ceea ce priveste organul emitent al titlului executoriu nr. X/8.11.2013, respectiv Serviciul Fiscal Municipal B, acesta este un organ subordonat Administratiei Judetene a Finantelor Publice V, conform prevederilor art. 13 alin.3 lit. c din HG nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu competente în emiterea titlului executoriu. Ca urmare, sustinerea contestatoarei, potrivit careia Serviciul Fiscal Municipal B nu ar avea competenta materiala de a emite titlul executoriu, este neîntemeiata.

Asa cum s-a expus mai sus, contestatoarea G M a platit suma de 158 lei, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate pentru primele trei trimestre ale anului 2013, cu chitantele nr. X/14.06.2013 sinr. X/25.09.2013. Cu toate acestea, desi contestatoarea platise sumele datorate pana la data de 25.09.2013, au fost emise titlul executoriu nr. X/8.11.2013 si somatia nr. X/8.11.2013, pentru suma de 153 lei, suma deja platita, înca din data de 25.09.2013.

Rezulta ca titlul executoriu nr. X/8.11.2013 si somatia nr. X/8.11.2013 au fost emise în conditiile în care contestatoarea nu mai datora, la acea data, nicio suma de bani în baza Deciziei de impunere nr. X0/3.06.2013.

Prin întampinare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Va sustinut ca la data de 20.01.2014, G M figura cu obligatii la bugetul general consolidat în suma de 2.717 lei, reprezentand contributii de asigurari de sanatate si accesorii. Aceasta sustinere a intimatei nu a fost dovedita prin niciun înscris.

În plus, prin sentinta civ. nr. X/30.10.2013, pronuntata de Judecatoria B în dosarul nr. X/189/2013, a fost admisa contestatia la executare formulata de contestatoareaG M, în contradictoriu cu intimata creditoare AgentiaNationala de Administrare Fiscala, Directia Regionala a Finantelor Publice I prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice V, Serviciul fiscal municipal B, au fost anulate formele de executare din dosarul de executare X/37/30/2/2013/373020020377091, Serviciul Fiscal Municipal B, titlul executoriu X, somatia 37/30/2/2013/373020020377091.

În considerentele sentintei civ. nr. X/30.10.2013 a Judecatoriei B, s-a retinut ca G M a formulat contestatie la executare împotriva formelor de executare din dosarul de executare nr. X/ 37/ 30/ 2/ 2013/ 373020020377091 întocmit Serviciul Fiscal Municipal B, titlul executoriu nr. X, somatia nr. 37/30/2/2013/373020020377091contestand suma din titlu de executat, respectiv suma de 1566lei, faptul ca ar datora contributii la asigurarile sociale de sanatate pentru persoane care realizeaza venituri din activitati independente, executarea si emiterea titlului de executat.

Instanta a retinut ca potrivit art.35 din O.G nr. 617/2007, în conformitatecuart. 215 alin. (3) din lege siart. 81 din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata fata de fond ale persoanelor fizice care se asigura pe baza de contract de asigurare, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanta îl constituie, dupa caz, declaratia prevazuta la art. 32 alin.4 , decizia de impunere emisa de organul competent al C.A.S, precum si hotararile judecatoresti privind debite datorate fondului. Din actele depusede parti a rezultat ca obligatia fiscala a fost calculata pe numele contestatoarei de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate VDecizia deimpunere,fiindemisa de organul competent al CJAS V, pentru contestarea acesteia, sub aspectul întinderii sumei din actul administrative,exista o cale de atac prevazuta de legiuitorlaart. 111, 205 si 207 din Codul de procedura fiscala, procedura în care contestatoarea trebuia sa se adreseze organul emitent în termen de 30 zile de la data cand a luat cunostinta despre obligatia fiscala.Casa Nationala de Asigurari de Sanatate V a emis decizia nr. 961501 din 30 iulie 3013 în care sunt cuprinse declaratiile finale Deciziile nr. 680695 din 21.06.2013, nr.683741 din 21.06.2013, nr.681878 din 21.06.2013, nr. 682778 din 21.06.2013emise de CJASS V. Din însusi referatul întocmit de Directia Generala de Administratie Fiscala V din data de 9.10.2013 rezulta ca nu au fost îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru ca titlurile de creanta comunicate de Casa de Asigurari de Sanatate sa poata fi supuse executarii ulterior. Astfel, Deciziile nr.680695 din 21.06.2013, nr.683741 din 21.06.2013, nr.681878 din 21.06.2013, nr.682778 din 21.06.2013 au fost comunicate potrivit art.44 din Codul de procedura fiscalala data 14 august 2013, la o data ulterioara emiterii somatiei si titlului executoriu supuscontestatiei, respectiv, titlul executoriu nr.X, somatia nr. 37/30/2/2013/373020020377091/09.07.2013. Titlurile de creanta emise de casa de asigurari nu erau definitive, contestatoarea nu a avut cunostinta de creantele reprezentand contributii la asigurarile de sanatate, acestea puteau fi contestate ca întindere si realitate a sumelor în termen legal la sectia de contencios administrativ. Întrucat titlul de executat si somatia au fost emise cu încalcarea dispozitiilor legale de catre Agentia Nationala de Administratie Fiscala, Administratia Finantelor Publice B, în vechea structura organizatorica, fara ca actul administrativ fiscal suspus executarii sa fie titlu de executat, instanta a admis contestatia la executare si a dispus anularea actelor de executare din dosarul de executare X/37/30/2/2013/373020020377091, Serviciul Fiscal Municipal B, titlul executoriu X, somatia 37/30/2/2013/373020020377091.

