Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 1150 din 29.10.2014


J U D E C Ă T O R I A

D E L I B E R Â N D:

Constată că prin plângerea înaintată la instanţă la data de  02.07.2014, legal timbrată, petentul X.X. a chemat în judecată pe intimata CNADNR SA –CESTRIN  solicitând instanţei ca în contradictoriu cu aceasta să dispună:

-în principal anularea procesului verbal de contravenţie seria R 14 nr. 0032633/….  ca netemeinic şi nelegal ;

-în subsidiar  înlocuirea sancţiunii amenzii  cu sancţiunea Avertismentului şi restituirea sumei de 125 lei  reprezentând amenda achitată

 - fără cheltuieli de judecată.

În fapt în motivarea plângerii, petentul arată că  la data de …. subsemnatului i s-a încheiat procesul verbal contestat pe motiv ca autovehiculul său cu numărul de Înmatriculare XX a circulat la data de …. ora 15:12 , locul A3 KM 51 + 170m, Gilau, fără a deţine rovinieta valabila.

Consideră că procesul verbal contestat este nelegal şi pe cale de excepţie invocă excepţia prescripţiei amenzii deoarece intimata C.N.A.D.N.R. are la dispoziţie 6 luni sa întocmească procesul verbal (adică să aplice sancţiunea) şi încă o luna să comunice procesul verbal de amenda.

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor: art. 13 - (1) „aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie in termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei. "Art. 14 - (1) Executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicării sancţiunii. "

 Apoi înţelege să invoce nulitatea procesului verbal de contravenţie pentru lipsa semnăturii agentului constatator deoarece art. 17 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor prevede că : "Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei săvârşite si a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata şi din oficiu ".

Legea 455/2001 privind semnătura electronica spune, pe scurt, că "înscrisul în formă electronică este destinat pentru a fi citit prin intermediul unui program informatic ".Ori, procesele verbale de contravenţie se primesc pe hârtie şi nu "printr-un program informatic ".

Mai arată că suma primită de CNADNR drept valoare de despăgubire reprezintă contravaloarea unei rovinete pe 12 luni.

Conform conţinutului oricărui proces verbal de contravenţie pentru lipsa rovinetei, cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil pentru un autoturism este de 28 de euro, adică identic cu tariful de utilizare pentru 12 luni a drumurilor naţionale.

Această situaţie este valabilă pentru toate categoriile de vehicule menţionate în anexele nr. 1 (care reglementează nivelul de utilizare a drumurilor naţionale) şi nr. 4 (care reglementează cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil) din Ordonanţa nr. 15/2002 - privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale.

S-ar putea trage concluzia că acest tarif de despăgubire reprezintă contravaloarea rovinetei pe 12 luni şi că, odată achitat acest tarif utilizatorul drumurilor naţionale va avea o rovinetă valabilă.

Acest aspect este contrazis de comportamentul CNADNR S.A. care, în mod abuziv, percepe tariful de despăgubire la fiecare nouă presupusă „contravenţie" pe care o constată.

In concluzie, în eventualitatea în care un vehicul tranzitează drumurile naţionale timp de câteva luni, fără să aibă cunoştinţă că nu o deţine rovinetă valabilă, poate fi amendat contravenţional de câteva zeci de ori şi, pe lângă această sancţiune, va trebui să achite către CNADNR S.A. tot atâtea tarife de despăgubire câte presupuse contravenţii a săvârşit.

Or, dacă s-ar proceda în asemenea fel, deşi legea este foarte clară în sens contrar, ar lua naştere o situaţie extrem de dificilă pentru contravenient, disproporţionată faţă de pericolul social generat.

Menţionează că a deţinut rovineta valabila pentru vehiculul categoria E cu numărul de înmatriculare …….. atât în data de 06.01.2014 cât şi în data de 08.01.2014 fapt pe care î1 va dovedi cu înscrisuri anexate la dosar, prin urmare sancţiunea amenzii i se pare prea mare raportat la fapta săvârşita de aceea solicită înlocuirea ei cu avertisment în situaţia în care se va considera că nu se impune anularea procesului verbal contestat.

Având în vedere cele de mai sus consideră că se impune anularea procesului verbal ca nelegal.