Referitor la cauza dedusa în prezent judecatii, sunt aplicabile si prevederile art. 714 alin.1 din Codul de procedura civila, conform carora „Împotriva executarii silite, a încheierilor date de executorul judecatoresc, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. (…)”.

În cauza de fata, prin emiterea titlul executoriu nr. X/8.11.2013 si somatia nr. X/8.11.2013 contestatoarea a fost vatamata, vatamarea constand în aceea ca a fost somata la plata unei sume pe care ea deja o platise.

Fata de considerentele aratate, contestatia la executare este întemeiata, urmand sa fie admisa.

În consecinta, potrivit art. 719 alin.1 Cod.proc.civ. se va dispune anularea titlului executoriu nr. X/8.11.2013 si a somatiei nr. X/8.11.2013, ambele emise de Administratia Judeteana a Finantelor Publice V - Serviciul Fiscal Municipal B.

Contestatoarea a efectuat în proces cheltuieli de judecata în suma totala de 1.020 lei (20 lei, taxa judiciara de timbru; 1.000 lei, onorariu avocat, platit cu chitanta nr.48/7.01.2014, depusa la dosar).

Privitor la onorariul avocatului, conform art. 451 alin.2 Cod.proc.civ. „Instanta poate, chiar si din oficiu, sa reduca motivat partea din cheltuielile de judecata reprezentand onorariul avocatilor, atunci cand acesta este vadit disproportionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfasurata de avocat, tinand seama si de circumstantele cauzei. Masura luata de instanta nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientul sau”.

Fata de prevederile legale sus invocate instanta apreciaza ca, fata de cuantumul redus al debitului si fata de volumul de munca relativ redus la avocatului în prezenta cauza, se impune reducerea onorariului avocatului, de la suma de 1.000 lei, la suma de 200 lei.

Ca urmare, potrivit art. 453 alin.1, art. 455 Cod.proc.civ., intimatele Administratia Judeteana a Finantelor Publice V si Serviciul Fiscal Municipal B, apreciate în culpa, vor fi obligate sa plateasca, contestatoarei, în solidar, cheltuielile de judecata efectuate în cauza în suma de 200 lei, reprezentand onorariu avocat.

Privitor la taxa judiciara de timbru, sunt aplicabile prevederile art. 45 alin.1 lit. f si alin.2-5 din OUG nr. 80/2013, conform carora sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petitionarului, atunci cand contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas definitiva. Taxa judiciara de timbru se restituie proportional cu admiterea contestatiei. Conform alineatelor 3-5 ale aceluI articol, dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data nasterii sale. Cererea de restituire se adreseaza instantei judecatoresti la care s-a introdus actiunea sau cererea. Cererea de restituire solutionata de instanta de judecata va fi depusa în vederea restituirii la unitatea administrativ-teritoriala la care a fost achitata taxa.

Contestatia a fost legal timbrata, cu 20 lei taxa judiciara de timbru.

6