În drept au fost invocate disp. OG 2/2001.

Intimata CNADNR SA, depune la data de …. la dosar întâmpinare prin care îşi exprimă poziţia procesuală faţă de plângerea formulată în sensul că solicită respingerea acesteia, fără cheltuieli de judecată.

În fapt, în motivare arată în esenţă că, la data de ….., pe A3 Km51 + 170m, pe raza localităţii Gilau, jud. CJ, vehiculul cu nr. de înmatriculare ……, aparţinând numitului X.X., a fost surprins că a circulat pe drumurile naţionale fără a deţine rovinetă valabilă, sens în care, la data de 02.06.2014, a fost întocmit procesul verbal de constatare a contravenţiei seria R14 nr. 0032633 de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S,A, prin subunitatea acesteia Centrul  de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică - CESTRIN.

Potrivit dispoziţiilor art. l, alin, 2 din Ordonanţa nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, începând cu data de 01 iulie 2002 a fost introdus tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aplicat tuturor utilizatorilor români pentru toate autovehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă ( autorizată (MIMA) şi de numărul de axe, după caz.

Solicită a se observa că procesul verbal de constatare a contravenţiei seria R14 nr. 0032633 îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de O.G. nr. 15/2002, coroborat cu O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Procesul verbal a fost întocmit, cu respectarea prevederilor art. 9, alin. 2 si 3 din O.G. nr. 15/2002, în lipsa "Contravenientului şi a martorilor, constatarea contravenţiei fiind efectuata cu ajutorul mijloacelor specifice ale Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control a Rovinietei – S.I.E.G.M.C.R,, contravenientul fiind identificat pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

Din coroborarea prevederilor art.7 din Legea nr.455/2001 cu prevederile art.19 din O.G. nr.2/2001, reiese că procesul verbal de constatare a Contravenţiei este întocmit şi semnat cu respectarea prevederilor legale. Mai mult, procesul verbal contestat conţine menţiunea expresă că a fost generat şi semnat electronic de către agentul constatator XXX, cu certificatul calificat emis de CertSIGN S.A.

Conform dispoziţiilor art.6, din Legea nr.455/2001 privind semnătura electronica, "înscrisul in forma electronica, căruia i s-a incorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătura electronica, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile, iar art. 7 al aceluiaşi act normative statuează ca, în cazurile în care, potrivit legii, forma scrisa este ceruta ca o condiţie de proba sau de validitate a unui act juridic, un înscris în forma electronica îndeplineşte aceasta cerinţa daca i s-a incorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătura electronica extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generat în intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Întrucât art.17 din OG nr. 2/2001 nu impune ca o condiţie de legalitate semnătura manuscrisă a agentului constatator, iar potrivit principiului de drept "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", instanţa va reţine că procesul verbal contestat este semnat potrivit cerinţelor legale imperative, prin aplicarea semnăturii electronice pe înscrisuri, care, emanând de la societate şi recunoscute, dobândesc potrivit legii valoarea unor acte autentice, în concordanta cu exigentele formale ale oricărui proces verbal de contravenţie.

Totodată solicită a se reţine că petenta a făcut o mare confuzie între, pe de o parte , generarea unui înscris în forma electronica şi, pe de alta parte materializarea pe suport de hârtie a acestor date şi informaţii astfel generate. ' Insasi din menţiunea expresa cuprinsa în procesul verbal, se retine că acest document a fost generat şi semnat electronic, neputând fi identificat nici un motiv pentru care acest înscris să nu poată fi calificat drept "înscris în forma electronica" în accepţiunea art. 4, pct.2 din Legea nr.455/2001, aceasta reprezentând "o colecţie de date în formă electronică între care exista relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificaţie inteligibila, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar. Fara îndoiala procesul verbal contestat cuprinde o informaţie inteligibila susceptibila a fi citita nu doar prin intermediul unui program informatic, ci eventual prin intermediul altui procedeu similar, cu menţiunea ca aceste posibilităţi de accesare aparţin emitentului înscrisului. Pentru persoana căreia i se adresează, înscrisul în forma electronica poate fi citit tot informatic, sau în mod echivalent pe suport de hârtie, întrucât odată generat şi semnat electronic, fără îndoiala, înscrisul electronic poate dobândi o existenta fizica, palpabila, pe suport de hârtie. Faptul ca ulterior generării unui înscris electronic, cu respectarea tuturor exigentelor legale, informaţia pe care aceasta o cuprinde este tipărită pentru a fi comunicată ca atare celor interesaţi, nu îi răpeşte calitatea de înscris în formă electronică, tipărirea şi comunicarea pe suport de hârtie fiind aspecte ulterioare şi independente de cel iniţial, de generare a înscrisului.

Pentru aceste motive solicită respingerea contestaţiei ca fiind nefondată şi neîntemeiată şi, în subsidiar, menţinerea procesului verbal de constatare a contravenţiei seria R14 nr. 0032633 ca fiind temeinic şi legal, in temeiul art. 411 (1), pct.2 N.CP.C, solicită judecarea şi în lipsă a prezentei cauze,

În drept, au fost invocate dispoziţiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, OG  15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, Legea nr. 455 / 2001 privind semnătura electronică, Ordinul M,T.I nr. 769 / 2010 cu modificările şi completările ulterioare - Norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Referitor la excepţia prescripţiei amenzii invocată în cauză de petent instanţa reţine ca prin procesul verbal de contravenţie  seria R 14 nr. 0032633/…., dresat de intimata CNADNR SA –CESTRIN  pe seama petentului  XX, s-a reţinut in sarcina acestuia din urma că  la data de 02.06.2014  a circulat în locul A3 km 51+170 m Gilău, jud. Cluj, cu autoturismul cu nr. de înmatriculare  ….., fără a deţine rovinetă valabilă,  reţinându-se în sarcina sa încălcarea prevederile art. 8 al.1 din OG 15/2002  şi sancţionată de art. 8 al.3 din acelaşi act normativ  cu o amendă contravenţională în cuantum de 2.750 lei şi măsura de a achita  tariful de despăgubire .

Referitor la excepţia privind prescripţia aplicării sancţiunilor contravenţionale, instanţa reţine ca acesta excepţie este nefondată pentru următoarele considerente. Legiuitorul reglementează „prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale,, în cuprinsul O.G. nr. 2/2001. Conform art. 14, „executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii”. Jurisprudenţa a făcut aplicarea art. 14, în situaţia în care termenul de o lună de la data aplicării sancţiunii nu a fost respectat. Astfel, s-a reţinut: „în procesul-verbal de contravenţie se consemnează că petiţionarul nu a fost de faţă şi nici nu este semnat de un martor. Pe de altă parte din ştampila poştei de pe plicul cu care a fost comunicat procesul-verbal de contravenţie rezultă că acestuia i s-a comunicat acest proces-verbal la data de 02.07.2014 Potrivit art. 14 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii. În aceste condiţii, raportat la data comunicării procesului verbal  cu petentul , instanţa urmează să respingă excepţia invocată ca nefondată.

Referitor la motivele de nulitate invocate instanţa, analizând procesul verbal de contravenţie prin prisma motivelor de nulitate invocate  în cauză,  instanţa  retine că acestea nu sunt incidente în cauză deoarece  aşa cum a statuat şi Decizia Î.C.C.J. nr. XXII/2007 în care se  reţine următoarele " în acest sens este de observat că şi în art. 19 din OG nr. 2/2001  sunt înscrise anumite cerinţe specifice pe care trebuie să le îndeplinească în anumite situaţii  procesul verbal încheiat de agentul constatator al contravenţiei este adevărat fără a se mai menţiona  că nerespectarea lor ar atrage nulitatea  actului ", situaţiile în care nerespectarea anumitor cerinţe atrage întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul constatator  al contravenţiei sunt strict determinate prin reglementarea dată în cuprinsul art. 17 din acelaşi act normativ,  " lipsa menţiunilor privind numele , prenumele şi calitatea agentului constatator , numele şi prenumele contravenientului iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acestuia , a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator  atrage nulitatea procesului verbal" specificându-se că numai în astfel de situaţii " nulitatea se constată şi din oficiu", ceea ce nu este cazul în speţa de faţă  motive pentru care instanţa va respinge excepţia nulităţii procesului verbal de contravenţie ca nefondată.

Referitor la fondul cauzei deduse judecăţii instanţa reţine că prin procesul verbal de contravenţie  seria R 14 nr. 0032633/….., dresat de intimata CNADNR SA –CESTRIN  pe seama petentului  XX, s-a reţinut în sarcina acestuia din urma că  la data de 02.06.2014  a circulat în locul A3 km 51+170 m Gilău, jud. Cluj, cu autoturismul cu nr. de înmatriculare  ….., fără a deţine rovinetă valabilă, reţinându-se în sarcina sa încălcarea prevederile art. 8 al.1 din OG 15/2002  şi sancţionată de art. 8 al.3 din acelaşi act normativ  cu o amendă contravenţională în cuantum de 2.750 lei şi măsura de a achita  tariful de despăgubire.

Plângerea contravenţională a fost formulată în termenul legal.

Cu privire la motivele de nulitate invocate de petent în privinţa  procesului verbal instanţa reţine că procesul verbal de contravenţie a fost încheiat cu respectarea prevederilor art. 17 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, conţinând toate menţiunile a căror lipsă se sancţionează cu nulitatea absolută.

Astfel cu privire la semnarea procesului verbal instanţa reţine că intimata a depus certificatul calificat de semnătură electronică, sens in care văzând prevederile art.9 alin.2 din Legea 455/2001 conform cărora  ,,semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumata a îndeplini condiţiile prevăzute la art.4 pct.4, şi prevederile art. 6 din Legea 455/2001, va constata îndeplinită condiţii semnării actului constatator.

Cu privire la tariful de despăgubire, instanţa constată că textul legal prevede obligaţia contravenientului de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul vehiculului folosit fără a deţine rovinieta valabilă, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4.

Celelalte motive de nulitate invocate sunt motive care atrag doar nulitatea relativă in măsura in care se dovedeşte o vătămare care altfel nu poate fi înlăturată, ceea ce în speţă nu s-a probat.

Referitor la temeinicia procesului verbal, instanţa reţine că prezentul litigiu trebuie să ofere garanţiile procesuale recunoscute şi garantate de articolul 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului, printre care şi prezumţia de nevinovăţie. Pe de alta parte, in favoarea intimatului operează prezumţia instituita prin art. 1171 C.civ. privind legalitatea, veridicitatea si autenticitatea actului întocmit de un funcţionar public, aflat in exercitarea atribuţiunilor sale de serviciu si in limitele competentei sale.

Petentul nu a invocat motive de netemeinicie a procesului verbal, iar intimata a depus fotografia care atestă surprinderea autoturismului in trafic fără rovinetă valabilă.

În aceste condiţii, reţinând şi că în raport de principiile stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ar fi lipsit de logică să le fie recunoscut statelor parte la convenţie dreptul de a investi organe administrative cu competenţa de sancţionare a unor fapte minore (cauza Lauko vs. Slovacia 1998) fără a acorda valoare probatorie unui proces verbal ce nu este afectat de vicii de legalitate, instanţa apreciază că starea de fapt şi sancţiunea au fost stabilit corect în cauză, sens în care va respinge plângerea.

Referitor la cheltuielile de judecată, instanţa constată că acestea nu au fost solicitate de către intimată, astfel că  în baza art. 451 CPC plângerea va fi respinsă ca atare.

P E N T R U  A C E S T E  M O T I V E

Î N  N U M E L E L E G I I

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge excepţia prescripţiei amenzii contravenţionale invocată în cauză.

Respinge excepţia nulităţii procesului verbal de contravenţie invocată în cauză.

Respinge  plângerea formulată de petentul XX, dom. în …., nr. …., jud. …, CNP ….., în contradictoriu cu intimata CNADNR SA- CESTRIN  cu sediul în …, B-dul ….., nr. …., sector …, împotriva procesului verbal de contravenţie seria R 14 nr. 0032633/……, dresat de intimata CNADNR SA –CESTRIN  pe seama petentului  X.X.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Aleşd.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.10.2014

PREŞEDINTE GREFIER